Čekejte, prosím...
A A A
305/2020 Sb. znění účinné od 1. 7. 2020

305

 

VYHLÁŠKA

ze dne 23. června 2020

o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad

za hrazené služby poskytnuté v roce 2020

 

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 1 odst. 2 zákona č. 301/2020 Sb., o kompenzacích osobám poskytujícím hrazené zdravotní služby zohledňujících dopady epidemie onemocnění COVID-19 v roce 2020, (dále jen „kompenzační zákon“):

§ 1

(1)

Tato vyhláška za účelem stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2020 stanoví:

a)

kompenzační hodnoty bodu (dále jen „hodnota bodu“),

b)

kompenzační výši úhrad za hrazené služby (dále jen „výše úhrad“) poskytované pojištěncům podle § 2 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) a za hrazené služby poskytované pojištěncům z ostatních členských států Evropské unie, členských států Evropského hospodářského prostoru a Švýcarské konfederace podle přímo použitelných předpisů Evropské unie upravujících koordinaci systémů sociálního zabezpečení1 a pojištěncům dalších států, se kterými má Česká republika uzavřeny mezinárodní smlouvy o sociálním zabezpečení vztahující se i na oblast hrazených služeb2, (dále jen „zahraniční pojištěnec“),

c)

kompenzační regulační omezení pro úhrady uvedené v § 3 až 20 (dále jen „regulační omezení“) a

d)

výši záloh na kompenzaci.

(2)

Poskytovatelem podle této vyhlášky je

a)

poskytovatel lůžkové péče,

b)

poskytovatel v oboru všeobecné praktické lékařství a poskytovatel v oboru praktické lékařství pro děti a dorost,

c)

poskytovatel specializované ambulantní péče, poskytovatel dialyzační zdravotní péče a poskytovatel v odbornostech 905, 919 a 927 podle vyhlášky, kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami3 (dále jen „seznam výkonů“),

d)

poskytovatel ambulantní péče v odbornostech 603 a 604 podle seznamu výkonů,

e)

poskytovatel v oboru zubní lékařství,

f)

poskytovatel ambulantní péče v odbornostech 222, 801, 802, 806 až 810, 812 až 819 a 823 podle seznamu výkonů (dále jen „vyjmenovaná odbornost“),

g)

poskytovatel ambulantní péče v odbornostech 911, 914, 916 a 921 podle seznamu výkonů a poskytovatel domácí péče v odbornostech 925 a 926 podle seznamu výkonů,

h)

poskytovatel ambulantní péče v odbornostech 902 a 917 podle seznamu výkonů,

i)

poskytovatel zdravotnické záchranné služby, poskytovatel přepravy pacientů neodkladné péče, poskytovatel zdravotnické dopravní služby, poskytovatel lékařské pohotovostní služby a poskytovatel pohotovostní služby v oboru zubní lékařství,

j)

poskytovatel lázeňské léčebně rehabilitační péče a ozdravovna,

k)

poskytovatel lékárenské péče,

l)

poskytovatel sociálních služeb, který má se zdravotní pojišťovnou uzavřenou zvláštní smlouvu podle zákona.

§ 2

(1)

Referenčním obdobím se pro účely této vyhlášky rozumí rok 2018. Referenčními hodnotami poskytovatele jsou hodnoty příslušných úhradových ukazatelů poskytovatele v referenčním období.

(2)

Hodnoceným obdobím se pro účely této vyhlášky rozumí rok 2020.

(3)

Do referenčního období jsou zařazeny veškeré hrazené služby poskytnuté v roce 2018, poskytovatelem vykázané do 31. března 2019 a zdravotní pojišťovnou uznané do 31. května 2019.

(4)

Do hodnoceného období jsou zařazeny veškeré hrazené služby poskytnuté v roce 2020, poskytovatelem vykázané do 31. března 2021 a zdravotní pojišťovnou uznané do 31. května 2021.

(5)

Pokud dojde v hodnoceném období ke sloučení dvou zdravotních pojišťoven, použije se pro výpočet výše úhrad součet údajů za referenční období sloučených zdravotních pojišťoven.

§ 3

(1)

Unikátním pojištěncem se pro účely této vyhlášky rozumí pojištěnec zdravotní pojišťovny ošetřený poskytovatelem v konkrétní odbornosti v hodnoceném nebo referenčním období alespoň jednou, s tím, že není rozhodné, zda se jedná o ošetření v rámci vlastních zdravotních služeb nebo zdravotních služeb vyžádaných, pokud není dále stanoveno jinak.

(2)

Pokud byl unikátní pojištěnec poskytovatelem v konkrétní odbornosti ošetřen v hodnoceném období nebo referenčním období vícekrát, zahrnuje se do počtu unikátních pojištěnců příslušné zdravotní pojišťovny ošetřených v dané odbornosti pouze jednou.

(3)

V případě sloučení zdravotních pojišťoven se pojištěnec, kterému byly v hodnoceném období nebo referenčním období uhrazeny hrazené služby více než jednou ze sloučených zdravotních pojišťoven, započte do počtu unikátních pojištěnců pouze jednou.

(4)

Globálním unikátním pojištěncem se pro účely této vyhlášky rozumí pojištěnec zdravotní pojišťovny ošetřený poskytovatelem lůžkové péče v libovolné odbornosti v rámci vlastních či vyžádaných zdravotních služeb v hodnoceném nebo referenčním období alespoň jednou, pokud není dále stanoveno jinak.

(5)

Pokud byl globální unikátní pojištěnec poskytovatelem ošetřen v hodnoceném období nebo referenčním období vícekrát, a to bez ohledu na počet odborností, v nichž byl pojištěnec ošetřen, zahrnuje se do počtu globálních unikátních pojištěnců příslušné zdravotní pojišťovny ošetřených u daného poskytovatele pouze jednou.

(6)

V případě sloučení zdravotních pojišťoven se pojištěnec, kterému byly v hodnoceném období nebo referenčním období uhrazeny hrazené služby více než jednou ze sloučených zdravotních pojišťoven, započte do počtu globálních unikátních pojištěnců pouze jednou.

(7)

Má-li zdravotní pojišťovna při stanovení výše úhrad nebo regulačních omezení použít hodnoty úhradových ukazatelů srovnatelných poskytovatelů, použije k určení těchto hodnot příslušné hodnoty všech smluvních poskytovatelů, kteří v hodnoceném období poskytují zdravotní služby ve srovnatelném celkovém rozsahu a struktuře jako poskytovatel, pro kterého se ustanovení o srovnatelném poskytovateli používá.

(8)

Mezinárodní klasifikací nemocí se pro účely této vyhlášky rozumí Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10)4.

§ 4

V případě poskytnutí hrazených služeb zahraničním pojištěncům se stanoví úhrada podle § 5 až 20.

§ 5

(1)

Pro hrazené služby poskytované poskytovateli lůžkové péče, s výjimkou hrazených služeb poskytovaných poskytovateli následné lůžkové péče, dlouhodobé lůžkové péče nebo zvláštní lůžkové péče, se hodnota bodu, výše úhrad, regulační omezení a výše záloh na kompenzaci stanoví v přílohách č. 1, 9, 10 a 12 až 15 k této vyhlášce.

(2)

Pro hrazené služby poskytované poskytovateli následné lůžkové péče, dlouhodobé lůžkové péče, zvláštní lůžkové péče nebo zvláštní ambulantní péče poskytované podle § 22 písm. c) zákona a pro hrazené služby poskytované poskytovateli sociálních služeb, kteří mají se zdravotní pojišťovnou uzavřenou zvláštní smlouvu podle zákona, se hodnota bodu, výše úhrad, regulační omezení a výše záloh na kompenzaci stanoví v příloze č. 1 k této vyhlášce.

§ 6

(1)

Pro hrazené služby poskytované poskytovateli v oboru všeobecné praktické lékařství a poskytovateli v oboru praktické lékařství pro děti a dorost hrazené kombinovanou kapitačně výkonovou platbou, kombinovanou kapitačně výkonovou platbou s dorovnáním kapitace nebo podle seznamu výkonů se hodnota bodu, výše úhrad, regulační omezení a výše záloh na kompenzaci stanoví v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(2)

Ordinačními hodinami jsou pro účely přílohy č. 2 k této vyhlášce ordinační hodiny sjednané ve smlouvě mezi zdravotní pojišťovnou a poskytovatelem, kdy je na pracovišti poskytovatele pro pojištěnce dostupný alespoň jeden lékař daného pracoviště se specializovanou způsobilostí, s tím, že se do ordinačních hodin nezapočítává doba věnovaná návštěvní službě a administrativním činnostem.

§ 7

Pro specializovanou ambulantní péči poskytovanou poskytovateli ambulantní péče hrazenou podle seznamu výkonů se hodnota bodu, výše úhrad, regulační omezení a výše záloh na kompenzaci stanoví v příloze č. 3 k této vyhlášce.

§ 8

Pro ambulantní péči poskytovanou poskytovateli ambulantní péče v odbornostech 603 a 604 podle seznamu výkonů hrazenou podle seznamu výkonů se hodnota bodu, výše úhrad, regulační omezení a výše záloh na kompenzaci stanoví v příloze č. 4 k této vyhlášce.

§ 9

Výše úhrad hrazených služeb poskytovaných poskytovateli v oboru zubní lékařství a příslušná regulační omezení se stanoví v příloze č. 11 k této vyhlášce. Úhrada za hrazené služby podle přílohy č. 11 poskytnuté od 1. července 2020 se navyšuje o 14,76 %, s výjimkou kódu 00944, jehož úhrada se navyšuje o 6 Kč. Záloha na kompenzaci se poskytuje poskytovateli měsíčně, a to ve výši navýšení úhrady podle věty druhé vztahujícího se k vykázaným hrazeným službám.

§ 10

Pro hrazené služby poskytované poskytovateli ambulantní péče ve vyjmenovaných odbornostech hrazené podle seznamu výkonů se hodnota bodu, výše úhrad a výše záloh na kompenzaci stanoví v příloze č. 5 k této vyhlášce.

§ 11

Pro hrazené služby poskytované poskytovateli ambulantní péče v odbornostech 911, 914, 916 a 921 podle seznamu výkonů a poskytovateli domácí péče v odbornostech 925 a 926 podle seznamu výkonů hrazené podle seznamu výkonů se hodnota bodu, výše úhrad a výše záloh na kompenzaci stanoví v příloze č. 6 k této vyhlášce.

§ 12

Pro hrazené služby poskytované poskytovateli ambulantní péče v odbornostech 902 a 917 podle seznamu výkonů hrazené podle seznamu výkonů se hodnota bodu a výše úhrad stanoví v příloze č. 7 k této vyhlášce.

§ 13

Pro hrazené služby poskytované poskytovateli dialyzační péče hrazené podle seznamu výkonů se hodnota bodu a výše úhrad stanoví v příloze č. 8 k této vyhlášce.

§ 14

(1)

Pro hrazené služby poskytované poskytovateli zdravotnické záchranné služby hrazené podle seznamu výkonů se stanoví hodnota bodu ve výši 1,23 Kč, s výjimkou výkonů přepravy podle seznamu výkonů, pro které se stanoví hodnota bodu ve výši 1,10 Kč, a s výjimkou výkonu č. 06714 podle seznamu výkonů, pro který se stanoví hodnota bodu ve výši 1 Kč. Maximální úhrada poskytovateli za vykázané výkony č. 06714 podle seznamu výkonů v hodnoceném období nepřekročí limit úhrady za tyto výkony v roce 2018.

(2)

Pro hrazené služby poskytované poskytovateli přepravy pacientů neodkladné péče hrazené podle seznamu výkonů se stanoví hodnota bodu ve výši 1,21 Kč, s výjimkou výkonů přepravy podle seznamu výkonů, pro které se stanoví hodnota bodu ve výši 1,10 Kč, a s výjimkou výkonu č. 06714 podle seznamu výkonů, pro který se stanoví hodnota bodu ve výši 1 Kč. Maximální úhrada poskytovateli za vykázané výkony č. 06714 podle seznamu výkonů v hodnoceném období nepřekročí limit úhrady za tyto výkony v roce 2018.

(3)

Pro hrazené služby poskytnuté od 1. července 2020 se hodnota bodu podle odstavců 1 a 2 navyšuje o 0,08 Kč, s výjimkou výkonů přepravy podle seznamu výkonů, pro které se hodnota bodu navyšuje o 0,07 Kč, a s výjimkou výkonu č. 06714 podle seznamu výkonů.

(4)

Záloha na kompenzaci se poskytuje poskytovateli měsíčně, a to ve výši navýšení úhrady podle odstavce 3 vztahujícího se k vykázaným hrazeným službám.

§ 15

(1)

Pro hrazené služby poskytované poskytovateli zdravotnické dopravní služby se výše úhrady stanoví podle seznamu výkonů úhradou za poskytnuté výkony přepravy pro poskytovatele

a)

poskytující zdravotnickou dopravní službu v nepřetržitém provozu s hodnotou bodu ve výši 1,10 Kč,

b)

neposkytující zdravotnickou dopravní službu v nepřetržitém provozu s hodnotou bodu ve výši 0,90 Kč.

(2)

Pro výkon přepravy č. 69 podle seznamu výkonů se stanoví hodnota bodu ve výši 1 Kč.

(3)

Pro hrazené služby poskytnuté od 1. července 2020 se hodnota bodu podle odstavce 1 písm. a) navyšuje o 0,22 Kč a hodnota bodu podle odstavce 1 písm. b) a podle odstavce 2 se navyšuje o 0,18 Kč.

(4)

Záloha na kompenzaci se poskytuje poskytovateli měsíčně, a to ve výši navýšení úhrady podle odstavce 3 vztahujícího se k vykázaným hrazeným službám.

§ 16

(1)

Pro hrazené služby poskytované poskytovateli v rámci lékařské pohotovostní služby hrazené podle seznamu výkonů se stanoví hodnota bodu ve výši 1 Kč pro zdravotní výkony a výkony přepravy podle seznamu výkonů. Pro zdravotní výkony podle věty první poskytnuté od 1. července 2020 se hodnota bodu podle věty první navyšuje o 0,1 Kč.

(2)

Pro stanovení výše úhrad hrazených služeb poskytovaných poskytovateli v rámci pohotovostní služby v oboru zubní lékařství a stanovení regulačních omezení pro tyto hrazené služby se použije § 9.

(3)

Záloha na kompenzaci se poskytuje poskytovateli měsíčně, a to ve výši navýšení úhrady podle odstavce 1 vztahujícího se k vykázaným hrazeným službám.

§ 17

(1)

Pro komplexní lázeňskou léčebně rehabilitační péči pro dospělé, děti a dorost poskytovanou ve zdravotnických zařízeních poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče se stanoví úhrada za 1 den pobytu ve výši 105,4 % smluvně sjednané úhrady za 1 den pobytu pro rok 2019. Nebyla-li úhrada za 1 den pobytu pro rok 2019 sjednána do 31. prosince 2019 včetně, stanoví se úhrada ve výši úhrady hrazené srovnatelným poskytovatelům. Úhrada za ubytování a stravu průvodce pojištěnce se stanoví ve stejné výši jako úhrada za tyto složky u pojištěnců, kterým je poskytována komplexní lázeňská léčebně rehabilitační péče pro dospělé. Úhrada podle vět první až třetí se navyšuje o 17 % za hrazené služby poskytnuté od 1. července 2020.

(2)

Pro příspěvkovou lázeňskou léčebně rehabilitační péči pro dospělé, děti a dorost poskytovanou ve zdravotnických zařízeních poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče se stanoví úhrada za 1 den pobytu ve výši 105,4 % smluvně sjednané úhrady za 1 den pobytu pro rok 2019. Nebyla-li úhrada za 1 den pobytu pro rok 2019 sjednána do 31. prosince 2019 včetně, stanoví se úhrada ve výši úhrady hrazené srovnatelným poskytovatelům. Úhrada podle vět první a druhé se navyšuje o 17 % za hrazené služby poskytnuté od 1. července 2020.

(3)

Pro příspěvkovou lázeňskou léčebně rehabilitační péči se stanoví úhrada 30 Kč za vykázaný výkon č. 09543 podle seznamu výkonů. Tento výkon může být zdravotní pojišťovně vykázán maximálně třikrát během jednoho léčebného pobytu pojištěnce.

(4)

Pro hrazené služby poskytované v ozdravovnách se stanoví úhrada za 1 den pobytu ve výši 958 Kč, která se skládá ze složky ubytování, stravování a složky ozdravný program. Navýšení úhrady oproti roku 2019 se provede ve složce ozdravného programu. Úhrada za ubytování a stravu průvodce pojištěnce se stanoví ve stejné výši jako úhrada za tyto složky u pojištěnců, kterým jsou poskytovány hrazené služby v ozdravovnách. Úhrada podle vět první až třetí se navyšuje o 17 % za hrazené služby poskytnuté od 1. července 2020.

(5)

Záloha na kompenzaci se poskytuje poskytovateli měsíčně, a to ve výši navýšení úhrady podle odstavců 1 a 2 a odstavce 4 poslední věty vztahujícího se k vykázaným hrazeným službám.

§ 18

(1)

Za každý poskytovatelem vykázaný a zdravotní pojišťovnou uznaný výkon č. 09543 podle seznamu výkonů se stanoví úhrada ve výši 35 Kč, přičemž u výkonů vykázaných v souvislosti s hrazenou službou poskytnutou od 1. července 2020 se tato úhrada navyšuje o 6 Kč.

(2)

Úhrada podle odstavce 1 se nezapočítává do maximální úhrady za hrazené služby.

(3)

Odstavec 1 se nepoužije na poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče a na poskytovatele v oboru všeobecné praktické lékařství, na poskytovatele v oboru praktické lékařství pro děti a dorost, na poskytovatele v oboru zubní lékařství a na poskytovatele ambulantní péče v odbornostech 603 a 604 podle seznamu výkonů.

(4)

Záloha na kompenzaci se poskytuje poskytovateli měsíčně, a to ve výši navýšení úhrady podle odstavce 1 vztahujícího se k vykázaným hrazeným službám.

§ 19

(1)

Za každý poskytovatelem vykázaný a zdravotní pojišťovnou uznaný výkon č. 09552 podle seznamu výkonů se stanoví úhrada ve výši 15 Kč, přičemž u výkonů vykázaných v souvislosti s vydáním léčivého přípravku od 1. července 2020 se tato úhrada navyšuje o 4 Kč.

(2)

V rámci vyúčtování podle § 2 odst. 1 kompenzačního zákona zdravotní pojišťovna uhradí poskytovateli 12 Kč za každé převedení listinného receptu do elektronické podoby. Toto platí jen pro ztotožněné pojištěnce.

(3)

Záloha na kompenzaci se poskytuje poskytovateli měsíčně, a to ve výši navýšení úhrady podle odstavce 1 vztahujícího se k vykázaným hrazeným službám.

§ 20

(1)

Za každý poskytovatelem vykázaný a zdravotní pojišťovnou uznaný výkon č. 78890 podle seznamu výkonů se stanoví úhrada ve výši 10 000 Kč. Tato úhrada se nezapočítává do výše úhrady stanovené podle přílohy č. 1 k této vyhlášce.

(2)

Hrazené služby poskytované poskytovateli v odbornosti 005 podle seznamu výkonů se hradí podle seznamu výkonů s hodnotou bodu ve výši 1 Kč. Tato úhrada se nezapočítává do výše úhrady stanovené podle přílohy č. 1 k této vyhlášce.

(3)

Hrazené služby poskytované poskytovateli v odbornosti 006 podle seznamu výkonů se hradí podle seznamu výkonů s hodnotou bodu ve výši 1 Kč.

(4)

Za každou epizodu péče spojenou s převzetím pacienta od zdravotnické záchranné služby u poskytovatele akutní lůžkové péče se stanoví úhrada ve výši 1 000 Kč. Tuto péči poskytovatel vykazuje výkonem č. 09564 podle seznamu výkonů. Tato úhrada se nezapočítává do výše úhrady stanovené podle přílohy č. 1 k této vyhlášce.

(5)

Za každý poskytovatelem vykázaný a zdravotní pojišťovnou uznaný výkon č. 09115 podle seznamu výkonů, vykázaný u pacientů s diagnózou U07.1 nebo U69.75 podle mezinárodní klasifikace nemocí, se poskytovateli navyšuje úhrada o 50 Kč. Toto navýšení úhrady se nezapočítává do výše úhrady stanovené podle příloh č. 1 až 8 k této vyhlášce.

(6)

Poskytovateli, který v hodnoceném období provozoval odběrové centrum pro testování na onemocnění COVID-19, kterým se rozumí vyčlenění místa a zaměstnanců výhradně za účelem odběru biologického materiálu k testování na onemocnění COVID-19, se za každý kalendářní den provozu tohoto centra v měsíci, v němž vykázal a byl mu zdravotní pojišťovnou uznán u pacientů s diagnózou U07.1 nebo U69.75 podle mezinárodní klasifikace nemocí alespoň jeden výkon č. 09115 podle seznamu výkonů, navyšuje úhrada o K x 8 000 Kč, pokud jde o odběrové centrum zřízené mimo vnitřní prostory poskytovatele, a K x 3 000 Kč v ostatních případech, kde K nabývá hodnoty od 0 do 1 odpovídající poměru počtu pojištěnců dané zdravotní pojišťovny v daném kraji, v němž je provozováno odběrové centrum, podle bodu 3 přílohy č. 2 k této vyhlášce. V případě, že poskytovatel provozoval více odběrových center podle věty první, navyšuje se mu úhrada za každé odběrové centrum. Toto navýšení úhrady se nezapočítává do výše úhrady stanovené podle příloh č. 1 až 8 k této vyhlášce.

(7)

Záloha na kompenzaci se poskytuje poskytovateli měsíčně, a to ve výši navýšení úhrady podle odstavců 5 a 6 vztahujícího se k vykázaným hrazeným službám.

§ 21

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2020.

Ministr:

Mgr. et Mgr. Vojtěch, MHA, v. r.

Příloha č. 1

Hodnota bodu, výše úhrad a regulační omezení podle § 5

A)

Hrazené služby podle § 5 odst. 1

1.

Úhrada poskytovateli v roce 2020 zahrnuje individuálně smluvně sjednanou složku úhrady, paušální úhradu, úhradu vyčleněnou z paušální úhrady, úhradu formou případového paušálu a úhradu za ambulantní péči (dále jen „ambulantní složka úhrady“). Pro výpočet referenčních hodnot individuálně smluvně sjednané složky úhrady, paušální úhrady, úhrady vyčleněné z paušální úhrady, úhrady formou případového paušálu a ambulantní složky úhrady jsou do výpočtu zařazeny veškeré hrazené služby poskytnuté v roce 2018, poskytovatelem vykázané do 31. března 2019 a zdravotní pojišťovnou uznané do 31. května 2019.

1.1

Zdravotní pojišťovna vyhodnotí soulad vykazování markérů CZ-DRG poskytovatelem s Metodikou vykazování markérů CZ-DRG uvedenou v Klasifikaci hospitalizovaných pacientů CZ DRG pro rok 20201 (dále jen „Klasifikace CZ-DRG“) v souladu s povinností poskytovatele podle přílohy č. 1 části A bodu 1.1 vyhlášky č. 268/2019 Sb„ o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2020 (dále jen „vyhláška č. 268/2019 Sb.“). V případě nevykazování CZ-DRG markérů v souladu s metodikou u více jak 10 % hospitalizačních případů, minimálně však u 10 případů, může zdravotní pojišťovna u případů, u nichž nebyly markéry CZ-DRG náležitě vykazovány, snížit úhradu o 0,5 %.

 

2.

Individuálně smluvně sjednaná složka úhrady

2.1

Pokud si zdravotní pojišťovna a poskytovatel dohodnou rozdílnou výši a způsob úhrady hrazených služeb i pro hrazené služby, jež jsou zahrnuty v paušální úhradě, v úhradě vyčleněné z paušální úhrady nebo v úhradě formou případového paušálu, úhrada za tyto služby se nezapočítá do úhrady uvedené v bodech 3 až 7.

2.2

Výše úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen „léčivý přípravek“) označených symbolem „S“ podle § 39 odst. 1 vyhlášky č. 376/2011 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o veřejném zdravotním pojištění, (dále jen „vyhláška č. 376/2011 Sb.“), se stanoví podle poskytovatelem vykázaného a zdravotní pojišťovnou uznaného léčivého přípravku v jednotkové ceně, maximálně však ve výši uvedené v bodech 2.2.1 až 2.2.3.

2.2.1

Pro onemocnění HIV/AIDS, hereditární angioedém a pro profylaxi rizikových dětí vystavených expozici respiračního syncytiálního viru se stanoví maximální úhrada najeden podaný léčivý přípravek ve výši poskytovatelem vykázané a zdravotní pojišťovnou uznané úhrady v roce 2018.

2.2.2

Pro skupiny:

a)

Dermatologie (Aktinická keratóza, Psoriáza těžká)

b)

Dýchací soustava 1 (Astma, CHOPN)

c)

Dýchací soustava 2 (Idiopatická plicní fibróza)

d)

Endokrinologie (Akromegalie, Endokrinní oftalmopatie, Toxická struma štítné žlázy, Růstové hormony)

e)

Hematoonkologie (Leukemie, Lymfomatózní meningitida, Lymfomy, Mnohočetný myelom, Myelo-dysplastické syndromy, Podpůrná hematoonkologie, Zhoubné imunoproliferativní nemoci, Hematologie)

f)

Imunitní systém (Autoinflamatorní onemocnění, Digitální ulcerace u systémové sklerodermie, Polyangiitida, Transplantace)

g)

Infekce (Hepatitida C)

h)

Metabolické vady (Fabryho choroba, Gaucherova choroba, Metabolické vady)

i)

Neurologie 1 (Epilepsie, Narkolepsie, Parkinsonova choroba, Substituční léčba)

j)

Neurologie 2 (Roztroušená skleróza)

k)

Oběhový systém (Plicní arteriální hypertenze)

l)

Oftalmologie (Centrální venózní okluze, Makulární degenerace, Oftalmologie - DM, Vitreomakulární trakce, Oftalmologie - jiné)

m)

Onkologie - solidní nádory (Hepatocelulární karcinom, Nádory hlavy a krku, Nádory kolorekta, Nádory ledviny, Nádory močového ústrojí, Nádory mozku, Nádory ovarií, Nádory plic, Nádory prostaty, Nádory prsu, Nádory slinivky, Nádory štítné žlázy, Nádory z embryonálních buněk, Nádory žaludku, Osteosarkom, pNET, Sarkomy měkkých tkání, Jiné nádory měkkých tkání, Jiné ZN kůže, Kožní lymfomy, Maligní melanom, Mezoteliom pleury)

n)

Osteoporóza

o)

Revmatologie (Bechtěrevova choroba, Artritida, Lupus erythematosus, Psoriatická artritida)

p)

Trávicí soustava (Crohnova choroba, Ulcerózní kolitida)

q)

Cystická fibróza

r)

Spinální svalová atrofie

s)

Ostatní - výše neuvedená onemocnění s výjimkou skupiny hepatologie

t)

Hepatologie - onemocnění jater a žlučových cest

se stanoví maximální úhrada takto:

kde:

Uhrmax,2020

je maximální úhrada v hodnoceném období.

i

nabývá hodnot as, kde as jsou diagnostické skupiny uvedené v bodě 2.2.2

Uhri,2018

je celková úhrada v referenčním období za léčbu onemocnění i.

Uhrt,2019

je celková úhrada v roce 2019 za léčbu onemocnění hepatologie.

INi

je index navýšení úhrady pro skupinu i, uvedený v bodě 2.2.3.

Maximální úhrada je stanovena pro všechny skupiny onemocnění dohromady.

 

2.2.3

Index navýšení úhrady se pro jednotlivé diagnostické skupiny uvedené v bodě 2.2.2 stanoví ve výši:

Diagnostická skupina

Index navýšení úhrady

Dermatologie

1,219

Dýchací soustava 1

1,461

Dýchací soustava 2

1,214

Endokrinologie

1,184

Hematoonkologie

1,217

Imunitní systém

2,767

Infekce

1,368

Metabolické vady

1,067

Neurologie 1

1,247

Neurologie 2

1,338

Oběhový systém

1,116

Oftalmologie

1,299

Onkologie - solidní nádory

1,266

Osteoporóza

1,277

Revmatologie

1,008

Trávicí soustava

1,007

Cystická fibróza

2,800

Spinální svalová atrofie

1,570

Ostatní

1,190

2.3

Za každý případ hospitalizace poskytovatelem vykázaný a zdravotní pojišťovnou uznaný, ukončený v hodnoceném období, u kterého bylo indikováno testování na onemocnění COVID-19, se navyšuje úhrada poskytovateli o 1 674 Kč:

a)

za každé současné vykázání výkonů č. 82040 a 82041 podle seznamu výkonů, jde-li o případ s diagnózou U07.1 podle mezinárodní klasifikace nemocí,

b)

jednou, pokud jde o případ s diagnózou U69.75 podle mezinárodní klasifikace nemocí a byly alespoň jednou současně vykázány výkony č. 82040 a 82041 podle seznamu výkonů.

Tato navýšení úhrady se nezapočítávají do úhrady uvedené v bodech 3 až 6.

