Čekejte, prosím...
A A A
554/2002 Sb. znění účinné od 1. 1. 2011 do 4. 10. 2013
změněnos účinností odpoznámka

vyhláškou č. 363/2010 Sb.

1.1.2011

 

554

 

VYHLÁŠKA

ze dne 16. prosince 2002,

kterou se stanoví vzor žádosti o vydání integrovaného povolení, rozsah a způsob jejího vyplnění

 

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 47 odst. 3 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), (dále jen „zákon“) k provedení § 4 odst. 3 zákona:

§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1 a stanoví vzor žádosti o vydání integrovaného povolení (dále jen „žádost“), rozsah a způsob jejího vyplnění.

§ 2

Vzor žádosti, rozsah a způsob jejího vyplnění

(1)

Provozovatel zařízení vyplní žádost podle vzoru, který je uveden v části A přílohy k této vyhlášce, v rozsahu a způsobem, který je uveden v části B této přílohy.

(2)

Elektronická podoba vzoru žádosti, která odpovídá vzoru uvedenému v příloze k této vyhlášce, je přístupná na portálu veřejné správy3 a v sídle úřadu.

§ 3

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2003.

Ministr:

RNDr. Ambrozek v. r.

Příloha

VZOR ŽÁDOSTI O VYDÁNÍ INTEGROVANÉHO POVOLENÍ A ROZSAH

A ZPŮSOB VYPLNĚNÍ ŽÁDOSTI

Tato příloha stanoví v části A vzor žádosti o vydání integrovaného povolení. Jednotlivé kapitoly žádosti provozovatel zařízení vyplní v rozsahu a způsobem stanoveným v části B přílohy.

 

ČÁST A

ČÁST B

 

ROZSAH A ZPŮSOB VYPLNĚNÍ VZORU ŽÁDOSTI

 

Obecné poznámky k vyplnění žádosti:

 

1.

V žádosti je třeba vždy uvádět ke všem číselným údajům jejich zdroj (podnikové účetnictví, podnikový informační systém, protokoly o analýzách, záznamy z měření) a způsob zjištění hodnot (změřeno, zjištěno výpočtem apod.).

 

2.

Provozovatel zařízení vyplní žádost nejprve v elektronické podobě, ze které následně vytvoří listinnou podobu žádosti. Žádost vyplní v rozsahu, který odpovídá charakteru povolovaného zařízení. Provozovatel již provozovaného zařízení vyplňuje požadované údaje týkající se daného zařízení za poslední uzavřené období jednoho roku. Pokud je to pro řízení o vydání integrovaného povolení důležité, a pokud jsou taková data dostupná, vyplní provozovatel zařízení v případech požadovaných ve vzoru žádosti údaje za poslední tři roky. Provozovatel zařízení, které je před zahájením výstavby a ve výstavbě, vyplňuje údaje vycházející z projektovaných hodnot, popř. předpokládané údaje.

 

3.

Jednotlivé tabulky, které jsou součástí vzoru žádosti, je třeba přizpůsobit podle potřebného rozsahu údajů (přidat řádky apod.), popř. v příslušné kolonce odkázat na přiložené dokumenty. Přehledy je rovněž třeba upravit podle potřeb konkrétního případu (vyplnit pro všechny odpovídající položky, například vypouštěné znečišťující látky). Věcné požadavky jsou pro zpracovatele žádosti závazné. Šedé texty použité v některých tabulkách (například " ") mají provozovateli zařízení napovědět, co je třeba vyplnit. Tyto šedé texty provozovatel zařízení přepíše vlastními údaji.

 

4.

Při přípravě jednotlivých kapitol žádosti je třeba postupovat podle níže uvedených poznámek ke kapitolám žádosti. Vysvětlivky uvedené přímo ve vzoru žádosti se neuvádí v žádosti předkládané úřadu. Číslování kapitol, podkapitol a příloh žádosti nelze měnit.

 

5.

Údaje požadované v jednotlivých kapitolách vzoru žádosti je třeba vyplnit ve vzájemné provázanosti, tj. předkládané informace v kapitolách 5 až 12, 15 a v přílohách žádosti na sebe musí navazovat a poskytovat zdůvodnění závazným podmínkám navrženým v kapitole 13. Provázanost kapitol je vhodné podpořit i vzájemnými odkazy na příslušné údaje uváděné v jiných kapitolách.

 

6.

Pokud má provozovatel zařízení uvést údaje chráněné podle zvláštních právních předpisů (s výjimkou údajů podle § 8 odst. 4, věta druhá zákona), zahrne tyto údaje do zvláštní samostatné přílohy k žádosti, kterou označí jako přílohu obsahující chráněné údaje.

 

Poznámky k vyplnění jednotlivých kapitol žádosti:

Číselné označení poznámek odpovídá označení jednotlivých kapitol v části A přílohy.

 

1. Obsah žádosti

1.1 Úvodní (titulní) strana uvádí základní údaje: název dokumentu, název zařízení, místo, kde se zařízení nalézá, označení provozovatele zařízení, datum zpracování.

Pokud je v areálu více zařízení, uvést v kapitole 3.2, o která zařízení se jedná, a harmonogram předložení žádostí týkajících se těchto zařízení.

 

1.2 Uvést seznam všech kapitol, podkapitol a příloh žádosti s označením a stranou dokumentu.

 

2. Identifikace žadatele

Provozovatel zařízení, který je právnickou osobou nebo fyzickou osobou, která je podnikatelem, vyplní pouze kapitolu 2.1. Provozovatel zařízení, který je fyzickou osobou, která není podnikatelem, vyplní pouze kapitolu 2.2.

 

3. Informace vztahující se k vydání integrovaného povolení

3.1 Provozovatel zařízení, který vyplňuje tuto kapitolu, nevyplňuje kapitolu 4.

V případě složitějších zařízení, uvést všechna související rozhodnutí (např. kolaudační rozhodnutí ke všem etapám provozu skládky). U zařízení podle § 42 nebo 43 zákona stačí uvést data nutná k prokázání, že se jedná o zařízení podle § 42 nebo podle § 43 zákona, a datum nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí, pokud již bylo vydáno.

 

3.2 Tuto kapitolu vyplní provozovatel zařízení, které netvoří celý areál dané provozovny. Smyslem je uvést všechna zařízení (v souladu s definicí podle § 2 písm. a) zákona), která jsou v rámci jednoho areálu nadefinována, a přehled/návrh postupu jejich povolování. Data již podaných žádostí se uvádějí přesně, u plánovaných podání následujících žádostí se uvádí měsíc a rok. V charakteristice zařízení je dostatečné uvést, kromě kategorií zařízení podle přílohy č. 1 zákona, názvy konkrétních výrob a přímo spojené činnosti. Celý areál provozovny a jednotlivá zařízení znázornit v grafické příloze žádosti.

 

4. Informace vztahující se ke změně vydaného integrovaného povolení

Tuto kapitolu vyplní pouze provozovatel zařízení, který žádá o změnu již vydaného integrovaného povolení. Tento provozovatel nevyplňuje kapitolu 3. Důvodem žádosti o změnu integrovaného povolení mohou být skutečnosti podle § 18 odst. 2 zákona nebo podstatná změna podle § 19 odst. 3 zákona.

