Čekejte, prosím...
A A A
43/2013 Sb. znění účinné od 25. 2. 2013 do 30. 11. 2016

Ustanovení čl. 1 bodu 10 nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.

43

 

ZÁKON

ze dne 31. ledna 2013,

kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů, se mění takto:

1.

§ 1 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 1 zní:

§ 1

Předmět úpravy

 

Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje některá práva a povinnosti související se spotřebitelským úvěrem. Spotřebitelským úvěrem se rozumí odložená platba, půjčka, úvěr nebo jiná obdobná finanční služba poskytovaná nebo přislíbená spotřebiteli věřitelem, nebo zprostředkovatelem.

__________

1)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/48/ES ze dne 23. dubna 2008 o smlouvách o spotřebitelském úvěru a o zrušení směrnice Rady 87/102/EHS.

Směrnice Komise 2011/90/EU ze dne 14. listopadu 2011, kterou se mění část II přílohy I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/48/ES, kterou se stanoví dodatečné předpoklady pro výpočet roční procentní sazby nákladů.“.

2.

V § 2 písm. b) se slova „ , u nichž není“ nahrazují slovy „s výjimkou smluvních vztahů, u nichž je“ a za slova „koupě předmětu smlouvy“ se vkládají slova „nebo jiná možnost nabytí vlastnického práva“.

 

3.

V § 2 písm. c) se slovo „nebo“ nahrazuje slovem „a“.

 

4.

V § 2 písm. e) se slova „za smlouvu, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, se považuje smlouva,“ nahrazují slovy „se tento zákon vztahuje na smlouvu,“.

 

5.

V § 3 písm. e) se za slova „věřiteli známy“ vkládají slova „ , s výjimkou nákladů na služby notáře“.

 

6.

V § 5 odstavec 2 zní:

(2) Informace uvedené v části I. přílohy č. 2 k tomuto zákonu se poskytují na formuláři uvedeném v příloze č. 6 k tomuto zákonu. Informace uvedené v části II. přílohy č. 2 k tomuto zákonu se poskytují na formuláři uvedeném v příloze č. 7 k tomuto zákonu.“.

 

7.

V § 5 odstavec 3 zní:

(3) Poskytnutím informací způsobem uvedeným v odstavci 2 věřitel splnil informační povinnost podle zákona upravujícího smlouvy o finančních službách uzavírané na dálku10).“.

Poznámka pod čarou č. 10 zní:

__________

10)

§ 54b občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

8.

V § 5 odstavce 6 a 7 znějí:

(6) Je-li spotřebitelský úvěr nabízen nebo sjednáván zprostředkovatelem, je zprostředkovatel povinen poskytnout spotřebiteli informace a náležité vysvětlení stejně, jako je k tomu povinen věřitel. Tím nejsou dotčeny povinnosti věřitele; splní-li některou z povinností zprostředkovatel, má se za to, že ji splnil i věřitel.

(7) Povinnost poskytnout informace a vysvětlení podle odstavce 6 se nevztahuje na prodávajícího nebo poskytovatele služeb jednajícího jako zprostředkovatel vázaného spotřebitelského úvěru (§ 14). Tím není dotčena povinnost věřitele tyto informace a toto vysvětlení poskytnout.“.

 

9.

V § 6 odst. 1 větě první se slova „věřitel je povinen v ní uvést“ nahrazují slovy „musí obsahovat“ a na konci textu věty první se doplňují slova „uvedené jasným, výstižným a zřetelným způsobem“.

 

10.

V § 6 odst. 1 se za větu druhou vkládají nové věty, které znějí: „Je-li část smlouvy určena odkazem na obecné podmínky, musí připojit věřitel ke smlouvě jen takovou část obchodních podmínek, která se týká uzavírané smlouvy. Použitá velikost písma nesmí být menší než ve smlouvě.“.

 

11.

V § 7 odst. 1 se věta třetí nahrazuje větou „V případě možnosti přečerpání je věřitel povinen informovat spotřebitele v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat o každém zvýšení výpůjční úrokové sazby nebo poplatků, a to v přiměřeném předstihu před nabytím jeho účinnosti, jinak není tato změna vůči spotřebiteli účinná.“.

 

12.

V § 7 odst. 2 se za slova „změně referenční“ vkládá slovo „úrokové“, za slova „nová referenční“ se vkládá slovo „úroková“ a za slova „nové referenční“ se vkládá slovo „úrokové“.

 

13.

V § 7 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

(4) Věřitel je povinen po dobu trvání spotřebitelského úvěru uzavřeného na dobu neurčitou odlišného od spotřebitelského úvěru uvedeného v odstavci 3 poskytovat spotřebiteli pravidelně v přiměřeném intervalu informace uvedené v příloze č. 4 k tomuto zákonu.“.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

 

14.