2.4

U případů hospitalizace s diagnózou U07.1 podle mezinárodní klasifikace nemocí poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných, ukončených v hodnoceném období, zařazených podle pravidel pro Klasifikaci hospitalizovaných pacientů pro rok 20202 (dále jen „Klasifikace“), se navyšuje úhrada poskytovateli o 2 331 Kč za každý vykázaný ošetřovací den, s výjimkou ošetřovacích dnů č. 00051 až 00078 podle seznamu výkonů, za které se úhrada navyšuje o 59 064 Kč. Toto navýšení úhrady se nezapočítá do úhrady uvedené v bodech 3 až 6 a je určeno na kompenzaci zvýšených osobních nákladů u zdravotnických pracovníků poskytujících péči o pacienty s onemocněním COVID-19.

 

3.

Paušální úhrada

3.1

Paušální úhrada zahrnuje hrazené služby zařazené podle Klasifikace do skupin vztažených k diagnóze uvedených v příloze č. 10 k této vyhlášce, které současně nespadají do úhrady podle části A bodu 5 této přílohy. V případě, že poskytovatel splňuje podmínky uvedené v části A bodě 3.7 této přílohy, paušální úhrada nezahrnuje hrazené služby zařazené podle Klasifikace do baží 1901 až 1940 uvedených v příloze č. 10 k této vyhlášce.

3.2

Případy hospitalizací se při výpočtu proměnných v referenčním období rozumí případy hospitalizací přepočtené pomocí Klasifikace zařazené do skupin vztažených k diagnóze uvedených v příloze č. 10 k této vyhlášce. Případy hospitalizací se při výpočtu proměnných v hodnoceném období rozumí případy hospitalizací přepočtené pomocí Klasifikace zařazené do skupin vztažených k diagnóze uvedených v příloze č. 10 k této vyhlášce, které zároveň nespadají do definice případů hospitalizací dle proměnné CÚi,cz-drg,2020 podle části A bodu 5 této přílohy.

3.3

Pro výkony ošetřovacího dne č. 00031 a 00032 podle seznamu výkonů, vyjmuté z paušální úhrady, se stanoví paušální sazba za ošetřovací den ve výši 447 Kč.

3.4

Léčivé přípravky vyjmuté z paušální úhrady a uvedené v příloze č. 12 ktéto vyhlášce uhradí zdravotní pojišťovna poskytovateli ve výši jejich vykázané jednotkové ceny, maximálně však ve výši jejich vykázané jednotkové ceny v roce 2019.

3.5

Vyžádanou extramurální péčí se rozumí péče související s hospitalizací pojištěnce u poskytovatele, kterou si poskytovatel vyžádal, a která je pojištěnci v době hospitalizace u poskytovatele poskytnuta jiným poskytovatelem, který ji účtuje zdravotní pojišťovně. U případů hospitalizace s diagnózou U07.1 podle mezinárodní klasifikace nemocí se do extramurální péče nezahrnou vykázané výkony č. 82040 a 82041 podle seznamu výkonů. U případů hospitalizace s diagnózou U69.75 podle mezinárodní klasifikace nemocí se do extramurální péče nezahrne první současné vykázání výkonů č. 82040 a 82041 podle seznamu výkonů.

3.6

Výše paušální úhrady se stanoví jako CELK PUdrg,2020 podle výrazu:

kde:

CM2018,017,10

je počet případů hospitalizací podle bodu 3.2 poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných, ukončených v referenčním období, zařazených podle Klasifikace do skupin vztažených k diagnóze uvedených v příloze č. 10 ktéto vyhlášce, vynásobených relativními váhami 2020 uvedenými v příloze č. 10 k této vyhlášce.

CMCZ-DRG,2018

je počet případů hospitalizací podle bodu 3.2 vykázaných poskytovatelem se statutem centra vysoce specializované pneumoonkochirurgické péče nebo se statutem centra vysoce specializované zdravotní péče v onkogynekologii podle zákona o zdravotních službách3 a zdravotní pojišťovnou uznaných, ukončených v referenčním období, zařazených podle Klasifikace do skupin vztažených k diagnóze uvedených v příloze č. 10 ktéto vyhlášce, vynásobených relativními váhami 2020 uvedenými v příloze č. 10 k této vyhlášce, pokud jde o hrazené služby, které splňují pravidla pro zařazování případů pro rok 2018 podle Klasifikace CZ-DRG.

CMMDC19,2018

v případě, že poskytovatel splňuje podmínky uvedené v bodě 3.7, CMMCD19.2018 je počet případů hospitalizací podle bodu 3.2 poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných, ukončených v referenčním období, zařazených podle Klasifikace do baží 1901 až 1940 uvedených v příloze č. 10 ktéto vyhlášce, vynásobených relativními váhami 2020 uvedenými v příloze č. 10 ktéto vyhlášce. V ostatních případech CMmdc19>2018 nabývá hodnoty 0 a nezahrnuje žádné případy hospitalizací.

EM2020,10

je celková hodnota vyžádané extramurální péče v rámci případů hospitalizací podle bodu 3.2 poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných, ukončených v hodnoceném období, zařazených podle Klasifikace do skupin vztažených k diagnóze uvedených v příloze č. 10 ktéto vyhlášce, oceněná hodnotami bodu platnými v hodnoceném období, včetně úhrady za zvlášť účtovaný materiál a zvlášť účtované léčivé přípravky.

EMMDC19

v případě, že poskytovatel splňuje podmínky uvedené v bodě 3.7, EMMdci9 Je celková hodnota vyžádané extramurální péče v rámci případů hospitalizací podle bodu 3.2 poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných, ukončených v hodnoceném období, zařazených podle Klasifikace do baží 1901 až 1940 uvedených v příloze č. 10 ktéto vyhlášce, oceněná hodnotami bodu platnými v hodnoceném období, včetně úhrady za zvlášť účtovaný materiál a zvlášť účtované léčivé přípravky. V ostatních případech EMmdc19 nabývá hodnoty 0.

PodílCOVID

je podíl počtu případů hospitalizací s diagnózou U07.1 podle mezinárodní klasifikace nemocí na celkovém počtu případů hospitalizací, přičemž případem hospitalizace se rozumí případ hospitalizace podle bodu 3.2 poskytovatelem vykázaný a zdravotní pojišťovnou uznaný, ukončený v hodnoceném období, zařazený podle Klasifikace do skupin vztažených k diagnóze uvedených v příloze č. 10 k této vyhlášce.

min

funkce minimum, která vybere z oboru hodnot hodnotu nejnižší.

a kde IPU je individuální paušální úhrada vypočtená takto:

(i) IPU = PUdrg,2018,10 * KN10

kde:

PUdrg,2018,10

Je referenční výše úhrady za poskytovatelem vykázané a zdravotní pojišťovnou uznané služby hrazené paušální úhradou. PUdrg,2018,10 vypočte následovně:

kde:

CELK PUdrg,2018

je celková výše paušální úhrady v referenčním období.

ZSmin,10

je minimální základní sazba, která se stanoví ve výši 37 275 Kč pro poskytovatele, který má statut centra vysoce specializované onkologické péče a zároveň statut alespoň dvou center vysoce specializované péče z následujícího seznamu: centrum vysoce specializované cerebrovaskulární péče, centrum vysoce specializované komplexní kardiovaskulární péče pro dospělé, centrum vysoce specializované pneumoonkochirurgické péče, centrum vysoce specializované zdravotní péče v onkogynekologii, centrum vysoce specializované péče pro izolaci pacientů s podezřením na vysoce nakažlivou nemoc podle zákona o zdravotních službách. Pokud poskytovatel nesplňuje podmínky uvedené ve větě první, ale má statut centra vysoce specializované onkologické péče a zároveň statut alespoň dvou center vysoce specializované péče z následujícího seznamu - centrum vysoce specializované cerebrovaskulární péče, centrum vysoce specializované komplexní kardiovaskulární péče pro dospělé, centrum vysoce specializované pneumoonkochirurgické péče, centrum vysoce specializované zdravotní péče v onkogynekologii, centrum vysoce specializované péče pro izolaci pacientů s podezřením na vysoce nakažlivou nemoc, centrum vysoce specializované péče o pacienty s iktem, centrum vysoce specializované kardiovaskulární péče podle zákona o zdravotních službách - minimální základní sazba se stanoví ve výši 34 125 Kč. Pro ostatní poskytovatele se minimální základní sazba stanoví ve výši 29 000 Kč.

EM2018

je celková hodnota vyžádané extramurální péče v rámci případů hospitalizací podle bodu 3.2 poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných, ukončených v referenčním období, zařazených podle Klasifikace do skupin vztažených k diagnóze podle přílohy č. 10 k této vyhlášce, oceněná hodnotami bodu platnými v referenčním období, včetně úhrady za zvlášť účtovaný materiál a zvlášť účtované léčivé přípravky.

ÚHRISU2018

celková úhrada poskytovateli za služby zařazené do individuálně smluvně sjednaných baží v referenčním období.

OD2018,sestry,10

navýšení úhrad podle typu ošetřovacího dne uvedené v příloze č. 9 k této vyhlášce v referenčním období za ošetřovací dny případů hospitalizací podle bodu 3.2 zařazených do skupin vztažených k diagnóze uvedených v příloze č. 10 k této vyhlášce.

max

funkce maximum, která vybere z oboru hodnot hodnotu nejvyšší.

a kde:

KN10

koeficient navýšení, který se vypočte následovně:

kde:

ARCTG

je funkce Arkus tangens

(ii) CMred,2020,017,10

se vypočítá následovně:

a)

Pokud je počet poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných případů hospitalizací podle bodu 3.2, ukončených v referenčním nebo hodnoceném období, zařazených podle Klasifikace do skupin vztažených k diagnóze uvedených v příloze č. 10 ktéto vyhlášce a nespadajících do případů hospitalizací dle proměnných CMCZ-DRG,2018 a CMMDC19,2018 které byly ukončeny přeložením pacienta k poskytovateli následné péče nebo na oddělení následné péče téhož poskytovatele (dále jen „kód ukončení léčení 4“) nebo přeložením pacienta k jinému poskytovateli akutní lůžkové péče (dále jen „kód ukončení léčení 5“), menší nebo roven 100 nebo pokud (PRGdrg,2020,4,5 – PRGMDC19,2020,4,5) ≤ 0,1 * (PPdrg,2020 – PPMDC19,2020) nebo pokud (PRGdrg,2018,4,5 – PPRCZ–DRG,2018,4,5 – PPRMDC19,2020,4,5) ≤ 0,1 * (PPdrg,2018 – PPCZ–DRG,2018 – PPMDC19,2018), stanoví se redukovaný casemix takto:

kde:

X

nabývá hodnoty 1,05 v případě, kdy je koeficient poměru počtu pojištěnců dané pojišťovny v daném okrese podle bodu 1 přílohy č. 14 k této vyhlášce větší než 0,01, a hodnoty 1,15 v případě, kdy je koeficient poměru počtu pojištěnců dané pojišťovny v daném okrese podle bodu 1 přílohy č. 14 k této vyhlášce menší nebo roven 0,01.

CM2020,017,10

je počet případů hospitalizací podle bodu 3.2 poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných, ukončených v hodnoceném období, zařazených podle Klasifikace do skupin vztažených k diagnóze uvedených v příloze č. 10 ktéto vyhlášce, vynásobený relativními váhami 2020 uvedenými v příloze č. 10 k této vyhlášce.

CMMDC19,2020

v případě, že poskytovatel splňuje podmínky uvedené v bodě 3.7, ČMmdc192020 je počet případů hospitalizací podle bodu 3.2 poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných, ukončených v hodnoceném období, zařazených podle Klasifikace do baží 1901 až 1940 uvedených v příloze č. 10 ktéto vyhlášce, vynásobených relativními váhami 2020 uvedenými v příloze č. 10 ktéto vyhlášce. V ostatních případech CMmdc19,2020 nabývá hodnoty 0 a nezahrnuje žádné případy hospitalizací.

PPdrg,2020

je počet poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných případů hospitalizací podle bodu 3.2, ukončených v hodnoceném období, zařazených podle Klasifikace do skupin vztažených k diagnóze uvedených v příloze č. 10 k této vyhlášce.

PPMDC19,2020

v případě, že poskytovatel splňuje podmínky uvedené v bodě 3.7, PPmdc19,2020 je počet poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných případů hospitalizací podle bodu 3.2, ukončených v hodnoceném období, zařazených podle Klasifikace do baží 1901 až 1940 uvedených v příloze č. 10 ktéto vyhlášce. V ostatních případech PPmdcio,2020 nabývá hodnoty 0 a nezahrnuje žádné případy hospitalizací.

PPdrg,2018

je počet poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných případů hospitalizací podle bodu 3.2, ukončených v referenčním období, zařazených podle Klasifikace do skupin vztažených k diagnóze uvedených v příloze č. 10 k této vyhlášce.

PPCZ–DRG,2018

je počet poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných případů hospitalizací podle bodu 3.2, ukončených v referenčním období, zařazených podle Klasifikace do skupin vztažených k diagnóze uvedených v příloze č. 10 ktéto vyhlášce, pokud jde o hrazené služby, které splňují pravidla pro zařazování případů pro rok 2018 podle Klasifikace CZ-DRG.

PPMDC19,2018

v případě, že poskytovatel splňuje podmínky uvedené v bodě 3.7, PPMDC19,2018 je počet poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných případů hospitalizací podle bodu 3.2, ukončených v referenčním období, zařazených podle Klasifikace do baží 1901 až 1940 uvedených v příloze č. 10 ktéto vyhlášce. V ostatních případech PPmdcio,2018 nabývá hodnoty 0 a nezahrnuje žádné případy hospitalizací.

b)

V ostatních případech se redukovaný casemix stanoví takto:

kde:

kde:

CM1,2020,017,10

je počet případů hospitalizací podle bodu 3.2 poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných, ukončených v hodnoceném období, zařazených podle Klasifikace do skupin vztažených k diagnóze uvedených v příloze č. 10 k této vyhlášce, které nebyly ukončeny kódem ukončení léčení 4 nebo kódem ukončení léčení 5, vynásobených relativními váhami 2020 uvedenými v příloze č. 10 k této vyhlášce.

CMMDC19,1,2020

v případě, že poskytovatel splňuje podmínky uvedené v bodě 3.7, CMMDCI9,I,2020 je počet případů hospitalizací podle bodu 3.2 poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných, ukončených v hodnoceném období, zařazených podle Klasifikace do baží 1901 až 1940 uvedených v příloze č. 10 ktéto vyhlášce, které nebyly ukončeny kódem ukončení léčení 4 nebo kódem ukončení léčení 5, vynásobených relativními váhami 2020 uvedenými v příloze č. 10 k této vyhlášce. V ostatních případech CMMDC19,1,2020 nabývá hodnoty 0 a nezahrnuje žádné případy hospitalizací.

CM1,2018,017,10

je počet případů hospitalizací podle bodu 3.2 poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných, které byly ukončeny v referenčním období, zařazených podle Klasifikace do skupin vztažených k diagnóze uvedených v příloze č. 10 k této vyhlášce, které nebyly ukončeny kódem ukončení léčení 4 nebo kódem ukončení léčení 5, vynásobených relativními váhami 2020 uvedenými v příloze č. 10 k této vyhlášce.

CMCZ-DRG,1,2018

je počet případů hospitalizací podle bodu 3.2 poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných, ukončených v referenčním období, zařazených podle Klasifikace do skupin vztažených k diagnóze uvedených v příloze č. 10 k této vyhlášce, které nebyly ukončeny kódem ukončení léčení 4 nebo kódem ukončení léčení 5, vynásobených relativními váhami 2020 uvedenými v příloze č. 10 ktéto vyhlášce, pokud jde o hrazené služby, které splňují pravidla pro zařazování případů pro rok 2018 podle Klasifikace CZ-DRG.

CMMDC19,1,2018

v případě, že poskytovatel splňuje podmínky uvedené v bodě 3.7, CMMDC19,1,2018 je počet případů hospitalizací podle bodu 3.2 poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných, ukončených v referenčním období, zařazených podle Klasifikace do baží 1901 až 1940 uvedených v příloze č. 10 ktéto vyhlášce, které nebyly ukončeny kódem ukončení léčení 4 nebo kódem ukončení léčení 5, vynásobených relativními váhami 2020 uvedenými v příloze č. 10 k této vyhlášce. V ostatních případech CMMDC19,1,2018 nabývá hodnoty 0 a nezahrnuje žádné případy hospitalizací.

PP1,drg,2020

je počet poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných případů hospitalizací podle bodu 3.2, ukončených v hodnoceném období, zařazených podle Klasifikace do skupin vztažených k diagnóze uvedených v příloze č. 10 ktéto vyhlášce, které nebyly ukončeny kódem ukončení léčení 4 nebo kódem ukončení léčení 5.

PPMDC19,1,2020

v případě, že poskytovatel splňuje podmínky uvedené v bodě 3.7, PPMDC19,1,2018 je počet poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných případů hospitalizací podle bodu 3.2, ukončených v hodnoceném období, zařazených podle Klasifikace do baží 1901 až 1940 uvedených v příloze č. 10 ktéto vyhlášce, které nebyly ukončeny kódem ukončení léčení 4 nebo kódem ukončení léčení 5. V ostatních případech PPMDC19,1,2018 nabývá hodnoty 0 a nezahrnuje žádné případy hospitalizací.

PP1,drg,2018

je počet poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných případů hospitalizací podle bodu 3.2, ukončených v referenčním období, zařazených podle Klasifikace do skupin vztažených k diagnóze uvedených v příloze č. 10 ktéto vyhlášce, které nebyly ukončeny kódem ukončení léčení 4 nebo kódem ukončení léčení 5.

PPCZ-DRG,1,12018

je počet poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných příapdů hospitalizací podle bodu 3.2, ukončených v referenčním období, zařazených podle Klasifikace do skupin vztažených k diagnóze uvedených v příloze č. 10 ktéto vyhlášce, které nebyly ukončeny kódem ukončení léčení 4 nebo kódem ukončení léčení 5, pokud jde o hrazené služby, které současně splňují pravidla pro zařazování případů pro rok 2018 podle Klasifikace CZ-DRG.

PPMDC19,1,2018

v případě, že poskytovatel splňuje podmínky uvedené v bodě 3.7, PPMDCI^,1,2018 je počet poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných případů hospitalizací podle bodu 3.2, ukončených v referenčním období, zařazených podle Klasifikace do baží 1901 až 1940 uvedených v příloze č. 10 ktéto vyhlášce, které nebyly ukončeny kódem ukončení léčení 4 nebo kódem ukončení léčení 5. V ostatních případech PPMDCI9,1,2018 nabývá hodnoty 0 a nezahrnuje žádné případy hospitalizací.

a kde:

kde:

CM2020,017,10,4,5

je počet případů hospitalizací podle bodu 3.2 poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných, ukončených v hodnoceném období, zařazených podle Klasifikace do skupin vztažených k diagnóze uvedených v příloze č. 10 k této vyhlášce, které byly ukončeny kódem ukončení léčení 4 nebo kódem ukončení léčení 5, vynásobených relativními váhami 2020 uvedenými v příloze č. 10 k této vyhlášce.

CMMDC19,2020,4,5

v případě, že poskytovatel splňuje podmínky uvedené v bodě 3.7, 9,2020,4,5 je počet případů hospitalizací podle bodu 3.2 poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných, ukončených v hodnoceném období, zařazených podle Klasifikace do baží 1901 až 1940 uvedených v příloze č. 10 k této vyhlášce, které byly ukončeny kódem ukončení léčení 4 nebo kódem ukončení léčení 5, vynásobených relativními váhami 2020 uvedenými v příloze č. 10 k této vyhlášce. V ostatních případech CMmdc19,2020,4,5 nabývá hodnoty 0 a nezahrnuje žádné případy hospitalizací.

PPRdrg,2020,4,5

je počet poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných případů hospitalizací podle bodu 3.2, ukončených v hodnoceném období, zařazených podle Klasifikace do skupin vztažených k diagnóze uvedených v příloze č. 10 k této vyhlášce, které byly ukončeny kódem ukončení léčení 4 nebo kódem ukončení léčení 5.

PPRMDC19,2020,4,5

v případě, že poskytovatel splňuje podmínky uvedené v bodě 3., PPRMDC19,2020,4,5 počet poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných případů hospitalizací podle bodu 3.2, ukončených v hodnoceném období, zařazených podle Klasifikace do

PPRdrg,2018,4,5

je počet poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných případů hospitalizací podle bodu 3.2, ukončených v referenčním období, zařazených podle Klasifikace do skupin vztažených k diagnóze uvedených v příloze č. 10 k této vyhlášce, které byly ukončeny kódem ukončení léčení 4 nebo kódem ukončení léčení 5.

PPRcz-drg,2018,4,5

je počet poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných případů hospitalizací podle bodu 3.2, ukončených v referenčním období, zařazených podle Klasifikace do skupin vztažených k diagnóze uvedených v příloze č. 10 k této vyhlášce, které byly ukončeny kódem ukončení léčení 4 nebo kódem ukončení léčení 5, pokud jde o hrazené služby, které současně splňují pravidla pro zařazování případů pro rok 2018 dle Klasifikace CZ-DRG.

PPRMDC19,2018,4,5

v případě, že poskytovatel splňuje podmínky uvedené v bodě 3.7, PPRMDC19,2020,4,5 je počet poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných případů hospitalizací podle bodu 3.2, ukončených v referenčním období, zařazených podle Klasifikace do baží 1901 až 1940 uvedených v příloze č. 10 k této vyhlášce, které byly ukončeny kódem ukončení léčení 4 nebo kódem ukončení léčení 5. V ostatních případech PPRMDC19,2020,4,5 nabývá hodnoty 0 a nezahrnuje žádné případy hospitalizací.

(iii) IZP

je index změny produkce vypočtený takto:

kde:

PocetOD2018,10,i

je počet vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných výkonů ošetřovacího dne typu z, vykázaných v rámci případů hospitalizace podle bodu 3.2 ukončených v referenčním období, zařazených podle Klasifikace do skupin vztažených k diagnóze uvedených v příloze č. 10 k této vyhlášce, kde i nabývá hodnot 1 až 72 a označuje typ ošetřovacího dne podle seznamu výkonů.

PocetODCZ–DRG,2018,10,I

je počet vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných výkonů ošetřovacího dne typu z, vykázaných v rámci případů hospitalizace podle bodu 3.2 ukončených v referenčním období, zařazených podle Klasifikace do skupin vztažených k diagnóze uvedených v příloze č. 10 k této vyhlášce, pokud jde o hrazené služby, které splňují pravidla pro zařazování případů pro rok 2018 dle Klasifikace CZ-DRG, kde z nabývá hodnot 1 až 72 a označuje typ ošetřovacího dne podle seznamu výkonů.

PocetODMDC19,2018,I

v případě, že poskytovatel splňuje podmínky uvedené v bodě 3.7, PocetODMDC19,2018,i je počet vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných výkonů ošetřovacího dne typu z, vykázaných v rámci případů hospitalizace podle bodu 3.2 ukončených v referenčním období, zařazených podle Klasifikace do baží 1901 až 1940 uvedených v příloze č. 10 k této vyhlášce, kde z nabývá hodnot 1 až 72 a označuje typ ošetřovacího dne podle seznamu výkonů. V ostatních případech PocetODmdc19,2018,i nabývá hodnoty 0.

PocetOD2020,10,i

je počet vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných výkonů ošetřovacího dne typu z, vykázaných v rámci případů hospitalizace podle bodu 3.2 ukončených v hodnoceném období, zařazených podle Klasifikace do skupin vztažených k diagnóze uvedených v příloze č. 10 k této vyhlášce, kde i nabývá hodnot 1 až n a označuje typ ošetřovacího dne podle seznamu výkonů.

PocetODMDC19,2020,I

v případě, že poskytovatel splňuje podmínky uvedené v bodě3.7, PocetODmdc192O2o,í je počet vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných výkonů ošetřovacího dne typu z, vykázaných v rámci případů hospitalizace podle bodu 3.2 ukončených v hodnoceném období, zařazených podle Klasifikace do baží 1901 až 1940 uvedených v příloze č. 10 ktéto vyhlášce, kde z nabývá hodnot 1 až n a označuje typ ošetřovacího dne podle seznamu výkonů. V ostatních případech PocetODmdc19,2020,i nabývá hodnoty 0.

NavýšeníODi

je navýšení za ošetřovací den typu z uvedené v příloze č. 9 ktéto vyhlášce.

3.7

Poskytovatel musí splnit současně všechny podmínky uvedené v tomto bodě pro účely úhrady baží 1901 až 1940 uvedených v příloze č. 10 ktéto vyhlášce formou úhrady vyčleněné z paušální úhrady. Vyhodnocení plnění podmínek podle tohoto bodu provede zdravotní pojišťovna do 20. května 2021.

a)

Počet poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných případů hospitalizací podle bodu 3.2, ukončených v hodnoceném období, zařazených podle Klasifikace do baží 1901 až 1940 uvedených v příloze č. 10 k této vyhlášce, které byly ukončeny přeložením pacienta k poskytovateli následné psychiatrické péče, nepřekročí 60 % z celkového počtu poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných případů hospitalizací podle bodu 3.2, ukončených v hodnoceném období, zařazených podle Klasifikace do baží 1901 až 1940 uvedených v příloze č. 10 k této vyhlášce.

b)

Počet poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných případů hospitalizací podle bodu 3.2, ukončených v hodnoceném období, zařazených podle Klasifikace do baží 1901 až 1940 uvedených v příloze č. 10 k této vyhlášce, které byly ukončeny přeložením pacienta kjinému poskytovateli akutní psychiatrické péče, nepřekročí 5 % z celkového počtu poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných případů hospitalizací podle bodu 3.2, ukončených v hodnoceném období, zařazených podle Klasifikace do baží 1901 až 1940 uvedených v příloze č. 10 k této vyhlášce.

c)

Počet poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných případů hospitalizací podle bodu 3.2 s hlavní diagnózou F00 až F07, F20 až F29, F30 až F39 a F80 až F98 podle mezinárodní klasifikace nemocí, ukončených v hodnoceném období, zařazených podle Klasifikace do baží 1901 až 1940 uvedených v příloze č. 10 k této vyhlášce, bude větší nebo roven 40 % z celkového počtu poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných případů hospitalizací podle bodu 3.2, ukončených v hodnoceném období, zařazených podle Klasifikace do baží 1901 až 1940 uvedených v příloze č. 10 k této vyhlášce.

d)

Počet poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných případů hospitalizací podle bodu 3.2 s vedlejší diagnózou R45.1, R45.4 nebo R45.6 podle mezinárodní klasifikace nemocí, ukončených v hodnoceném období, zařazených podle Klasifikace do baží 1901 až 1940 uvedených v příloze č. 10 k této vyhlášce, bude větší nebo roven 8 % z celkového počtu poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných případů hospitalizací podle bodu 3.2, ukončených v hodnoceném období, zařazených podle Klasifikace do baží 1901 až 1940 uvedených v příloze č. 10 k této vyhlášce.

e)

Počet poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných případů hospitalizací podle bodu 3.2 bez souhlasu pacienta, ukončených v hodnoceném období, zařazených podle Klasifikace do baží 1901 až 1940 uvedených v příloze č. 10 k této vyhlášce, bude větší nebo roven 5 % z celkového počtu poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných případů hospitalizací podle bodu 3.2, ukončených v hodnoceném období, zařazených podle Klasifikace do baží 1901 až 1940 uvedených v příloze č. 10 k této vyhlášce.

f)

Poskytovatel zajišťuje nepřetržitou péči v režimu 24 hodin denně 7 dní v týdnu při příjmu pacientů k hospitalizacím, zařazovaným podle Klasifikace do baží 1901 až 1940 uvedených v příloze č. 10 k této vyhlášce.

 

4.

Úhrada vyčleněná z paušální úhrady

4.1

Úhrada vyčleněná z paušální úhrady zahrnuje hrazené služby zařazené podle Klasifikace do skupin vztažených k diagnóze uvedených v příloze č. 13 k této vyhlášce. V případě, že poskytovatel splňuje podmínky uvedené v bodě 3.7 části A této přílohy, úhrada vyčleněná z paušální úhrady dále zahrnuje hrazené služby zařazené podle Klasifikace do baží 1901 až 1940 uvedených v příloze č. 10 k této vyhlášce.

4.2

Případy hospitalizací se při výpočtu CM2020,017,13, CM2020,017,13,trans, CM2018,017,13, CM2020,017,A a CM2020,017,MDC19,0 rozumí případy hospitalizací přepočtené podle Klasifikace.

4.3

Léčivé přípravky vyjmuté z paušální úhrady a uvedené v příloze č. 12 ktéto vyhlášce uhradí zdravotní pojišťovna poskytovateli ve výši jejich vykázané jednotkové ceny, maximálně však ve výši jejich vykázané jednotkové ceny v roce 2019.