 

5. Popis zařízení a s ním přímo spojených činností

5.1. Specifikovat celé zařízení, jehož provoz má být povolen. Popis zařízení je obsahem kapitol 5.1.1 až 5.1.3.

V případě, že jsou uváděny údaje za více let (kapacity a produkce), zdůvodnit významné meziroční rozdíly. Zdůvodnění meziročních rozdílů se vždy vztahuje k navazujícím hodnotám emisí, produkce odpadu apod., tj. mělo by poskytovat základ zdůvodnění poklesu nebo vzrůstu emisních hodnot apod. uvedených v dalších částech žádosti.

 

5.1.1

Specifikovat jednotky uvedené v příloze č. 1 zákona. Zařízení může být tvořeno jednou nebo více samostatnými ucelenými jednotkami zařaditelnými do kategorií uvedených v příloze č. 1 zákona (například jedna nebo více průmyslových chemických výrob kategorie 4.1, spalovacích jednotek apod. v jednom provozu).

Pro každou samostatnou část zařízení (technickou nebo technologickou jednotku nebo soubor těchto jednotek) uvést zvlášť požadované údaje.

Projektovanou kapacitou je myšlena kapacita uvedená v projektu stavby nebo uváděná výrobcem zařízení (např. projektovaný objem skládky 275 tis. t, projektovaná kapacita tavení nerostných materiálů 95 t denně, projektovaný prostor pro 600 tis. ks drůbeže).

V položce využití kapacity v % vyplnit skutečně využívanou kapacitu v procentech uvedené projektované kapacity.

 

5.1.2

Specifikovat jednotky mimo rámec přílohy č. 1 zákona. Zařízení může být tvořeno mimo částí identifikovaných v podkapitole 5.1.1 i jednou nebo více samostatnými jednotkami neuvedenými v kategoriích v příloze č. 1 zákona (například v případě, že jednotka/y souvisí a je/jsou v jednom provozu s jednotkou uvedenou v podkapitole 5.1.1 nebo v případě, že provozovatel zařízení žádá o integrované povolení pro zařízení mimo rozsah kategorií uvedených v příloze č. 1 zákona).

Pro každou samostatnou část zařízení (technickou nebo technologickou jednotku nebo soubor těchto jednotek) uvést požadované údaje zvlášť.

 

5.1.3

Specifikovat činnosti spojené s provozem jednotek uvedených v podkapitolách 5.1.1 a 5.1.2. Činnost přímo spojená s provozem zařízení se pro účely této žádosti stává součástí zařízení, zejména pokud:

-

činnost je přímo spojena se zařízením (činnost slouží provozu technické nebo technologické jednotky),

-

činnost je technicky spojena s činnostmi v zařízení (například skladování nebo úprava surovin, meziproduktů, balení nebo skladování výrobků, nakládání s odpady apod.) nebo

-

činnost ovlivňuje emise, produkci odpadů apod. ze zařízení (například čištění průmyslových odpadních vod apod.).

Pro každou přímo spojenou činnost uvést zvlášť požadované údaje.

 

5.2

Tato charakteristika by měla zasadit údaje uvedené v kapitole 5.1 do společného rámce, tj. stručně uvést výrobní (popř. technologický) postup celé výroby nebo výrob (včetně sezónních výrob) zahrnutých do zařízení. V této charakteristice rovněž uvést:

-

realizovaný nebo předpokládaný způsob využívání zařízení,

-

počet dní v roce, kdy je nebo má být zařízení provozováno,

-

směnnost provozu,

-

sezónnost provozu,

-

nutné odstávky provozu,

-

dobu nutnou k údržbě apod.

Pokud požadované údaje uvádí souhrnná technická zpráva k dokumentaci podle zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), lze údaje pouze stručně shrnout a odkázat na tuto zprávu připojenou v příloze k žádosti.

 

5.3

Uvést schémata, která jsou zapotřebí k popisu funkce zařízení (strukturovaná ve shodě s kapitolou 5.1) a materiálových toků (například Senkeyův diagram pro vodu nebo hlavní surovinu). Energetický systém, vodní hospodářství, systém nakládání s odpady, vnitropodnikovou dopravu apod. je vhodné popsat jako samostatné celky.

Ve schématu zařízení pro chov a výkrm zvířat (zařízení kategorie 6.6 přílohy č. 1 zákona) vyznačit vzdálenosti (v metrech) mezi ustájovacími objekty obsazenými druhy zvířat se shodnou epizootologickou vnímavostí (tj. druhy zvířat, které se navzájem mohou nakazit infekčními chorobami). Vyznačit umístění jednotlivých objektů pro chov zvířat včetně větrání, odklizu výkalů a moče, hygienické smyčky, veterinárně kontrolní smyčky, dezinfekčních vjezdů a ostatních vjezdů, umístění kafilerního boxu, skladů statkových hnojiv, skladů krmiv, skladů veterinárních přípravků a dalších pomocných částí zařízení.

Odkazy na tato schémata využívat podle potřeby v celém textu žádosti.

 

5.4

Uvést porovnání používané nebo navrhované technologie nebo techniky s nejlepšími dostupnými technikami pro všechny části zařízení popsané v kapitole 5.1. Uvést použité zdroje informací a způsob určení nejlepší dostupné techniky.

V případě, kdy neexistuje příslušný referenční dokument nejlepších dostupných technik, rovněž vyhodnotit techniky použité nebo navrhované pro zařízení v hlediscích určujících nejlepší dostupnou techniku uvedených v příloze č. 3 zákona.

 

5.5

Popsat řešení vnitropodnikové i související vnější dopravy spojené se zařízením (znázornit v grafické příloze) a její vlivy na životní prostředí a zdraví obyvatel. Uvést podíl dopravy související s výstavbou a provozem zařízení na stávající dopravě.

V případě zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů popsat a znázornit přístupové trasy k zařízení ve vztahu k jednotlivým druhům dopravy odpadů do zařízení.

 

6. Stručné netechnické shrnutí údajů uvedených v žádosti

Kapitola slouží pro účely zveřejnění vybraných údajů z žádosti v rámci řízení o vydání integrovaného povolení a kromě identifikace provozovatele zařízení obsahuje zejména popis:

1.

zařízení a jeho základních parametrů (zdůvodnění záměru u zařízení před zahájením výstavby a ve výstavbě),

2.

vstupů do zařízení,

3.

zdrojů znečišťování a dalších vlivů zařízení na životní prostředí a zdraví člověka,

4.

stavu území, kde je nebo má být zařízení umístěno,

5.

opatření v oblasti emisí a odpadů,

6.

monitoringu,

7.

porovnání s nejlepšími dostupnými technikami a

8.

opatření preventivního charakteru.

 

7.

Popis surovin a pomocných materiálů, dalších látek a energií, které se v zařízení používají/budou používat a jím jsou/budou produkovány

Uvést údaje o všech vstupech do zařízení (surovinách včetně vody, pomocných materiálech a dalších látkách a o palivech a energiích), o nakládání s nimi (např. jejich skladování) a o opatřeních na jejich úsporné a efektivní využití. Součástí kapitoly jsou i údaje o výrobcích, meziproduktech a jejich skladování.

