Čekejte, prosím...
A A A
167/2018 Sb. znění účinné od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2020

Ustanovení čl. II nabývá účinnosti dnem 1. září 2020.

167

 

ZÁKON

ze dne 19. července 2018,

kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Část první

Změna školského zákona (čl. 1-3)

Čl. I

V § 34 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 178/2016 Sb. a zákona č. 101/2017 Sb., se věta první nahrazuje větami „Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let․ Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok.“.

Čl. II

zatím neúčinný

Čl. III

V zákoně č. 101/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, se v čl. II bodu 1 číslo „2018“ nahrazuje číslem „2019“.

Část druhá

Účinnost (čl. 4)

Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. září 2018, s výjimkou čl. II, který nabývá účinnosti dnem 1. září 2020.

Vondráček v. r.

Zeman v. r.

Babiš v. r.