4.4

Pro hrazené služby vyčleněné z paušální úhrady zařazené podle Klasifikace do skupin vztažených k diagnóze uvedených v příloze č. 13 k této vyhlášce s výjimkou případů zařazených podle Klasifikace do baží 0001 a 0002, poskytovatelem vykázané a zdravotní pojišťovnou uznané za hodnocené období, se stanoví úhrada ve výši:

kde:

CM2020,017,13

je počet případů hospitalizací ukončených v hodnoceném období a zdravotní pojišťovnou uznaných, zařazených podle Klasifikace do skupin vztažených k diagnóze uvedených v příloze č. 13 ktéto vyhlášce s výjimkou případů zařazených podle Klasifikace do baží 0001 a 0002, vynásobených relativními váhami 2020 uvedenými v příloze č. 13 ktéto vyhlášce.

EM2020,13

je celková hodnota vyžádané extramurální péče v rámci případů hospitalizací poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných, ukončených v hodnoceném období, zařazených podle Klasifikace do skupin vztažených k diagnóze uvedených v příloze č. 13 ktéto vyhlášce s výjimkou případů zařazených podle Klasifikace do baží 0001 a 0002, oceněná hodnotami bodu platnými v hodnoceném období, včetně úhrady za zvlášť účtovaný materiál a zvlášť účtované léčivé přípravky.

ZSmin,13

je minimální základní sazba, která se stanoví ve výši 34 125 Kč pro poskytovatele, který má statut centra vysoce specializované intenzivní zdravotní péče v perinatologii. Pro ostatní poskytovatele se minimální základní sazba stanoví ve výši 29 000 Kč.

IZS2018,13

je individuální základní sazba vypočtená takto:

kde:

Udrg,2018,13

je celková výše úhrady za poskytovatelem vykázané a zdravotní pojišťovnou uznané hrazené služby poskytnuté během hospitalizací ukončených v referenčním období, zařazené podle Klasifikace do skupin vztažených k diagnóze uvedených v příloze č. 13 ktéto vyhlášce s výjimkou případů zařazených podle Klasifikace do baží 0001 a 0002, zvýšená o hodnotu vyžádané extramurální péče oceněné hodnotami bodu platnými v referenčním období, včetně úhrady za zvlášť účtovaný materiál a zvlášť účtované léčivé přípravky, snížená o úhradu léčivých přípravků uvedených v příloze č. 12 ktéto vyhlášce a snížená o k těmto případům příslušné navýšení úhrad podle typu ošetřovacího dne uvedené v příloze č. 9 k této vyhlášce.

CM2018,017,13

je počet případů hospitalizací ukončených v referenčním období a zdravotní pojišťovnou uznaných, zařazených podle Klasifikace do skupin vztažených k diagnóze uvedených v příloze č. 13 ktéto vyhlášce s výjimkou případů zařazených podle Klasifikace do baží 0001 a 0002, vynásobených relativními váhami 2020 uvedenými v příloze č. 13 ktéto vyhlášce.

a kde:

KN 13

je koeficient navýšení, který se vypočte následovně:

a kde:

ODpříloha 9,13

je navýšení úhrad podle typu ošetřovacího dne vypočtené následovně:

kde:

PocetOD2018,13,i

je počet vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných výkonů ošetřovacího dne typu z, vykázaných v rámci případů hospitalizace ukončených v referenčním období, zařazených podle Klasifikace do skupin vztažených k diagnóze uvedených v příloze č. 13 ktéto vyhlášce, a to včetně ošetřovacích dnů, které byly vykázány v rámci případů hospitalizace zařazených podle Klasifikace do baží 0001 a 0002, kde i nabývá hodnot 1 až n a označuje typ ošetřovacího dne podle seznamu výkonů.

PocetOD2020,13,i

je počet vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných výkonů ošetřovacího dne typu z, vykázaných v rámci případů hospitalizace ukončených v hodnoceném období, zařazených podle Klasifikace do skupin vztažených k diagnóze uvedených v příloze č. 13 ktéto vyhlášce, a to včetně ošetřovacích dnů, které byly vykázány v rámci případů hospitalizace podle Klasifikace do baží 0001 a 0002, kde z nabývá hodnot 1 až n a označuje typ ošetřovacího dne podle seznamu výkonů.

4.5

Pro hrazené služby vyčleněné z paušální úhrady zařazené podle Klasifikace do skupin vztažených k diagnóze uvedených v příloze č. 13 k této vyhlášce, poskytovatelem vykázané a zdravotní pojišťovnou uznané za hodnocené období, zařazené podle Klasifikace do baží 0001 a 0002, se stanoví úhrada ve výši:

CM2020,017,13,TRANS * ZS2020,TRANS – EM2020,13,trans

kde:

CM2020,017,13,trans

je počet případů hospitalizací ukončených v hodnoceném období a zdravotní pojišťovnou uznaných, zařazených podle Klasifikace do baží 0001 a 0002 vztažených k diagnóze uvedených v příloze č. 13 ktéto vyhlášce, vynásobených relativními váhami 2020 uvedenými v příloze č. 13 k této vyhlášce.

EM2020,13,trans

je celková hodnota vyžádané extramurální péče v rámci případů hospitalizací poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných, ukončených v hodnoceném období, zařazených podle Klasifikace do baží 0001 a 0002 vztažených k diagnóze uvedených v příloze č. 13 ktéto vyhlášce, oceněná hodnotami bodu platnými v hodnoceném období, včetně úhrady za zvlášť účtovaný materiál a zvlášť účtované léčivé přípravky.

ZS2020,trans

je základní sazba pro transplantace, která se stanoví ve výši 63 000 Kč.

4.6

Pro hrazené služby vyčleněné z paušální úhrady zařazené podle Klasifikace do baží 1901 až 1940 uvedených v příloze č. 10 k této vyhlášce, vykázané poskytovatelem splňujícím podmínky uvedené v bodě 3.7 části A této přílohy a zdravotní pojišťovnou uznané za hodnocené období, se stanoví úhrada ve výši:

kde:

CM2020,017,MDC19,A

je počet případů hospitalizací poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných v hodnoceném období, zařazených podle Klasifikace do baží 1930, 1933 a 1934, vynásobených relativními váhami 2020 uvedenými v příloze č. 10 k této vyhlášce

CM2020,017,MDC19,0

je počet případů hospitalizací poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných v hodnoceném období, zařazených podle Klasifikace do baží 1901, 1931, 1932 a 1935 až 1940 vynásobených relativními váhami 2020 uvedenými v příloze č. 10 k této vyhlášce

ZSmin,MDC19

minimální základní sazba pro rok 2020, která se stanoví ve výši 37 275 Kč.

KBtrans

je koeficient bonifikace za transformační plán, který nabývá hodnoty 1,8 v případě, že poskytovatel předložil plán restrukturalizace lůžek v rámci reformy psychiatrické péče, který byl schválen Ministerstvem zdravotnictví a předložen zdravotní pojišťovně do 31. prosince 2019. V ostatních případech KBtrans nabývá hodnoty 1.

IZS2018,10

je individuální základní sazba za případy hospitalizací hrazené paušání úhradou v referenčním období. V případě, že poskytovatel v referenčním období neposkytoval služby hrazené paušální úhradou, /ZS2oi8,io nabývá hodnoty 1. V ostatních případech se vypočte následovně:

4.7

Pro výkony ošetřovacího dne č. 00031 a 00032 podle seznamu výkonů se stanoví paušální sazba za ošetřovací den ve výši 447 Kč.

 

5.

Úhrada formou případového paušálu podle CZ-DRG

5.1

Úhrada formou případového paušálu zahrnuje hrazené služby zařazené podle Klasifikace CZ-DRG do skupin vztažených k diagnóze uvedených v příloze č. 15 k této vyhlášce, u poskytovatelů se statutem centra vysoce specializované pneumoonkochirurgické péče nebo se statutem centra vysoce specializované zdravotní péče v onkogynekologii, u kterých byla současně vykázána hlavní diagnóza C00 až D48 podle mezinárodní klasifikace nemocí.

5.2

Pro výkony ošetřovacího dne č. 00031 a 00032 podle seznamu výkonů se stanoví paušální sazba za ošetřovací den ve výši 447 Kč.

5.3

Případy hospitalizací se při výpočtu i cz_DRG 2020 rozumí případy hospitalizací klasifikované podle Klasifikace CZ-DRG podle přílohy č. 15 k této vyhlášce.

5.4

Léčivé přípravky vyjmuté z úhrady případovým paušálem a uvedené v příloze č. 12 k této vyhlášce uhradí zdravotní pojišťovna poskytovateli ve výši jejich vykázané jednotkové ceny, maximálně však ve výši jejich vykázané jednotkové ceny v roce 2019.

5.5

Vyžádanou extramurální péčí se rozumí péče související s hospitalizací pojištěnce u poskytovatele, kterou si poskytovatel vyžádal, a která je pojištěnci v době hospitalizace u poskytovatele poskytnuta jiným poskytovatelem, který ji vykazuje zdravotní pojišťovně. U případů hospitalizace s diagnózou U07.1 podle mezinárodní klasifikace nemocí se do extramurální péče nezahrnou vykázané výkony č. 82040 a 82041 podle seznamu výkonů. U případů hospitalizace s diagnózou U69.75 podle mezinárodní klasifikace nemocí se do extramurální péče nezahrne první současné vykázání výkonů č. 82040 a 82041 podle seznamu výkonů.

5.6

Výše úhrady formou případového paušálu se stanoví jako UPPcz_DRG 2o2o podle výrazu:

kde:

i

odpovídá diagnostickým skupinám vysoce specializované péče, tj. nabývá hodnoty ..PO" v případě vysoce specializované pneumoonkochirurgické péče a hodnoty „GG“ v případě vysoce specializované onkogynekologické péče.

PO,CZ-DRG,2020

je počet případů hospitalizací s hlavní diagnózou C00 až D48 podle mezinárodní klasifikace nemocí vykázaných poskytovatelem se statutem centra vysoce specializované pneumoonkochirurgické péče a zdravotní pojišťovnou uznaných, ukončených v hodnoceném období, zařazených podle Klasifikace CZ-DRG do skupin vztažených k diagnóze uvedených v příloze č. 15 k této vyhlášce, vynásobených úhradovými tarify 2020 uvedenými v příloze č. 15 k této vyhlášce.

OG,CZ–DRG,2020

je počet případů hospitalizací s hlavní diagnózou C00 až D48 podle mezinárodní klasifikace nemocí vykázaných poskytovatelem se statutem centra vysoce specializované pneumoonkochirurgické péče a zdravotní pojišťovnou uznaných, ukončených v hodnoceném období, zařazených podle Klasifikace CZ-DRG do skupin vztažených k diagnóze uvedených v příloze č. 15 k této vyhlášce, vynásobených úhradovými tarify 2020 uvedenými v příloze č. 15 k této vyhlášce.

EMPO,CZ–DRG,2020

je celková hodnota vyžádané extramurální péče v rámci případů hospitalizací s hlavní diagnoźou C00 až D48 podle mezinárodní klasifikace nemocí vykázaných poskytovatelem se statutem centra vysoce specializované pneumoonkochirurgické péče a zdravotní pojišťovnou uznaných, ukončených v hodnoceném období, zařazených podle Klasifikace CZ-DRG do skupin vztažených k diagnóze uvedených v příloze č. 15 k této vyhlášce, oceněná hodnotami bodu platnými v hodnoceném období, včetně úhrady za zvlášť účtovaný materiál a zvlášť účtované léčivé přípravky.

EMOG–DRG,2020

je celková hodnota vyžádané extramurální péče v rámci případů hospitalizací s hlavní diagnózou C00 až D48 podle mezinárodní klasifikace nemocí vykázaných poskytovatelem se statutem centra vysoce specializované zdravotní péče v onkogynekologii a zdravotní pojišťovnou uznaných, ukončených v hodnoceném období, zařazených podle Klasifikace CZ-DRG do skupin vztažených kdiagnóze podle přílohy č. 15 ktéto vyhlášce, oceněná hodnotami bodu platnými v hodnoceném období, včetně úhrady za zvlášť účtovaný materiál a zvlášť účtované léčivé přípravky.

 

6.

V případě hrazených služeb poskytnutých zahraničním pojištěncům se tyto hrazené služby hradí podle seznamu výkonů s hodnotou bodu ve výši 1,32 Kč. V případě, že poskytovatel poskytne v referenčním nebo hodnoceném období hrazené služby v rámci 50 a méně případů hospitalizací pojištěnců příslušné zdravotní pojišťovny, hradí se tyto hrazené služby podle seznamu výkonů s hodnotou bodu ve výši 1,58 Kč.

V případě, že poskytovatel poskytne v referenčním nebo hodnoceném období hrazené služby v rámci 50 a méně případů hospitalizací pojištěnců příslušné zdravotní pojišťovny, zdravotní pojišťovna poskytne poskytovateli úhradu ve výši 100 Kč za každý den hospitalizace.

 

7.

Ambulantní složka úhrady zahrnuje úhradu specializované ambulantní péče, hrazených služeb v odbornostech 603 a 604 podle seznamu výkonů, hrazených služeb poskytovaných poskytovateli v oboru všeobecné praktické lékařství a poskytovateli v oboru praktické lékařství pro děti a dorost, hrazených služeb poskytovaných poskytovateli v oboru zubní lékařství, hrazených služeb poskytovaných ve vyjmenovaných odbornostech, hrazených služeb poskytovaných poskytovateli zdravotnické dopravní služby, lékařské pohotovostní služby, hrazených služeb poskytovaných v odbornosti nemocniční lékárenství a hrazených služeb poskytovaných poskytovateli v odbornostech 902, 903, 905, 911, 914, 917, 919, 921, 925 a 927 podle seznamu výkonů (dále jen „ambulantní péče“) s výjimkou výkonů, kterými se vykazuje vyšetření pacienta při příjmu k hospitalizaci a při propuštění z hospitalizace.

7.1

Pro hrazené služby poskytované poskytovateli v oboru všeobecné praktické lékařství a poskytovateli v oboru praktické lékařství pro děti a dorost, hrazené kombinovanou kapitačně výkonovou platbou, kombinovanou kapitačně výkonovou platbou s dorovnáním kapitace nebo podle seznamu výkonů, se hodnota bodu a výše úhrad hrazených služeb stanoví podle přílohy č. 2 ktéto vyhlášce, s výjimkou navýšení úhrady uvedené v části A bodu 2 písm. a) a bodu 7 a s výjimkou regulačních omezení uvedených v části D přílohy č. 2 k této vyhlášce, která se pro hrazené služby poskytované poskytovateli v oboru všeobecné praktické lékařství a poskytovateli v oboru praktické lékařství pro děti a dorost nepoužijí.

7.2

Pro specializovanou ambulantní péči, s výjimkou poskytovatelů v odbornostech 305, 306, 308 nebo 309 podle seznamu výkonů, hrazenou podle seznamu výkonů, se hodnota bodu stanoví podle části A bodu 1 a 2 přílohy č. 3 k této vyhlášce a části C přílohy č. 3 k této vyhlášce, přičemž navýšení hodnoty bodu podle části A bodu 1 písm. h) a bodu 2 písm.

a) , b) a c) se nepoužije; dále se nepoužijí ani výpočet celkové úhrady podle části A bodu 3 přílohy č. 3 k této vyhlášce a regulační omezení uvedená v části B přílohy č. 3 k této vyhlášce.

7.3

Pro hrazené služby poskytované ve vyjmenovaných odbornostech hrazené podle seznamu výkonů, s výjimkou výkonů odbornosti 806 podle seznamu výkonů, výkonů screeningu děložního hrdla podle seznamu výkonů a výkonů č. 82040 a 82041 podle seznamu výkonů vykázaných u pacientů s diagnózou U07.1 nebo U69.75 podle mezinárodní klasifikace nemocí, se hodnota bodu stanoví ve výši hodnoty bodu podle bodu 2 přílohy č. 5 k této vyhlášce, přičemž navýšení hodnoty bodu uvedené v bodě 2 písm. b) a c) a výpočet celkové úhrady podle bodu 2 písmeno g) a bodů 4, 8 a 9 se nepoužijí.

7.4

Pro hrazené služby poskytované v odbornostech 603 a 604 podle seznamu výkonů hrazené podle seznamu výkonů se hodnota bodu stanoví podle části A bodu 1 přílohy č. 4 k této vyhlášce, přičemž navýšení hodnoty bodu podle části A bodu 2 a 3 přílohy č. 4 k této vyhlášce, výpočet celkové úhrady podle části A bodu 5 přílohy č. 4 k této vyhlášce a regulační omezení uvedená v části C přílohy č. 4 k této vyhlášce se nepoužijí. Pro hrazené služby poskytované těhotným pojištěnkám, registrovaným u poskytovatele alespoň 12 měsíců před začátkem třetího trimestru těhotenství, uvedené v části A bodě 4 písm. a) až c) přílohy č. 4 k této vyhlášce se stanoví úhrada podle části A bodu 4 písm. a) až c) přílohy č. 4 k této vyhlášce. Pro hrazené služby poskytované těhotným pojištěnkám, registrovaným u poskytovatele méně než 12 měsíců před začátkem třetího trimestru těhotenství, se hodnota bodu stanoví podle části A bodu 1 přílohy č. 4 k této vyhlášce. Pro hrazené služby odbornosti 613 uvedené v části B přílohy č. 4 ktéto vyhlášce se stanoví úhrada podle části B přílohy č. 4 k této vyhlášce.

7.5

Pro hrazené služby poskytované v odbornostech 911, 914, 921, 925 a 926 podle seznamu výkonů hrazené podle seznamu výkonů se hodnota bodu stanoví podle bodu 1 a 2 přílohy č. 6 k této vyhlášce, přičemž výpočet celkové úhrady podle části A bodu 4 přílohy č. 6 k této vyhlášce se nepoužije.

7.6

Pro hrazené služby poskytované v odbornostech 902 a 917 podle seznamu výkonů hrazené podle seznamu výkonů se hodnota bodu stanoví podle bodu 1 a 2 přílohy č. 7 ktéto vyhlášce, přičemž výpočet celkové úhrady podle bodu 4 přílohy č. 7 ktéto vyhlášce se nepoužije.

7.7

Pro hrazené služby poskytované poskytovateli dialyzační péče hrazené podle seznamu výkonů se hodnota bodu stanoví podle části A bodu 1 přílohy č. 8 k této vyhlášce, přičemž regulační omezení uvedená v části C přílohy č. 8 k této vyhlášce se nepoužijí. Při splnění kvalitativních ukazatelů dialyzační péče podle přílohy č. 8 ktéto vyhlášce se úhrada za navýšení hodnoty bodu podle části A a za hrazené služby podle části B přílohy č. 8 k této vyhlášce nezapočítá do úhrady podle bodu 7.14.

7.8

Výkony poskytované poskytovateli zdravotnické dopravní služby se hradí podle seznamu výkonů s hodnotou bodu podle § 15.

7.9

Hrazené služby poskytované poskytovateli v oboru zubní lékařství se hradí podle seznamu výkonů s hodnotou bodu ve výši 0,95 Kč.

7.10

Hrazené služby poskytované v rámci lékařské pohotovostní služby, s výjimkou výkonu č. 09563 podle seznamu výkonů, se hradí podle § 16.

7.11

Hrazené služby poskytované poskytovateli v odbornostech 305, 306, 308 a 309 podle seznamu výkonů se hradí podle seznamu výkonů s hodnotou bodu ve výši 1,09 Kč. Hrazené služby poskytované poskytovateli v odbornostech 905, 919 a 927 podle seznamu výkonů se hradí podle seznamu výkonů s hodnotou bodu ve výši 1,23 Kč.

7.12

Hrazené služby poskytované v odbornosti 806 podle seznamu výkonů a výkony screeningu děložního hrdla se hradí podle seznamu výkonů s hodnotou bodu ve výši 1,29 Kč. Výkony novorozeneckého laboratorního screeningu č. 81747, 81755, 81753, 93121, 93124, 93281 a 93123 podle seznamu výkonů a výkony screeningu karcinomu kolorekta se hradí podle seznamu výkonů s hodnotou bodu ve výši 1,21 Kč. Výkony č. 82040 a 82041 podle seznamu výkonů vykázané u pacientů s diagnózou U07.1 nebo U69.75 podle mezinárodní klasifikace nemocí se hradí podle seznamu výkonů s hodnotou bodu ve výši 0,85 Kč.

7.13

Výkony č. 09566, 88101 a 09563 podle seznamu výkonů se hradí podle seznamu výkonů s hodnotou bodu ve výši 1 Kč. Poskytovateli:

a)

který má statut centra vysoce specializované traumatologické péče pro dospělé podle zákona o zdravotních službách a který zajišťuje urgentní příjem, se zvýší úhrada o K x 30 000 000 Kč, kde K nabývá hodnoty od 0 do 1 odpovídající poměru počtu pojištěnců dané zdravotní pojišťovny v daném regionu, kde je poskytován urgentní příjem, podle bodu 2 přílohy č. 14 k této vyhlášce,

b)

který má statut centra vysoce specializované traumatologické péče pro děti podle zákona o zdravotních službách a který zajišťuje urgentní příjem odlišný od urgentního příjmu uvedeného v písmenu a), se zvýší úhrada o K x 30 000 000 Kč, kde K nabývá hodnoty od 0 do 1 odpovídající poměru počtu pojištěnců dané zdravotní pojišťovny v daném kraji, kde je poskytován urgentní příjem, podle bodu 2 přílohy č. 14 k této vyhlášce,

c)

neuvedenému v písmenech a) a b), který zajišťuje urgentní příjem, se zvýší úhrada o K x 3 000 000 Kč, kde K nabývá hodnoty od 0 do 1 odpovídající poměru počtu pojištěnců dané zdravotní pojišťovny v daném okrese, kde je poskytován urgentní příjem, podle bodu 1 přílohy č. 14 ktéto vyhlášce. Zdravotní pojišťovna a poskytovatel si mohou individuálně dohodnout odlišnou výši úhrady dle tohoto písmene, a to až do výše 7 000 000 Kč,

d)

který splňuje podmínky uvedené v písmenu a), b) nebo c) a zajišťuje společně s urgentním příjmem i přidružený provoz lékařské pohotovostní služby, se zvýší úhrada o K x 2 700 000 Kč, kde K nabývá hodnoty od 0 do 1 odpovídající poměru počtu pojištěnců dané zdravotní pojišťovny v daném okrese, kde je poskytován urgentní příjem, podle bodu 1 přílohy č. 14 k této vyhlášce,

e)

který má statut centra vysoce specializované péče pro izolaci pacientů s podezřením na vysoce nakažlivou nemoc podle zákona o zdravotních službách, se zvýší úhrada o K x 15 000 000 Kč, kde K nabývá hodnoty od 0 do 1 odpovídající poměru počtu pojištěnců dané zdravotní pojišťovny v daném regionu, podle bodu 2 přílohy č. 14 k této vyhlášce.

7.14

Úhrada za poskytovatelem vykázané hrazené služby podle bodů 7.1 až 7.10 se stanoví ve výši:

Hodnota_péče2018

je hodnota poskytovatelem vykázané a zdravotní pojišťovnou uznané ambulantní péče podle bodů 7.1 až 7.10 v referenčním období, která je vypočtena následovně:

Hodnota_péče2018 = Hodnota_péče2018,kompl + Hodnota_péče2018,ost

a kde:

Hodnota_péče2020

je hodnota poskytovatelem vykázané a zdravotní pojišťovnou uznané ambulantní péče podle bodů 7.1 až 7.10 v hodnoceném období, která je vypočtena následovně:

Hodnota_péče2020 = Hodnota jpéče2020,kompl + Hodnota_péče2020,ost

a kde:

Úhr_amb2018

je celková výše úhrady poskytovateli za hrazené služby poskytnuté v referenčním období podle bodů 7.1 až 7.10, včetně úhrady za zvlášť účtované léčivé přípravky a zvlášť účtovaný materiál s výjimkou zvlášť účtovaných léčivých přípravků označených symbolem „S“ podle § 39 odst. 1 vyhlášky č. 376/2011 Sb. a s výjimkou přípravků uvedených v příloze č. 12 k této vyhlášce.

Úhr_amb2020,kompi

je úhrada za poskytovatelem vykázané hrazené služby v hodnoceném období podle bodu 7.3, která se stanoví ve výši:

kde:

Úhr_amb2018,kompi

je celková výše úhrady poskytovateli za hrazené služby poskytnuté v referenčním období podle bodu 7.3, včetně úhrady za zvlášť účtované léčivé přípravky a zvlášť účtovaný materiál s výjimkou zvlášť účtovaných léčivých přípravků označených symbolem „S“ podle § 39 odst. 1 vyhlášky č. 376/2011 Sb. a s výjimkou přípravků uvedených v příloze č. 12 k této vyhlášce, která je vypočtená takto:

kde:

Hodnota_péče2018,kompi

je hodnota poskytovatelem vykázané a zdravotní pojišťovnou uznané ambulantní péče podle bodu 7.3 v referenčním období, která je vypočtena následovně:

kde:

PBi,2018,kompi

je počet bodů za poskytovatelem vykázané a zdravotní pojišťovnou uznané hrazené služby podle bodu 7.3 poskytnuté v referenčním období, kde z-1 až n, kde n je počet výkonů podle bodu 7.3, přičemž se použijí bodové hodnoty výkonů podle seznamu výkonů ve znění účinném k 1. lednu 2020.

HBi,2020

je hodnota bodu příslušící danému výkonu i ve výši hodnoty bodu podle § 15 a 16, podle bodu 7.9 přílohy č. 1 k této vyhlášce a podle příloh č. 2 až 8 k této vyhlášce, kde z-1 až m. kde m je počet výkonů podle bodů 7.1. až 7.10. Pro výkony poskytnuté od 1. července 2018 do 31. prosince 2018 se hodnota bodu stanoví jako by byly poskytnuty od 1. července 2020.

KP2018,kompi

je hodnota korunových položek za hrazené služby poskytnuté v referenčním období podle bodu 7.3, včetně úhrady za metody hrazené v roce 2018 za sjednanou cenu (dvě trombomutace společně, tři trombomutace společně, pět trombomutací společně, cystická fibróza 36/50 mutací, Bechtěrev HLA B27, BRCA komplet).

B0N16/7,kompi

je bonifikace za prodloužený provozní režim, která nabývá hodnoty1,05 v případě, že poskytovatel poskytoval v hodnoceném období hrazené služby nepřetržitě alespoň 16 hodin denně 7 dní v týdnu alespoň na jednom ambulantním pracovišti v laboratoři a zároveň alespoň na jednom ambulantním radiodiagnostickém pracovišti, a hodnoty 1 v ostatních případech.

a kde:

Hodnota_péče2020,kompi

je hodnota poskytovatelem vykázané a zdravotní pojišťovnou uznané ambulantní péče podle bodu 7.3 v hodnoceném období, která je vypočtena následovně:

kde:

PBi,2020,kompl

je počet poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných bodů za hrazené služby poskytnuté v hodnoceném období, kde z-1 až n, kde n je počet výkonů podle bodu 7.3

KP2020,kompl

je hodnota korunových položek za hrazené služby poskytnuté v hodnoceném období podle bodu 7.3.

a kde:

Úhr_amb2020,ost

je úhrada za poskytovatelem vykázané hrazené služby v hodnoceném období podle bodů 7.1, 7.2 a 7.4 až 7.10, která se stanoví ve výši:

kde:

Izp_amb

je index změny produkce vypočtený takto:

Izp_amb = 1 + Izp1_amb + Izp2_amb

kde:

a kde:

Úhr_amb2018,ost

je celková výše úhrady poskytovateli za hrazené služby poskytnuté v referenčním období podle bodů 7.1, 7.2 a 7.4 až 7.10, včetně úhrady za zvlášť účtované léčivé přípravky a zvlášť účtovaný materiál s výjimkou zvlášť účtovaných léčivých přípravků označených symbolem „S“ podle § 39 odst. 1 vyhlášky č. 376/2011 Sb. a s výjimkou přípravků uvedených v příloze č. 12 k této vyhlášce, která je vypočtená takto:

kde:

Hodnota_péče2018,ost

je hodnota poskytovatelem vykázané a zdravotní pojišťovnou uznané ambulantní péče podle bodů 7.1, 7.2 a 7.4 až 7.10 v referenčním období, která je vypočtena následovně:

kde:

kde:

PBI,2018,ost

je počet bodů za poskytovatelem vykázané a zdravotní pojišťovnou uznané hrazené služby poskytnuté v referenčním období, kde z-1 až n, kde n je počet výkonů podle bodů 7.1, 7.2 a 7.4 až 7.10, přičemž se použijí bodové hodnoty výkonů podle seznamu výkonů ve znění účinném k 1. lednu 2020.

KP2018,ost

je hodnota korunových položek za hrazené služby poskytnuté v referenčním období podle bodů 7.1, 7.2 a 7.4 až 7.10.

BON16/7,ost

je bonifikace za prodloužený provozní režim, která nabývá hodnoty 1,07 v případě, že poskytovatel poskytoval v hodnoceném období hrazené služby nepřetržitě alespoň 16 hodin denně 7 dní v týdnu alespoň na dvou specializovaných ambulantních pracovištích, a hodnoty 1 v ostatních případech.

a kde:

Hodnota_péče2020,ost

je hodnota poskytovatelem vykázané a zdravotní pojišťovnou uznané ambulantní péče podle bodů 7.1, 7.2 a 7.4 až 7.10 v hodnoceném období, která je vypočtena následovně:

kde:

PBi,2020,ost

je počet poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných bodů za hrazené služby poskytnuté v hodnoceném období, kde z-1 až n, kde nje počet výkonů podle bodů 7.1, 7.2 a 7.4 až 7.10.