V případě, že jsou uváděny údaje za více let, zdůvodnit významné meziroční rozdíly. Zdůvodnění meziročních rozdílů se vždy vztahuje k navazujícím hodnotám emisí, produkce odpadu apod., tj. mělo by poskytovat základ zdůvodnění poklesu nebo vzrůstu emisních hodnot apod. uvedených v dalších částech žádosti.

 

7.1.1

U surovin, pomocných materiálů a dalších látek uvést jejich vlastnosti z hlediska vlivu na životní prostředí a zdraví člověka. Pokud je v příloze žádosti přiložen příslušný bezpečnostní list, není třeba uvádět např. vlastnosti a chemické složení (stačí uvést odkaz na přílohu), použití a nakládání s příslušnou surovinou, pomocným materiálem nebo látkou je však nutné uvést ve shodě se skutečným stavem.

Uvést zejména:

-

všechny suroviny včetně vody a pomocné materiály, další látky, mimo paliv (viz kapitola 7.5),

-

krmiva, krmné doplňky, DDDD (desinfekční, desinfekční a deratizační, dezodorizační) přípravky apod. u zemědělských zařízení (kategorie zařízení 6.6 podle přílohy č. 1 zákona),

-

nebezpečné látky a přípravky podle zákona č. 157/1998 Sb.,

-

závadné látky podle § 39 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

-

těkavé organické látky (doložit roční hmotnostní bilanci z procesů aplikujících organická rozpouštědla),

-

látky poškozující ozónovou vrstvu Země,

-

další látky rizikové z hlediska ochrany životního prostřední nebo zdraví člověka,

-

odpady, pokud jsou v technologickém postupu používány jako druhotná surovina (jejich specifikaci podle Katalogu odpadů uvést v kapitole 11).

 

7.1.4

Uvést aktuální opatření šetřící suroviny, pomocné látky, vodu (například uzavřené technologické systémy, zakrytí nádrží na vodu, instalace vodoměrů apod.), zlepšující jejich využití, redukující použití některých chemických látek, nahrazující používané materiály s ohledem na lepší zabezpečení ochrany životního prostředí, apod. včetně vložených investic a dalších nákladů, resp. plánovaná opatření a s nimi spojené investice a další náklady. Uvedení investic a dalších nákladů není povinné.

 

7.1.5

Porovnat parametry zařízení (například spotřeba surovin, vody, materiálů apod.) s parametry nejlepších dostupných technik a zdůvodnit veškeré odchylky. Uvést použité zdroje informací a způsob určení nejlepší dostupné techniky, pokud se liší od zdrojů informací a způsobu určení nejlepší dostupné techniky uvedených v kapitole 5.4. Potvrdit soulad s příslušnými právními předpisy, pokud se tyto vztahují ke sledovaným parametrům.

Přehled je třeba upravit podle konkrétního případu.

 

7.2

Uvést všechny výrobky nebo skupiny výrobků a významné meziprodukty nebo skupiny meziproduktů, jejich vlastnosti z hlediska vlivu na životní prostředí a zdraví člověka, nakládání s nimi a jejich použití. Pokud je v příloze žádosti přiložen příslušný bezpečnostní list, není třeba uvádět např. vlastnosti a chemické složení (stačí uvést odkaz na přílohu), použití a nakládání s příslušným meziproduktem nebo výrobkem je však nutné uvést ve shodě se skutečným stavem.

Uvést rovněž následující látky, pokud jsou to meziprodukty, výrobky nebo jejich složky:

-

nebezpečné látky a přípravky podle zákona č. 157/1998 Sb.,

-

užívané závadné látky podle § 39 zákona č. 254/2001 Sb.,

-

těkavé organické látky (doložit roční hmotnostní bilanci z procesů aplikujících organická rozpouštědla),

-

látky poškozující ozónovou vrstvu Země,

-

další látky rizikové z hlediska ochrany životního prostřední nebo zdraví člověka.

 

7.3

V popisu způsobu skladování uvést zejména popis technického řešení a zabezpečení z hlediska ochrany životního prostředí a zdraví člověka, soulad s právními předpisy, porovnání s nejlepší dostupnou technikou a odkaz na znázornění v grafické příloze žádosti nebo na blokovém schématu.

Uvést použité zdroje informací a způsob určení nejlepší dostupné techniky, pokud se liší od zdrojů informací a způsobu určení nejlepší dostupné techniky uvedených v kapitole 5.4.

 

7.4

Uváděné údaje se týkají celého zařízení definovaného v kapitole 5 žádosti, tj. i částí zařízení mimo rámec přílohy č. 1 zákona, pokud jsou zdroji nebo významnými spotřebiči energií. Pokud má provozovatel zařízení aktuální energetický audit podle § 9 zákona č. 406/2000 Sb. na zařízení nebo jeho část, přiloží tento audit do přílohy žádosti a v této kapitole na něj odkáže. Požadované údaje v kapitole pouze stručně shrne.

 

7.4.1

K údajům o nákupu energií uvést rovněž zdroj a použití.

K údajům o palivech, popř. jiných spalitelných médiích, uvést rovněž zdroj, vlastnosti, použití a způsob nakládání (např. skladování).

K údajům o využití energií z jiných zdrojů uvést rovněž popis využití energie, technický popis jednotky na využití energie (Pokud je odpovídající popis již uveden na jiném místě v žádosti (například v kapitole 5), stačí uvést pouze odkaz na uvedenou kapitolu.) a další údaje (například popis způsobu získání energie, použití vyrobené energie, účinnosti užití energie u nově zřizovaných jednotek na výrobu elektrické nebo tepelné energie nebo při jejich změně v souladu s § 6 zákona č. 406/2000 Sb., odkaz na znázornění zdroje na blokovém schématu nebo v grafické příloze žádosti).

 

7.4.2

K údajům o vlastní výrobě energií uvést rovněž popis výroby energie, technický popis jednotky na výrobu energie (Pokud je odpovídající technický popis již uveden na jiném místě v žádosti (například v kapitole 5), stačí zde uvést pouze odkaz na uvedenou kapitolu.) a další údaje (například spotřeba paliva nebo jiného spalitelného média na výrobu energie, použití vyrobené energie, účinnosti užití energie u nově zřizovaných jednotek na výrobu elektrické nebo tepelné energie nebo při jejich změně v souladu s § 6 zákona č. 406/2000 Sb., odkaz na znázornění zdroje na blokovém schématu nebo v grafické příloze žádosti).

 

7.4.5

Popsat aktuální opatření (například rekuperace, alternativní zdroje energie, duální zdroje energie, využití tepla vznikajícího při procesech spalování nebo spoluspalování odpadu apod.), včetně vložených investic a dalších nákladů, resp. plánovaná opatření a s nimi spojené investice a další náklady. Uvedení investic a dalších nákladů není povinné.

 

7.4.6

Porovnat parametry zařízení (například spotřeba energií, energetická účinnost) s parametry nejlepších dostupných technik a zdůvodnit veškeré odchylky. Uvést použité zdroje informací a způsob určení nejlepší dostupné techniky, pokud se liší od zdrojů informací a způsobu určení nejlepší dostupné techniky uvedených v kapitole 5.4. Potvrdit soulad s příslušnými právními předpisy, pokud se tyto vztahují ke sledovaným parametrům.

Přehled je třeba upravit podle konkrétního případu.

