Čekejte, prosím...
A A A
Rešerše
489/2012 Sb. znění účinné od 1. 1. 2013

489

 

VYHLÁŠKA

ze dne 20. prosince 2012,

kterou se mění vyhláška č. 329/2008 Sb., o centrální evidenci exekucí, ve znění pozdějších předpisů

 

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 131 písm. d) zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů:

Čl. I

Vyhláška č. 329/2008 Sb., o centrální evidenci exekucí, ve znění vyhlášky č. 426/2008 Sb. a vyhlášky č. 366/2009 Sb., se mění takto:

1.

V § 1 odst. 3 se slova „ , jsou-li uvedeny“ nahrazují slovy „uvedené ve vyrozumění o zahájení exekuce podle § 125 odst. 1 písm. a) nebo“.

 

2.

V § 1 odst. 3 se slova „a) a“ zrušují.

 

3.

V § 2 odstavec 1 zní:

(1) Do evidence se zapisuje

a)

označení exekučního soudu,

b)

den, měsíc a rok vydání vyrozumění o zahájení exekuce ve tvaru: DD.MM.RRRR,

c)

vymáhaná povinnost takto:

1.

výše exekucí vymáhaného peněžitého plnění s výjimkou nákladů exekuce a nákladů oprávněného,

2․

popis vymáhaného nepeněžitého plnění v maximální délce 100 znaků u nepeněžitého plnění,

3.

výše vymáhaného peněžitého plnění s výjimkou nákladů exekuce a nákladů oprávněného a popis vymáhaného nepeněžitého plnění v maximální délce 100 znaků, je-li vymáháno peněžité i nepeněžité plnění,

d)

údaj o tom, zda řízení byla spojena.“.

 

5.

V § 2 odst. 3 se na začátek písmene b) vkládají slova „rodné číslo, a nebylo-li přiděleno,“.

 

6.

V § 2 odst. 5 písm. b) se slova „pověření exekutora k provedení“ nahrazují slovy „oprávnění exekutora k vedení“.

 

7.

V § 3 se na začátek odstavce 1 vkládá věta „Zápis údajů z vyrozumění o zahájení exekuce podle § 125 odst. 1 písm. a) exekučního řádu se provede do 3 dnů poté, kdy exekutor zapsal do rejstříku zahájených exekucí doložku provedení exekuce.“.

 

8.

V § 3 odst. 1 větě druhé se slova „a) nebo“ zrušují.

 

9.

V § 5 se doplňují odstavce 3 a 4, které znějí:

(3) V případě nepřetržitého sledování se za poskytnutí elektronického údaje považuje

a)

vložení subjektu do režimu nepřetržitého sledování a současné zobrazení výsledku vyhledávání podle odstavce 2 písm. a),

b)

první zobrazení konkrétních údajů o každém exekučním řízení vedeném proti danému subjektu v každých třech kalendářních měsících, nebo

c)

zobrazení změny ve výsledcích vyhledávání získaných podle písmene a) nebo b).

(4) Za výpis z centrální evidence exekucí nebo potvrzení o tom, že určitý údaj v centrální evidenci exekucí není zapsán, náleží Komoře odměna ve výši 50 Kč za každou stránku.“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1.

Exekutor uvede nejpozději do 2 měsíců ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky údaje, které byly do centrální evidence exekucí zapsány přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, do souladu s § 2 odst. 1 písm. c) body 1 a 3 a s § 2 odst. 3 písm. b) vyhlášky č. 329/2008 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

2.

U řízení, která byla zahájena jako řízení o výkonu rozhodnutí a pokračují ode dne předání soudního spisu exekutorovi u exekutora jako exekuční řízení podle části první čl. II zákona č. 396/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, se do centrální evidence exekucí podle § 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 329/2008 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, zapisuje den, měsíc a rok vydání usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí ve tvaru: DD.MM.RRRR.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013.

Ministr:

JUDr. Blažek, Ph.D., v. r.