KP2020,ost

je hodnota korunových položek za hrazené služby poskytnuté v hodnoceném období podle bodů 7.1, 7.2 a 7.4 až 7.10.

a kde:

 

IZGAUP

je index změny ambulantně ošetřených pojištěnců, který je vypočtený následovně:

kde:

GAUP2020

je počet globálních ambulantních unikátních pojištěnců, na které byly v hodnoceném období vykázané a zdravotní pojišťovnou uznané hrazené služby podle bodů 7.1, 7.2 a 7.4 až 7.10.

GAUP2018

je počet globálních ambulantních unikátních pojištěnců, na které byly v referenčním období vykázané a zdravotní pojišťovnou uznané hrazené služby podle bodů 7.1, 7.2 a 7.4 až 7.10.

a kde:

Hnp2020

je hodnota nedosažené produkce do výše CELK PUdrg,2020 vypočtená následovně:

Hnp2020 = max [0;IPU + 1,05 * ODpříloha9,10 – CELK PUdrg,2020 – EM2020,10 + EMMDC19]

7.15

Léčivé přípravky uvedené v příloze č. 12 ktéto vyhlášce uhradí zdravotní pojišťovna poskytovateli ve výši jejich vykázané jednotkové ceny, maximálně však ve výši jejich jednotkové ceny v roce 2019.

7.16

V případě, že poskytovatel poskytne hrazené služby uvedené v bodech 7.1 až 7.13 zahraničním pojištěncům, hradí se tyto hrazené služby podle seznamu výkonů s hodnotou bodu ve výši 1,32 Kč. V případě, že poskytovatel poskytne v referenčním nebo hodnoceném období hrazené služby uvedené v bodech 7.1 až 7.13 50 a méně unikátním pojištěncům příslušné zdravotní pojišťovny, hradí se tyto hrazené služby podle seznamu výkonů s hodnotou bodu ve výši 1,58 Kč.

8.

V rámci vyúčtování podle § 2 odst. 1 kompenzačního zákona obdrží poskytovatel za každou zdravotní pojišťovnou uznanou položku na receptu jím vystaveném v elektronické podobě v hodnoceném období, na jejímž základě došlo k výdeji léčivých přípravků plně či částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění, úhradu ve výši 1,70 Kč.

9.

Záloha na kompenzaci se poskytuje poskytovateli měsíčně, a to ve výši součtu úhrady podle bodů 2.3 a 2.4 vztahující se k vykázaným hrazeným službám a úhrady za výkony č. 82040 a 82041 podle seznamu výkonů vykázané podle bodu 7.12 v ambulantní péči u pacientů s diagnózou U07.1 nebo U69.75 podle mezinárodní klasifikace nemocí vztahující se k vykázaným hrazeným službám.

 

B)

Hrazené služby podle § 5 odst. 2

1.

Úhrada následné lůžkové péče, dlouhodobé lůžkové péče, péče ošetřovacího dne 00005 a zvláštní lůžkové péče hospicového typu podle § 22a zákona

a)

Paušální sazba zajeden den hospitalizace se stanoví pro každou kategorii pacienta a typ ošetřovacího dne samostatně a zahrnuje hodnotu příslušného ošetřovacího dne podle seznamu výkonů (dále jen „OD“) včetně režie přiřazené k ošetřovacímu dni a kategorie pacienta podle seznamu výkonů, paušální částku, kterou se hradí léčivé přípravky podle § 17 odst. 6 zákona, výkony, kterými se vykazuje příjmové a propouštěcí vyšetření, a výkony agregované do ošetřovacího dne podle seznamu výkonů.

b)

Výše paušální sazby zajeden den hospitalizace v hodnoceném období, s výjimkou dnů hospitalizace OD 00021, 00026, 00031, 00032, 00098 a 00099, se stanoví ve výši:

PSOD,2020 = (KN * PSOD,2019 + 1,07 * NayvýšeníODi2019) * (KompenzaceODi,COVID + 0,01)

kde:

PS0D,2019

je paušální sazba zajeden den hospitalizace v roce 2019, bez navýšení úhrad na zvýšení příplatku zdravotnickým pracovníkům vykonávajícím nelékařské zdravotnické povolání bez odborného dohledu střídavě ve třísměnném nebo nepřetržitém pracovním režimu u poskytovatelů zdravotních služeb lůžkové péče za ošetřovací den.

NavýšeníODí2019

je navýšení úhrad na zvýšení příplatku zdravotnickým pracovníkům vykonávajícím nelékařské zdravotnické povolání střídavě ve třísměnném nebo nepřetržitém pracovním režimu u poskytovatelů lůžkové péče za ošetřovací den typu z, uvedené v příloze č. 9 k této vyhlášce.

KN

KN je koeficient navýšení stanovený v písmenech c) a d).

KompenzaceODicovID

je koeficient navýšení úhrad pro kompenzaci dopadů epidemie COVID-19 za ošetřovací den typu z, uvedený v příloze č. 9 ktéto vyhlášce.

c)

KN se stanoví pro každou kategorii pacienta podle seznamu výkonů zvlášť, a to následovně:

i.

Pro kategorii pacienta 1 podle seznamu výkonů se KN stanoví ve výši 1,06,

ii.

Pro kategorii pacienta 2 podle seznamu výkonů se KN stanoví ve výši 1,06,

iii.

Pro kategorii pacienta 3 podle seznamu výkonů se KN stanoví ve výši 1,08,

iv.

Pro kategorii pacienta 4 podle seznamu výkonů se KN stanoví ve výši 1,08,

v.

Pro kategorii pacienta 5 podle seznamu výkonů se KN stanoví ve výši 1,08.

d)

KN definované v písmenu c) se dále navyšuje o 0,003 pro daný typ OD za každé kritérium, které poskytovatel v hodnoceném období splňuje. Jedná se o následující kritéria vázaná na daný typ OD:

i.

Personální zabezpečení (vztaženo k úvazku na sledovaném pracovišti):

(1)

Sestra specialistka na hojení ran - průměrně alespoň 0,4 úvazku na 120 lůžek pro OD 00005, 00022, 00023, 00024 a 00030,

(2)

Nutriční terapeut - průměrně alespoň 0,4 úvazku na 120 lůžek pro OD 00005, 00022,00024,00027, 00028 a 00030,

(3)

Ergoterapeut - průměrně alespoň 1 úvazek na 120 lůžek, pro OD 00024 a 00005,

(4)

Logoped - průměrně alespoň 1 úvazek na 120 lůžek pro OD 00024,

(5)

Psycholog ve zdravotnictví - průměrně alespoň 0,4 úvazku na 120 lůžek pro OD 00005, 00022, 00024 a 00030.

ii.

Technické vybavení (zdravotní pojišťovna vyhodnotí plnění kvalitativního kritéria po skončení hodnoceného období):

(1)

Průměrný počet lůžek na pokoji - nejvýše 2,5 lůžka na pokoj u OD 00005, 00022,00023 a 00024,

(2)

Vybavení oddělení elektricky polohovatelnými lůžky - alespoň 75 % elektricky polohovatelných lůžek doložených protokolem o bezpečnostně technické kontrole u OD 00005, 00022, 00023 a 00024.

e)

Paušální sazba zajeden den hospitalizace OD 00021 a 00026 se stanoví podle vzorce uvedeného v písmenu b), přičemž pro kategorie pacienta 1, 2, 3 a 4 podle seznamu výkonů se pro tyto OD stanoví hodnota KN ve výši 1,11 do 120. dne hospitalizace a hodnota 1,05 od 121. dne hospitalizace. Počet dní bude počítán od prvního dne přijetí na lůžko poskytovatele, včetně propustek. V případě, že hospitalizace započala před 1. lednem 2020, počítá se délka hospitalizace od 1. ledna 2020. Pro kategorii pacienta 5 podle seznamu výkonů se hodnota KN stanoví ve výši 1,08.

f)

Stanovení výše paušální sazby OD 00021 a OD 00026 podle písmene e) je podmíněno předložením plánu restrukturalizace lůžek v rámci reformy psychiatrické péče, který byl schválen Ministerstvem zdravotnictví a předložen zdravotní pojišťovně do 31. prosince 2019. V případě nepředložení plánu podle věty první se výše paušální sazby stanoví podle písmene b).

g)

Výše paušální sazby zajeden den hospitalizace OD 00031, 00032, 00098 a 00099 se stanoví v hodnoceném období ve výši, která byla sjednána na rok 2019.

h)

Výše paušální sazby zajeden den hospitalizace u pojištěnce s diagnózou U07.1 podle mezinárodní klasifikace nemocí se navyšuje o 2 331 Kč. Navýšení podle věty první je určeno na kompenzaci zvýšených osobních nákladů u zdravotnických pracovníků poskytujících péči o pacienty s onemocněním COVID-19.

i)

Záloha na kompenzaci se poskytuje poskytovateli měsíčně, a to ve výši úhrady podle písmene h) vztahující se k vykázaným hrazeným službám.

 

2.

Úhrada následné intenzivní péče, dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče, následné ventilační péče a následné komplexní intenzivní léčebně rehabilitační péče

a)

OD 00015, 00017 a 00020 jsou hrazeny podle seznamu výkonů s hodnotou bodu ve výši 1,18 Kč. Úhrada podle předchozí věty se pro daný typ ošetřovacího dne vynásobí koeficientem navýšení úhrad pro kompenzaci dopadů epidemie COVID-19 podle přílohy č. 9 ktéto vyhlášce, a dále se za každý ošetřovací den úhrada navyšuje o 107 % hodnoty navýšení úhrad uvedené pro příslušný typ ošetřovacího dne v příloze č. 9 k této vyhlášce.

b)

Zdravotní pojišťovna uhradí na jednoho unikátního pojištěnce nad 18 let věku maximálně 90 OD 00017, počítáno od prvního dne přijetí na lůžko následné intenzivní péče (dále jen „NIP“), včetně překladů na jiné pracoviště NIP poskytovatele nebo jiného poskytovatele NIP.

c)

Zdravotní pojišťovna uhradí na jednoho unikátního pojištěnce do 18 let věku maximálně 365 OD 00017, počítáno od prvního dne přijetí na lůžko NIP, včetně překladů na jiné pracoviště NIP poskytovatele nebo jiného poskytovatele NIP. Překročení maximálního počtu hrazených OD 00017 na jednoho unikátního pojištěnce do 18 let věku je možné jen s předchozím souhlasem zdravotní pojišťovny.

d)

Zdravotní pojišťovna uhradí na jednoho unikátního pojištěnce maximálně 190 OD 00020, počítáno od prvního dne přijetí na lůžko dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče (dále jen „DIOP“), včetně překladů na jiné pracoviště DIOP poskytovatele nebo jiného poskytovatele DIOP, přičemž překlad na jiné pracoviště DIOP je možný pouze s předchozím souhlasem zdravotní pojišťovny. Zdravotní pojišťovna může udělit předchozí souhlas s překročením limitu podle předchozí věty.

e)

OD 00033 podle seznamu výkonů se uhradí podle seznamu výkonů s hodnotou bodu ve výši 1,09 Kč a OD 00035 podle seznamu výkonů se uhradí podle seznamu výkonů s hodnotou bodu ve výši 1,05 Kč.

f)

Výše úhrady za jeden den hospitalizace u pojištěnce s diagnózou U07.1 podle mezinárodní klasifikace nemocí se navyšuje o 2 331 Kč. Navýšení dle věty první je určeno na kompenzaci zvýšených osobních nákladů u zdravotnických pracovníků poskytujících péči o pacienty s onemocněním COVID-19.

g)

Záloha na kompenzaci se poskytuje poskytovateli měsíčně, a to ve výši navýšení úhrady podle písmene f) vztahujícího se k vykázaným hrazeným službám.

3.

Úhrada ambulantní péče a zvláštní ambulantní péče s výjimkou úhrady takové péče poskytnuté poskytovatelem zvláštní lůžkové péče

a)

Pro ambulantní péči hrazenou podle seznamu výkonů se hodnota bodu stanoví podle části A bodu 7 přílohy č. 1 k této vyhlášce.

b)

Pro poskytovatele zvláštní ambulantní péče poskytované podle § 22 písm. c) zákona se stanoví výše úhrady podle seznamu výkonů úhradou za poskytnuté výkony s hodnotou bodu ve výši 1,19 Kč. Celková výše úhrady za výkony poskytovateli nepřekročí částku, která se vypočte takto:

kde:

POPzpo

je počet unikátních pojištěnců ošetřených v dané odbornosti v hodnoceném období.

POPref

je počet unikátních pojištěnců ošetřených v dané odbornosti v referenčním období.

PUROo

je průměrná úhrada za výkony, včetně úhrady za zvlášť účtovaný materiál a zvlášť účtované léčivé přípravky, na jednoho unikátního pojištěnce ošetřeného v dané odbornosti poskytovatelem v referenčním období.

PBho

je celkový počet poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných bodů v hodnoceném období.

HBmin

je minimální hodnota bodu, která se stanoví ve výši 0,77 Kč.

KPho

je hodnota korunových položek v hodnoceném období.

max

funkce maximum, která vybere z oboru hodnot hodnotu nejvyšší.

c)

U poskytovatele, u kterého nelze výši referenčních hodnot stanovit z důvodu, že poskytovatel v průběhu referenčního období hrazené služby neposkytoval, nebo poskytovatel hrazené služby poskytoval pouze v části referenčního období, použije zdravotní pojišťovna pro účely výpočtu celkové výše úhrady referenční hodnoty srovnatelných poskytovatelů.

d)

Pokud poskytovatel poskytl v hodnoceném nebo referenčním období hrazené služby 30 a méně pojištěncům příslušné zdravotní pojišťovny, výpočet celkové výše úhrady podle písmene b) se nepoužije a tyto hrazené služby se hradí podle seznamu výkonů s hodnotou bodu ve výši 1,19 Kč.

4.

Úhrada ošetřovatelské péče poskytované poskytovatelem sociálních služeb, který má se zdravotní pojišťovnou uzavřenou zvláštní smlouvu podle zákona

a)

Výše úhrady se poskytovatelům navyšuje o částku odpovídající 1 % úhrady za hrazené služby poskytnuté v roce 2020 podle zvláštní smlouvy podle zákona.

 

C)

Regulační omezení

1.

Regulační omezení paušální úhrady, úhrady vyčleněné z paušální úhrady a úhrady formou případového paušálu

1.1

Regulační omezení uvedená v bodě 1.4 zdravotní pojišťovna uplatní pouze

a)

pokud zdravotní pojišťovna sdělila poskytovateli do 30. dubna 2020 podle vyhlášky č. 268/2019 Sb. hodnotu vyžádané extramurální péče v referenčním období oceněnou hodnotami bodu platnými v hodnoceném období, včetně úhrady za zvlášť účtovaný materiál a zvlášť účtované léčivé přípravky v referenčním období, a zároveň

b)

pokud zdravotní pojišťovna oznámila poskytovateli nejpozději týden před započetím revize, jestli se bude jednat o revizi náhodného vzorku případů či o revizi vybraných jednotlivých případů.

1.2

Revizi jednotlivého případu podle bodu 1.4 písm. a) zdravotní pojišťovna uplatní pouze

a)

na případy v DRG bázi, v níž poskytovatel vykázal 10 či méně případů, nebo

b)

maximálně na X případů v DRG bázi, v níž poskytovatel vykázal více než 10 případů a na níž nebyla uplatněna revize podle bodu 1.4 písm. b) nebo c), kde X se vypočítá jako 10 případů plus 10 % případů vykázaných v dané DRG bázi.

1.3

Na DRG baze, v nichž poskytovatel vykázal více než 10 případů, uplatní pojišťovna revize podle bodu 1.4 písm. b) nebo c), s výjimkou případů popsaných v bodě 1.2 písm.

1.4

Pokud zdravotní pojišťovna zjistí při kontrole odchylky od pravidel ve vykazování a kódování podle Klasifikace nebo Klasifikace CZ-DRG, v jejichž důsledku došlo k nesprávnému zařazení případu do DRG skupiny s vyšší relativní váhou uvedenou v přílohách č. 10 nebo 13 ktéto vyhlášce nebo s vyšším úhradovým tarifem uvedeným v příloze č. 15 ktéto vyhlášce u konkrétního poskytovatele, sníží poskytovatelem vykázaný a pojišťovnou uznaný počet případů násobený relativní vahou nebo úhradovým tarifem (dále jen CM) takto:

a)

při revizi jednotlivého případu sníží CM o:

(CMpůvodní – CMrevidovaný) × 2

nebo

b)

při revizi, při které bylo prokázáno statisticky méně významné množství nesprávně zařazených případů v jedné DRG bázi, sníží CM o:

((CMpůvodní – CMrevidovaný) / (CMpůvodní)) × ∑ CM baze × 0,2

nebo

c)

při revizi, při které bylo prokázáno statisticky významné množství nesprávně zařazených případů v jedné DRG bázi, sníží CM o:

((CMpůvodní – CMrevidovaný) / (CMpůvodní)) × ∑ CM baze × 0,8

kde:

CM baze

je součet relativních vah nebo úhradových tarifů příslušné DRG baze.

DRG baze

jsou agregované skupiny ze skupin vztažených k diagnóze podle Klasifikace nebo Klasifikace CZ-DRG. Jsou dány prvními 4 znaky z pětičíselného kódu DRG skupiny.

DRG skupina

je skupina ze skupin vztažených k diagnóze podle Klasifikace nebo Klasifikace CZ-DRG

Statisticky významný počet případů příslušné DRG baze

 

je více než 5 % případů ze statisticky významného náhodného vzorku, minimálně však 30 případů v rámci příslušné DRG baze u příslušného poskytovatele.

Statisticky méně významný počet případů příslušné DRG baze

 

je méně než 5 % případů ze statisticky významného náhodného vzorku, minimálně však 10 případů v rámci příslušné DRG baze u příslušného poskytovatele.

CMpůvodní

je počet případů hospitalizací ukončených v hodnoceném období, kteréjsou podle Klasifikace nebo Klasifikace CZ-DRG zařazeny do skupin vztažených k diagnóze, vynásobený relativními váhami těchto skupin, které jsou uvedeny v příloze č. 10 nebo 13 ktéto vyhlášce, nebo úhradovým tarifem uvedeným v příloze č. 15 k této vyhlášce, vykázaných poskytovatelem před provedením kontroly zdravotní pojišťovnou.

CMrevidovaný

je počet případů hospitalizací ukončených v hodnoceném období, které jsou podle Klasifikace nebo Klasifikace CZ-DRG zařazeny do skupin vztažených k diagnóze, vynásobený relativními váhami těchto skupin, které jsou uvedeny v příloze č. 10 nebo 13 ktéto vyhlášce, nebo úhradovým tarifem uvedeným v příloze č. 15 k této vyhlášce, poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných na základě kontroly.

 

2.

Regulační omezení na předepsané léčivé přípravky, zdravotnické prostředky a na vyžádanou péči

2.1

Regulační omezení uvedená v bodech 2.2 a 2.3 zdravotní pojišťovna uplatní pouze v případě, že sdělila poskytovateli do 30. dubna 2020 podle vyhlášky č. 268/2019 Sb. tyto hodnoty referenčního období, které vstupují do výpočtu regulačních omezení v hodnoceném období:

a)

celkovou úhradu za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky v referenčním období,

b)

celkovou úhradu za vyžádanou péči ve vyjmenovaných odbornostech v referenčním období, s výjimkou vyžádané péče poskytnuté stejným poskytovatelem,

c)

počet globálních unikátních pojištěnců ošetřených v odbornostech uvedených v části A bodu 7.1, 7.2, 7.4 a 7.10 přílohy č. 1 k této vyhlášce.

2.2

Pokud poskytovatel dosáhne v hodnoceném období průměrné úhrady za léčivé přípravky a zdravotnické prostředky předepsané v odbornostech uvedených v bodě 2.1 písm. c), s výjimkou ATC skupiny H01AC01 léčba růstovým hormonem, na jednoho globálního unikátního pojištěnce ošetřeného v odbornostech uvedených v bodě 2.1 písm. c) vyšší než 120 % průměrné úhrady v referenčním období za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky na jednoho globálního unikátního pojištěnce ošetřeného v odbornostech uvedených v bodě 2.1 písm. c), zdravotní pojišťovna sníží poskytovateli celkovou úhradu o částku odpovídající součinu 2,5 % z překročení uvedené průměrné úhrady a počtu globálních unikátních pojištěnců v hodnoceném období za každé započaté 0,5 % překročení uvedené průměrné úhrady, nejvýše však 40 % z překročení. Průměrná úhrada na jednoho globálního unikátního pojištěnce v hodnoceném období a počet globálních unikátních pojištěnců v hodnoceném období podle věty první se vypočte z celkového počtu globálních unikátních pojištěnců, do kterého se nezahrnou globální unikátní pojištěnci, na které byl vykázán pouze výkon č. 09513 podle seznamu výkonů. Do regulačního omezení se nezahrnují léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky schválené revizním lékařem.

2.3

Pokud poskytovatel dosáhne v hodnoceném období průměrné úhrady za péči ve vyjmenovaných odbornostech vyžádanou odbornostmi uvedenými v bodě 2.1 písm. c), indikovanou při poskytování ambulantních služeb, s výjimkou vyžádané péče poskytnuté stejným poskytovatelem a vyžádané péče za výkony č. 82040 a 82041 podle seznamu výkonů vyžádané v ambulantní péči u pacientů s diagnózou U07.1 nebo U69.75 podle mezinárodní klasifikace nemocí, na jednoho globálního unikátního pojištěnce ošetřeného v odbornostech uvedených v bodě 2.1 písm. c) vyšší než 120 % průměrné úhrady za vyžádanou péči ve vyjmenovaných odbornostech, s výjimkou vyžádané péče poskytnuté stejným poskytovatelem, na jednoho globálního unikátního pojištěnce ošetřeného v odbornostech uvedených v bodě 2.1 písm. c) v referenčním období, zdravotní pojišťovna sníží poskytovateli celkovou úhradu o částku odpovídající součinu 2,5 % z překročení uvedené průměrné úhrady a počtu globálních unikátních pojištěnců v hodnoceném období za každé započaté 0,5 % překročení uvedené průměrné úhrady, nejvýše však 40 % z překročení. Průměrná úhrada na jednoho globálního unikátního pojištěnce v hodnoceném období a počet globálních unikátních pojištěnců v hodnoceném období podle věty první se vypočte z celkového počtu globálních unikátních pojištěnců, do kterého se nezahrnou globální unikátní pojištěnci, na které byl vykázán pouze výkon č. 09513 podle seznamu výkonů. Do vyžádané péče se nezahrnují výkony mamografického screeningu, screeningu karcinomu děložního hrdla, screeningu kolorektálního karcinomu a novorozeneckého laboratorního screeningu č. 81747, 81755, 81753, 93121, 93124, 93281 a 93123 podle seznamu výkonů prováděné poskytovatelem, který má se zdravotní pojišťovnou na poskytování těchto výkonů uzavřenu smlouvu. Pro účely stanovení výše průměrných úhrad i výše případné srážky podle věty první se výkony vyžádané péče v hodnoceném i referenčním období ocení součinem bodové hodnoty podle seznamu výkonů ve znění účinném k 1. lednu 2020 a hodnoty bodu platné v hodnoceném období.

2.4

Regulační omezení podle bodů 2.2 a 2.3 se nepoužijí, pokud poskytovatel odůvodní nezbytnost poskytnutí hrazených služeb, na jejichž základě došlo k překročení průměrných úhrad podle bodů 2.2 a 2.3.

2.5

Zdravotní pojišťovna uplatní regulační srážku podle bodů 2.2 a 2.3 maximálně do výše odpovídající 15 % úhrady poskytnuté touto zdravotní pojišťovnou poskytovateli za výkony snížené o úhradu za zvlášť účtovaný materiál a zvlášť účtované léčivé přípravky za hodnocené období.

2.6

V případě, že poskytovatel poskytl v hodnoceném období hrazené služby 100 a méně pojištěncům příslušné zdravotní pojišťovny, zdravotní pojišťovna neuplatní regulační omezení uvedená v bodech 2.2 a 2.3.

Příloha č. 2

Hodnota bodu, výše úhrad a regulační omezení podle § 6

A)

Kombinovaná kapitačně výkonová platba

1.

Výše kapitační platby se vypočte podle počtu přepočtených pojištěnců příslušné zdravotní pojišťovny, násobeného základní kapitační sazbou stanovenou na jednoho registrovaného pojištěnce příslušné zdravotní pojišťovny na kalendářní měsíc. Počet přepočtených pojištěnců příslušné zdravotní pojišťovny se vypočte jako součin počtu poskytovatelem registrovaných pojištěnců příslušné zdravotní pojišťovny v jednotlivých věkových skupinách podle bodu 12 a indexů podle bodu 12. Základní kapitační sazba se stanoví ve výši:

a)

56 Kč pro pracoviště poskytovatele v oboru všeobecné praktické lékařství a pracoviště poskytovatele v oboru praktické lékařství pro děti a dorost, který na tomto pracovišti poskytuje hrazené služby v rozsahu alespoň 30 ordinačních hodin rozložených do 5 pracovních dnů týdně, přičemž alespoň 1 den v týdnu má ordinační hodiny nejméně do 18 hodin a alespoň 2 dny v týdnu umožňuje pojištěncům objednat se na pevně stanovenou hodinu,

b)

50 Kč pro pracoviště poskytovatele v oboru všeobecné praktické lékařství, který na tomto pracovišti poskytuje hrazené služby v rozsahu alespoň 25 ordinačních hodin rozložených do 5 pracovních dnů týdně, přičemž alespoň 1 den v týdnu má ordinační hodiny nejméně do 18 hodin; pokud místní podmínky vyžadují odlišné prodloužení ordinačních hodin, dohodne se prodloužení ve smlouvě mezi zdravotní pojišťovnou a poskytovatelem,

c)

48 Kč pro pracoviště poskytovatele v oboru všeobecné praktické lékařství, který na tomto pracovišti neposkytuje hrazené služby v rozsahu uvedeném v písmenu a) nebo b),

d)

50 Kč pro pracoviště poskytovatele v oboru praktické lékařství pro děti a dorost, který na daném pracovišti neposkytuje hrazené služby v rozsahu uvedeném v písmenu a).

2.

Základní kapitační platba:

a)

podle bodu 1 se navyšuje o 0,60 Kč v případě, že bylo zdravotní pojišťovně nejpoději do 31. ledna 2020 podle vyhlášky č. 268/2019 Sb. doloženo, že nejméně 50 % lékařů, kteří u poskytovatele poskytují hrazené služby pojištěncům příslušné zdravotní pojišťovny, tj. působí u poskytovatele jako nositelé výkonů, je držiteli dokladu vydaného příslušnou profesní komorou nebo profesním sdružením v souladu se stavovskými předpisy této komory nebo profesního sdružení osvědčujícího celoživotní vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů podle zákona o zdravotnických povoláních lékaře, zubního lékaře a farmaceuta (dále jen „doklad celoživotního vzdělávání lékařů“), přičemž za platný doklad celoživotního vzdělávání se považuje doklad, který je platný po celý rok 2020,

b)

podle bodu 1 písm. a) až c) se navyšuje o 0,50 Kč v případě, že poskytovatel provedl v hodnoceném období preventivní prohlídku, vykázanou výkony č. 01021 nebo 01022 podle seznamu výkonů alespoň u 30 % svých registrovaných pojištěnců příslušné zdravotní pojišťovny ve věku od 40 do 80 let,

c)

podle bodu 1 se navyšuje o 1 Kč poskytovateli, který předložil před rokem 2020 nebo v průběhu roku 2020 zdravotní pojišťovně rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví podle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů, o udělení akreditace k uskutečňování vzdělávacího programu v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost. Navýšení kapitační platby se provede od prvního dne měsíce následujícího po předložení rozhodnutí do konce platnosti akreditace, nejdéle však do konce roku 2020.

3.

Poskytovateli v oboru všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost, který do 26. února 2021 předložil zdravotní pojišťovně za hodnocené období potvrzení poskytovatele, který zajišťuje lékařskou pohotovostní službu, že se prostřednictvím praktických lékařů nebo praktických lékařů pro děti a dorost, kteří u něj působí jako nositelé výkonů odbornosti 001 nebo 002 podle seznamu výkonů, účastnil alespoň 10 služeb v rámci lékařské pohotovostní služby podle zákona o zdravotních službách, se zvýší roční úhrada o K x 40 000 Kč,

kde:

K je koeficient poměru počtu pojištěnců dané pojišťovny v daném kraji, kde je poskytována lékařská pohotovostní služba:

Koeficient poměru počtu pojištěnců dané pojišťovny v daném kraji

kraj / ZP

VZP

VoZP

ČPZP

OZP

ZPŠ

ZPMV

RBP

Hlavní město Praha

0,6

0,1

0,0

0,2

0,0

0,1

0,0

Jihočeský

0,6

0,1

0,1

0,0

0,0

0,2

0,0

Jihomoravský

0,6

0,1

0,1

0,0

0,0

0,2

0,0

Karlovarský

0,7

0,1

0,1

0,0

0,0

0,1

0,0

Kraj Vysočina

0,7

0,1

0,1

0,0

0,0

0,1

0,0

Královehradecký

0,6

0,1

0,0

0,0

0,1

0,2

0,0

Liberecký

0,7

0,1

0,0

0,1

0,0

0,1

0,0

Moravskoslezský

0,3

0,0

0,3

0,0

0,0

0,1

0,3

Olomoucký

0,4

0,1

0,4

0,0

0,0

0,1

0,0

Pardubický

0,7

0,1

0,1

0,0

0,0

0,1

0,0

Plzeňský

0,6

0,1

0,1

0,1

0,0

0,1

0,0

Středočeský

0,5

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,0

Ústecký

0,7

0,1

0,1

0,0

0,0

0,1

0,0

Zlínský

0,6

0,0

0,1

0,1

0,0

0,1

0,1

4.