 

8. Emise a jejich zdroje; další vlivy ze zařízení

Uvést údaje o emisích a zdrojích znečišťujících látek do ovzduší a do vod a dále údaje o zdrojích hluku, vibrací a neionizujícího záření. Součástí kapitoly je i požadavek na grafické znázornění uváděných skutečností.

Provozovatel zařízení se při uvádění dat řídí následujícími body:

1.

V případě, že jsou uváděny údaje za více let, zdůvodnit významné meziroční rozdíly.

2.

Uvést podrobný popis emisí, jejich množství, stručně i vlastností a účinků látek, které jsou nebo mohou být nebezpečné lidskému zdraví nebo složkám životního prostředí a popis

3.

jejich zdroje. Všechny zdroje emisí musí mít odkazy na příslušné znázornění v grafické příloze žádosti nebo na přiložená schémata. Pro každý větší zdroj emisí uvést údaje samostatně. Menší zdroje mohou být popsány souhrnně.

4.

Všechna množství emisí uvést v ročních objemech, jako specifická množství vztažená k jednotce produkce a jako koncentrační údaje.

5.

U všech údajů uvést způsob jejich zjištění (výpočet, odhad, měření - vstupní parametry, podmínky stanovení apod.).

 

8.1

1.

Uvést do tabulek emise do ovzduší, a to v souladu s podmínkami stanovenými zákonem o ochraně ovzduší a jeho prováděcími předpisy, rozhodnutím České inspekce životního prostředí (dále jen „inspekce“), pokud bylo v této věci vydáno, a dále zejména látky, které jsou uvedeny v příloze č. 2 zákona, pokud j sou zařízením produkovány.

2.

Údaje o emisních koncentracích uvést v přepočtu na suchý plyn, normální podmínky a referenční obsah kyslíku v odpadním plynu nebo podle podmínek stanovených rozhodnutím inspekce.

3.

Uvést emise látek za přechodných stavů (najíždění, zastavování operací) a při náhodných jevech a haváriích.

4.

V případě, kdy se na provozovatele zařízení vztahuje povinnost vypracovat pro účely regulace emisí za smogových situací regulační řád podle § 11 odst. 1 písm. h) zákona o ochraně ovzduší, připojit tento regulační řád do přílohy žádosti a v této kapitole na něj odkázat.

5.

Uvést úplný soupis všech zdrojů znečišťování ovzduší včetně specifikace všech komínů, výduchů nebo výpustí a vyznačit je v grafické příloze žádosti.

6.

V případě, kdy se na provozovatele zařízení vztahuje povinnost zpracovat souhrnnou provozní evidenci podle § 11 odst. 1 písm. e) zákona o ochraně ovzduší, připojit tuto souhrnnou provozní evidenci do přílohy žádosti a v této kapitole na ni odkázat.

 

8.2

V případě, kdy se na provozovatele zařízení vztahuje povinnost zpracovat manipulační nebo provozní řád vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 195/2002 Sb., připojit tento řád do přílohy žádosti a v této kapitole na něj odkázat.

 

8.2.1

Uvést údaje o jakosti průmyslových, splaškových, popř. zachycovaných srážkových odpadních vod, zejména v ukazatelích jakosti stanovených ve zvláštních právních předpisech (například příslušné nařízení vlády, kterým se stanoví ukazatele a hodnoty přípustného stupně znečištění vod, vyhláška č. 464/2000 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity venkovních hracích ploch, ve znění pozdějších předpisů). Při vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky (podle přílohy č. 1 zákona č. 254/2001 Sb.) do kanalizace, uvést obsah těchto látek. Dále uvést zejména látky, které jsou uvedeny v příloze č. 2 zákona, pokud jsou zařízením produkovány.

 

8.2.2

Uvést údaje o jakosti průmyslových a splaškových odpadních vod, zejména v ukazatelích jakosti stanovených ve zvláštních právních předpisech (například příslušné nařízení vlády, kterým se stanoví ukazatele a hodnoty přípustného stupně znečištění vod, vyhláška č. 464/2000 Sb.). Při vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky (podle přílohy č. 1 zákona č. 254/2001 Sb.) do kanalizace, uvést obsah těchto látek. Dále uvést zejména látky, které jsou uvedeny v příloze č. 2 zákona, pokud jsou v přebíraných odpadních vodách obsaženy.

 

8.2.3

V grafických přílohách žádosti zakreslit situaci jednotlivých míst vypouštění.

 

8.2.4

V případech, kdy dochází k vypouštění odpadních vod např. do veřejné kanalizace nebo podzemních vod, uvést podrobnosti tohoto vypouštění.

 

8.3

Identifikovat zdroje hluku ovlivňující prostředí mimo hranice nebo hygienické pásmo závodu a prokázat dodržení hygienických limitů (měření, výpočty). Zdroje hluku zahrnují i hluk z dopravy související s provozem zařízení.

U zařízení před zahájením výstavby nebo ve výstavbě nebo u změn zařízení je třeba příspěvek k hladině akustického zatížení životního prostředí vypočítat (modelovat) - zahrnují se i zdroje hluku a hluk při výstavbě.

U provozovaných zařízení předložit hlukovou studii, je-li k dispozici a je aktuální. Zdroje hluku znázornit v grafické příloze.

 

8.4

Identifikovat zdroje vibrací ovlivňující prostředí mimo hranice nebo hygienické pásmo závodu a uvést výsledky provedených měření nebo výpočtů. Zdrojem vibrací může být i doprava související s provozem zařízení. U zařízení před zahájením výstavby nebo ve výstavbě nebo u změn zařízení zahrnují zdroje vibrací i případné vibrace vznikající při výstavbě.

Uvést efektivní hodnotu zrychlení vibrací u chráněných objektů zasažených vibracemi působenými zařízením.

Zdroje vibrací znázornit v grafické příloze.

 

8.5

Identifikovat zdroje neionizujícího záření (elektrická a magnetická pole, elektromagnetické záření o frekvenci do 1,7.1015 Hz) ovlivňující prostředí mimo hranice nebo hygienické pásmo závodu (například světelným znečištěním) a uvést výsledky provedených měření nebo výpočtů. Pro doplnění uvést, zda je v zařízení zdroj ionizujícího záření a v jakém rozsahu toto záření vzniká.

 

8.6

Uvést další vlivy ze zařízení emisního charakteru, pokud se vyskytují (např. emise do půdy).

 

8.7

Popsat aktuální opatření včetně vložených investic a dalších nákladů, resp. plánovaná opatření a s nimi spojené investice a další náklady. Uvedení investic není povinné. Popis opatření uvést v členění podle složek životního prostředí nebo řešených oblastí. Pokud opatření ovlivňuje více složek životního prostředí (řešených oblastí), uvést všechny složky a jejich ovlivnění.

 

8.8

Popsat aktuálně instalované koncové technologie (ČOV, filtry apod.) včetně vložených investic a dalších nákladů, resp. plánovaná opatření a s nimi spojené investice a další náklady. Uvedení investic a dalších nákladů není povinné. Popis uvést v členění podle složek životního prostředí nebo řešených oblastí. Pokud jedna koncová technologie ovlivňuje více složek životního prostředí (řešených oblastí), uvést všechny složky a jejich ovlivnění.

 

8.9

Porovnat emisní parametry zařízení s hodnotami dosahovanými nejlepšími dostupnými technikami a zdůvodnit veškeré odchylky. Uvést použité zdroje informací a způsob určení nejlepší dostupné techniky, pokud se liší od zdrojů informací a způsobu určení nejlepší dostupné techniky uvedených v kapitole 5.4.