V § 7 odst. 5 se za slova „věřitel spotřebiteli“ vkládají slova „na požádání“.

 

15.

§ 8 včetně nadpisu zní:

§ 8

Důsledky porušení informační povinnosti

 

Jestliže smlouva, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr,

a)

nemá písemnou formu,

b)

neobsahuje informace stanovené v příloze č. 3 k tomuto zákonu, nebo

c)

nebyla alespoň v jednom vyhotovení poskytnuta spotřebiteli v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat,

a spotřebitel tuto skutečnost uplatní u věřitele, pokládá se spotřebitelský úvěr od počátku za úročený ve výši diskontní sazby platné v době uzavření této smlouvy uveřejněné Českou národní bankou a ujednání o jiných platbách na spotřebitelský úvěr jsou neplatná.“.

16.

V § 9 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Věřitel poskytne spotřebitelský úvěr jen tehdy, pokud je po posouzení úvěruschopnosti spotřebitele s odbornou péčí zřejmé, že spotřebitel bude schopen spotřebitelský úvěr splácet, jinak je smlouva, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, neplatná.“.

 

17.

V § 10 odst. 1 se slova „nákladů spotřebitele“ nahrazují slovy „peněžitých plnění“.

 

18.

V § 10 odst. 2 se slova „některého ze závazků“ nahrazují slovy „některé z povinností“.

 

19.

V § 11 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat“.

 

20.

V § 11 odst. 5 se slovo „uzavíraných“ nahrazuje slovem „uzavírané“.

 

21.

V § 14 odst. 3 se za slova „zaniká též smlouva o vázaném“ vkládá slovo „spotřebitelském“.

 

22.

V § 14 odst. 4 se za slova „poskytovatelem služby“ vkládají slova „písemně co do důvodu a výše“.

 

23.

V § 15 odst. 1 se slova „poměrné snížení celkových nákladů spotřebitelského úvěru“ nahrazují slovy „snížení celkových nákladů spotřebitelského úvěru o výši úroku a dalších nákladů, které by byl spotřebitel povinen platit v případě, kdy by nedošlo k předčasnému splacení spotřebitelského úvěru“.

 

24.

V § 16 odst. 2 se za slovo „referenční“ vkládá slovo „úrokové“.

 

25.

V § 17 odstavec 2 zní:

(2) Má-li spotřebitel platit zprostředkovateli spotřebitelského úvěru za jeho služby odměnu, zprostředkovatel nesmí požadovat zaplacení odměny dříve, než spotřebitele vyrozumí v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat o výsledku zprostředkovatelské činnosti, zejména o vyjádření všech věřitelů, které při zprostředkovatelské činnosti oslovil․“.

 

26.

Za § 17 se vkládají nové § 17a a 17b, které včetně nadpisů znějí:

§ 17a

Smlouva, ve které se sjednává zprostředkování

spotřebitelského úvěru

 

(1) Smlouva, ve které se sjednává zprostředkování spotřebitelského úvěru, musí být mezi zprostředkovatelem a spotřebitelem uzavřena písemně a musí obsahovat informaci o právu spotřebitele na odstoupení od této smlouvy podle § 17b. Má-li odměnu zprostředkovatele platit spotřebitel, musí být odměna v této smlouvě dohodnuta.

(2) Jedno vyhotovení smlouvy podle odstavce 1 musí být předáno spotřebiteli v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat.

(3) Pokud smlouva, ve které se sjednává zprostředkování spotřebitelského úvěru, nebyla uzavřena v souladu s odstavcem 1, je neplatná.

 

§ 17b

Odstoupení od smlouvy, ve které se sjednává

zprostředkování spotřebitelského úvěru

 

(1) Spotřebitel může od smlouvy, ve které se sjednává zprostředkování spotřebitelského úvěru, odstoupit bez uvedení důvodů a bez jakékoli sankce ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření této smlouvy, pokud do té doby nedošlo na jejím základě k uzavření smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr.

(2) Od smlouvy, ve které se sjednává zprostředkování spotřebitelského úvěru, lze odstoupit podle odstavce 1 písemně, a to v souladu s informací uvedenou v této smlouvě o právu na odstoupení. Lhůta pro odstoupení je považována za zachovanou, je-li odstoupení odesláno zprostředkovateli nejpozději v poslední den lhůty.

(3) Odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší.

(4) Pokud zprostředkovatel nebo třetí osoba na základě smlouvy mezi třetí osobou a zprostředkovatelem poskytuje doplňkovou službu související se smlouvou, ve které se sjednává zprostředkování spotřebitelského úvěru, okamžikem odstoupení od této smlouvy zaniká i smlouva o doplňkové službě. Zprostředkovatel je povinen bez zbytečného odkladu informovat třetí osobu o tom, kdy k odstoupení od smlouvy došlo.

