Čekejte, prosím...
A A A
317/2016 Sb. znění účinné od 17. 10. 2016

317

 

VYHLÁŠKA

ze dne 21. září 2016,

kterou se mění vyhláška č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách

 

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), k provedení § 5 odst. 3 písm. a) zákona o zdravotních službách:

Čl. I

Vyhláška č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách, se mění takto:

1.

V § 2 písm. a) se za slovo „kardiovaskulárních“ vkládají slova „a plicních“.

 

2.

V § 2 písm. e) bodu 2 se za slova „děti a dorost“ vkládají slova „a dále ve 30 letech věku“.

 

3.

V § 2 se na konci písmene e) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se bod 6, který zní:

6.

laboratorní vyšetření sérového kreatininu a odhad glomerulární filtrace u pacientů trpících diabetem, hypertenzí nebo kardiovaskulárními komplikacemi od 50 let věku ve čtyřletých intervalech.“.

 

4.

V § 3 odst. 2 písm. a) body 3 a 4 znějí:

3.

ověření, zda bylo provedeno preventivní vyšetření sluchu, a v případě jeho neprovedení určení dalšího postupu,

4.

kontrola preventivního podání vitaminu K a poučení o opakování preventivního podání,“.

 

5.

V § 3 odst. 2 písm. a) se doplňují body 5 až 7, které znějí:

5.

poučení o preventivním podávání vitaminu D,

6.

kontrola dotazníku k definici rizika tuberkulózy, a doporučení dalšího postupu podle vyhlášky upravující očkování proti infekčním nemocem,

7․

poučení o péči o novorozence a o kojení, případně o umělé mléčné výživě,“.

 

6.

V § 3 odst. 2 písm. b) se za slova „výživy dítěte,“ vkládá slovo „kontrola“.

 

7.

V § 3 odst. 2 písm. c) se za slova „vyšetření zraku,“ vkládá slovo „kontrola“.

 

8.

V § 3 odst. 2 se na konci písmene e) doplňují slova „vyšetření uložení varlat u chlapců a poučení o výživě dítěte,“.

 

9.

V § 3 odst. 2 písm. j) se za slova „chování dítěte,“ vkládají slova „provedení vyšetření za účelem včasné diagnostiky poruch autistického spektra,“.

 

10.

V § 4 odst. 1 písmeno k) zní:

k)

vyšetření genitálu a u dívek zjištění případného výtoku,“.

 

11.

V § 5 odst. 1 písm. b) se za slova „očkování dítěte v“ vkládají slova „10 až“ a slova „karcinomu děložního čípku“ se nahrazují slovy „lidskému papilomaviru“.

 

12.

V § 5 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno l), které zní:

l)

vyšetření koncentrace celkového cholesterolu, HDL-cholesterolu, LDL-cholesterolu a triacylglycerolů, vyskytuje-li se v rodinné anamnéze do 55 let věku ischemická choroba srdeční, infarkt myokardu, angina pectoris, náhlé cévní mozkové příhody nebo hyperlipoproteinemie.“.

 

13.

V § 5 odst. 2 písm. i) se slova „karcinomu děložního čípku“ nahrazují slovy „lidskému papilomaviru“.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 17. října 2016.

Ministr:

MUDr. Němeček, MBA, v. r.