Výkony podle seznamu výkonů zahrnuté do kapitační platby v odbornosti 001 podle seznamu výkonů:

č. výkonu

Název

01023

CÍLENÉ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM

01024

KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM

01025

KONZULTACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE RODINNÝMI PŘÍSLUŠNÍKY PACIENTA

01030

ADMINISTRATIVNÍ ÚKONY PRAKTICKÉHO LÉKAŘE

09215

INJEKCE I. M.,S. C., I. D.

09216

INJEKCE DO MĚKKÝCH TKÁNÍ NEBO INTRADERMÁLNÍ PUPENY V RÁMCI REFLEXNÍ LÉČBY

09217

INTRAVENÓZNÍ INJEKCE U KOJENCE NEBO DÍTĚTE DO 10 LET

09219

INTRAVENÓZNÍ INJEKCE U DOSPĚLÉHO ČI DÍTĚTE NAD 10 LET

09220

KANYLACE PERIFERNÍ ŽÍLY VČETNĚ INFÚZE

09233

INJEKČNÍ OKRSKOVÁ ANESTÉZIE

09237

OŠETŘENÍ A PŘEVAZ RÁNY VČETNĚ OŠETŘENÍ KOŽNÍCH A PODKOŽNÍCH AFEKCÍ DO 10 CM2

09507

PSYCHOTERAPIE PODPŮRNÁ PROVÁDĚNÁ LÉKAŘEM NEPSYCHIATREM

09511

MINIMÁLNÍ KONTAKT LÉKAŘE S PACIENTEM

09513

TELEFONICKÁ KONZULTACE OŠETŘUJÍCÍHO LÉKAŘE PACIENTEM

09523

EDUKAČNÍ POHOVOR LÉKAŘE S NEMOCNÝM ČI RODINOU

09525

ROZHOVOR LÉKAŘE S RODINOU

44239

OŠETŘENÍ A PŘEVAZ BÉRCOVÉHO VŘEDU LÉKAŘEM (1 BÉREC)

71511

VYJMUTÍ CIZÍHO TĚLESA ZE ZVUKOVODU

71611

VYNĚTÍ CIZÍHO TĚLESA Z NOSU - JEDNODUCHÉ

5.

Výkony podle seznamu výkonů zahrnuté do kapitační platby v odbornosti 002, podle seznamu výkonů:

č. výkonu

Název

01025

KONZULTACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE RODINNÝMI PŘÍSLUŠNÍKY PACIENTA

01030

ADMINISTRATIVNÍ ÚKONY PRAKTICKÉHO LÉKAŘE

02023

CÍLENÉ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST - DÍTĚ DO 6 LET

02024

KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST - DÍTĚ DO 6 LET

02033

CÍLENÉ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST - DÍTĚ NAD 6 LET

02034

KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST - DÍTĚ NAD 6 LET

06111

KOMPLEX - VYŠETŘENÍ STAVU PACIENTA SESTROU VE VLASTNÍM SOCIÁLNÍM PROSTŘEDÍ

06119

KOMPLEX - ODBĚR BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU

06121

KOMPLEX - LOKÁLNÍ OŠETŘENÍ

06123

KOMPLEX - EDUKACE, REEDUKACE, OŠETŘOVATELSKÁ REHABILITACE

06125

KOMPLEX - KLYSMA, VÝPLACHY, CÉVKOVÁNÍ, LAVÁŽE, OŠETŘENÍ PERMANENTNÍCH KATETRÚ

06127

KOMPLEX - APLIKACE INHALAČNÍ A LÉČEBNÉ TERAPIE P. O., S. C., I. M., I. V., UV, EVENT.DALŠÍ ZPŮSOBY APLIKACE TERAPIE ČI INSTILACE LÉČIV

06129

NÁCVIK A ZAUČOVÁNÍ APLIKACE INZULÍNU

09215

INJEKCE I. M., S. C., I. D.

09216

INJEKCE DO MĚKKÝCH TKÁNÍ NEBO INTRADERMÁLNÍ PUPENY V RÁMCI REFLEXNÍ LÉČBY

09217

INTRAVENÓZNÍ INJEKCE U KOJENCE NEBO DÍTĚTE DO 10 LET

09219

INTRAVENÓZNÍ INJEKCE U DOSPĚLÉHO ČI DÍTĚTE NAD 10 LET

09220

KANYLACE PERIFERNÍ ŽÍLY VČETNĚ INFÚZE

09221

INFÚZE U KOJENCE NEBO DÍTĚTE DO 10 LET

09233

INJEKČNÍ OKRSKOVÁ ANESTÉZIE

09235

ODSTRANĚNÍ MALÝCH LÉZÍ KŮŽE

09237

OŠETŘENÍ A PŘEVAZ RÁNY VČETNĚ OŠETŘENÍ KOŽNÍCH A PODKOŽNÍCH AFEKCÍ DO 10 CM2

09253

UVOLNĚNÍ PREPUCIA, VČETNĚ NEOPERAČNÍ REPOZICE PARAFIMOZY

09507

PSYCHOTERAPIE PODPŮRNÁ PROVÁDĚNÁ LÉKAŘEM NEPSYCHIATREM

09511

MINIMÁLNÍ KONTAKT LÉKAŘE S PACIENTEM

09513

TELEFONICKÁ KONZULTACE OŠETŘUJÍCÍHO LÉKAŘE PACIENTEM

09523

EDUKAČNÍ POHOVOR LÉKAŘE S NEMOCNÝM ČI RODINOU

09525

ROZHOVOR LÉKAŘE S RODINOU

71511

VYJMUTÍ CIZÍHO TĚLESA ZE ZVUKOVODU

71611

VYNĚTÍ CIZÍHO TĚLESA Z NOSU - JEDNODUCHÉ

6.

Pro výkony nezahrnuté do kapitační platby se hodnota bodu stanoví takto:

a)

pro výkony č. 01021, 01022, 01200, 01201, 01186, 01188, 02021, 02022, 02031, 02032, 02100, 02105, 02125, 02130, 15118 a 15119 podle seznamu výkonů poskytovatelem vykázané a zdravotní pojišťovnou uznané, hrazené podle seznamu výkonů, se stanoví hodnota bodu ve výši 1,20 Kč, přičemž u výkonů poskytnutých od 1. července 2020 se tato hodnota bodu navyšuje o 0,13 Kč,

b)

pro ostatní výkony nezahrnuté do kapitační platby a pro výkony za neregistrované pojištěnce příslušné zdravotní pojišťovny, poskytovatelem vykázané a zdravotní pojišťovnou uznané, hrazené podle seznamu výkonů, se stanoví hodnota bodu ve výši 1,19 Kč, přičemž u výkonů poskytnutých od 1. července 2020 se tato hodnota bodu navyšuje o 0,13 Kč.

7.

Hodnota bodu uvedená v bodě 6 se navyšuje o 0,04 Kč v případě, že bylo příslušné zdravotní pojišťovně nejpozději do 31. ledna 2020 podle vyhlášky č. 268/2019 Sb. doloženo, že nejméně 50 % lékařů, kteří v rámci poskytovatele poskytují hrazené služby pojištěncům příslušné zdravotní pojišťovny, tj. působí u poskytovatele jako nositelé výkonů, je držiteli platného dokladu celoživotního vzdělávání lékařů, přičemž za platný doklad celoživotního vzdělávání se považuje doklad, který je platný po celý rok 2020.

8.

Hodnota bodu uvedená v bodě 6 se navyšuje o 0,05 Kč pro pracoviště poskytovatele v případě, že poskytovatel v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktické lékařství pro děti a dorost na tomto pracovišti poskytuje hrazené služby v rozsahu alespoň 30 ordinačních hodin rozložených do 5 pracovních dnů týdně, přičemž alespoň 1 den v týdnu má ordinační hodiny nejméně do 18 hodin a zároveň má objednávkový systém, který umožňuje pojištěncům zdravotní pojišťovny objednávat se na pevně stanovenou dobu alespoň dva dny v týdnu.

9.

Pro hrazené služby poskytované zahraničním pojištěncům se stanoví hodnota bodu ve výši 1,29 Kč.

10.

Pro výkony přepravy v návštěvní službě, hrazené podle seznamu výkonů, se stanoví hodnota bodu ve výši 1 Kč.

11.

Za každou epizodu péče nebo kontakt u pacientů od 18 let věku vykázané v souvislosti s klinickým vyšetřením v ordinaci praktického lékaře nebo praktického lékaře pro děti a dorost se stanoví úhrada ve výši 55 Kč. Za každou epizodu péče nebo kontakt u pacientů podle věty první vykázané v souvislosti s klinickým vyšetřením v ordinaci praktického lékaře nebo praktického lékaře pro děti a dorost poskytnutým od 1. července 2020 se navyšuje úhrada podle věty první o 6 Kč. Za každou epizodu péče nebo kontakt u pacientů do 18 let věku vykázané v souvislosti s klinickým vyšetřením v ordinaci praktického lékaře nebo praktického lékaře pro děti a dorost poskytnutým od 1. července 2020 se navyšuje úhrada o 61 Kč.

12.

Věkové skupiny a indexy, které vyjadřují poměr nákladů na pojištěnce v dané věkové skupině vůči nákladům na pojištěnce ve věkové skupině 15 až 19 let, jsou stanoveny takto:

Věková skupina

Index

0-4 roky

4,10

5 - 9 let

1,90

10-14 let

1,45

15-19 let

1,00

20 - 24 let

0,90

25-29 let

0,95

30 - 34 let

1,00

35 - 39 let

1,05

40 - 44 let

1,05

45 - 49 let

1,10

50 - 54 let

1,35

55 - 59 let

1,45

60 - 64 let

1,50

65 - 69 let

1,70

70 - 74 let

2,00

75 - 79 let

2,40

80 - 84 let

2,90

85 a více let

3,40

13.

V oblastech, kde je možnost zdravotní pojišťovny zajistit poskytování hrazených služeb v oboru všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost svým pojištěncům podstatně omezená, zdravotní pojišťovna poskytovateli, s kterým uzavřela v roce 2020 smlouvu o poskytování hrazených služeb v dané oblasti, navýší celkovou výši úhrady za hrazené služby podle části A bodu 1, 6 a 10 této přílohy pomocí koeficientu navýšení ve výši 1,3. Pro ostatní složky úhrady se koeficient navýšení nepoužije.

14.

V rámci vyúčtování podle § 2 odst. 1 kompenzačního zákona obdrží poskytovatel za každou zdravotní pojišťovnou uznanou položku na receptu jím vystaveném v elektronické podobě v hodnoceném období, na jejímž základě došlo k výdeji léčivých přípravků plně či částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění, úhradu ve výši 1,70 Kč.

15.

Záloha na kompenzaci se poskytuje poskytovateli měsíčně, a to ve výši navýšení úhrady podle bodů 6 a 11 vztahujícího se k vykázaným hrazeným službám.

 

B)

Kombinovaná kapitačně výkonová platba s dorovnáním kapitace

1.

Výše kapitační platby s dorovnáním kapitace se stanoví podle části A bodu 1 a 2. Dorovnání kapitace se poskytuje v případech, kdy poskytovatel v oboru všeobecné praktické lékařství nebo poskytovatel v oboru praktické lékařství pro děti a dorost má, s ohledem na geografické podmínky, menší počet přepočtených registrovaných pojištěnců příslušné zdravotní pojišťovny, než je 70 % celostátního průměrného počtu takových pojištěnců, a poskytování takových hrazených služeb je nezbytné ke splnění povinností zdravotní pojišťovny podle § 46 odst. 1 zákona; celostátní průměrný počet se stanoví vždy pro daný kalendářní rok podle údajů centrálního registru pojištěnců.

2.

Dorovnání kapitace lze poskytnout až do výše 90 % kapitační platby vypočtené na celostátní průměrný počet přepočtených registrovaných pojištěnců příslušné zdravotní pojišťovny. Na dorovnání se zdravotní pojišťovna, se kterou má poskytovatel uzavřenu smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb, podílí dílem, který odpovídá procentu počtu jejích přepočtených pojištěnců z počtu přepočtených pojištěnců registrovaných tímto poskytovatelem.

3.

Pro úhradu výkonů podle seznamu výkonů se body 6 až 11, 14 a 15 části A použijí obdobně.

 

C)

Hrazené služby hrazené podle seznamu výkonů

Pro hrazené služby hrazené podle seznamu výkonů se stanoví hodnota bodu ve výši 1,02 Kč. Pro výkony přepravy v návštěvní službě podle seznamu výkonů se stanoví hodnota bodu ve výši 1 Kč. Pro služby podle věty první poskytnuté od 1. července 2020 se hodnota bodu podle věty první navyšuje o 0,11 Kč. Záloha na kompenzaci se poskytuje poskytovateli měsíčně, a to ve výši navýšení úhrady podle věty třetí vztahujícího se k vykázaným hrazeným službám.

 

D)

Regulační omezení

1.

Pro poskytovatele v oboru všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost se stanoví regulační omezení uvedená v bodech 1.1 až 1.4.

1.1

Pokud průměrná úhrada za poskytovatelem předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky s výjimkou zdravotnických prostředků pro inkontinentní, vztažená na jednoho přepočteného pojištěnce podle věkových indexů v hodnoceném období, převýší o 30 % celostátní průměrnou úhradu za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky s výjimkou zdravotnických prostředků pro inkontinentní, je zdravotní pojišťovna oprávněna uplatnit regulační srážku do výše 25 % z překročení. Do průměrné úhrady na jednoho přepočteného pojištěnce se započítávají i doplatky za léčivé přípravky, u kterých předepisující lékař vyloučil možnost nahrazení podle § 32 odst. 2 zákona. Zdravotní pojišťovna při určení výše regulační srážky podle první věty přihlédne k případům, kdy poskytovatel prokáže, že zvýšená průměrná úhrada za poskytovatelem předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky s výjimkou zdravotnických prostředků pro inkontinentní vztažená na jednoho přepočteného pojištěnce byla způsobena změnou výše nebo způsobu jejich úhrady, popřípadě v důsledku změn struktury ošetřených pojištěnců.

1.2

Pokud průměrná úhrada za zdravotnické prostředky pro inkontinentní, předepsané poskytovatelem, vztažená na jednoho přepočteného pojištěnce podle věkových indexů v hodnoceném období, převýší o 30 % celostátní průměrné úhrady za zdravotnické prostředky pro inkontinentní, je zdravotní pojišťovna oprávněna uplatnit regulační srážku do výše 25 % z překročení.

1.3

Pokud průměrná úhrada za vyžádanou péči ve vyjmenovaných odbornostech podle seznamu výkonů a za výkony č. 02230 a 01443 podle seznamu výkonů, popřípadě i jiné výkony rychlé diagnostiky podle seznamu výkonů, pokud jsou smluvně sjednány mezi poskytovatelem a zdravotní pojišťovnou, vztažená na jednoho přepočteného pojištěnce podle věkových indexů v hodnoceném období, převýší o 30 % celostátní průměrné úhrady za vyžádanou péči ve vyjmenovaných odbornostech podle seznamu výkonů, je zdravotní pojišťovna oprávněna uplatnit regulační srážku do výše 25 % z překročení. Do průměrné úhrady na jednoho přepočteného pojištěnce se nezapočítávají úhrady za registrované pojištěnce poskytovatele, u kterých byl v roce 2020 vykázán výkon č. 01186 nebo 01188 podle seznamu výkonů. Do vyžádané péče se dále nezahrnují výkony mamografického screeningu, screeningu karcinomu děložního hrdla a screeningu kolorektálního karcinomu podle seznamu výkonů prováděné poskytovatelem, který má se zdravotní pojišťovnou na poskytování těchto zdravotních výkonů uzavřenou smlouvu, a dále se do vyžádané péče nezahrnují výkony č. 82040 a 82041 podle seznamu výkonů vyžádané u pacientů s diagnózou U07.1 nebo U69.75 podle mezinárodní klasifikace nemocí.

1.4

Pokud průměrná úhrada za vyžádanou péči v odbornosti 902 podle seznamu výkonů, vztažená na jednoho přepočteného pojištěnce příslušné zdravotní pojišťovny podle věkových indexů v hodnoceném období, převýší o 30 % celostátní průměrné úhrady za vyžádanou péči v odbornosti 902 podle seznamu výkonů, je zdravotní pojišťovna oprávněna uplatnit regulační srážku do výše 25 % z překročení.

2.

Regulační omezení podle bodu 1 se nepoužijí, pokud poskytovatel odůvodní hrazené služby, jejichž poskytnutím došlo k překročení průměrných úhrad podle bodu 1.

3.

Regulační omezení podle bodu 1.1 se nepoužije, pokud součet úhrad zdravotní pojišťovny za léčivé přípravky a zdravotnické prostředky s výjimkou zdravotnických prostředků pro inkontinentní předepsané v roce 2020 nepřevýší předpokládanou výši úhrad za tento druh hrazených služeb na rok 2020 podle zdravotně pojistného plánu této zdravotní pojišťovny.

4.

Regulační omezení podle bodu 1.2 se nepoužije, pokud součet úhrad zdravotní pojišťovny za zdravotnické prostředky pro inkontinentní předepsané v roce 2020 nepřevýší předpokládanou výši úhrad za tento druh hrazených služeb na rok 2020 podle zdravotně pojistného plánu této zdravotní pojišťovny.

5.

Regulační omezení podle bodu 1.3 se nepoužije, pokud součet úhrad zdravotní pojišťovny za vyžádanou péči ve vyjmenovaných odbornostech v roce 2020 nepřevýší předpokládanou výši úhrad za tento druh hrazených služeb na rok 2020 podle zdravotně pojistného plánu této zdravotní pojišťovny.

6.

Regulační omezení podle bodu 1.4 se nepoužije, pokud součet úhrad zdravotní pojišťovny za vyžádanou péči v odbornosti 902 podle seznamu výkonů v roce 2020 nepřevýší předpokládanou výši úhrad za tento druh hrazených služeb na rok 2020 podle zdravotně pojistného plánu příslušné zdravotní pojišťovny.

7.

Regulační omezení podle bodu 1 se nepoužijí, pokud poskytovatel v roce 2020 registroval 50 a méně pojištěnců zdravotní pojišťovny, nebo jedná-li se o hrazené služby poskytnuté zahraničním pojištěncům.

8.

Zdravotní pojišťovna je oprávněna uplatnit regulační srážku podle bodu 1 maximálně do výše odpovídající 15 % úhrady poskytnuté zdravotní pojišťovnou poskytovateli zakapitační platbu a výkony snížené o úhradu za zvlášť účtovaný materiál a zvlášť účtované léčivé přípravky za rok 2020.

Příloha č. 3

Hodnota bodu, výše úhrad a regulační omezení podle § 7

A)

Hodnota bodu a výše úhrad

1.

Výše úhrady se stanoví podle seznamu výkonů úhradou za poskytnuté výkony s hodnotou bodu ve výši:

a)

Pro poskytovatele poskytující hrazené služby v odbornostech 305, 306, 308 a 309 podle seznamu výkonů se hodnota bodu v uvedených odbornostech stanoví ve výši 1,09 Kč, přičemž u výkonů poskytnutých od 1. července 2020 se tato hodnota bodu navyšuje o 0,01 Kč.

b)

Pro poskytovatele poskytující hrazené služby v odbornostech 901 a 931 podle seznamu výkonů a pro poskytovatele poskytující hrazené služby v odbornostech 305, 306, 308 a 309 podle seznamu výkonů vykázané v souvislosti s výkony odbornosti 910 podle seznamu výkonů společně s ošetřovacím dnem denního stacionáře podle seznamu výkonů se hodnota bodu v uvedených odbornostech stanoví ve výši 1,13 Kč, přičemž u výkonů poskytnutých od 1. července 2020 se tato hodnota bodu navyšuje o 0,16 Kč.

c)

Pro poskytovatele poskytující hrazené služby v odbornostech 905, 919 a 927 podle seznamu výkonů se hodnota bodu v uvedených odbornostech stanoví ve výši 1,04 Kč, přičemž u výkonů poskytnutých od 1. července 2020 se tato hodnota bodu navyšuje o 0,31 Kč.

d)

Pro výkony č. 43311, 43313, 43315, 43613, 43617, 43627, 43629 a 43633 podle seznamu výkonů poskytované poskytovateli hrazených služeb v odbornosti 403 podle seznamu výkonů se stanoví hodnota bodu ve výši 0,72 Kč, přičemž u výkonů poskytnutých od 1. července 2020 se tato hodnota bodu navyšuje o 0,05 Kč.

e)

Pro výkony č. 43652 a 43653 podle seznamu výkonů poskytované poskytovateli hrazených služeb v odbornosti 403 podle seznamu výkonů se stanoví hodnota bodu ve výši 1,04 Kč, přičemž u výkonů poskytnutých od 1. července 2020 se tato hodnota bodu navyšuje o 0,08 Kč.

f)

Pro výkony č. 75347, 75348 a 75427 podle seznamu výkonů poskytované poskytovateli hrazených služeb v odbornosti 705 podle seznamu výkonů se stanoví hodnota bodu ve výši 0,72 Kč, přičemž u výkonů poskytnutých od 1. července 2020 se tato hodnota bodu navyšuje o 0,16 Kč.

g)

Pro výkony č. 15101, 15103, 15105, 15107, 15440, 15445 a 15950 podle seznamu výkonů, vykázané v souvislosti se screeningem karcinomu kolorekta podle seznamu výkonů, poskytované poskytovateli hrazených služeb v odbornosti 105 podle seznamu výkonů se stanoví hodnota bodu ve výši 1,11 Kč, přičemž u výkonů poskytnutých od 1. července 2020 se tato hodnota bodu navyšuje o 0,15 Kč, a pro výkony screeningu č. 73028, 73029 a 71112 podle seznamu výkonů poskytované poskytovateli hrazených služeb v odbornosti 701, 702 nebo 704 podle seznamu výkonů se stanoví hodnota bodu ve výši 1,04 Kč, přičemž u výkonů poskytnutých od 1. července 2020 se tato hodnota bodu navyšuje o 0,25 Kč.

h)

Hodnota bodu uvedená v písm. a) až g) se dále při splnění následujících podmínek navyšuje o:

i.

0,04 Kč, pokud bylo zdravotní pojišťovně nejpozději do 31. ledna 2020 podle vyhlášky č. 268/2019 Sb. doloženo, že nejméně 50 % lékařů nebo nelékařských pracovníků, kteří v rámci poskytovatele poskytují hrazené služby pojištěncům příslušné zdravotní pojišťovny, tj. působí u poskytovatele jako nositelé výkonů, je držiteli platného dokladu celoživotního vzdělávání lékařů nebo obdobného dokladu příslušné profesní organizace, přičemž za platný doklad celoživotního vzdělávání se považuje doklad, který je platný po celé hodnocené období,

ii.

0,04 Kč pro danou odbornost v případě, že poskytovatel alespoň u 50 % pracovišť poskytovatele (IČP) v dané odbornosti poskytuje hrazené služby v rozsahu alespoň 30 ordinačních hodin rozložených do 5 pracovních dnů týdně, respektive 24 ordinačních hodin rozložených do 4 pracovních dnů týdně u odborností 501 až 507, 601, 602, 605, 606, 701 a 704 až 707 podle seznamu výkonů (dále jen „operační obory“), přičemž má ordinační hodiny alespoň 2 dny v týdnu nejméně do 18 hodin nebo má ordinační hodiny alespoň 2 dny v týdnu nejpozději od 7 hodin nebo má ordinační hodiny alespoň 1 den v týdnu nejpozději od 7 hodin a zároveň alespoň 1 den v týdnu nejméně do 18 hodin.

iii.

0,02 Kč pro danou odbornost v případě, že poskytovatel alespoň u 50 % pracovišť poskytovatele (IČP) v dané odbornosti poskytuje hrazené služby v rozsahu alespoň 30 ordinačních hodin rozložených do 5 pracovních dnů týdně, respektive 24 ordinačních hodin rozložených do 4 pracovních dnů týdně u operačních oborů, přičemž v hodnoceném období ošetří alespoň 5 % pojištěnců, u nichž v období od 1. ledna 2017 do 31. prosince 2019 nevykázal zdravotní pojišťovně žádný výkon, a pro náštěvy pojištěnců využívá objednávkový systém, který umožňuje přednostní vyšetření či ošetření těch pojištěnců, u nichž to vyžaduje jejich zdravotní stav.

i)

Vypočtenou částku odpovídající navýšení hodnoty bodu podle písmene h) bod iii) poskytovateli zdravotní pojišťovna uhradí v rámci vyúčtování podle § 2 odst. 1 kompenzačního zákona.

2.

Pro poskytovatele hrazených služeb poskytující specializovanou ambulantní péči neuvedenou v bodě 1 se stanoví výše úhrady podle seznamu výkonů úhradou za poskytnuté výkony s hodnotou bodu ve výši stanovené pro příslušnou odbornost podle seznamu výkonů v části C této přílohy, s výjimkou výkonu č. 89312 podle seznamu výkonů, pro který se stanoví hodnota bodu ve výši 1,09 Kč.

Hodnota bodu se dále při splnění následujících podmínek navyšuje o:

a)

0,04 Kč, pokud bylo zdravotní pojišťovně nejpozději do 31. ledna 2020 podle vyhlášky č. 268/2019 Sb. doloženo, že nejméně 50 % lékařů nebo nelékařských pracovníků, kteří v rámci poskytovatele poskytují hrazené služby pojištěncům příslušné zdravotní pojišťovny, tj. působí u poskytovatele jako nositelé výkonů, je držiteli platného dokladu celoživotního vzdělávání lékařů nebo obdobného dokladu příslušné profesní organizace, přičemž za platný doklad celoživotního vzdělávání se považuje doklad, který je platný po celé hodnocené období,

b)

0,04 Kč pro danou odbornost v případě, že poskytovatel alespoň u 50 % pracovišť poskytovatele (IČP) v dané odbornosti poskytuje hrazené služby v rozsahu alespoň 30 ordinačních hodin rozložených do 5 pracovních dnů týdně, 24 ordinačních hodin rozložených do 4 pracovních dnů týdně u operačních oborů, přičemž má ordinační hodiny alespoň 2 dny v týdnu nejméně do 18 hodin nebo má ordinační hodiny alespoň 2 dny v týdnu nej později od 7 hodin nebo má ordinační hodiny alespoň 1 den v týdnu nejpozději od 7 hodin a zároveň alespoň 1 den v týdnu nejméně do 18 hodin,

c)

0,02 Kč pro danou odbornost v případě, že poskytovatel alespoň u 50 % pracovišť poskytovatele (IČP) v dané odbornosti poskytuje hrazené služby v rozsahu alespoň 30 ordinačních hodin rozložených do 5 pracovních dnů týdně, respektive 24 ordinačních hodin rozložených do 4 pracovních dnů týdně u operačních oborů, přičemž v hodnoceném období ošetří alespoň 5 % pojištěnců, u nichž v období od 1. ledna 2017 do 31. prosince 2019 nevykázal zdravotní pojišťovně žádný výkon, a pro návštěvy pojištěnců využívá objednávkový systém, který umožňuje přednostní vyšetření či ošetření těch pojištěnců, u nichž to vyžaduje jejich zdravotní stav.

3.

Celková výše úhrady poskytovateli uvedenému v bodě 2 nepřekročí částku, která se vypočte takto:

(1,05 + KN) x (max(POPzpoZ; POPrefZ) x PUROo + max[PUROo x POPzpoMh; UHRMh - UHRMr]),

kde:

POPzpoZ

je počet základních unikátních pojištěnců ošetřených v dané odbornosti v hodnoceném období; základním unikátním pojištěncem se rozumí pojištěnec ošetřený v dané odbornosti poskytovatelem v hodnoceném období, pokud úhrada za jemu poskytnuté výkony podle seznamu výkonů včetně úhrady za zvlášť účtovaný materiál a zvlášť účtované léčivé přípravky v hodnoceném období nepřekročí pětinásobek průměrné úhrady za výkony podle seznamu výkonů včetně úhrady za zvlášť účtovaný materiál a zvlášť účtované léčivé přípravky na jednoho unikátního pojištěnce zdravotní pojišťovny ošetřeného v dané odbornosti poskytovatelem v referenčním období; do počtu unikátních pojištěnců se nezahrnou unikátní pojištěnci, na které byl vykázán pouze výkon č. 09513 podle seznamu výkonů.