Přehled je třeba upravit podle konkrétního případu (uvedený přehled je koncipován pro emise do ovzduší, provozovatel zařízení uvede údaje podobného rozsahu pro emise do vod, půdy, vyzařování hluku, vibrací a neionizujícího záření, pokud vznikají).

 

8.10

V grafické příloze umístit kopii katastrální mapy území, mapy nebo plánu vhodného měřítka (nebo v případě potřeby více map a plánů), na kterých bude vyznačeno:

-

hranice zařízení a lokalizace jednotlivých částí zařízení a koncových technologií,

-

příjezdové a ústupové komunikace, parkoviště, obytné objekty, citlivé objekty (školy), směr a vzdálenost chráněných území, citlivých území,

-

všechny zdroje emisí do ovzduší, mapa bude opatřena větrnou růžicí,

-

všechny zdroje emisí do vod, vodní toky, zdroje pitné vody, výpusti odpadních vod do recipientů, hlavní toky technologických vod a kanalizace, chladicí vody, vstup odpadních vod od jiných původců, čistírny odpadních vod,

-

všechny ostatní zdroje emisí a dalších vlivů na životní prostředí nebo zdraví obyvatel.

Povinnými součástmi grafických příloh jsou měřítko mapy, orientace mapy a legenda.

 

9. Charakteristika stavu a ovlivnění dotčeného území

Uvést údaje o území, které je nebo bude dotčeno zařízením.

 

9.1

Dotčeným územím se rozumí území, které je ovlivněno výstavbou zařízení, prováděním změny zařízení nebo provozem zařízení (toto území se může v jednotlivých případech lišit, například emise do ovzduší mohou zasáhnou rozsáhlejší území než vyzařování hluku).

O dostupné informace o stavu životního prostředí v území dotčeném provozem zařízení lze písemně žádat podle § 4 odst. 2 zákona. V případě zařízení, na které se vztahuje povinnost posouzení vlivů na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, je vhodné využít údajů z dokumentace podle § 8 citovaného zákona, pokud jsou v době podání žádosti aktuální.

Vyplnit pouze části týkající se dotčených složek životního prostředí a uvést zdroje údajů. Použité aktuální výsledky měření souvisejících se stavem dotčeného území připojit do přílohy žádosti a na příslušných místech v následujících podkapitolách na ně odkázat.

 

9.1.1

Popsat klimatické podmínky (úhrn srážek, nadmořská výška apod.). Uvést stávající stav kvality ovzduší, jeho ovlivnění zařízením, další významné zdroje znečišťování ovzduší, které ovlivňují kvalitu ovzduší v dotčeném území, oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší a zóny pro ochranu ekosystémů a vegetace.

 

9.1.2

Uvést stávající stav (průtoky, znečištění, acidifikace, eutrofizace, vodohospodářsky významné toky, citlivé a zranitelné oblasti podle zákona č. 254/2001 Sb․, umístění v CHOPAV, ochranném pásmu vodního zdroje apod.) a jeho ovlivnění zařízením. Uvést rovněž další významné zdroje znečišťování, které ovlivňují kvalitu vod v dotčeném území.

 

9.1.3

Uvést stávající stav (BPEJ, znečištění půdy apod.) a jeho ovlivnění zařízením. Uvést rovněž další zdroje znečišťování půdy, které ovlivňují kvalitu půdy v dotčeném území.

 

9.1.4

Uvést stávající stav a jeho ovlivnění zařízením. Uvést rovněž další zdroje, které ovlivňují horninové prostředí a přírodní zdroje v dotčeném území.

 

9.1.5

Předloží provozovatel skládky.

 

9.1.6

Vyplní provozovatel zařízení, který zamýšlí kácení dřevin rostoucích mimo les.

 

9.1.7

Vyplní provozovatel zařízení, jehož záměr by mohl snížit nebo změnit krajinný ráz.

 

9.1.8

Vyplní provozovatel zařízení, jehož záměr se dotýká zájmů chráněných zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (součástí bude i popis způsobu ovlivnění těchto zájmů).

 

9.1.9

Popsat stav nebo možnost kontaminace horniny, půdy a podzemních vod a jejich řešení. Uvést výsledky analýz a monitoringu. Do přílohy uvést odborný posudek, analýzu rizik, posouzení dopadů na životní prostředí, pokud existují.

 

9.1.10

Uvést dotčená území národních parků, chráněných krajinných oblastí nebo jiných zvláště chráněných území apod.

 

9.1.11

Uvést ochranná pásma vodovodních řadů, kanalizačních stok, dráhy, biokoridory apod.

 

9.1.12

Uvést například nejbližší obytnou zástavbu, přítomnost VKP, ÚSES, výskyt chráněných druhů živočichů a rostlin, biotopů apod.

 

9.2

V grafické příloze umístit kopii mapy území nebo plánu vhodného měřítka (nebo v případě potřeby více map a plánů), na kterých bude vyznačena hranice zařízení, a vhodným způsobem graficky zdokumentovány údaje relevantně rozsahu kapitoly 9. Požadované údaje mohou být zaneseny do grafických znázornění požadovaných v kapitole 8.10.

Povinnými součástmi grafických příloh jsou měřítko mapy, orientace mapy a legenda.

 

10.

Popis dosavadních nebo uvažovaných opatření k předcházení vzniku, úpravě, využívání či odstraňování odpadu

Provozovatel zařízení, na kterého se vztahuje povinnost zpracovat plán odpadového hospodářství původce odpadů podle § 44 zákona č. 185/2001 Sb., připojí tento plán nebo jeho návrh do přílohy žádosti. Pokud jsou v žádosti požadovány údaje uvedené v připojeném plánu, lze je v žádosti pouze stručně shrnout a odkázat na konkrétní části plánu.

Provozovatel zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadu (u kterého integrované povolení nahrazuje souhlas k provozování zařízení podle § 14 zákona č. 185/2001 Sb.) připojí do přílohy žádosti návrh provozního řádu zařízení a návrh na zavedení provozního deníku. Pokud jsou v žádosti požadovány údaje uvedené v připojených dokumentech, lze je v žádosti pouze stručně shrnout a odkázat na konkrétní části v dokumentech.

V případě, že jsou uváděny údaje za více let, zdůvodnit významné meziroční rozdíly.

 

10.3

Kapitolu vyplňuje provozovatel zařízení, který nakládá s konfiskáty živočišného původu podle zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon). Konfiskáty živočišného původu nejsou odpadem podle zákona č. 185/2001 Sb.

 

10.4

Popsat příjem, shromažďování, resp. soustřeďování odpadu v zařízení, pokud k němu v zařízení dochází. Popsat způsob skladování jednotlivých druhů odpadu podle Katalogu, umístění skladů a meziskladů, manipulačních ploch znázornit v grafické příloze k žádosti. Popsat zajištění z hlediska ochrany životního prostředí a zdraví člověka a nakládání s odpadními plyny ze zásobníků odpadu.

Uvést důvody v případě společného shromažďování odpadu, včetně konečného zatřídění (§ 18 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb.).

 

10.5

V případech, kdy je zaveden systém třídění a úpravy odpadu, popsat tento systém a případně uvést důvody netřídění odpadu.