(5) Pokud byl k uzavření smlouvy, ve které se sjednává zprostředkování spotřebitelského úvěru, použit výhradně prostředek komunikace na dálku, použijí se ustanovení zákona upravujícího odstoupení od smlouvy o finančních službách uzavírané na dálku4).“.

 

27.

§ 18 včetně nadpisu zní:

§ 18

Vyloučení použití směnky nebo šeku

 

(1) Ke splacení nebo zajištění splacení spotřebitelského úvěru nelze použít směnku nebo šek.

(2) Věřitel a zprostředkovatel společně a nerozdílně odpovídají spotřebiteli za škodu způsobenou porušením povinnosti stanovené v odstavci 1.

(3) Ke splnění nebo zajištění splnění povinnosti vyplývající ze smlouvy, ve které se sjednává zprostředkování spotřebitelského úvěru, nelze použít směnku nebo šek. Zprostředkovatel odpovídá spotřebiteli za škodu způsobenou porušením povinnosti stanovené ve větě první.“.

 

28.

Za § 18 se vkládají nové § 18a a 18b, které včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 11 znějí:

§ 18a

Zajištění spotřebitelského úvěru

 

Zajištění spotřebitelského úvěru nesmí být ve zcela zjevném nepoměru k hodnotě zajišťované pohledávky.

 

§ 18b

Použití telefonního čísla s vyšší než běžnou cenou

 

Při nabízení, sjednávání nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru prostřednictvím hlasové telefonní komunikace, textové nebo multimediální zprávy nelze použít telefonní číslo pro přístup ke službám s vyjádřenou cenou podle právních předpisů upravujících podnikání v oblasti elektronických komunikací11).

__________

11)

Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 117/2007 Sb., o číslovacích plánech sítí a služeb elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů.“.

29.

§ 20 zní:

§ 20

 

(1) Věřitel nebo zprostředkovatel se dopustí správního deliktu tím, že

a)

nesplní povinnost podle § 4,

b)

nesplní některou z povinností podle § 6 odst. 1,

c)

neposkytne spotřebiteli na požádání bezplatně kopii návrhu smlouvy podle § 6 odst. 2,

d)

v rozporu s § 18 odst. 1 použije směnku nebo šek, nebo

e)

v rozporu s § 18b použije telefonní číslo pro přístup ke službám s vyjádřenou cenou.

(2) Věřitel se dopustí správního deliktu tím, že

a)

nesplní některou z povinností stanovených v § 5 odst. 1, 2 nebo 4,

b)

v rozporu s § 5 odst. 5 neposkytne spotřebiteli náležité vysvětlení,

c)

nesplní některou z povinností podle § 7 odst. 3 nebo 4,

d)

nesplní povinnost podle § 7 odst. 5,

e)

nesplní některou z povinností podle § 9 odst. 1,

f)

nesplní některou z povinností podle § 9 odst. 4,

g)

v rozporu s § 11 odst. 3 požaduje po spotřebiteli další plnění,

h)

v rozporu s § 11 odst. 4 neinformuje bez zbytečného odkladu třetí osobu poskytující doplňkovou službu související se smlouvu, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, o tom, kdy k odstoupení od smlouvy došlo,

i)

v rozporu s § 12 odst. 1 zpoplatní výpověď spotřebitelského úvěru sjednaného na dobu neurčitou podanou spotřebitelem nebo sjedná se spotřebitelem výpovědní lhůtu delší než 1 měsíc,

j)

v rozporu s § 12 odst. 2 sjedná výpovědní lhůtu ve prospěch věřitele kratší než 2 měsíce,

k)

v rozporu s § 13 neinformuje spotřebitele o ukončení oprávnění čerpat spotřebitelský úvěr,

l)

v rozporu s § 14 odst. 3 uplatní sankce vůči spotřebiteli z důvodu zániku smlouvy o vázaném spotřebitelském úvěru,

m)

v rozporu s § 15 odst. 1 neumožní spotřebiteli předčasně splatit spotřebitelský úvěr,

n)

požaduje náhradu nákladů za předčasné splacení přesahující výši podle § 15 odst. 3,

o)

v rozporu s § 15 odst. 4 požaduje náhradu nákladů za předčasné splacení,

p)

nesplní některou z povinností podle § 16 odst. 2,

r)

nesplní povinnost podle § 16 odst. 3, nebo

s)

v rozporu s § 18a zajistí spotřebitelský úvěr ve zcela zjevném nepoměru k hodnotě zajišťované pohledávky.

(3) Zprostředkovatel se dopustí správního deliktu tím, že

a)

nesplní některou z povinností podle § 5 odst. 6,

b)

nesplní některou z povinností podle § 17 odst. 1 nebo 2, nebo

c)

v rozporu s § 17a odst. 2 nepředá spotřebiteli v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat smlouvu, ve které se sjednává zprostředkování spotřebitelského úvěru.