POPrefZ

je počet základních unikátních pojištěnců ošetřených v dané odbornosti v referenčním období; základním unikátním pojištěncem se rozumí pojištěnec ošetřený v dané odbornosti poskytovatelem v referenčním období, pokud úhrada za jemu poskytnuté výkony podle seznamu výkonů včetně úhrady za zvlášť účtovaný materiál a zvlášť účtované léčivé přípravky v referenčním období nepřekročí pětinásobek průměrné úhrady za výkony podle seznamu výkonů včetně úhrady za zvlášť účtovaný materiál a zvlášť účtované léčivé přípravky na jednoho unikátního pojištěnce zdravotní pojišťovny ošetřeného v dané odbornosti poskytovatelem v referenčním období; do počtu unikátních pojištěnců se nezahrnou unikátní pojištěnci, na které byl vykázán pouze výkon č. 09513 podle seznamu výkonů.

POPzpoMh

je počet mimořádně nákladných unikátních pojištěnců ošetřených v dané odbornosti v hodnoceném období; mimořádně nákladným unikátním pojištěncem se rozumí pojištěnec ošetřený v dané odbornosti poskytovatelem v hodnoceném období, pokud úhrada za jemu poskytnuté výkony podle seznamu výkonů včetně úhrady za zvlášť účtovaný materiál a zvlášť účtované léčivé přípravky v hodnoceném období je rovna nebo překročí pětinásobek průměrné úhrady za výkony podle seznamu výkonů včetně úhrady za zvlášť účtovaný materiál a zvlášť účtované léčivé přípravky na jednoho unikátního pojištěnce zdravotní pojišťovny ošetřeného v dané odbornosti poskytovatelem v referenčním období; do počtu unikátních pojištěnců se nezahrnou unikátní pojištěnci, na které byl vykázán pouze výkon č. 09513 podle seznamu výkonů.

PUROo

je průměrná úhrada za výkony podle seznamu výkonů včetně úhrady za zvlášť účtovaný materiál a zvlášť účtované léčivé přípravky na jednoho unikátního pojištěnce zdravotní pojišťovny ošetřeného v dané odbornosti poskytovatelem v referenčním období; do počtu unikátních pojištěnců se nezahrnou unikátní pojištěnci, na které byl vykázán pouze výkon č. 09513 podle seznamu výkonů.

UHRMh

je úhrada za výkony podle seznamu výkonů včetně úhrady za zvlášť účtovaný materiál a zvlášť účtované léčivé přípravky za mimořádně nákladné unikátní pojištěnce zdravotní pojišťovny ošetřené v dané odbornosti poskytovatelem v hodnoceném období; do úhrady za mimořádně nákladné unikátní pojištěnce se zahrne úhrada za výkony podle seznamu výkonů včetně úhrady za zvlášť účtovaný materiál a zvlášť účtované léčivé přípravky za každého pojištěnce ošetřeného v dané odbornosti poskytovatelem v hodnoceném období, pokud je rovna nebo překročí pětinásobek průměrné úhrady za výkony podle seznamu výkonů včetně úhrady za zvlášť účtovaný materiál a zvlášť účtované léčivé přípravky na jednoho unikátního pojištěnce zdravotní pojišťovny ošetřeného v dané odbornosti poskytovatelem v referenčním období.

UHRMr

je úhrada za výkony podle seznamu výkonů včetně úhrady za zvlášť účtovaný materiál a zvlášť účtované léčivé přípravky za mimořádně nákladné unikátní pojištěnce zdravotní pojišťovny ošetřené v dané odbornosti poskytovatelem v referenčním období; do úhrady za mimořádně nákladné unikátní pojištěnce se zahrne úhrada za výkony podle seznamu výkonů úhrady za zvlášť účtovaný materiál a zvlášť účtované léčivé přípravky za každého pojištěnce ošetřeného v dané odbornosti poskytovatelem v referenčním období, pokud je rovna nebo překročí pětinásobek průměrné úhrady za výkony podle seznamu výkonů včetně úhrady za zvlášť účtovaný materiál a zvlášť účtované léčivé přípravky na jednoho unikátního pojištěnce zdravotní pojišťovny ošetřeného v dané odbornosti poskytovatelem v referenčním období.

KN

koeficient navýšení, který je součtem těchto koeficientů:

a)

0,04 - pokud bylo zdravotní pojišťovně nejpozději 31. ledna 2020 podle vyhlášky č. 268/2019 Sb. doloženo, že nejméně 50 % lékařů nebo nelékařských zdravotnických pracovníků, kteří v rámci poskytovatele poskytují hrazené služby pojištěncům příslušné zdravotní pojišťovny, tj. působí u poskytovatele jako nositelé výkonů, je držiteli platného dokladu celoživotního vzdělávání lékařů nebo obdobného dokladu příslušné profesní organizace, přičemž za platný doklad celoživotního vzdělávání se považuje doklad, který je platný po celé hodnocené období,

b)

0,04 - pro danou odbornost v případě, že poskytovatel alespoň u 50 % pracovišť poskytovatele (IČP) v dané odbornosti poskytuje hrazené služby v rozsahu alespoň 30 ordinačních hodin rozložených do 5 pracovních dnů týdně, respektive 24 ordinačních hodin rozložených do 4 pracovních dnů týdně u operačních oborů, přičemž má ordinační hodiny alespoň 2 dny v týdnu nejméně do 18 hodin nebo má ordinační hodiny alespoň 2 dny v týdnu nejpozději od 7 hodin nebo má ordinační hodiny alespoň 1 den v týdnu nejpozději od 7 hodin a zároveň alespoň 1 den v týdnu nejméně do 18 hodin,

c)

0,04 - pro danou odbornost v případě, že poskytovatel alespoň u 50 % pracovišť poskytovatele (IČP) v dané odbornosti poskytuje hrazené služby v rozsahu alespoň 30 ordinačních hodin rozložených do 5 pracovních dnů týdně, respektive 24 ordinačních hodin rozložených do 4 pracovních dnů týdně u operačních oborů, přičemž v hodnoceném období ošetří alespoň 5 % pojištěnců, u nichž v období od 1. ledna 2017 do 31. prosince 2019 nevykázal zdravotní pojišťovně žádný výkon, a pro návštěvy pojištěnců využívá objednávkový systém, který umožňuje přednostní vyšetření či ošetření těch pojištěnců, u nichž to vyžaduje jejich zdravotní stav.

4.

U poskytovatele, který v referenčním období nebo jeho části neexistoval, neměl uzavřenou smlouvu se zdravotní pojišťovnou nebo neposkytoval péči v dané odbornosti, použije zdravotní pojišťovna pro účely výpočtu průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce hodnoty za referenční období srovnatelných poskytovatelů v dané odbornosti.

5.

U poskytovatele, s nímž zdravotní pojišťovna nasmlouvala oproti referenčnímu období nové výkony, jejichž vlivem dojde v některé odbornosti k nárůstu průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce, se celková výše úhrady poskytovateli podle bodu 3 navyšuje o hodnotu poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných nově nasmlouvaných výkonů, včetně úhrady za zvlášť účtovaný materiál a zvlášť účtované léčivé přípravky.

6.

Výpočet celkové výše úhrady v dané odbornosti podle bodu 3 se nepoužije v případě poskytovatele, který v referenčním nebo hodnoceném období v rámci jedné odbornosti ošetřil 80 a méně unikátních pojištěnců při nasmlouvané kapacitě poskytovaných hrazených služeb nejméně 30 ordinačních hodin týdně. V případě nasmlouvané kapacity poskytovaných hrazených služeb menší než 30 ordinačních hodin týdně se limit 80 ošetřených unikátních pojištěnců přepočítává koeficientem n/30, kde n se rovná kapacitě nasmlouvaných hrazených služeb pro danou odbornost.

7.

Pro hrazené služby poskytované zahraničním pojištěncům se stanoví hodnota bodu ve výši 1,23 Kč a výpočet celkové výše úhrady podle bodu 3 se nepoužije.

8.

Za každý poskytovatelem vykázaný a zdravotní pojišťovnou uznaný výkon klinického vyšetření podle seznamu výkonů u dětí ve věku od 6 do 18 let se stanoví dodatečná úhrada 35 Kč, přičemž u výkonů poskytnutých od 1. července 2020 se tato úhrada navyšuje o 6 Kč. Tato úhrada se nezapočítává do výpočtu celkové výše úhrady dle bodu 3.

9.

V rámci vyúčtování podle § 2 odst. 1 kompenzačního zákona obdrží poskytovatel za každou zdravotní pojišťovnou uznanou položku na receptu jím vystaveném v elektronické podobě v hodnoceném období, na jejímž základě došlo k výdeji léčivých přípravků plně či částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění, úhradu ve výši 1,70 Kč.

10.

Záloha na kompenzaci se poskytuje poskytovateli měsíčně, a to ve výši navýšení úhrady podle bodu 1 písm. a) až g) a bodu 8 vztahujícího se k vykázaným hrazeným službám.

 

B)

Regulační omezení

1.

Regulační omezení uvedená v bodech 2 až 4 zdravotní pojišťovna uplatní pouze v případě, že sdělila poskytovateli podle vyhlášky č. 268/2019 Sb. do 30. dubna 2020 tyto hodnoty referenčního období, které vstupují do výpočtu regulačních omezení v hodnoceném období:

a)

průměrná úhrada na jednoho unikátního pojištěnce za zvlášť účtované léčivé přípravky, s výjimkou zvlášť účtovaných léčivých přípravků označených symbolem „S“ podle § 39 odst. 1 vyhlášky č. 376/2011 Sb., a zvlášť účtovaný materiál v referenčním období;

b)

průměrná úhrada na jednoho unikátního pojištěnce za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky v referenčním období;

c)

průměrná úhrada na jednoho unikátního pojištěnce za vyžádanou péči ve vyjmenovaných odbornostech v referenčním období.

2.

Pokud poskytovatel poskytující hrazené služby uvedené v části A bodu 1 dosáhne průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce za zvlášť účtované léčivé přípravky, s výjimkou zvlášť účtovaných léčivých přípravků označených symbolem „S“ podle § 39 odst. 1 vyhlášky č. 376/2011 Sb., a zvlášť účtovaný materiál v hodnoceném období vyšší než 130 % průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce za zvlášť účtované léčivé přípravky, s výjimkou zvlášť účtovaných léčivých přípravků označených symbolem „S“ podle § 39 odst. 1 vyhlášky č. 376/2011 Sb., a zvlášť účtovaný materiál vykázané v rámci hrazených služeb uvedených v části A bodu 1 v referenčním období, zdravotní pojišťovna sníží poskytovateli celkovou úhradu o částku odpovídající součinu 2,5 % z překročení uvedené průměrné úhrady a počtu unikátních pojištěnců v hodnoceném období za každé započaté 0,5 % překročení uvedené průměrné úhrady, nejvýše však 40 % z překročení. Průměrná úhrada na jednoho unikátního pojištěnce v hodnoceném období a počet unikátních pojištěnců v hodnoceném období podle věty první se vypočte z celkového počtu unikátních pojištěnců, do kterého se nezahrnou unikátní pojištěnci, na které byl vykázán pouze výkon č. 09513 podle seznamu výkonů.

3.

Pokud poskytovatel dosáhne průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky v hodnoceném období vyšší než 130 % průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky v referenčním období, zdravotní pojišťovna sníží poskytovateli celkovou úhradu o částku odpovídající součinu 2,5 % z překročení uvedené průměrné úhrady a počtu unikátních pojištěnců v hodnoceném období za každé započaté 0,5 % překročení uvedené průměrné úhrady, nejvýše však 40 % z překročení. Průměrná úhrada na jednoho unikátního pojištěnce v hodnoceném období a počet unikátních pojištěnců v hodnoceném období podle věty první se vypočte z celkového počtu unikátních pojištěnců, do kterého se nezahrnou unikátní pojištěnci, na které byl vykázán pouze výkon č. 09513 podle seznamu výkonů.

4.

Pokud poskytovatel dosáhne průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce za vyžádanou péči ve vyjmenovaných odbornostech v hodnoceném období vyšší než 130 % průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce za vyžádanou péči ve vyjmenovaných odbornostech v referenčním období, zdravotní pojišťovna sníží poskytovateli celkovou úhradu o částku odpovídající součinu 2,5 % z překročení uvedené průměrné úhrady a počtu unikátních pojištěnců v hodnoceném období za každé započaté 0,5 % překročení uvedené průměrné úhrady, nejvýše však 40 % z překročení. Průměrná úhrada na jednoho unikátního pojištěnce v hodnoceném období a počet unikátních pojištěnců v hodnoceném období podle věty první se vypočte z celkového počtu unikátních pojištěnců, do kterého se nezahrnou unikátní pojištěnci, na které byl vykázán pouze výkon č. 09513 podle seznamu výkonů. Do vyžádané péče podle věty první se nezahrnují výkony mamografického screeningu, screeningu karcinomu děložního hrdla a screeningu kolorektálního karcinomu podle seznamu výkonů prováděné poskytovatelem, který má se zdravotní pojišťovnou na poskytování těchto zdravotních výkonů uzavřenu smlouvu, a dále se do vyžádané péče nezahrnují výkony č. 82040 a 82041 podle seznamu výkonů vyžádané u pacientů s diagnózou U07.1 nebo U69.75 podle mezinárodní klasifikace nemocí. Pro účely stanovení výše průměrných úhrad a výše srážky podle věty první se výkony vyžádané péče v hodnoceném i referenčním období ocení podle seznamu výkonů ve znění účinném k 1. lednu 2020 hodnotou bodu platnou v hodnoceném období.

5.

Regulační omezení podle bodů 2 až 4 se nepoužijí, pokud poskytovatel odůvodní nezbytnost poskytnutí hrazených služeb, jejichž poskytnutím došlo k překročení průměrných úhrad podle bodů 2 až 4.

6.

Regulační omezení podle bodů 2 až 4 se nepoužijí u poskytovatelů poskytujících hrazené služby v odbornostech 305, 306, 308 a 309 podle seznamu výkonů.

7.

Regulační omezení podle bodu 2 se nepoužije, pokud součet úhrad zdravotní pojišťovny poskytovatelům specializované ambulantní péče za zvlášť účtované léčivé přípravky a zvlášť účtovaný materiál v hodnoceném období nepřevýší utéto zdravotní pojišťovny součet úhrad na tento druh hrazených služeb v referenčním období.

8.

Regulační omezení podle bodu 3 se nepoužije, pokud součet úhrad zdravotní pojišťovny za léčivé přípravky a zdravotnické prostředky předepsané poskytovateli specializované ambulantní péče v hodnoceném období nepřevýší předpokládanou výši úhrad na tento druh hrazených služeb na rok 2020 podle zdravotně pojistného plánu této zdravotní pojišťovny.

9.

Regulační omezení podle bodu 4 se nepoužije, pokud součet úhrad zdravotní pojišťovny za vyžádanou péči ve vyjmenovaných odbornostech v hodnoceném období nepřevýší předpokládanou výši úhrad na tento druh hrazených služeb na rok 2020 podle zdravotně pojistného plánu této zdravotní pojišťovny.

10.

Pokud poskytovatel předepíše zdravotnický prostředek schválený revizním lékařem zdravotní pojišťovny, nezahrnuje se úhrada za tento zdravotnický prostředek do výpočtu regulačních omezení podle bodu 3.

11.

U poskytovatele, kde oproti referenčnímu období došlo ke změně nasmlouvaného rozsahu poskytovaných hrazených služeb, zdravotní pojišťovna po dohodě s poskytovatelem hodnoty průměrných úhrad v referenčním období pro tyto účely úměrně upraví; ke změně rozsahu dojde zejména v případě změny počtu nositelů výkonů oprávněných předepisovat léčivé přípravky a zdravotnické prostředky a vyžadovat péči ve vyjmenovaných odbornostech.

12.

U poskytovatele, který v referenčním období nebo v jeho části neexistoval nebo neměl uzavřenou smlouvu se zdravotní pojišťovnou, použije zdravotní pojišťovna pro účely uplatnění regulačních omezení podle bodů 2 až 4 referenční hodnoty srovnatelných poskytovatelů.

13.

Pokud poskytovatel ošetřil v referenčním nebo hodnoceném období vdané odbornosti 100 a méně unikátních pojištěnců, při nasmlouvané kapacitě poskytovaných hrazených služeb nejméně 30 ordinačních hodin týdně, zdravotní pojišťovna tuto odbornost nezahrne do výpočtu regulace podle bodů 2 až 4. V případě nasmlouvané kapacity poskytovaných hrazených služeb menší než 30 ordinačních hodin týdně se limit 100 ošetřených unikátních pojištěnců přepočítává koeficientem n/30, kde n se rovná kapacitě nasmlouvaných hrazených služeb pro danou odbornost.

14.

Regulační omezení podle bodů 2 až 4 se nepoužijí v případě poskytnutí hrazených služeb zahraničním pojištěncům.

15.

Zdravotní pojišťovna uplatní regulační srážku podle bodů 2 až 4 maximálně do výše odpovídající 15 % úhrady poskytnuté touto zdravotní pojišťovnou poskytovateli za výkony snížené o úhradu za zvlášť účtovaný materiál a zvlášť účtované léčivé přípravky za hodnocené období.

16.

Pokud poskytovatel poskytuje hrazené služby ve více odbornostech, regulační omezení podle bodů 2 až 4 zdravotní pojišťovna vypočte a uplatní za každou odbornost zvlášť.

C)

Hodnota bodu po odbornostech

Odbornost podle seznamu výkonů

Hodnota bodu

101

1,15

102

1,16

103

1,12

104

1,14

105

1,15

107

1,16

108

1,15

109

1,12

201

1,21

202

1,15

203

1,15

205

1,19

207

1,15

208

1,17

209

1,15

210

1,15

301

1,23

302

1,17

402

1,15

403

1,11

404

1,18

407

1,10

501

1,19

502

1,21

504

1,18

601

1,21

606

1,16

607

1,26

701

1,23

702

1,18

704

1,28

705

1,21

706

1,15

708

1,23

710

1,14

780

1,27

903

1,24

Ostatní

1,18

Příloha č. 4

Hodnota bodu, výše úhrad a regulační omezení podle § 8

A)

Hodnota bodu a výše úhrad

1.

Výše úhrady se stanoví podle seznamu výkonů úhradou za poskytnuté výkony s hodnotou bodu ve výši 1,13 Kč.

2.

Hodnota bodu uvedená v bodě 1 se dále navyšuje o:

a)

0,01 Kč, pokud bylo zdravotní pojišťovně nejpozději do 31. ledna 2020 podle vyhlášky č. 268/2019 Sb․ doloženo, že nejméně 50 % lékařů, kteří v rámci poskytovatele poskytují hrazené služby pojištěncům příslušné zdravotní pojišťovny, tj. působí u poskytovatele jako nositelé výkonů, je držiteli platného dokladu celoživotního vzdělávání lékařů, přičemž za platný doklad celoživotního vzdělávání lékařů se považuje doklad, který je platný po celé hodnocené období,

b)

0,01 Kč, pokud poskytovatel alespoň u jednoho pracoviště poskytuje hrazené služby v rozsahu alespoň 30 ordinačních hodin rozložených do 5 pracovních dnů týdně, přičemž má ordinační hodiny alespoň 2 dny v týdnu nejméně do 18 hodin nebo má ordinační hodiny alespoň 2 dny v týdnu nejpozději od 7 hodin nebo má ordinační hodiny alespoň 1 den v týdnu nejpozději od 7 hodin a zároveň alespoň 1 den v týdnu nejméně do 18 hodin,

c)

0,01 Kč, pokud poskytovatel doložil příslušné zdravotní pojišťovně do 31. prosince 2020 rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví o udělení akreditace k uskutečňování vzdělávacího programu v oboru gynekologie a porodnictví podle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů, které je platné po celé hodnocené období,

d)

0,01 Kč, pokud poskytovatel doloží certifikát ISO 9001, který je platný po celé hodnocené období.

3.

V případě, že poskytovatel provedl za hodnocené období preventivní prohlídku vykázanou výkonem č. 63050 podle seznamu výkonů alespoň u 40 % pojištěnek příslušné zdravotní pojišťovny, které jsou u něj registrovány k 31. prosinci 2020, úhrada za výkon č. 63021 podle seznamu výkonů se vynásobí koeficientem navýšení 1,45 a úhrada za výkon č. 63050 podle seznamu výkonů se vynásobí koeficientem navýšení 1,20.

4.

Pro hrazené služby poskytované těhotným pojištěnkám se stanovuje úhrada ve výši podle písmen a) až c) a to za podmínek stanovených v písmenech d) až h):

a)

Úhrada za hrazené služby v prvním trimestru těhotenství ve výši 1 530 Kč.

b)

Úhrada za hrazené služby v druhém trimestru těhotenství ve výši 2 550 Kč.

c)

Úhrada za hrazené služby v třetím trimestru těhotenství ve výši 3 570 Kč.

d)

Poskytovatel vykazuje kontakt s těhotnou pojištěnkou prostřednictvím výkonů č. 63053, 63055, 63411, nebo 63413 podle seznamu výkonů, jejichž úhrada je součástí výše uvedených plateb a slouží pouze jako signální výkony pro vykazování kontaktu těhotné pojištěnky s registrujícím poskytovatelem a provedení screeningového ultrazvukového vyšetření registrujícím poskytovatelem.

e)

Podmínkou úhrady hrazených služeb podle písmen a) až c) je registrace pojištěnky u daného poskytovatele v odbornosti 603 podle seznamu výkonů.

f)

U těhotných pojištěnek, u nichž se úhrada za hrazené služby stanoví podle písmen a) až c), nejsou v průběhu těhotenství poskytovatelem vykazovány výkony č. 09115, 09119, 09123, 09133, 09215, 09219, 09223, 09511, 09513, 09523, 09532, 63021, 63022, 63023, 63115, 63417 a 63532 podle seznamu výkonů. Tyto výkony jsou započteny v úhradě podle písmen a) až c) tohoto bodu.

g)

Výkony č. 32410, 32420 a 63415 podle seznamu výkonů jsou poskytovateli v odbornosti 603 podle seznamu výkonů hrazeny s hodnotou bodu dle bodů 1 a 2, pokud byly výkony provedeny a vykázány nebo vyžádány registrujícím poskytovatelem. Pokud tyto výkony podle seznamu výkonů vykáže neregistrující poskytovatel odbornosti 603 podle seznamu výkonů bez žádanky registrujícího lékaře, budou mu uhrazeny s hodnotou bodu ve výši 0,50 Kč.

h)

V případě, že neregistrující poskytovatel v odbornosti 603 podle seznamu výkonů vykáže v průběhu těhotenství některý z výkonů uvedených v písmenu d) a f), považují se tyto výkony za extramurální péči a budou uhrazeny s hodnotou bodu ve výši 0,50 Kč a zároveň bude tato péče odečtena registrujícímu poskytovateli. Výjimkou jsou výkony č. 63022, 63023 nebo 63417 podle seznamu výkonů, které je neregistrující poskytovatel v odbornosti 603 podle seznamu výkonů oprávněn vykázat jako nepravidelnou péči o těhotnou pojištěnku.

5.

Celková výše úhrady poskytovateli poskytujícímu hrazené služby v odbornosti 603 nebo 604 podle seznamu výkonů nepřekročí částku, která se vypočte takto:

kde:

NPURO2018

je průměrná úhrada za zdravotní výkony, s výjimkou úhrady za výkon č. 09543 podle seznamu výkonů, včetně úhrady za zvlášť účtovaný materiál a zvlášť účtované léčivé přípravky a individuálně smluvně sjednané úhrady za těhotné pojištěnky, pokud byla v referenčním období sjednána, na jednoho unikátního ošetřeného pojištěnce zdravotní pojišťovny ošetřeného v dané odbornosti poskytovatelem v referenčním období; do počtu unikátních pojištěnců se nezahrnou unikátní pojištěnci, na které byly vykázány pouze výkony č. 09513 nebo 09511 podle seznamu výkonů.

UOP2020

je počet unikátních pojištěnců zdravotní pojišťovny ošetřených v dané odbornosti poskytovatelem v hodnoceném období; do počtu unikátních pojištěnců se nezahrnou unikátní pojištěnci, na které byly vykázány pouze výkony č. 09513 nebo 09511 podle seznamu výkonů.

UOP2018

je počet unikátních pojištěnců zdravotní pojišťovny ošetřených v dané odbornosti poskytovatelem v referenčním období; do počtu unikátních pojištěnců se nezahrnou unikátní pojištěnci, na které byly vykázány pouze výkony č. 09513 nebo 09511 podle seznamu výkonů.

IGV

je index genetických vyšetření, jehož hodnota je 0,02 v případě, že podíl těhotných pojištěnek dané zdravotní pojišťovny registrovaných u poskytovatele, na něž byly v hodnoceném období vykázány výkony v rámci odborností 208 nebo 816 podle seznamu výkonů, k počtu těhotných pojištěnek dané zdravotní pojišťovny registrovaných u poskytovatele v hodnoceném období nepřesáhne hranici 30 %, nebo 0,00 v případě, že je tento podíl větší než 30 %, ale nepřesáhne hranici 40 %, nebo -0,02 v případě, že tento podíl je větší než 40 %, ale nepřesáhne hranici 60 %, nebo -0,04 v případě, že tento podíl přesáhne hranici 60 %.

Za těhotnou pojištěnku se pro účely vyhodnocení IGV považuje pojištěnka, na kterou byl v hodnoceném období vykázán výkon č. 63053 a 63055 podle seznamu výkonů nebo úhrada podle bodu 4 písm. a), b) nebo c). V případě, že měl poskytovatel v hodnoceném období ve své péči méně těhotných pojištěnek, než odpovídá 1,5 % z počtu RUOP2020 příslušné zdravotní pojišťovny, IGV se při výpočtu úhrady nepoužije.

IUV

je index ultrazvukových vyšetření, jehož hodnota je 0,02 v případě, že podíl těhotných pojištěnek dané zdravotní pojišťovny registrovaných u poskytovatele, na něž byly v hodnoceném období vykázány výkony č. 32410, 32420 nebo 63415 podle seznamu výkonů, vyžádané nebo provedené registrujícím poskytovatelem, k počtu těhotných pojištěnek dané zdravotní pojišťovny registrovaných u poskytovatele v hodnoceném období nepřesáhne hranici 20 %, nebo 0,00 v případě, že je tento podíl větší než 20 %, ale nepřesáhne hranici 40 %, nebo -0,02 v případě, že je tento podíl větší než 40 %, ale nepřesáhne hranici 60 %, nebo -0,04 v případě, že tento podíl přesáhne hranici 60 %.

Za těhotnou pojištěnku se pro účely vyhodnocení IUV považuje pojištěnka, na kterou byl v hodnoceném období vykázán výkon č. 63053 a 63055 podle seznamu výkonů nebo úhrada podle bodu 4 písm. a), b) nebo c). V případě, že měl poskytovatel v hodnoceném období ve své péči méně těhotných pojištěnek, než odpovídá 1,5 % z počtu RUOP2020 příslušné zdravotní pojišťovny, IUV se při výpočtu úhrady nepoužije.

EM2020

je celková hodnota extramurální péče o těhotné pojištěnky vypočtené podle bodu 4 písm. h). Extramurální péče bude odečtena ve výši maximálně 25 % celkové úhrady podle bodu 4 písm. a) až c).

F(t)

je funkce těhotných, která nabývá hodnoty od 0 do 0,08 a jejíž hodnota se vypočte takto:

F(t) = 0,45 x K(t) + 0,0255,

V případě, že poskytovatel nepečoval v hodnoceném období o žádnou těhotnou pojištěnku dané zdravotní pojišťovny, stanoví se hodnota funkce těhotných F(t) ve výši 0.

Pokud je hodnota koeficientu těhotných K(t) větší než 0,12, stanoví se hodnota funkce těhotných ve výši F(t) ve výši 0,08.

kde:

 

K(t)

je koeficient těhotných, který nabývá hodnoty od 0 do 1 a jehož hodnota se vypočte takto:

kde:

PTEH2020

je počet registrovaných unikátních těhotných pojištěnek, na které byl vykázán alespoň jeden z výkonů č. 63053, 63055 podle seznamu výkonů nebo úhrada podle bodu 4 písm. a), b) nebo c).

RUOP2020

je počet unikátních vyšetřených pojištěnek registrovaných u poskytovatele alespoň jeden den v roce 2020.

6.

Pro hrazené služby poskytované zahraničním pojištěncům se stanoví hodnota bodu ve výši 1,12 Kč. Pro stanovení úhrady podle první věty se body 1 až 5 nepoužijí.

7.

U poskytovatele, který v referenčním období nebo jeho části neexistoval, neměl smlouvu se zdravotní pojišťovnou, neposkytoval hrazené služby v dané odbornosti, nebo v případě převodu všech majetkových práv vztahujících se k poskytování zdravotních služeb podle § 17 odst. 8 zákona, použije zdravotní pojišťovna pro účely výpočtu celkové výše úhrady průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce za referenční období srovnatelných poskytovatelů.

8.

U poskytovatele, u kterého oproti referenčnímu období dojde v důsledku změny nasmlouvaného rozsahu poskytovaných hrazených služeb v některé odbornosti k nárůstu průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce, se celková výše úhrady poskytovateli podle bodu 5 navyšuje o hodnotu poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných nově nasmlouvaných výkonů, včetně úhrady za zvlášť účtovaný materiál a zvlášť účtované léčivé přípravky vykázané k těmto výkonům. Nově nasmlouvané výkony se pro tyto účely ocení podle seznamu výkonů s použitím hodnoty bodu 1 Kč.