Uvést míšení nebezpečných odpadů navzájem nebo s ostatními odpady (§ 12 odst. 5 zákona č. 185/2001 Sb.).

Umístění manipulačních a třídicích ploch znázornit v grafické příloze žádosti.

 

10.6

Vyplnit v případě, že součástí zařízení je nebo bude technologická jednotka ke zpracování odpadu.

 

10.7

Popsat využívání odpadu (příloha č. 3 zákona č. 185/2001 Sb.), v případě využívání externích služeb uvést identifikaci dodavatele služeb, způsob, jak odpad využívá, a odkaz na kopie smluv v příloze žádosti.

 

10.8

Popsat odstraňování odpadu (příloha č. 4 zákona č. 185/2001 Sb.), v případě využívání externích služeb uvést identifikaci dodavatele služeb, způsob, jak odpad odstraňuje, a odkaz na kopie smluv v příloze žádosti.

 

10.9

Popsat aktuální opatření včetně vložených investic a dalších nákladů, resp. plánovaná opatření a s nimi spojené investice a další náklady. Uvedení investic a dalších nákladů není povinné.

 

10.10

Popsat aktuální opatření včetně vložených investic a dalších nákladů, resp. plánovaná opatření a s nimi spojené investice a další náklady. Uvedení investic a dalších nákladů není povinné.

 

10.11

Stručně popíše a do přílohy žádosti přiloží pouze provozovatel zařízení, které je určeno k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadu a provozovatel skládky.

 

10.12

Porovnat parametry zařízení a zvolená řešení v oblasti nakládání s odpady s nejlepšími dostupnými technikami v této oblasti a zdůvodnit veškeré odchylky. Uvést použité zdroje informací a způsob určení nejlepší dostupné techniky, pokud se liší od zdrojů informací a způsobu určení nejlepší dostupné techniky uvedených v kapitole 5.4.

Přehled je třeba upravit podle konkrétního případu.

 

11. Popis dosavadních a uvažovaných opatření k měření a monitorování emisí vypouštěných do životního prostředí

Popis systému monitorování vlivů na životní prostředí uvést jednotlivě pro dotčené složky životního prostředí.

V případě využívání externích služeb uvést identifikaci dodavatele služeb, stručný popis monitorovacího systému a odkaz na kopie smluv v příloze žádosti.

Uvést použité zdroje informací a způsob určení nejlepší dostupné techniky, pokud se liší od zdrojů informací a způsobu určení nejlepší dostupné techniky uvedených v kapitole 5.4.

12. Popis dalších plánovaných opatření k zajištění plnění povinností preventivního charakteru

Uvést zejména údaje o:

-

systému omezování rizik (12.1),

-

systému environmentálního řízení (12.2),

-

opatřeních po ukončení provozu zařízení (12.4).

Dále uvést časový plán změn, které vyvolají nebo mohou vyvolat změnu integrovaného povolení.

 

12.1

1.

Uvést nebezpečné látky podle zákona č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prevenci závažných havárií) - jejich název a množství v tunách, zařazení/nezařazení zařízení do skupiny A nebo B podle téhož zákona.

2.

V grafických přílohách vyznačit okolní objekty (závody, sklady apod.), pokud jsou v nich umístěny nebezpečné látky podle zákona o prevenci závažných havárií a v této kapitole na ně odkázat slovním popisem.

3.

Popsat opatření k předcházení haváriím a k likvidaci či omezování jejich případných následků, nebo pokud se na zařízení vztahují ustanovení zákona o prevenci závažných havárií, připojit do přílohy žádosti návrh bezpečnostního programu nebo bezpečnostní zprávy nebo tyto dokumenty schválené a v této kapitole na přílohu odkázat.

4.

V případech kategorie zařízení 6.4, 6.5, 6.6 uvést potenciální zdroje nákaz, epidemiologická opatření atd.

 

12.2

Uvést, zda je zaveden systém environmentálního řízení (certifikace podle ISO 14 000, registrace podle EMAS, systém environmentálního řízení bez certifikace). Pokud není zaveden systém environmentálního řízení podle ISO 14 000 nebo EMAS, stručné popsat způsob řízení ve vztahu k životnímu prostředí.

 

12.3

Uvést komentář k dalším podpůrným dokumentům připojeným do přílohy žádosti.

 

12.4

Popsat způsob ukončení provozu zařízení a uvedení lokality do uspokojivého stavu (i v případě, že není plánováno), likvidace zbytkových následků provozu zařízení, jiné využití zařízení apod. Pokud je k dispozici aktuální plán rekultivace, dát ho do přílohy žádosti. Provozovatel skládky přiloží do přílohy návrh plánu na uzavření skládky a následnou péči o skládku.

Uvést opatření k vyloučení rizik případného znečišťování životního prostředí a ohrožení zdraví člověka ze zařízení po ukončení jeho činnosti.

 

13. Návrh závazných podmínek provozu zařízení a jejich časové plnění

Návrh závazných podmínek provozu zařízení předložit podle složek životního prostředí a dalších upravovaných oblastí.

Počet řádků v tabulkách je třeba rozšířit podle počtu navrhovaných podmínek.

 

13.2 Uvést návrh opatření, podmínek a postupů v následujícím rozsahu:

a)

opatření k vyloučení rizik možného znečišťování životního prostředí a ohrožování zdraví člověka pocházejících ze zařízení po ukončení jeho činnosti, pokud k takovému riziku či ohrožení zdraví člověka může dojít,

b)

podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a životního prostředí při nakládání s odpady,

c)

podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka, zvířat a ochranu životního prostředí, zejména ochranu ovzduší, půdy, lesa, podzemních a povrchových vod, přírody a krajiny,

d)

další zvláštní podmínky ochrany zdraví člověka a životního prostředí, které jsou nezbytné s ohledem na místní podmínky životního prostředí a technickou charakteristiku zařízení,

e)

podmínky pro hospodárné využívání surovin a energie,

f)

opatření pro předcházení haváriím a omezování jejich případných následků,

g)

postupy nebo opatření pro provoz týkající se situací odlišných od podmínek běžného provozu (například uvedení zařízení do provozu, poruchy zařízení, krátkodobá přerušení a definitivní ukončení provozu zařízení), při kterých může vzniknout nebezpečí ohrožení životního prostředí nebo zdraví člověka,

h)

opatření k minimalizaci dálkového přemisťování znečištění či znečištění překračujícího hranice států a k zajištění vysoké úrovně ochrany životního prostředí jako celku.

 

14. Rozhodnutí, stanoviska, vyjádření a souhlasy

Vypsat všechna rozhodnutí, stanoviska, vyjádření a souhlasy, které byly vydány a budou nahrazeny integrovaným povolením a další významná související rozhodnutí, stanoviska, vyjádření a souhlasy (např. podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí). Dále dokladovat soulad se stavebním zákonem (žádost o územní rozhodnutí, územní rozhodnutí, žádost o stavební povolení, stavební povolení nebo kolaudační rozhodnutí, pokud jsou k dispozici) v rozsahu požadovaném v kapitole 3, popřípadě soulad se zákonem č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Kopie těchto dokumentů připojit do přílohy žádosti.