(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba, která je oprávněna zpracovávat údaje o spotřebitelích za účelem posuzování jejich úvěruschopnosti, dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 9 odst. 2

a)

neumožní věřitelům se sídlem nebo místem podnikání v jiném členském státě Evropské unie přístup k těmto údajům za stejných podmínek jako věřitelům se sídlem nebo místem podnikání v České republice, nebo

b)

neuveřejní podmínky přístupu věřitelů k těmto údajům způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(5) Za správní delikt se uloží pokuta

a)

do 20 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1, odstavce 2 písm. a), b), e), g), l) až s) nebo odstavce 3,

b)

do 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. c), d), f) nebo i) až k),

c)

do 1 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. h) nebo odstavce 4.“.

 

30.

V § 22 odst. 2 se slova „§ 5 odst. 1“ nahrazují slovy „§ 5 odst. 1, 3“.

 

31.

V § 22 odst. 3 se slova „§ 5 odst. 1“ nahrazují slovy „§ 5 odst. 1, 3“, slova „§ 7 odst. 1, 2 a 4“ se nahrazují slovy „§ 7 odst. 1, 2 a 5“ a slova „§ 9 odst. 2“ se nahrazují slovy „§ 9 odst. 1, 2“.

 

32.

V příloze č. 1 se v odstavci 1 písm. b) slova „spojených se spotřebitelským úvěrem“ nahrazují slovy „ , které jsou součástí celkových nákladů spotřebitelského úvěru pro spotřebitele“.

 

33.

V příloze č. 2 se v části I. písm. f) za slovo „referenční“ vkládá slovo „úrokové“.

 

34.

V příloze č. 2 se v části II. odst. 1 úvodní části ustanovení a v odstavci 3 slovo „článku“ nahrazuje slovem „části“.

 

35.

V příloze č. 2 se v části II. odst. 4 písm. a) bodě 3 za slovo „referenční“ vkládá slovo „úrokové“.

 

36.

V příloze č. 3 se v odst. 1 písm. e) za slovo „referenční“ vkládá slovo „úrokové“.

 

37.

V příloze č. 5 se v části I. písm. e) slovo „k“ nahrazuje slovem „n“.

 

38.

Příloha č. 5 část II. Dodatečné předpoklady pro výpočet RPSN zní:

II. Dodatečné předpoklady pro výpočet RPSN

1.

Dává-li smlouva, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, spotřebiteli volnost v čerpání, považuje se celková výše spotřebitelského úvěru za vyčerpanou okamžitě a v plné výši;

2.

dává-li smlouva, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, spotřebiteli obecně volnost v čerpání, avšak u různých způsobů čerpání stanoví omezení částky nebo období, považuje se celková výše spotřebitelského úvěru za vyčerpanou k nejbližšímu datu stanovenému v této smlouvě a v souladu s těmito omezeními čerpání;

3.

stanoví-li smlouva, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, různé způsoby čerpání s různými poplatky nebo výpůjčními úrokovými sazbami, považuje se celková výše spotřebitelského úvěru za vyčerpanou při nejvyšším poplatku a nejvyšší výpůjční úrokové sazbě uplatňované na nejpoužívanější mechanismus čerpání u tohoto druhu smlouvy;

4.

v případě možnosti přečerpání se celková výše spotřebitelského úvěru považuje za vyčerpanou v plné výši a na celou dobu trvání spotřebitelského úvěru; není-li doba trvání spotřebitelského úvěru známa, vypočítá se RPSN na základě předpokladu, že doba trvání úvěru je 3 měsíce;

5.

v případě smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, uzavřené na dobu neurčitou, která nepředpokládá možnost přečerpání, se má za to,

a)

že je spotřebitelský úvěr poskytnut na období 1 roku počínaje datem prvního čerpání a že konečná splátka učiněná spotřebitelem vyrovná zůstatek jistiny, úroků a případných dalších poplatků,

b)

že jistina je spotřebitelem splácena ve stejných měsíčních splátkách počínaje 1 měsíc po dni prvního čerpání. V případech, kdy musí být jistina plně splacena jedinou splátkou v rámci každého platebního období, se předpokládá, že následná čerpání a splácení celé jistiny spotřebitelem probíhají po dobu 1 roku. Úroky a další poplatky se uplatní v souladu s uvedeným čerpáním a splácením jistiny a v souladu s tím, jak stanoví smlouva, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr;

Pro účely tohoto bodu se smlouvou, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, uzavřenou na dobu neurčitou rozumí smlouva, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, bez pevně stanovené doby trvání, a to včetně spotřebitelských úvěrů, které musí být plně splaceny v rámci určitého období nebo po něm, ale jakmile jsou splaceny, jsou přístupné k dalšímu čerpání;