9.

Zdravotní pojišťovna dále přiměřeně navýší úhradu podle bodu 5 v případech, kdy poskytovatel prokáže, že zvýšená průměrná úhrada za zvlášť účtovaný materiál a zvlášť účtované léčivé přípravky na jednoho unikátního pojištěnce v dané odbornosti byla způsobena změnou výše nebo způsobu jejich úhrady, popřípadě v důsledku změny struktury ošetřených pojištěnců.

10.

Za každou epizodu péče nebo kontakt u pacientů od 18 let věku vykázané v souvislosti s klinickým vyšetřením v ordinaci poskytovatele v odbornosti 603 nebo 604 podle seznamu výkonů se stanoví úhrada ve výši 55 Kč, přičemž u epizody péče nebo kontaktu u pacientů od 18 let věku vykázaných v souvislosti s klinickým vyšetřením poskytnutým v ordinaci poskytovatele v odbornosti 603 nebo 604 podle seznamu výkonů od

1. července 2020 se tato úhrada navyšuje o 6 Kč. Za každou epizodu péče nebo kontakt u pacientů do 18 let věku vykázané v souvislosti s klinickým vyšetřením poskytnutým v ordinaci poskytovatele v odbornosti 603 nebo 604 podle seznamu výkonů od 1. července 2020 se navyšuje úhrada o 61 Kč. Tato úhrada se nezapočítává do výpočtu celkové výše úhrady podle bodu 5.

11.

Pokud poskytovatel ošetřil v referenčním nebo hodnoceném období v dané odbornosti 50 a méně unikátních pojištěnců, při nasmlouvané kapacitě poskytovaných hrazených služeb minimálně 30 ordinačních hodin týdně, zdravotní pojišťovna tuto odbornost nezahrne do výpočtu celkové výše úhrady podle bodu 5. V případě nasmlouvané kapacity poskytovaných hrazených služeb menší než 30 ordinačních hodin týdně se limit 50 ošetřených unikátních pojištěnců přepočítává koeficientem n/30, kde n se rovná kapacitě nasmlouvaných hrazených služeb pro danou odbornost.

12.

V rámci vyúčtování podle § 2 odst. 1 kompenzačního zákona obdrží poskytovatel za každou zdravotní pojišťovnou uznanou položku na receptu jím vystaveném v elektronické podobě v hodnoceném období, na jejímž základě došlo k výdeji léčivých přípravků plně či částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění, úhradu ve výši 1,70 Kč.

13.

Záloha na kompenzaci se poskytuje poskytovateli měsíčně, a to ve výši navýšení úhrady podle bodu 10 vztahujícího se k vykázaným hrazeným službám.

 

B)

Úhrada služeb asistované reprodukce (výkony IVF)

1.

Pro níže uvedené hrazené služby se stanovuje úhrada ve výši:

a)

IVF cyklus přerušený před odběrem oocytů 1 347 Kč,

b)

IVF cyklus s odběrem oocytů k in vitro fertilizaci bez přenosu embryí 15 643 Kč,

c)

Kompletní IVF cyklus s transferem embryí 32 541 Kč,

d)

Kompletní IVF cyklus s transferem pouze jednoho embrya 32 541 Kč,

e)

Použití darovaných oocytů při IVF cyklu 10 800 Kč,

f)

Použití darovaných spermií při IVF cyklu a IUI 1 365.

2.

Léčivé přípravky spotřebované při poskytování hrazených služeb uvedených v bodě 1 hradí zdravotní pojišťovna jako zvlášť účtované léčivé přípravky.

 

C)

Regulační omezení

1.

Regulace na předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky a na vyžádanou péči ve vyjmenovaných odbornostech je uvedena v bodech 1.1 a 1.2.

1.1

Pokud poskytovatel dosáhne průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky v hodnoceném období vyšší než 130 % průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky v referenčním období, zdravotní pojišťovna sníží poskytovateli celkovou úhradu o částku odpovídající součinu 2,5 % z překročení uvedené průměrné úhrady a počtu unikátních pojištěnců v hodnoceném období za každé započaté 0,5 % překročení uvedené průměrné úhrady, nejvýše však 40 % z překročení. Do průměrné úhrady na jednoho unikátního ošetřeného pojištěnce se započítávají i doplatky za léčivé přípravky, u kterých předepisující lékař vyloučil možnost nahrazení podle § 32 odst. 2 zákona.

1.2

Pokud poskytovatel dosáhne průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce za vyžádanou péči ve vyjmenovaných odbornostech v hodnoceném období vyšší než 130 % průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce za vyžádanou péči ve vyjmenovaných odbornostech v referenčním období, zdravotní pojišťovna sníží poskytovateli celkovou úhradu o částku odpovídající součinu 2,5 % z překročení uvedené průměrné úhrady a počtu unikátních pojištěnců v hodnoceném období za každé započaté 0,5 % překročení uvedené průměrné úhrady, nejvýše však 40 % z překročení. Do vyžádané péče se nezahrnují výkony mamografického screeningu, screeningu karcinomu děložního hrdla, kolorektálního karcinomu a výkon č. 95201 podle seznamu výkonů prováděné poskytovatelem, který má se zdravotní pojišťovnou na poskytování těchto výkonů uzavřenou smlouvu. Pro účely stanovení výše průměrných úhrad i výše případné srážky podle věty první se výkony vyžádané péče v hodnoceném i referenčním období ocení podle seznamu výkonů ve znění účinném k 1. lednu 2020 hodnotou bodu platnou v hodnoceném období.

2.

Regulační omezení podle bodů 1.1 a 1.2 se nepoužijí, pokud poskytovatel odůvodní nezbytnost poskytnutí hrazených služeb, jejichž poskytnutím došlo k překročení průměrných úhrad podle bodu 1.1 nebo 1.2.

3.

Pokud oproti referenčnímu období došlo ke změně nasmlouvaného rozsahu poskytovaných hrazených služeb, zdravotní pojišťovna po dohodě s poskytovatelem hodnoty průměrných úhrad v referenčním období pro tyto účely uplatnění regulačních omezení podle bodů 1.1 a 1.2 přiměřeně upraví.

4.

V případě, že poskytovatel v referenčním období nebo v jeho části neexistoval, neměl uzavřenou smlouvu se zdravotní pojišťovnou, nebo v případě převodu všech majetkových práv vztahujících se k poskytování zdravotních služeb podle § 17 odst. 8 zákona, zdravotní pojišťovna použije pro účely uplatnění regulačních omezení podle bodů 1.1 a 1.2 referenční hodnoty srovnatelných poskytovatelů.

5.

Regulační omezení podle bodu 1.1 se nepoužije, pokud součet úhrad zdravotní pojišťovny za léčivé přípravky a zdravotnické prostředky v hodnoceném období nepřevýší předpokládanou výši úhrad na tento druh hrazených služeb na rok 2020 podle zdravotně pojistného plánu této zdravotní pojišťovny.

6.

Regulační omezení podle bodu 1.2 se nepoužije, pokud součet úhrad zdravotní pojišťovny za vyžádanou péči ve vyjmenovaných odbornostech v hodnoceném období nepřevýší předpokládanou výši úhrad na tento druh hrazených služeb na rok 2020 podle zdravotně pojistného plánu této zdravotní pojišťovny.

7.

Pokud poskytovatel ošetřil v referenčním nebo hodnoceném období v odbornosti 603 nebo 604 podle seznamu výkonů 50 a méně unikátních pojištěnců při nasmlouvané kapacitě poskytovaných hrazených služeb nejméně 30 ordinačních hodin týdně, regulační omezení podle bodů 1.1 a 1.2 se nepoužije. V případě nasmlouvané kapacity poskytovaných hrazených služeb menší než 30 ordinačních hodin týdně se limit 50 ošetřených unikátních pojištěnců podle první věty přepočítává koeficientem n/30, kde n se rovná kapacitě nasmlouvaných hrazených služeb pro odbornost 603 nebo 604 podle seznamu výkonů.

8.

Zdravotní pojišťovna uplatní regulační srážku podle bodů 1.1 a 1.2 maximálně do výše odpovídající 25 % úhrady poskytnuté zdravotní pojišťovnou poskytovateli za výkony, snížené o úhradu za zvlášť účtovaný materiál a zvlášť účtované léčivé přípravky za hodnocené období.

9.

Pokud poskytovatel vykáže zdravotnický prostředek s úhradou vyšší než 15 000 Kč schválený revizním lékařem zdravotní pojišťovny, nezahrnuje se tato úhrada do výpočtu regulačních omezení podle bodu 1.1.

10.

Regulační omezení podle bodů 1.1 a 1.2 se nepoužijí v případech poskytnutí hrazených služeb zahraničním pojištěncům.

Příloha č. 5

Hodnota bodu a výše úhrad podle § 10

1.

Pro nasmlouvané výkony odbornosti 806 podle seznamu výkonů a pro nasmlouvané výkony screeningu děložního hrdla podle seznamu výkonů se stanoví hodnota bodu ve výši 1,12 Kč, přičemž u výkonů poskytnutých od 1. července 2020 se tato hodnota bodu navyšuje o 0,29 Kč.

2.

Výše úhrady se stanoví podle seznamu výkonů úhradou za poskytnuté výkony s následující hodnotou bodu:

a)

Pro hrazené služby poskytované v odbornostech 809 a 810 podle seznamu výkonů se pro poskytovatele, kteří v referenčním období vykázali některý z výkonů č. 89111, 89119, 89123, 89127 a 89131 podle seznamu výkonů, stanoví hodnota bodu ve výši 1,29 Kč a fixní složka úhrady ve výši 0,47 Kč. Pro poskytovatele, kteří v referenčním období nevykázali žádný z výkonů č. 89111, 89119, 89123, 89127 a 89131 podle seznamu výkonů, se pro hrazené služby poskytované v odbornostech 809 a 810 podle seznamu výkonů stanoví hodnota bodu ve výši 1,20 Kč a fixní složka úhrady ve výši 0,47 Kč.

b)

Pro výkony č. 89611 až 89619 podle seznamu výkonů odbornosti 809 podle seznamu výkonů se stanoví hodnota bodu ve výši 0,57 a fixní složka úhrady ve výši 0,40 Kč. V případě, že poskytovatel doloží do 31. ledna 2021, že je po celé hodnocené období zapojen do systému elektronické distribuce obrazových dat, stanoví se hodnota bodu pro výkony podle první věty ve výši 0,59 Kč a fixní složka úhrady ve výši 0,40 Kč.

c)

Pro výkony č. 89711 až 89725 podle seznamu výkonů odbornosti 809 podle seznamu výkonů se stanoví hodnota bodu ve výši 0,55 Kč a fixní složka úhrady ve výši 0,40 Kč. V případě, že poskytovatel doloží do 31. ledna 2021, že je po celé hodnocené období zapojen do systému elektronické distribuce obrazových dat, stanoví se hodnota bodu pro výkony podle první věty ve výši 0,58 Kč a fixní složka úhrady ve výši 0,40 Kč.

d)

Pro výkon č. 89312 podle seznamu výkonů se stanoví hodnota bodu ve výši 1,09 Kč a fixní složka úhrady ve výši 0,43 Kč.

e)

Pro hrazené služby poskytované v odbornostech 222, 801, 807, 808, 812 až 815, 817, 818, 819 a 823 podle seznamu výkonů se stanoví hodnota bodu ve výši 0,72 Kč pro poskytovatele, kteří jsou držiteli Osvědčení o akreditaci dle ČSN ISO 15189 nebo Osvědčení o auditu IINASKL v hodnoceném období. Pro hrazené služby poskytované v odbornosti 802 podle seznamu výkonů se stanoví hodnota bodu ve výši 0,85 Kč pro poskytovatele, kteří jsou držiteli Osvědčení o akreditaci dle ČSN ISO 15189 nebo Osvědčení o auditu II NASKL v hodnoceném období. V případě, že v průběhu hodnoceného období dojde k ukončení platnosti osvědčení, je nezbytné, aby poskytovatel doložil pojišťovně osvědčení navazující na platnost původního osvědčení. Nové osvědčení pro hodnocené období předloží poskytovatel nejpozději do 31. prosince 2020, přičemž hodnota bodu podle věty první nebo druhé je poskytovateli stanovena od data platnosti osvědčení. Pro hrazené služby v odbornostech podle věty první a druhé poskytované poskytovateli kteří nesplňují podmínky podle tohoto písmene, se stanoví hodnota bodu ve výši 0,40 Kč.

f)

Pro hrazené služby poskytované v odbornosti 816 podle seznamu výkonů se stanoví hodnota bodu ve výši 0,80 Kč.

g)

Pro výkony č. 09119 a 97111 podle seznamu výkonů je stanovena hodnota bodu ve výši 1,08 Kč, přičemž úhrada za výkony č. 09119 a 97111 podle seznamu výkonů nevstupuje do výpočtu celkové výše úhrady podle bodu 8. Celková výše úhrady poskytovateli za výkony č. 09119 a 97111 podle seznamu výkonů nepřekročí částku, která se vypočte takto:

PBref × HB × 1,05

kde:

PBref

je celkový počet bodů za poskytovatelem vykázané a zdravotní pojišťovnou uznané výkony č. 09119 a 97111 podle seznamu výkonů poskytnuté v referenčním období,

HB

je hodnota bodu ve výši 1,08 Kč.

h)

Hodnoty bodu a fixní složky úhrady uvedené v písmenu a) se navyšují o 14,49 %. Hodnoty bodu a fixní složky úhrady uvedené v písmenech b) a c) se navyšují o 5,04 %. Hodnoty bodu uvedené v písmenech e) a g) se navyšují o 7,84 %. Hodnota bodu uvedená v písmenu f) se navyšuje o 3,89 %. Hodnoty bodu a fixní složky úhrady vypočítané podle tohoto písmene se zaokrouhlí nahoru na dvě desetinná místa.

i)

Pro výkony č. 09115, 82040 a 82041 podle seznamu výkonů vykázané u pacientů s diagnózou U07.1 nebo U69.75 podle mezinárodní klasifikace nemocí je stanovena hodnota bodu ve výši 0,85 Kč, přičemž úhrada za tyto výkony nevstupuje do výpočtu celkové výše úhrady podle bodu 8.

3.

Pro výkony č. 89111, 89119, 89123, 89127 a 89131 podle seznamu výkonů je stanovena hodnota bodu ve výši 1,48 Kč. Tato úhrada nevstupuje do výpočtu celkové výše úhrady podle bodu 4.

4.

Celková výše úhrady poskytovateli poskytujícímu hrazené služby v odbornostech uvedených v bodě 2 písm. a) až d) se stanoví podle seznamu výkonů úhradou za poskytnuté výkony s výslednou hodnotou bodu. Výsledná hodnota bodu je součtem variabilní složky úhrady a fixní složky úhrady, a stanoví se pro každou odbornost a výkony uvedené v bodě 2 písm. a) až d) samostatně:

HBred = FS + VS

kde:

HBred

je výsledná hodnota bodu, která je použita v hodnocenm období pro ocenění poskytnutých výkonů,

FS

je fixní složka úhrady podle bodu 2 písm. a) až d)

VS

je variabilní složka úhrady, která se stanoví podle vzorce:

kde:

HB

je hodnota bodu podle bodu 2 písm. a) až d) navýšená podle bodů 5 až 7,

KN

je koeficient navýšení, který se stanoví ve výši 1,05 pro hrazené služby podle bodu 2 písm. a) a ve výši 1,04 pro hrazené služby podle bodu 2 písm. b) až d),

PBref

je celkový počet poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných bodů v referenčním období přepočtený podle seznamu výkonů věznění účinném k 1. lednu 2020. Do celkového počtu bodů se nezapočítávají počty bodů za výkony č. 89111, 89119, 89123, 89127 a 89131 podle seznamu výkonů,

PBho

je celkový počet poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných bodů v hodnoceném období. Do celkového počtu bodů se nezapočítávají počty bodů za výkony č. 89111, 89119, 89123, 89127 a 89131 podle seznamu výkonů,

UOPref

je počet unikátních pojištěnců v referenčním období, kromě unikátních pojištěnců, na které byl vykázán pouze některý z výkonů č. 89111, 89119, 89123, 89127 a 89131 podle seznamu výkonů,

UOPhop

je počet unikátních pojištěnců v hodnoceném období, kromě unikátních pojištěnců, na které byl vykázán pouze některý z výkonů č. 89111, 89119, 89123, 89127 a 89131 podle seznamu výkonů.

5.

Hodnoty bodu uvedené v bodě 2 písm. a) a v bodě 3 se navyšují o hodnotu 0,02 Kč v případě, že poskytovatel alespoň u jednoho pracoviště poskytovatele (IČP) v dané odbornosti poskytuje hrazené služby po celé hodnocené období v rozsahu alespoň 35 hodin rozložených do 5 pracovních dnů týdně.

6.

Hodnoty bodu uvedené v bodě 2 písm. b) se navyšují o hodnotu 0,02 Kč v případě, že poskytovatel alespoň u jednoho pracoviště poskytovatele (IČP) v dané odbornosti poskytuje hrazené služby po celé hodnocené období v rozsahu alespoň 70 hodin týdně.

7.

Hodnoty bodu uvedené v bodě 2 písm. c) se navyšují o hodnotu 0,02 Kč v případě, že poskytovatel alespoň u jednoho pracoviště poskytovatele (IČP) v dané odbornosti poskytuje hrazené služby po celé hodnocené období v rozsahu alespoň 70 hodin týdně.

8.

Celková výše úhrady poskytovateli poskytujícímu hrazené služby v odbornostech podle bodu 2 písm. e) a f) nepřekročí částku, která se vypočte takto:

max(POPIcz, POPref) × PUROiCZ × 1,04,

kde:

POPicz

je počet unikátních pojištěnců zdravotní pojišťovny ošetřených poskytovatelem ve všech odbornostech uvedených v bodě 2 písm. e) nebo f) v hodnoceném období, kromě unikátních pojištěnců, na které byl v hodnoceném období vykázán pouze výkon č. 09119 nebo 97111 podle seznamu výkonů, a kromě pojištěnců, na které byly vykázány pouze výkony č. 09115, 82040 nebo 82041 podle seznamu výkonů v souvislosti s diagnózou U07.1 nebo U69.75 podle mezinárodní klasifikace nemocí,

POPref

je počet unikátních pojištěnců zdravotní pojišťovny ošetřených poskytovatelem ve všech odbornostech uvedených v bodě 2 písm. e) nebo f) v referenčním období, kromě unikátních pojištěnců, na které byl v hodnoceném období vykázán pouze výkon č. 09119 nebo 97111 podle seznamu výkonů,

PUROicz

je průměrná úhrada za výkony, včetně úhrady za zvlášť účtovaný materiál a zvlášť účtované léčivé přípravky na jednoho unikátního pojištěnce ošetřeného poskytovatelem ve všech odbornostech uvedených v bodě 2 písm. e) nebo f) v referenčním období. Do průměrné úhrady se nezapočítává úhrada za výkony č. 09119 a 97111 podle seznamu výkonů.

a)

U poskytovatelů poskytujících hrazené služby v odbornostech uvedených v bodě 2 písm. e), u kterých poklesla v referenčním období skutečná hodnota bodu HBSkut pod hodnotu minimální hodnoty bodu HBmin, bude hodnota PUROicz stanovena podle hodnoty PUROicznové následovně:

kde:

HBmin

je minimální hodnota bodu stanovená ve výši 90 % hodnoty bodu dané odbornosti v referenčním období.

HBSkut

je skutečná hodnota bodu poskytovatele stanovená jako:

kde:

UHRref

je celková výše úhrady poskytovatele v referenčním období,

PBref

je celkový počet poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných bodů v referenčním období.

b)

U poskytovatelů poskytujících hrazené služby v odbornosti uvedené v bodě 2 písm. f), u kterých poklesla v referenčním období skutečná hodnota bodu HBSkut pod hodnotu minimální hodnoty bodu HBmin, bude hodnota PUROicz stanovena podle hodnoty PUROiCznové následovně:

kde:

PBref

je celkový počet poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných bodů v referenčním období,

HBmin

je minimální hodnota bodu stanovená ve výši 65 % hodnoty bodu odbornosti uvedené v bodě 2 písm. f) v referenčním období,

KPref

je hodnota korunových položek poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných v referenčním období,

UOPref

je počet unikátních pojištěnců ošetřených poskytovatelem v odbornosti uvedené v bodě 2 písm. f) v referenčním období.

Skutečná hodnota bodu poskytovatele je stanovená jako:

kde:

UHRref

je celková výše úhrady poskytovatele v referenčním období,

KPref

je hodnota korunových položek poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných v referenčním období,

PBref

je celkový počet poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných bodů v referenčním období.

9.

U odborností uvedených v bodě 2 písm. e) a f), se stanoví celková výše úhrady podle bodu 8 souhrnně pro všechny odbornosti uvedené v daném písmenu.

10.

U poskytovatele, u kterého nelze výši referenčních hodnot stanovit z důvodu, že poskytovatel v průběhu referenčního období hrazené služby neposkytoval nebo poskytoval hrazené služby pouze v části referenčního období, použije zdravotní pojišťovna pro účely výpočtu celkové úhrady podle bodů 4 a 8 referenční hodnoty srovnatelných poskytovatelů. U poskytovatelů, kteří nebyli v referenčním období držiteli Osvědčení o akreditaci podle ČSN ISO 15189 nebo Osvědčení o auditu II NASKL, ale pro hodnocené období předloží alespoň jedno z těchto osvědčení, provede zdravotní pojišťovna přepočet PUROicz s použitím hodnoty bodu 0,71 Kč pro hrazené služby poskytované v odbornostech uvedených ve větě první v bodě 2 písm e), a s použitím hodnoty bodu 0,85 Kč pro odbornosti uvedené ve větě druhé bodu 2 písm. e).

11.

Pro hrazené služby podle bodu 2 písm. a) až d) poskytované zahraničním pojištěncům, se výpočet celkové výše úhrady podle bodu 4 a navýšení hodnoty bodu podle bodu 2 písm. h) nepoužijí. Pro poskytovatele, který v referenčním nebo hodnoceném období ošetřil 50 a méně unikátních pojištěnců příslušné zdravotní pojišťovny, se pro hrazené služby podle bodu 2 písm. a) až d) výpočet celkové výše úhrady podle bodu 4 nepoužije.

12.

Pro hrazené služby podle bodu 2 písm. a) a d) poskytované zahraničním pojištěncům se stanoví hodnota bodu ve výši 1,31 Kč, pro hrazené služby podle bodu 2 písm. b) a c) poskytované zahraničním pojištěncům se stanoví hodnota bodu ve výši 0,61 Kč a pro hrazené služby podle bodu 2 písm. e) až g) poskytované zahraničním pojištěncům se stanoví hodnota bodu dle bodu 2 písm. e) až g).

13.

Pro hrazené služby podle bodu 2 písm. e) až g) poskytované zahraničním pojištěncům se výpočet celkové výše úhrady podle bodu 8 a bodu 2 písm. g) a navýšení hodnoty bodu podle bodu 2 písm. h) nepoužijí. Pro poskytovatele, který v referenčním nebo hodnoceném období ošetřil 10 a méně unikátních pojištěnců příslušné zdravotní pojišťovny, se pro hrazené služby podle bodu 2 písm. e) až g) výpočet celkové výše úhrady podle bodu bodu 8 a bodu 2 písm. g) nepoužije.

14.

U poskytovatele, s nímž zdravotní pojišťovna nasmlouvala oproti referenčnímu období nové výkony, jejichž vlivem dojde k nárůstu průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce či průměrného počtu bodů na jednoho unikátního pojištěnce, se celková výše úhrady poskytovateli podle bodů 4 a 8 navyšuje o hodnotu poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných nově nasmlouvaných výkonů, včetně úhrady zvlášť účtovaného materiálu a zvlášť účtovaných léčivých přípravků. Nově nasmlouvané výkony se pro tyto účely ocení podle seznamu výkonů s použitím hodnot bodu podle bodu 2 písm. a) až f).

15.

Záloha na kompenzaci se poskytuje poskytovateli měsíčně, a to ve výši součtu navýšení úhrady podle bodu 1 vztahujícího se k vykázaným hrazeným službám a úhrady podle bodu 2 písm. i) vztahující se k vykázaným hrazeným službám.

Příloha č. 6

Hodnota bodu a výše úhrad podle § 11

A)

Úhrada zdravotních služeb poskytovaných v odbornostech 911, 914, 916, 921 a 925 podle seznamu výkonů

1.

Pro výkony přepravy v návštěvní službě podle seznamu výkonů hrazené podle seznamu výkonů se stanoví hodnota bodu ve výši 1 Kč.

2.

Pro poskytovatele ambulantní péče poskytující hrazené služby podle seznamu výkonů se pro výkony neuvedené v bodě 1 stanoví hodnota bodu:

a)

pro odbornost 914 podle seznamu výkonů ve výši 1,11 Kč,

b)

pro odbornost 925 podle seznamu výkonů ve výši 1,09 Kč,

c)

pro odbornosti 911,916a 921 podle seznamu výkonů ve výši 0,99 Kč.

3.

V případě, že podíl počtu ošetřených a zdravotní pojišťovnou uznaných unikátních pojištěnců v hodnoceném období s některou z hlavních diagnóz C00 - C97, G09 - G99, F00 - F99,160 -169, E10.3 - E10.7, El 1.3 - El 1.7 podle mezinárodní klasifikace nemocí na celkovém počtu ošetřených a zdravotní pojišťovnou uznaných unikátních pojištěnců v hodnoceném období překročí 25 %, navyšuje se hodnota bodu pro odbornost 925 podle seznamu výkonů, která je uvedena v bodě 2, o 0,04 Kč.

4.

Pro poskytovatele ambulantní péče poskytující hrazené služby v odbornostech 911, 916, 921 a 925 podle seznamu výkonů celková výše úhrady poskytovateli v dané odbornosti, mimo úhrady hrazených služeb uvedených v bodě 1, nepřekročí částku, která se vypočte takto:

(1,17 + KN) × max[POPzpoZ;POPrefZ] × PUROo + (1,17 + KN) × max [PUROo × POPzpoMh; (UHRMh - UHRMr)],

kde:

POPzpoZ

je počet základních unikátních pojištěnců ošetřených v dané odbornosti v hodnoceném období; do počtu základních unikátních pojištěnců se nezahrne mimořádně nákladný unikátní pojištěnec a dále pojištěnec, na kterého byl vykázán výkon č. 06349 podle seznamu výkonů,

POPrefZ

je počet základních unikátních pojištěnců ošetřených v dané odbornosti v referenčním období; do počtu základních unikátních pojištěnců se nezahrne mimořádně nákladný unikátní pojištěnec a dále pojištěnec, na kterého byl vykázán výkon č. 06349 podle seznamu výkonů,

PUROo

je průměrná úhrada za výkony podle seznamu výkonů s výjimkou úhrady hrazených služeb uvedených v bodě 1, včetně úhrady zvlášť účtovaného materiálu a zvlášť účtovaných léčivých přípravků, na jednoho unikátního pojištěnce zdravotní pojišťovny ošetřeného v dané odbornosti poskytovatelem v referenčním období. Do výpočtu PURO nebudou vstupovat pojištěnci, na které byl v referenčním období vykázán výkon č. 06349 podle seznamu výkonů a úhrada za tyto pojištěnce,

POPzpoMh

je počet mimořádně nákladných unikátních pojištěnců ošetřených vdané odbornosti v hodnoceném období; mimořádně nákladným unikátním pojištěncem se rozumí pojištěnec ošetřený v dané odbornosti poskytovatelem v hodnoceném období, pokud úhrada za jemu poskytnuté výkony podle seznamu výkonů s výjimkou úhrady hrazených služeb uvedených v bodě 1, včetně úhrady zvlášť účtovaného materiálu a zvlášť účtovaných léčivých přípravků je rovna nebo překročí pětinásobek průměrné úhrady za výkony podle seznamu výkonů s výjimkou úhrady hrazených služeb uvedených v bodě 1, včetně úhrady zvlášť účtovaného materiálu a zvlášť účtovaných léčivých přípravků na jednoho unikátního pojištěnce zdravotní pojišťovny ošetřeného v dané odbornosti poskytovatelem v referenčním období, za mimořádně nákladného pojištěnce se nepovažuje pojištěnec, na kterého byl vykázán výkon č. 06349 podle seznamu výkonů.

UHRMh

 

je úhrada za výkony podle seznamu výkonů s výjimkou úhrady hrazených služeb uvedených v bodě 1, včetně úhrady zvlášť účtovaného materiálu a zvlášť účtovaných léčivých přípravků za mimořádně nákladné unikátní pojištěnce zdravotní pojišťovny ošetřené v dané odbornosti poskytovatelem v hodnoceném období; do úhrady za mimořádně nákladné unikátní pojištěnce se zahrne úhrada za pojištěnce ošetřeného v dané odbornosti poskytovatelem v hodnoceném období, pokud tato úhrada za výkony podle seznamu výkonů s výjimkou úhrady hrazených služeb uvedených v bodě 1, včetně úhrady zvlášť účtovaného materiálu a zvlášť účtovaných léčivých přípravků je rovna nebo překročí pětinásobek průměrné úhrady za výkony podle seznamu výkonů s výjimkou úhrady hrazených služeb uvedených v bodě 1, včetně úhrady zvlášť účtovaného materiálu a zvlášť účtovaných léčivých přípravků na jednoho unikátního pojištěnce zdravotní pojišťovny ošetřeného v dané odbornosti poskytovatelem v referenčním období, do UHRMh nebude zařazena úhrada za péči o pojištěnce, na kterého byl vykázán výkon č. 06349 podle seznamu výkonů.

