Čekejte, prosím...
A A A
20/2011 Sb. znění účinné od 15. 3. 2011

20

 

VYHLÁŠKA

ze dne 31. ledna 2011,

kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území,

ve znění pozdějších předpisů

 

Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle § 193§ 194 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 227/2009 Sb.:

Čl. I

V § 26 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění vyhlášky č. 269/2009 Sb. a vyhlášky č. 22/2010 Sb․, se slova „§ 24a odst. 2 písm. a), § 24a odst. 3 písm. a),“ nahrazují slovy „§ 24a odst. 2 a 3,“.

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. března 2011.

Ministr:

Ing. Jankovský v. r.