6.

v případě smluv, ve kterých se sjednává spotřebitelský úvěr, jiných než ve formě možnosti přečerpání a jiných než uzavřených na dobu neurčitou, uvedených v bodech 4 a 5,

a)

jestliže datum nebo částka splátky jistiny, kterou má spotřebitel provést, nelze zjistit, předpokládá se, že splátka je provedena k nejbližšímu datu stanovenému ve smlouvě, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, a za nejnižší částku, kterou tato smlouva stanoví,

b)

jestliže datum uzavření smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, není známo, předpokládá se, že den prvního čerpání je den, který vyplývá z nejkratšího intervalu mezi tímto dnem a datem první platby, kterou má spotřebitel provést;

7.

jestliže den nebo částku platby, kterou má spotřebitel provést, nelze zjistit na základě smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, nebo předpokladů stanovených v bodech 4, 5 nebo 6, předpokládá se, že je platba provedena v souladu s daty a podmínkami požadovanými věřitelem a, nejsou-li tyto údaje známy,

a)

úroky se platí společně se splácením jistiny,

b)

další náklady spotřebitelského úvěru odlišné od úroků vyjádřené jedinou sumou se platí v den uzavření smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr,

c)

další náklady spotřebitelského úvěru odlišné od úroků vyjádřené jako několik plateb se platí v pravidelných intervalech počínaje dnem prvního splácení jistiny, a jestliže částka takových plateb není známa, předpokládá se, že se jedná o stejné částky,

d)

konečná platba vyrovná zůstatek jistiny, úroků a případných dalších poplatků;

8.

pokud ještě nebyla dohodnuta celková výše spotřebitelského úvěru, předpokládá se ve výši 37 800 Kč;

9.

jsou-li po omezenou dobu nebo pro omezenou částku nabízeny různé výpůjční úrokové sazby a poplatky, považuje se pro celou dobu trvání spotřebitelského úvěru za příslušnou výpůjční úrokovou sazbu a poplatky nejvyšší výpůjční úroková sazba a nejvyšší poplatky;

10.

u smluv, ve kterých se sjednává spotřebitelský úvěr, u nichž je sjednána pevná výpůjční úroková sazba ve vztahu k počátečnímu období, na jehož konci je stanovena nová výpůjční úroková sazba, a ta je následně pravidelně upravována podle dohodnutého indexu, vychází výpočet RPSN z předpokladu, že na konci období s pevnou výpůjční úrokovou sazbou je výpůjční úroková sazba stejná jako v okamžiku výpočtu RPSN, na základě hodnoty indexu sjednaného v tomto okamžiku.“.

 

39.

Přílohy č. 6 a 7 znějí:

 

Příloha č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb.

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

 

1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru

Věřitel

 

Adresa

 

Telefonní číslo (*)

E-mailová adresa (*)

Číslo faxu (*)

Adresa internetových stránek (*)

[Jméno a příjmení / obchodní firma, popřípadě název]

[Místo podnikání, sídlo, umístění organizační složky na území České republiky, popřípadě další adresa pro doručování, kterou má spotřebitel používat]

Je-li relevantní:

 

Zprostředkovatel úvěru

 

Adresa

 

Telefonní číslo (*)

E-mailová adresa (*)

Číslo faxu (*)

Adresa internetových stránek (*)

[Jméno a příjmení / obchodní firma, popřípadě název]

[Místo podnikání, sídlo, umístění organizační složky na území České republiky, popřípadě další adresa pro doručování, kterou má spotřebitel používat]

 

2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru

Druh spotřebitelského úvěru

 

Celková výše spotřebitelského úvěru To znamená strop úvěrového rámce nebo celkovou částku poskytnutou v rámci smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr.

 

Podmínky čerpání

To znamená, jakým způsobem a kdy obdržíte peníze.

 

Doba trvání spotřebitelského úvěru

 

Splátky a případně způsob rozdělení splátek

Budete muset uhradit toto:

[Výše, počet a četnost plateb, jež má spotřebitel

uhradit]

Úroky a/nebo poplatky budou splatné tímto způsobem:

Celková částka, kterou je třeba zaplatit

To znamená výše vypůjčené jistiny plus úroky a případné další náklady související s Vaším úvěrem.

[Celková částka splatná spotřebitelem, tedy součet celkové výše úvěru a celkových nákladů úvěru]

Je-li relevantní:

Spotřebitelský úvěr se poskytuje ve formě odložené platby za zboží nebo službu nebo je vázán na dodání určitého zboží nebo poskytnutí určité služby

Název zboží/služby Cena v hotovosti

 

Je-li relevantní:

Požadované zajištění

Jedná se o popis zajištění, které máte

v souvislosti se smlouvou

o spotřebitelském úvěru poskytnout.