 

15. Další podklady

Uvést seznam a do přílohy připojit další podklady, které jsou vyžadovány pro vydání správních aktů podle zvláštních právních předpisů a integrované povolení je má nahradit, pokud již nejsou obsaženy v náležitostech uvedených v kapitolách 2 až 12 žádosti.

 

Pokud integrované povolení nahrazuje povolení k nakládání s vodami (podle § 8 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb.) nebo souhlas podle § 17 zákona č. 254/2001 Sb. ke stavbám, zařízením nebo činnostem, k nimž není třeba povolení podle vodního zákona, které však mohou ovlivnit vodní poměry, pak provozovatel zařízení předloží (doklady požadované podle § 2, 810 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávních úřadů):

o

doklady o jednání s případnými účastníky (vodoprávního) řízení, pokud byla o věci vedena předem

o

projektovou dokumentaci stavby, pokud má být požadované povolení (k nakládání s vodami) spojeno s povolením souvisejícího vodního díla (pokud přiložená projektová dokumentace nahrazuje některé údaje požadované v kapitolách 5 až 14 žádosti, je možno údaje v žádosti pouze stručně shrnout a odkázat na příslušnou část projektové dokumentace)

o

stanovisko správce povodí (předloží i provozovatel zařízení, který žádá o vydání integrovaného povolení, které má nahradit vyjádření podle § 18 zákona č. 254/2001 Sb.)

o

stanovisko příslušného správce drobného vodního toku, pokud se žádost o povolení týká tohoto vodního toku

 

Pokud integrované povolení stanovuje minimální zůstatkový průtok podle § 36 zákona č. 254/2001 Sb., pak provozovatel zařízení předloží:

o

podklady nutné ke stanovení minimálního zůstatkového průtoku v souladu s metodickým pokynem vydaným ministerstvem.

 

Pokud integrované povolení stanovuje minimální hladinu podzemních vod podle § 37 zákona č. 254/2001 Sb., pak provozovatel zařízení předloží:

o

podklady nutné ke stanovení minimální hladiny podzemních vod v souladu s metodickým pokynem vydaným ministerstvem.

 

Pokud integrované povolení nahrazuje povolení ke vzdouvání povrchových vod, pak provozovatel zařízení doloží (podle § 115 odst. 15 zákona č. 254/2001 Sb.):

o

že má právo k pozemkům a stavbám vzdouváním vody dotčeným, popř. že podal návrh na jejich vyvlastnění nebo že učinil opatření k objasnění nejasných vlastnických vztahů k těmto pozemkům a stavbám nebo ke zjištění pobytu jejich vlastníků, nejsou-li mu známy.

 

Pokud integrované povolení nahrazuje povolení k nakládání s podzemními vodami, pak provozovatel zařízení předloží:

o

vyjádření osoby s odbornou způsobilostí podle § 9 zákona č. 254/2001 Sb.

 

Pokud je provozovatel zařízení rovněž uživatelem závadných látek podle § 39 zákona č. 254/2001 Sb., pak předloží:

o

plán opatření pro případy havárie podle § 39 odst. 2 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb..

 

Pokud integrované povolení nahrazuje souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, pak provozovatel zařízení předloží podklady podle § 9 odst. 5 zákona č. 334/1992 S., o ochraně zemědělského půdního fondu, jimiž jsou:

o

zdůvodnění, proč je navrhované řešení nejlepší z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu a životního prostředí

o

údaje evidence nemovitostí o pozemcích, které jsou navrhovány k odnětí ze zemědělského půdního fondu, a dále výměry těchto pozemků nebo jejich částí a zákres navrhovaného odnětí ve snímku pozemkové mapy

o

výpis z evidence nemovitostí s vyznačením vlastnických, popřípadě uživatelských vztahů k dotčeným pozemkům

o

vyjádření vlastníků dotčených pozemků, popřípadě jejich nájemců k navrhovanému odnětí

o

výpočet odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, nejde-li o odnětí, při kterém se odvody nepředepisují

o

plán rekultivace, má-li být půda po ukončení účelu odnětí vrácena do zemědělského půdního fondu nebo rekultivována zalesněním (osázením dřevinami nebo keři) či zřízením vodní plochy

o

předběžná bilance skrývky kulturních vrstev půdy a návrh způsobu jejich hospodárného využití

o

další doklady vyžádané úřadem k posouzení žádosti.

 

Pokud integrované povolení nahrazuje rozhodnutí o odnětí pozemků nebo omezení jejich využívání podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, pak provozovatel zařízení předloží:

o

podrobné zdůvodnění požadavku s uvedením údajů o uvažovaném použití pozemků určených k plnění funkcí lesa

o

údaje o celkovém rozsahu pozemků určených k plnění funkcí lesa, jejichž zábor se předpokládá, podle způsobu záboru - trvalé nebo dočasné odnětí, trvalé nebo dočasné omezení, u dočasných záborů jeho počátek a konec

o

do vhodného přehledu uvést údaje o dotčených pozemcích určených k plnění funkcí lesa podle katastru nemovitostí (obec, katastrální území, parcelní číslo, druh, výměra pozemku, údaje o vlastníku a nájemci pozemku)

o

snímek katastrální mapy s grafickým znázorněním požadovaného záboru, popřípadě geometrický plán

o

údaje lesního hospodářského plánu nebo lesní hospodářské osnovy o lesních porostech na dotčených pozemcích, včetně jejich zařazení do hospodářských souborů a kategorií lesa

o

do vhodného přehledu uvést komplexní výpočet náhrad škod na lesních porostech a předpoklad zvýšených provozních nákladů

o

do vhodného přehledu uvést výpočty poplatku za odnětí, včetně podkladů, ze kterých se při výpočtu vycházelo

o

u dočasného záboru návrh plánu rekultivace, pokud je nezbytný

o

vyjádření vlastníka a nájemce dotčených pozemků určených k plnění funkcí lesa, vyjádření odborného lesního hospodáře nebo právnické či fyzické osoby pověřené touto funkcí .

 

Pokud integrované povolení nahrazuje správní akt podle § 5 odst. 6 zákona o ochraně ovzduší, pak provozovatel zařízení předloží:

o

plán snížení emisí znečišťujících látek nebo jeho návrh.

 

Pokud integrované povolení nahrazuje správní akt podle § 5 odst. 8 zákona o ochraně ovzduší, pak provozovatel zařízení předloží:

o

plán zavedení zásad správné zemědělské praxe nebo jeho návrh.

 

Pokud integrované povolení nahrazuje povolení podle § 17 odst. 1 písm. b) až d) zákona o ochraně ovzduší, pak provozovatel zařízení předloží:

o

projektovou dokumentaci pro příslušný stupeň řízení podle stavebního zákona (pokud přiložená projektová dokumentace nahrazuje některé údaje požadované v kapitolách 5 až 12 žádosti, je možno údaje v žádosti pouze stručně shrnout a odkázat na příslušnou část projektové dokumentace).

 

Pokud integrované povolení nahrazuje povolení k umisťování staveb zvláště velkých, velkých a středních stacionárních zdrojů podle § 17 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně ovzduší, pak provozovatel zařízení předloží:

o

odborný posudek a rozptylovou studii podle § 17 odst. 5 zákona o ochraně ovzduší vyjádření zpracovatelů rozptylové studie a odborného posudku, zda je při zahrnutí všech zdrojů znečišťování ovzduší náležejících k zařízení zajištěno splnění imisních limitů pro znečišťující látky včetně pachových látek tak, aby byl vyloučen jejich výskyt v koncentracích obtěžujících obyvatelstvo v přilehlých obcích, popř. ekosystémy, které se nacházejí v dosahu jejich vlivu.

