Čekejte, prosím...
A A A
549/2002 Sb. znění účinné od 1. 1. 2003 do 31. 12. 2005

549

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 25. listopadu 2002,

kterým se mění nařízení vlády č. 246/1998 Sb., kterým se stanoví seznamy utajovaných

skutečností, ve znění pozdějších předpisů

 

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 164/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 363/2000 Sb., zákona č. 60/2001 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 322/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 310/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 246/1998 Sb., kterým se stanoví seznamy utajovaných skutečností, ve znění nařízení vlády č. 89/1999 Sb., nařízení vlády č. 152/1999 Sb., nařízení vlády č. 17/2001 Sb., nařízení vlády č. 275/2001 Sb. a nařízení vlády č. 403/2001 Sb., se mění takto:

1.

V příloze č. 12 se na konci doplňuje nadpis „Dodržování zákazu bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní“ a pod tímto nadpisem body 18, 19 a 20, které včetně poznámek pod čarou č. 8), 9) a 10) znějí:

18.

 

Údaje týkající se následujících vysoce rizikových a rizikových iologických agens a toxinů8)

 

 

 

a)

viry hemoragických horeček (virus Ebola, virus Marburg, irus horečky Lassa, virus Junin, virus Machupo a další),

 

 

 

b)

virus pravých neštovic,

 

 

 

c)

virus ruské jaro-letní encefalitidy,

 

 

 

d)

viry koňských encefalomyelitid (venezuelská, východní, západní),

 

 

 

e)

Bacilusanthracis,

 

 

 

f)

Yersiniapestis,

 

 

 

g)

Botulinové toxiny,

 

 

 

h)

Choleratoxin,

 

 

 

i)

Ricin,

 

 

 

j)

Saxitoxin,

 

 

 

k)

Shigatoxin,

 

 

 

l)

Tetanotoxin

V

V

19.

 

Údaje týkající se genetických modifikací těch vysoce rizikových a rizikových biologických agens,9) které jsou uvedeny v bodě 18, jiných modifikovaných organismů nebo genetického materiálu, který obsahuje sekvence nukleových kyselin izolované z těch vysoce rizikových a rizikových biologických agens, které jsou uvedeny v bodě 18 nebo který obsahuje sekvence nukleových kyselin, které se podílejí na patogenitě uvedených biologických agens nebo na tvorbě toxinů

V

V

20․

 

Údaje o obranných výzkumných a vývojových programech, obsahující zakázanou informaci (informaci přímo umožňující vývoj nebo výrobu bakteriologických (biologických) nebo toxinových zbraní, vysoce rizikových agens nebo toxinů10))

V

V

__________

8)

§ 2 písm. b), c), d) a e) zákona č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona.

9)

§ 2 písm. b), d) a e) zákona č. 281/2002 Sb.

10)

§ 2 písm. b), c) a d) zákona č. 281/2002 Sb.“.

 

2.

V příloze č. 14 se na konci doplňují body 13, 14 a 15, které znějí:

13.

Spis o bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby

V - T

14.

Evidence fyzických osob, jimž byl vydán doklad o bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby

D

15.

Informační zprávy, výsledky šetření, analýzy a vyhodnocení, týkající se ověřování bezpečnostní způsobilosti fyzických osob

V - T“.

Čl. II

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2003.

Předseda vlády:

PhDr. Špidla v. r.