[Druh zajištění]

Je-li relevantní:

Splátky nevedou k okamžitému umořování jistiny.

 

 

3. Náklady spotřebitelského úvěru

Výpůjční úroková sazba nebo případně různé výpůjční úrokové sazby, které se na smlouvu, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, vztahují

[%

— pevná, nebo

— pohyblivá (s indexem nebo referenční úrokovou sazbou použitelnými pro počáteční výpůjční úrokovou sazbu)

— období]

Roční procentní sazba nákladů (RPSN) Jedná se o celkové náklady úvěru vyjádřené jako roční procento celkové výše úvěru.

Účelem RPSN je pomoci Vám porovnat různé nabídky.

[%

Zde se uvede reprezentativní příklad uvádějící veškeré předpoklady použité pro výpočet sazby]

Je pro získání úvěru nebo pro jeho získání za nabízených podmínek nezbytné uzavřít

— pojištění úvěru nebo

— smlouvu o jiné doplňkové službě? Nejsou-li náklady na tyto služby věřiteli známy, nejsou zahrnuty v RPSN.

Ano/ne [pokud ano, uveďte druh pojištění]

Ano/ne [pokud ano, uveďte druh doplňkové služby]

Související náklady

 

Je-li relevantní:

Vyžaduje se vedení jednoho nebo více účtů zaznamenávajících platební transakce a čerpání

 

Je-li relevantní:

Výše nákladů na používání zvláštního platebního prostředku (např. kreditní karty)

 

Je-li relevantní:

Veškeré další náklady vyplývající ze smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr

 

Je-li relevantní:

Podmínky, za nichž lze výše uvedené náklady související se smlouvou, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, změnit

 

Je-li relevantní:

Povinnost zaplatit náklady na služby notáře

 

Náklady v případě opožděných plateb

Opomenutí platby by pro Vás mohlo mít závažné důsledky (např. nucený prodej majetku) a způsobit potíže při získávání úvěru v budoucnosti.

Za opožděné platby Vám bude účtováno [ (úroková sazba použitelná v případě opožděných plateb nebo smluvní pokuta v případě prodlení spotřebitele a veškeré další důsledky vyplývající z prodlení spotřebitele)]

 

4. Další důležité právní aspekty

Právo na odstoupení od smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr

Máte právo odstoupit od této smlouvy, a to ve lhůtě 14 kalendářních dnů.

Ano/ne

Předčasné splacení

Máte právo splatit spotřebitelský úvěr předčasně, a to kdykoliv, zcela nebo zčásti.

 

Je-li relevantní:

Věřitel má v případě předčasného splacení nárok na náhradu nákladů.

[Určení náhrady nákladů (způsob výpočtu) podle ustanovení § 15 tohoto zákona]

Vyhledávání v databázi

Věřitel Vás musí okamžitě a bezplatně

 

vyrozumět o výsledku vyhledávání v databázi, pokud je na tomto vyhledávání založeno zamítnutí žádosti o poskytnutí spotřebitelského úvěru. To neplatí, pokud je poskytnutí takové informace v rozporu s právními předpisy na ochranu osobních údajů nebo s veřejným pořádkem nebo veřejnou bezpečností.

 

Právo na návrh smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr

Máte právo obdržet na požádání bezplatně kopii návrhu smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr. To neplatí, pokud věřitel v okamžiku žádosti není ochoten přistoupit k uzavření smlouvy s Vámi.

 

Je-li relevantní:

Doba, po kterou je věřitel vázán informacemi poskytnutými před uzavřením smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr nebo návrhem na uzavření této smlouvy.

Tyto informace platí od .... do….

 

Je-li relevantní:

 

5. Dodatečné informace, které mají být poskytnuty v případě uvádění finančních služeb na trh na dálku

a) o věřiteli

Je-li relevantní:

 

Zástupce věřitele ve Vašem domovském členském státě

 

Adresa

 

Telefonní číslo (*)

E-mailová adresa (*)

Číslo faxu (*)

Adresa internetových stránek (*)

[Jméno a příjmení / obchodní firma, popřípadě název]

[Místo podnikání, sídlo, umístění organizační složky na území České republiky, popřípadě další adresa pro doručování, kterou má spotřebitel používat]

Je-li relevantní:

 

Zápis v rejstříku

[Obchodní rejstřík či jiný rejstřík v němž je věřitel zapsán, a jeho identifikační číslo nebo rovnocenný prostředek identifikace v tomto rejstříku]

Orgán dozoru

 

b) o smlouvě, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr

Je-li relevantní:

Výkon práva na odstoupení od této smlouvy

[Praktické pokyny pro výkon práva na odstoupení od smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, uvádějící mimo jiné lhůtu pro výkon tohoto práva; adresa, na kterou by oznámení o výkonu práva na odstoupení od smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, mělo být zasláno; následky neuplatnění tohoto práva]

Je-li relevantní:

Právo státu, podle nějž postupuje věřitel před uzavřením smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr.

 

Je-li relevantní:

Doložka o právu rozhodném pro smlouvu, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, a/nebo příslušném soudu

[Zde se uvede příslušná doložka]

Je-li relevantní:

 

Užívání jazyků

Informace a smluvní podmínky budou poskytnuty v [konkrétní jazyk]. Po dobu trvání spotřebitelského úvěru máme v úmyslu s Vámi komunikovat v [konkrétní jazyk/jazyky], pokud souhlasíte.

c) o prostředcích nápravy

Existence mechanismu mimosoudního urovnávání stížností a prostředků nápravy a přístup k němu

Informace o finančním arbitrovi a podmínkách pro přístup k němu.

(*) Tyto informace jsou nepovinné

Vysvětlení: Je-li ve formuláři požadavek na poskytnutí informace uvozen slovy „je-li relevantní“, tato slova se ve formuláři neuvedou, ale věřitel musí vyplnit příslušnou rubriku, jestliže se informace týká daného druhu spotřebitelského úvěru nebo příslušné informace, nebo celý řádek vymazat, jestliže se informace daného druhu spotřebitelského úvěru netýká. Údaje v hranatých závorkách představují vysvětlivky pro věřitele a musí být nahrazeny příslušnými informacemi.

 

Příloha č. 7 k zákonu č. 145/2010 Sb.

FORMULÁŘ PRO INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU POSKYTOVANÉM VE FORMĚ MOŽNOSTI PŘEČERPÁNÍ A ZA ÚČELEM SJEDNÁNÍ NOVÉ SMLOUVY, KTEROU SE ODKLÁDÁ PLATBA NEBO MĚNÍ

ZPŮSOB SPLÁCENÍ

 

1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli úvěru

Věřitel

 

Adresa

 

 

Telefonní číslo (*)

E-mailová adresa (*)

Číslo faxu (*)

Adresa internetových stránek (*)

[Jméno a příjmení / obchodní firma, popřípadě název]

[Místo podnikání, sídlo, umístění organizační složky na území České republiky, popřípadě další adresa pro doručování, kterou má spotřebitel používat]

Je-li relevantní:

 

Zprostředkovatel úvěru

 

Adresa

 

 

Telefonní číslo (*)

E-mailová adresa (*)

Číslo faxu (*)

Adresa internetových stránek (*)

[Jméno a příjmení / obchodní firma, popřípadě název]

[Místo podnikání, sídlo, umístění organizační složky na území České republiky, popřípadě další adresa pro doručování, kterou má spotřebitel používat]

 

2. Popis základních vlastností úvěrového produktu

Druh spotřebitelského úvěru

 

Celková výše úvěru To znamená strop úvěrového rámce nebo celkovou částku poskytnutou v rámci smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr.

 

Doba trvání spotřebitelského úvěru

 

Je-li relevantní:

Můžete být kdykoli vyzváni ke splacení plné výše spotřebitelského úvěru

 

 

3. Náklady úvěru

Výpůjční úroková sazba nebo případně různé výpůjční úrokové sazby, které se na smlouvu, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, vztahují

[%

— pevná, nebo

— pohyblivá (s indexem nebo referenční úrokovou sazbou

použitelnými pro počáteční výpůjční úrokovou sazbu)

— období]

Je-li relevantní

Roční procentní sazba nákladů (RPSN) Jedná se o celkové náklady úvěru vyjádřené jako roční procento celkové výše úvěru.

Účelem RPSN je pomoci Vám porovnat různé nabídky.

[%

Zde se uvede reprezentativní příklad uvádějící veškeré předpoklady použité pro výpočet sazby]

Je-li relevantní:

Další náklady spjaté se spotřebitelským úvěrem

Je-li relevantní:

Podmínky, za nichž lze tyto náklady změnit

[Náklady platné od okamžiku uzavření smlouvy]

Náklady v případě opožděných plateb

Za opožděné platby Vám bude účtováno [ (úroková sazba použitelná v případě opožděných plateb nebo smluvní pokuta v případě prodlení spotřebitele a veškeré další důsledky vyplývající z prodlení spotřebitele)]

 

4. Další důležité právní aspekty

Ukončení platnosti smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr

[Podmínky a postup pro ukončení platnosti smlouvy]

Vyhledávání v databázi

Věřitel Vás musí okamžitě a bezplatně vyrozumět o výsledku vyhledávání v databázi, pokud je na tomto vyhledávání založeno zamítnutí žádosti o poskytnutí spotřebitelského úvěru. To neplatí, pokud je poskytnutí takové informace v rozporu s právními předpisy na ochranu osobních údajů nebo s veřejným pořádkem nebo veřejnou bezpečností.