 

Pokud integrované povolení nahrazuje povolení staveb zvláště velkých, velkých a středních stacionárních zdrojů a k jejich změnám podle § 17 odst. 1 písm. c) zákona o ochraně ovzduší, pak provozovatel zařízení předloží:

o

odborný posudek podle § 17 odst. 5 zákona o ochraně ovzduší

o

vyjádření zpracovatelů odborného posudku, zda je při zahrnutí všech zdrojů znečišťování ovzduší náležejících k zařízení zajištěno splnění imisních limitů pro znečišťující látky včetně pachových látek tak, aby byl vyloučen jejich výskyt v koncentracích obtěžujících obyvatelstvo v přilehlých obcích, popř. ekosystémy, které se nacházejí v dosahu jejich vlivu.

 

Pokud integrované povolení nahrazuje povolení k uvedení do zkušebního nebo trvalého provozu podle § 17 odst. 1 písm. d) zákona o ochraně ovzduší pro spalovnu odpadů nebo zařízení pro spoluspalování odpadu, pak provozovatel zařízení doloží:

o

identifikaci a osvědčení o autorizaci osoby podle § 15 odst. 1 písm. c) zákona ovzduší

 

Pokud integrované povolení nahrazuje povolení k vydání a změnám provozního řádu podle § 17 odst. 2 písm. g) zákona o ochraně ovzduší, pak provozovatel zařízení předloží:

o

provozní řád podle § 11 odst. 2 zákona o ochraně ovzduší nebo jeho návrh.

 

Pokud integrované povolení nahrazuje povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les podle § 8 zákona č. 114/1992 Sb., pak provozovatel zařízení předloží:

o

doložení vlastnického či nájemního vztahu provozovatele zařízení k pozemkům a dřevinám rostoucím mimo les

o

souhlas vlastníka pozemku ke kácení dřevin rostoucích mimo les, není-li sám provozovatelem zařízení (žadatelem)

o

specifikaci dřevin rostoucích mino les, které mají být káceny, zejména jejich druh, počet, velikost plochy keřů včetně situačního zákresu

o

udání obvodu kmene stromu ve výšce 1,30 m nad úrovní terénu při patě kmene

o

uvedení závažných důvodů ke kácení.

 

Pokud integrované povolení nahrazuje souhlas ke stavbám nebo činnostem, které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz podle § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, pak provozovatel zařízení předloží:

o

pohledovou studii objektů se začleněním do okolní krajiny

o

návrh opatření (např. ozelenění).

 

Pokud integrované povolení nahrazuje souhlasy podle § 14§ 16 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., pak provozovatel zařízení doloží:

o

identifikaci a doklad o odborné způsobilosti odpadového hospodáře podle § 15 zákona č. 185/2001 Sb.

 

Pokud integrované povolení nahrazuje souhlasy podle § 37 odst. 2 písm. a), c), d), e), f) a h) a podle odst. 3 zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů, pak provozovatel zařízení předloží:

o

projektovou dokumentaci pro příslušný stupeň řízení podle stavebního zákona (pokud přiložená projektová dokumentace nahrazuje některé údaje požadované v kapitolách 5 - 12 žádosti, je možno údaje v žádosti pouze stručně shrnout a odkázat na příslušnou část projektové dokumentace).

 

Pokud integrované povolení nahrazuje povolení k provozování asanačního podniku podle § 48 písm. 1) nebo závazný posudek podle § 56 veterinárního zákona, pak provozovatel zařízení předloží:

o

projektovou dokumentaci pro příslušný stupeň řízení podle stavebního zákona (pokud přiložená projektová dokumentace nahrazuje některé údaje požadované v kapitolách 5 až 12 žádosti, je možno údaje v žádosti pouze stručně shrnout a odkázat na příslušnou část projektové dokumentace).

 

Pokud integrované povolení nahrazuje povolení k provozování asanačního podniku podle § 48 písm. 1) veterinárního zákona, pak provozovatel zařízení předloží:

o

výpis z evidence Rejstříků trestů, který nesmí být starší 6 měsíců, doklady o své odborné způsobilosti a vyjádření příslušné okresní veterinární správy podle § 50 odst. 1 veterinárního zákona, pokud je fyzickou osobou,

o

výpisy z evidence Rejstříků trestů, které nesmí být starší 6 měsíců, statutárního zástupce a odborného zástupce, doklady o odborné způsobilosti odborného zástupce a vyjádření příslušné okresní veterinární správy podle § 50 odst. 1 veterinárního zákona, pokud je právnickou osobou,

o

specifikaci územního obvodu (svozové oblasti).

 

Provozovatel zařízení předloží projektovou dokumentaci pro příslušný stupeň řízení podle stavebního zákona i v dalších případech mimo výše jmenované, pokud to úřad bude považovat za nutné k rozhodnutí o vydání integrovaného povolení.

 

Provozovatel zařízení předloží další doplňující podklady, které úřad považuje za nutné k rozhodnutí o vydání integrovaného povolení.

 

16. Seznam použitých zkratek

Je třeba uvést všechny zkratky použité v žádosti a vysvětlit jejich význam.

 

17. Závěr

Závěrečné stručné shrnutí, datum (jedná se o datum vyplnění údajů v žádosti; údaje uvedené v žádosti jsou platné k tomuto datu), razítko (pokud jím provozovatel zařízení disponuje) a podpis provozovatele zařízení, resp. jeho odpovědného zástupce.

 

Přílohy k žádosti

V přílohách žádosti bude připojena řada dokumentů, které jsou buď přímo specifikovány ve vzoru žádosti nebo jsou to přílohy, na které je odkazováno v textu žádosti. Povinnými přílohami jsou:

I.

výpis z obchodního rejstříku nebo jiné evidence a další přílohy požadované v kapitole 2 žádosti,

II.

kopie všech rozhodnutí, stanovisek, vyjádření, souhlasů uvedených v kapitole 14 žádosti,

III.

další podklady uvedené v kapitole 15 žádosti

IV.

grafické přílohy.

 

Přílohy č. V. a VI. předloží provozovatel zařízení v rozsahu požadovaném úřadem.

Další přílohy (například plán odpadového hospodářství, bezpečnostní program prevence závažných havárií, bezpečnostní zpráva) připojí žadatel, pokud se na něj nebo na zařízení vztahují odpovídající povinnosti podle příslušných právních předpisů a pokud má jmenované přílohy k dispozici.

Není-li z technických nebo ekonomických důvodů možné předložit některou z požadovaných příloh k žádosti v elektronické podobě, poskytne je provozovatel zařízení v takovém počtu listinných kopií, který je nutný pro vedení řízení o vydání integrovaného povolení.Poznámky pod čarou:

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/1/ES ze dne 15. ledna 2008 o integrované prevenci a omezování znečištění (kodifikované znění).

Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů.

Poznámky pod čarou:
1

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/1/ES ze dne 15. ledna 2008 o integrované prevenci a omezování znečištění (kodifikované znění).

3

Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů.