Čekejte, prosím...
A A A
263/2020 Sb. znění účinné od 3. 6. 2020

263

 

ZÁKON

ze dne 26. května 2020,

kterým se mění zákon č. 137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti evidence tržeb

v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, se mění takto:

1.

V § 1 odst. 1 se slova „dne ukončení nouzového stavu vyhlášeného dne 12. března 2020“ nahrazují slovy „30. září 2020“.

 

2.

V § 1 odst. 2 se slova „v období 3 měsíců ode dne ukončení nouzového stavu vyhlášeného dne 12․ března 2020“ nahrazují slovy „do 31. prosince 2020“.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Žádost o povolení pro evidování tržeb ve zvláštním režimu podle § 11a zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění zákona č. 256/2019 Sb., podaná ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona do 30. září 2020, se považuje za podanou dnem 1. října 2020.

Čl. III

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jeho vyhlášení.

Vondráček v. r.

 

Zeman v. r.

 

Babiš v. r.