 

Je-li relevantní:

Doba, po kterou je věřitel vázán informacemi poskytnutými před uzavřením smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr nebo návrhem na uzavření této smlouvy.

Tyto informace platí od .... do….

 

Je-li relevantní

5. Dodatečné informace, které mají být poskytnuty, pokud se předsmluvní informace týkají spotřebitelského úvěru za účelem sjednání nové smlouvy, kterou se odkládá platba nebo mění způsob splácení

Splátky a případně způsob rozdělení splátek

Budete muset uhradit toto: [Reprezentativní příklad splátkového kalendáře včetně výše, počtu a četnosti plateb, jež má spotřebitel provést]

Celková částka, kterou budete muset zaplatit

 

Předčasné splacení

 

Máte právo splatit spotřebitelsky úvěr předčasně, a to kdykoliv, zcela nebo zčásti.

 

Je-li relevantní:

 

Věřitel má v případě předčasného splacení nárok na náhradu nákladů.

[Určení náhrady nákladů (způsob výpočtu) podle ustanovení § 15 tohoto zákona]

Je-li relevantní

 

6. Dodatečné informace, které mají být poskytnuty v případě uvádění finančních služeb na trh při užití prostředků komunikace na dálku

a) o věřiteli

Je-li relevantní:

 

Zástupce věřitele ve Vašem domovském členském státě

Adresa

 

 

Telefonní číslo (*)

E-mailová adresa (*)

Číslo faxu (*)

Adresa internetových stránek (*)

[Jméno a příjmení / obchodní firma, popřípadě název]

[Místo podnikání, sídlo, umístění organizační složky na území České republiky, popřípadě další adresa pro doručování, kterou má spotřebitel používat]

 

 

Je-li relevantní:

 

Zápis v rejstříku

[Obchodní rejstřík či jiný rejstřík v němž je věřitel zapsán, a jeho identifikační číslo nebo rovnocenný prostředek identifikace v tomto rejstříku]

Orgán dozoru

 

b) o smlouvě, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr

Právo na odstoupení od smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr

 

Máte právo odstoupit od této smlouvy, a to ve lhůtě 14 kalendářních dnů

 

Je-li relevantní

 

Výkon práva na odstoupení od této smlouvy

Ano/ne

[Praktické pokyny pro výkon práva na odstoupení od smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, uvádějící mimo jiné adresu, na níž by oznámení o výkonu práva na odstoupení od smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr mělo být zasláno; následky neuplatnění tohoto práva.]

Je-li relevantní:

Právo státu, podle nějž postupuje věřitel před uzavřením smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr.

 

Je-li relevantní:

Doložka o právu rozhodném pro smlouvu, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, a/nebo příslušném soudu

[Zde se uvede příslušná doložka]

Je-li relevantní: Užívání jazyků

Informace a smluvní podmínky budou poskytnuty v [konkrétní jazyk]. Po dobu trvání smluvního vztahu máme v úmyslu s Vámi komunikovat v [konkrétní jazyk/jazyky], pokud souhlasíte.

c) o prostředcích nápravy

Existence mechanismu mimosoudního urovnávání stížností a prostředků nápravy a přístup k němu

Informace o finančním arbitrovi a podmínkách pro přístup k němu.

(*) Tyto informace jsou nepovinné.

Vysvětlení: Je-li ve formuláři požadavek na poskytnutí informace uvozen slovy „je-li relevantní“, tato slova se ve formuláři neuvedou, ale věřitel musí vyplnit příslušnou rubriku, jestliže se informace týká daného druhu spotřebitelského úvěru nebo příslušné informace, nebo celý řádek vymazat, jestliže se informace daného druhu spotřebitelského úvěru netýká. Údaje v hranatých závorkách představují vysvětlivky pro věřitele a musí být nahrazeny příslušnými informacemi.“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1.

Právní vztahy vzniklé ze smluv, ve kterých se sjednává spotřebitelský úvěr nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru, uzavřených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se řídí zákonem č. 145/2010 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2.

Právní vztahy související s použitím směnky nebo šeku přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nejsou nabytím účinnosti tohoto zákona dotčeny.

3.

Jsou-li poskytnuty informace obsažené v příloze č. 2 zákona č. 145/2010 Sb. na formuláři uvedeném v přílohách č. 6 a 7 zákona č. 145/2010 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, do jednoho roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, má se za to, že jsou poskytnuty v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Čl. III

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení, s výjimkou čl. 1 bodu 10, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.

Němcová v. r.

Klaus v. r.

Nečas v. r.