UHRMr

 

je úhrada za výkony podle seznamu výkonů s výjimkou úhrady hrazených služeb uvedených v bodě 1, včetně úhrady zvlášť účtovaného materiálu a zvlášť účtovaných léčivých přípravků za mimořádně nákladné unikátní pojištěnce zdravotní pojišťovny ošetřené v dané odbornosti poskytovatelem v referenčním období; do úhrady za mimořádně nákladné unikátní pojištěnce se zahrne úhrada za pojištěnce ošetřeného v dané odbornosti poskytovatelem v referenčním období, pokud tato úhrada za výkony podle seznamu výkonů s výjimkou úhrady hrazených služeb uvedených v bodě 1, včetně úhrady zvlášť účtovaného materiálu a zvlášť účtovaných léčivých přípravků je rovna nebo překročí pětinásobek průměrné úhrady za výkony podle seznamu výkonů s výjimkou úhrady hrazených služeb uvedených v bodě 1, včetně úhrady zvlášť účtovaného materiálu a zvlášť účtovaných léčivých přípravků na jednoho unikátního pojištěnce zdravotní pojišťovny ošetřeného v dané odbornosti poskytovatelem v referenčním období, do UHRMr nebude zařazena úhrada za péči o pojištěnce, na kterého byl vykázán výkon č. 06349 podle seznamu výkonů.

KN

 

je koeficient navýšení, který je součtem těchto koeficientů:

a)

0,03 - v případě, že podíl počtu ošetřených a zdravotní pojišťovnou uznaných unikátních pojištěnců v hodnoceném období s vykázaným výkonem č. 06135 nebo 06137 podle seznamu výkonů na celkovém počtu ošetřených a zdravotní pojišťovnou uznaných unikátních pojištěnců v hodnoceném období je alespoň 25 %.

b)

0,04 - v případě, že podíl počtu ošetřených a zdravotní pojišťovnou uznaných unikátních pojištěnců v hodnoceném období s vykázanými výkony č. 06325, 06331, 06333, 06327 nebo 06329 podle seznamu výkonů na celkovém počtu ošetřených a zdravotní pojišťovnou uznaných unikátních pojištěnců v hodnoceném období je alespoň 35 %.

c)

0,15 - v případě, že podíl počtu ošetřených a zdravotní pojišťovnou uznaných unikátních pojištěnců v hodnoceném období s některou z hlavních diagnóz C00 - C97, G09 - G99, F00 - F99,160 - 169, E10.3 - E10.7, El 1.3 - El 1.7 podle mezinárodní klasifikace nemocí na celkovém počtu ošetřených a zdravotní pojišťovnou uznaných unikátních pojištěnců v hodnoceném období překročí 25 %.

5.

Pro hrazené služby poskytované pojištěncům, na které byl poskytovatelem hrazených služeb vykázán výkon č. 06349 podle seznamu výkonů, se výpočet celkové výše úhrady podle bodu 4 nepoužije. Zdravotní služby za tyto pojištěnce budou hrazeny výkonově s hodnotou bodu uvedenou v bodech 1 až 3. Úhrada za pojištěnce, na kterého byl vykázán výkon č. 06349 podle seznamu výkonů, nebude součástí referenčních hodnot, vstupujících do výpočtu úhrady v hodnoceném úhradovém období.

6.

Hrazené služby poskytnuté v odbornosti 914 podle seznamu výkonů se hradí výkonově s hodnotou bodu podle bodů 1 a 2.

7.

U poskytovatele, který v referenčním období neexistoval, neměl uzavřenou smlouvu se zdravotní pojišťovnou, popřípadě který neposkytoval hrazené služby v dané odbornosti, u kterého nelze výši průměrných hodnot stanovit z důvodu, že poskytovatel vznikl v průběhu referenčního období, v případě převodu všech majetkových práv vztahujících se k poskytování zdravotních služeb podle § 17 odst. 8 zákona, nebo který ošetřil v referenčním období 50 a méně pojištěnců, použije zdravotní pojišťovna pro účely výpočtu PUROo hodnotu za referenční období srovnatelných poskytovatelů.

8.

Pro výpočet úhrady hrazených služeb poskytovaných zahraničním pojištěncům se výpočet výše úhrady dle bodů 3, 4 a 5 nepoužije. Zdravotní služby poskytované zahraničním pojištěncům se hradí výkonově s hodnotou bodu podle bodů 1 a 2, přičemž hodnota bodu podle bodu 2 je snížena o 0,02 Kč.

9.

Za zdravotní výkony poskytnuté v období od 13. března 2020 do 31. května 2020 se za každý poskytovatelem vykázaný a zdravotní pojišťovnou uznaný výkon č. 06311 podle seznamu výkonů navyšuje úhrada o 102 Kč, za výkon č. 06313 podle seznamu výkonů o 51 Kč, za výkon č. 06315 podle seznamu výkonů o 77 Kč, za výkon č. 06317 podle seznamu výkonů o 102 Kč, za výkon č. 06318 podle seznamu výkonů o 26 Kč a za výkon č. 06319 podle seznamu výkonů o 51 Kč. Navýšení úhrady podle tohoto bodu se nezapočte do výpočtu celkové výše úhrady podle bodu 4.

10.

Záloha na kompenzaci se poskytne poskytovateli ve výši navýšení úhrady dle bodu 9 vztahujícího se k poskytovatelem vykázaným hrazeným službám.

 

B)

Úhrada zdravotních služeb poskytovaných v odbornosti 926 podle seznamu výkonů

1.

Domácí specializovanou paliativní péči lze poskytovat výhradně pojištěnci v terminálním stavu, a to v souladu s odbornými postupy stanovenými metodikou.

2.

Poskytovatel v odbornosti 926 podle seznamu výkonů zajistí pojištěnci veškeré potřebné hrazené služby po dobu 24 hodin 7 dní v týdnu.

3.

Hrazené služby v odbornosti 926 podle seznamu výkonů poskytnuté v průběhu jednoho dne (24 hodin) jsou vykazovány agregovanými výkony č. 80090 podle seznamu výkonů nebo č. 80091 podle seznamu výkonů.

4.

Hodnota bodu odbornosti 926 podle seznamu výkonů se stanoví ve výši 1,06 Kč, přičemž celková výše úhrady nepřekročí částku, která se vypočte takto:

kde:

POPičz,dosp

je počet unikátních dospělých pojištěnců ošetřených poskytovatelem v odbornosti 926 podle seznamu výkonů v hodnoceném období.

POPičz,dět

je počet unikátních dětských pojištěnců ošetřených poskytovatelem v odbornosti 926 podle seznamu výkonů v hodnoceném období.

Bodyh

je počet bodů vykázaných poskytovatelem v odbornosti 926 podle seznamu výkonů v hodnoceném období.

HB

je hodnota bodu odbornosti 926 podle seznamu výkonů, která činí 1,06 Kč.

5.

Hrazené služby odbornosti 926 podle seznamu výkonů, které byly poskytnuty pojištěncům, kteří přestali splňovat podmínky pro poskytování hrazených služeb této odbornosti a byli předáni do péče jinému poskytovateli hrazených služeb, budou uhrazeny poskytovateli odbornosti 926 podle seznamu výkonů, pokud počet těchto pojištěnců nepřesáhne 10 % z celkového počtu pojištěnců ošetřených tímto poskytovatelem v hodnoceném období.

6.

Úhrada jiných poskytnutých hrazených služeb, včetně služeb poskytnutých jiným poskytovatelem, v den, kdy byl pojištěnci poskytnut výkon č. 80090 nebo 80091 podle seznamu výkonů, bude odečtena z úhrady poskytovateli odbornosti 926 podle seznamu výkonů s následujícími výjimkami:

a)

pokud počet pojištěnců, na které byl vykázán některý z výkonů č. 80090 nebo 80091 podle seznamu výkonů a současně byly na tyto pojištěnce vykázány jiné hrazené služby, mimo hrazených služeb uvedených v písmenu b) tohoto bodu, nepřesáhne 10 % z celkového počtu pojištěnců ošetřených poskytovatelem odbornosti 926 podle seznamu výkonů v hodnoceném období, nebudou tyto jiné hrazené služby odečteny z úhrady poskytovatele odbornosti 926 podle seznamu výkonů,

b)

z úhrady poskytovatele odbornosti 926 podle seznamu výkonů nebudou odečteny následující hrazené služby:

i.

kapitační platba registrujícímu praktickému lékaři,

ii.

poskytnutá stomatologická péče,

iii.

zdravotnický materiál a léčivé přípravky, které byly předepsány před datem přijetí pacienta do péče poskytovatele,

iv.

iv. prohlídka zemřelého a přeprava lékaře k tomuto výkonu,

v.

další výkony provedené na zemřelém pacientovi.

Příloha č. 7

Hodnota bodu a výše úhrad podle § 12

1.

Pro poskytovatele ambulantní péče poskytující hrazené služby v odbornostech 902 a 917 podle seznamu výkonů se pro výkony přepravy v návštěvní službě hrazené podle seznamu výkonů stanoví hodnota bodu ve výši 1 Kč.

2.

Pro poskytovatele ambulantní péče poskytující hrazené služby v odbornostech 902 a 917 podle seznamu výkonů se pro výkony podle seznamu výkonů neuvedené v bodě 1 stanoví hodnota bodu ve výši 0,96 Kč.

3.

V případě, že podíl počtu unikátních pojištěnců ošetřených v hodnoceném období s některou z hlavních diagnóz G10-G14,160-169, R62, S42, S44, S46, S49, S54, S64, S74, S84 nebo S94 podle mezinárodní klasifikace nemocí na celkovém počtu ošetřených unikátních pojištěnců v hodnoceném období překročí 5 % a nepřesáhne 7 %, navyšuje se hodnota bodu uvedená v bodě 2 o 0,04 Kč. V případě, že tento podíl překročí 7 %, navyšuje se hodnota bodu uvedená v bodě 2 o 0,06 Kč.

4.

Pro poskytovatele ambulantní péče poskytující hrazené služby v odbornostech 902 a 917 podle seznamu výkonů celková výše úhrady poskytovateli nepřekročí částku, která se vypočte takto:

(1,06 + KN) × max[POPzpoZ;POPrefZ] × PUROo + (1,06 + KN) × max[PUROo × POPzpoMh; (UHRMh - UHRMr)],

kde:

POPzpoMh

je počet mimořádně nákladných unikátních pojištěnců ošetřených v dané odbornosti v hodnoceném období; mimořádně nákladným unikátním pojištěncem se rozumí pojištěnec ošetřený v dané odbornosti poskytovatelem v hodnoceném období s některou z hlavních diagnóz G10 až G14, 160 až 169, R62, S42, S44, S46, S49, S54, S64, S74, S84, S94 nebo T02 až T14 podle mezinárodní klasifikace nemocí, pokud úhrada za jemu poskytnuté výkony podle seznamu výkonů včetně úhrady zvlášť účtovaného materiálu a zvlášť účtovaných léčivých přípravků je rovna nebo překročí pětinásobek průměrné úhrady za výkony podle seznamu výkonů včetně úhrady zvlášť účtovaného materiálu a zvlášť účtovaných léčivých přípravků na jednoho unikátního pojištěnce zdravotní pojišťovny ošetřeného v dané odbornosti poskytovatelem v referenčním období.

POPzpoZ

je počet základních unikátních pojištěnců ošetřených v dané odbornosti v hodnoceném období, do počtu základních unikátních pojištěnců se nezahrne mimořádně nákladný unikátní pojištěnec a dále pojištěnec, na kterého byly vykázány v hodnoceném období hrazené služby s hlavní diagnózou G20, G35, G51 až G83, P07, Pil, P13, P14 nebo P94 podle mezinárodní klasifikace nemocí.

POPrefZ

je počet základních unikátních pojištěnců ošetřených v dané odbornosti v referenčním období, do počtu základních unikátních pojištěnců se nezahrne mimořádně nákladný unikátní pojištěnec a dále pojištěnec, na kterého byly vykázány v referenčním období hrazené služby s hlavní diagnózou G20, G35, G51 až G83, P07, Pil, P13, P14 nebo P94 podle mezinárodní klasifikace nemocí

PUROo

je průměrná úhrada za výkony podle seznamu výkonů včetně úhrady zvlášť účtovaného materiálu a zvlášť účtovaných léčivých přípravků na jednoho unikátního pojištěnce zdravotní pojišťovny ošetřeného v dané odbornosti poskytovatelem v referenčním období, s výjimkou pojištěnců, na které byly vykázány v referenčním období hrazené služby s hlavní diagnózou G20, G35, G51 až G83, P07, Pil, P13, P14 nebo P94 podle mezinárodní klasifikace nemocí.

UHRMh

je úhrada za výkony podle seznamu výkonů včetně úhrady zvlášť účtovaného materiálu a zvlášť účtovaných léčivých přípravků za mimořádně nákladné unikátní pojištěnce zdravotní pojišťovny ošetřené v dané odbornosti poskytovatelem v hodnoceném období; do úhrady za mimořádně nákladné unikátní pojištěnce se zahrne úhrada za pojištěnce ošetřeného v dané odbornosti poskytovatelem v hodnoceném období s některou z hlavních diagnóz G10 až G14, 160 až 169, R62, S42, S44, S46, S49, S54, S64, S74, S84, S94 nebo T02 až T14 podle mezinárodní klasifikace nemocí, pokud tato úhrada za výkony podle seznamu výkonů včetně úhrady zvlášť účtovaného materiálu a zvlášť účtovaných léčivých přípravků je rovna nebo překročí pětinásobek průměrné úhrady za výkony podle seznamu výkonů včetně úhrady zvlášť účtovaného materiálu a zvlášť účtovaných léčivých přípravků na jednoho unikátního pojištěnce zdravotní pojišťovny ošetřeného v dané odbornosti poskytovatelem v referenčním období.

UHRMr

je úhrada za výkony podle seznamu výkonů včetně úhrady zvlášť účtovaného materiálu a zvlášť účtovaných léčivých přípravků za mimořádně nákladné unikátní pojištěnce zdravotní pojišťovny ošetřené v dané odbornosti poskytovatelem v referenčním období; do úhrady za mimořádně nákladné unikátní pojištěnce se zahrne úhrada za pojištěnce ošetřeného v dané odbornosti poskytovatelem v referenčním období s některou z hlavních diagnóz G10 až G14, 160 až 169, R62, S42, S44, S46, S49, S54, S64, S74, S84, S94 nebo T02 až T14 podle mezinárodní klasifikace nemocí, pokud tato úhrada za výkony podle seznamu výkonů včetně úhrady zvlášť účtovaného materiálu a zvlášť účtovaných léčivých přípravků je rovna nebo překročí pětinásobek průměrné úhrady za výkony podle seznamu výkonů včetně úhrady zvlášť účtovaného materiálu a zvlášť účtovaných léčivých přípravků na jednoho unikátního pojištěnce zdravotní pojišťovny ošetřeného v dané odbornosti poskytovatelem v referenčním období.

KN

 

je koeficient navýšení, který je součtem těchto koeficientů:

a)

0,02 - v případě, že je v hodnoceném období podíl součtu počtu vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných výkonů č. 21113, 21115 a 21315 podle seznamu výkonů z celkového počtu vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných výkonů odbornosti 902 podle seznamu výkonů menší než 50 %,

b)

0,02 - v případě, že je v hodnoceném období podíl součtu počtu vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných výkonů č. 21221 a21415 podle seznamu výkonů na celkovém počtu vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných výkonů odbornosti 902 podle seznamu výkonů větší než 14 %.

c)

0,11 - v případě, že v hodnoceném období podíl počtu ošetřených unikátních pojištěnců s některou z hlavních diagnóz G10 až G14, 160 až 169, R62, S42, S44, S46, S49, S54, S64, S74, S84 nebo S94 podle mezinárodní klasifikace nemocí na celkovém počtu ošetřených unikátních pojištěnců překročí 5 %.

5.

U poskytovatele, který v referenčním období neexistoval, neměl smlouvu se zdravotní pojišťovnou, popřípadě který neposkytoval hrazené služby v dané odbornosti, u kterého nelze výši referenčních hodnot stanovit z důvodu, že poskytovatel vznikl v průběhu referenčního období, v případě převodu všech majetkových práv vztahujících se k poskytování zdravotních služeb podle § 17 odst. 8 zákona, nebo u poskytovatele, který ošetřil v referenčním období 50 a méně pojištěnců, použije zdravotní pojišťovna pro účely výpočtu průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce podle bodu 4 hodnoty za referenční období srovnatelných poskytovatelů.

6.

Pro hrazené služby podle bodu 1 poskytované zahraničním pojištěncům se stanoví hodnota bodu podle bodu 1. Pro hrazené služby podle bodu 2 poskytované zahraničním pojištěncům se stanoví hodnota bodu ve výši 0,83 Kč. Pro stanovení úhrady u zahraničních pojištěnců se body 3, 4 a 5 nepoužijí.

7.

Hrazené služby poskytnuté pojištěncům, na které byly vykázány v hodnoceném období hrazené služby s hlavní diagnózou G20, G35, G51 až G83, P07, Pil, P13, P14 nebo P94 podle mezinárodní klasifikace nemocí, se hradí podle seznamu s výkonů s hodnotou bodu podle bodů 1 a 2. Výše úhrady za tyto služby se nezahrne do výpočtu celkové výše úhrady podle bodu 4.

Příloha č. 8

Hodnota bodu a výše úhrad podle § 13

A)

Hodnota bodu a výše úhrad

1.

Pro poskytovatele poskytující dialyzační péči se hodnota bodu stanoví ve výši 0,96 Kč, s výjimkou nasmlouvaných výkonů č. 18530 a 18550 podle seznamu výkonů, pro které se stanoví hodnota bodu ve výši 0,78 Kč.

2.

Hodnota bodu podle bodu 1 se dále navyšuje za podmínek uvedených níže v případě, že poskytovatel kvartálně referuje výsledky jím poskytované dialyzační léčby.

a)

V případě, že poskytovatel referoval data o dialyzační léčbě již za rok 2019, zdravotní pojišťovna navýší hodnotu bodu podle bodu 1 o 0,02 Kč od 1. ledna 2020.

b)

Pokud poskytovatel za období před 1. lednem 2020 výsledky jím poskytované dialyzační léčby nereferoval, uhradí mu zdravotní pojišťovna částku odpovídající navýšení hodnoty bodu podle pravidel uvedených v písmenu a), pokud referoval data kvartálně v roce 2020. Vypočtenou částku navýšení úhrady zdravotní pojišťovna poskytovateli uhradí v rámci vyúčtování podle § 2 odst. 1 kompenzačního zákona.

c)

Pokud byla poskytovateli navýšena hodnota bodu podle písmene a) a poskytovatel data v roce 2020 přestal referovat, je zdravotní pojišťovna oprávněna mu úhradu podle písmene a) snížit.

d)

Poskytovatel doloží zdravotním pojišťovnám splnění podmínek uvedených v písmenu b) nejpozději do 31. ledna 2021.

3.

Zdravotní pojišťovna nejpozději do 28. února 2021 vyhodnotí dohodnutá kvalitativní kritéria stanovená v části D za jednotlivá pracoviště poskytovatele. Hodnota bodu podle bodu 1 se poskytovateli v případě, že plní podmínky podle bodu 2 a dohodnutá kvalitativní kritéria, navyšuje o další 0,05 Kč tímto způsobem:

 

Navýšení HB = 0,05 Kč × Ip

kde:

Navýšení HB

je výsledné navýšení hodnoty bodu u poskytovatele, které může dosáhnout maximální hodnoty ve výší 0,05 Kč,

IP

je index produkce, který může nabývat hodnoty od 0 do 1 a který se vypočte jako:

4.

Vypočtená částka navýšení úhrady podle bodu 3 bude poskytovateli uhrazena v rámci vyúčtování podle § 2 odst. 1 kompenzačního zákona.

5.

Pro hrazené služby poskytované zahraničním pojištěncům se úhrada stanoví podle bodu 1, přičemž se hodnota bodu snižuje o 0,01 Kč.

 

B)

Úhrada za včasné zařazování pojištěnců na čekací listinu k transplantaci ledviny

1.

Pro níže uvedené hrazené služby se stanovuje úhrada ve výši:

a)

Oznámení o začátku vyšetřování vhodnosti pojištěnce k transplantaci ledviny u pojištěnce již zařazeného do dialyzačního programu 3 000 Kč.

i.

Popis: Signalizace zahájení vyšetřování pojištěnce s chronickým renálním selháním (stadium 5) bez klíčových kontraindikací k transplantaci ledvin.

ii.

Podmínky úhrady: Vykazuje se na jednoho pojištěnce jedenkrát.

b)

Oznámení o začátku vyšetřování vhodnosti pojištěnce k transplantaci ledviny u pojištěnce v predialyzačním stádiu 4 500 Kč.

i.

Popis: Signalizace zahájení vyšetřování pojištěnce s chornickým renálním selháním, u kterého opakovaně hodnota glomerulární filtrace (GFR) dosáhne hodnoty menší než 0,17 ml/s.

ii.

Podmínky úhrady: U pojištěnce nebyl v době před začátkem vyšetřování vhodnosti k transplantaci ledviny vykázán žádný z výkonů dialyzační péče podle seznamu výkonů. Vykazuje se na jednoho pojištěnce příslušné zdravotní poj išťovny j edenkrát.

c)

Oznámení o ukončení vyšetřování vhodnosti pojištěnce k transplantaci ledviny u pojištěnce již zařazeného do dialyzačního programu 7 000 Kč.

i.

Popis: Signalizace ukončení vyšetřování vhodnosti pojištěnce, který byl již zařazen do dialyzačního programu. Je vykazováno poskytovatelem, který indikoval pojištěnce k vyšetření, poté, co obdržel vyjádření centra vysoce specializované péče v oblasti transplantologie k zařazení nebo nezařazení pojištěnce na čekací listinu.

ii.

Podmínky úhrady: U pojištěnce byla vykázána hrazená zdravotní služba podle části B bodu 1 písm. a). Transplantační centrum u pojištěnce vykázalo výkon č. 51902 podle seznamu výkonů a zároveň bylo signalizováno odeslání žádosti k zařazení pojištěnce na čekací listinu, nebo skutečnost, že zařazení pojištěnce na čekací listinu není nedoporučeno.

d)

Oznámení o ukončení vyšetřování vhodnosti pojištěnce k transplantaci ledviny u pojištěnce v predialyzačním stádiu 10 500 Kč.

i.

Popis: Signalizace ukončení vyšetřování vhodnosti pojištěnce, který je u poskytovatele v predialyzační péči. Je vykazováno poskytovatelem, který indikoval pojištěnce k vyšetření, poté, co obdržel vyjádření transplantačního centra k zařazení nebo nezařazení pojištěnce na čekací listinu.

ii.

Podmínky úhrady: U pojištěnce byla vykázána hrazená zdravotní služba podle části B bodu 1 písm. b). Transplantační centrum u pojištěnce vykázalo výkon č. 51902 podle seznamu výkonů a zároveň bylo signalizováno odeslání žádosti k zařazení pojištěnce na čekací listinu, nebo skutečnost, že zařazení pojištěnce na čekací listinu není nedoporučeno.

e)

Vyšetření žijícího dárce ledviny 20 000 Kč.

i.

Popis: Vykazuje se při zahájení vyšetření žijícího dárce ledviny. Tato hrazená služba se vykazuje na číslo pojištěnce příslušné zdravotní pojišťovny, který je příjemcem orgánu.

ii.

Podmínka úhrady: Vykazuje poskytovatel v případě, že indikuje vhodného dárce ledviny.

2.

Pravidla pro vykazování a úhradu hrazených služeb uvedených v bodě 1:

a)

Minimálním rozsahem péče při vyšetřování vhodnosti pojištěnce k transplantaci ledviny se rozumí soubor vyšetření provedený v souladu s doporučeným postupem České transplantační společnosti a v závislosti na aktuálním klinickém stavu konkrétního pojištěnce.

b)

Hrazené služby uvedené v bodě 1 nejsou hrazeny v případě zahraničních pojištěnců.

c)

Hrazené služby uvedené v bodě 1 nelze vykázat u pojištěnců, kteří mají zdravotní kontraindikaci k transplantaci ledvin.

 

C)

Regulační omezení

1.

Regulační omezení uvedená v bodech 2 až 4 zdravotní pojišťovna uplatní pouze v případě, že sdělila poskytovateli do 30. dubna 2020 podle vyhlášky č. 268/2019 Sb. tyto hodnoty referenčního období, které vstupují do výpočtu regulačních omezení v hodnoceném období:

a)

průměrná úhrada na jednoho unikátního pojištěnce za zvlášť účtované léčivé přípravky, s výjimkou úhrady zvlášť účtovaných léčivých přípravků označených symbolem „S“ podle § 39 odst. 1 vyhlášky č. 376/2011 Sb., a úhrady za zvlášť účtovaný materiál v referenčním období;

b)

průměrná úhrada na jednoho unikátního pojištěnce za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky v referenčním období;

c)

průměrná úhrada na jednoho unikátního pojištěnce za vyžádanou péči ve vyjmenovaných odbornostech v referenčním období.

2.

Pokud poskytovatel hrazených služeb poskytující dialyzační péči dosáhne průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce za zvlášť účtované léčivé přípravky, s výjimkou úhrady zvlášť účtovaných léčivých přípravků označených symbolem „S“ podle § 39 odst. 1 vyhlášky č. 376/2011 Sb. a úhrady za zvlášť účtovaný materiál v hodnoceném období vyšší než 102 % průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce za zvlášť účtované léčivé přípravky, s výjimkou úhrady zvlášť účtovaných léčivých přípravků označených symbolem „S“ podle § 39 odst. 1 vyhlášky č. 376/2011 Sb. a úhrady za zvlášť účtovaný materiál vykázaný v referenčním období, zdravotní pojišťovna sníží poskytovateli celkovou úhradu o částku odpovídající součinu 2,5 % z překročení uvedené průměrné úhrady a počtu unikátních pojištěnců v hodnoceném období za každé započaté 0,5 % překročení uvedené průměrné úhrady, nejvýše však 40 % z překročení. Průměrná úhrada na jednoho unikátního pojištěnce v hodnoceném období a počet unikátních pojištěnců v hodnoceném období se vypočte z celkového počtu unikátních pojištěnců, do kterého se nezahrnou unikátní pojištěnci, na které byl vykázán pouze výkon č. 09513 podle seznamu výkonů.

3.

Pokud poskytovatel dosáhne průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky v hodnoceném období vyšší než 102 % průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky v referenčním období, zdravotní pojišťovna sníží poskytovateli celkovou úhradu o částku odpovídající součinu 2,5 % z překročení uvedené průměrné úhrady a počtu unikátních pojištěnců v hodnoceném období za každé započaté 0,5 % překročení uvedené průměrné úhrady, nejvýše však 40 % z překročení. Průměrná úhrada na jednoho unikátního pojištěnce v hodnoceném období a počet unikátních pojištěnců v hodnoceném období se vypočte z celkového počtu unikátních pojištěnců, do kterého se nezahrnou unikátní pojištěnci, na které byl vykázán pouze výkon č. 09513 podle seznamu výkonů.

4.

Pokud poskytovatel dosáhne průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce za vyžádanou péči ve vyjmenovaných odbornostech v hodnoceném období vyšší než 104% průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce za vyžádanou péči ve vyjmenovaných odbornostech v referenčním období, zdravotní pojišťovna sníží poskytovateli celkovou úhradu o částku odpovídající součinu 2,5 % z překročení uvedené průměrné úhrady a počtu unikátních pojištěnců v hodnoceném období za každé započaté 0,5 % překročení uvedené průměrné úhrady, nejvýše však 40 % z překročení. Průměrná úhrada na jednoho unikátního pojištěnce v hodnoceném období a počet unikátních pojištěnců v hodnoceném období podle věty první se vypočte z celkového počtu unikátních pojištěnců, do kterého se nezahrnou unikátní pojištěnci, na které byl vykázán pouze výkon č. 09513 podle seznamu výkonů. Do vyžádané péče se nezahrnují výkony mamografického screeningu, screeningu karcinomu děložního hrdla a screeningu kolorektálního karcinomu prováděné poskytovatelem, který má se zdravotní pojišťovnou na poskytování těchto zdravotních výkonů uzavřenu smlouvu. Do vyžádané péče se dále nezahrnou náklady na pojištěnce zdravotní pojišťovny, na které byly poskytovatelem vykázány hrazené zdravotní služby definované v části B bodu 1 písm. a), b) nebo e). Pro účely stanovení výše průměrných úhrad i výše případné srážky podle věty první se výkony vyžádané péče v hodnoceném i referenčním období ocení podle seznamu výkonů ve znění účinném k 1. lednu 2020 hodnotou bodu platnou v hodnoceném období.

5.

Regulační omezení podle bodů 2 až 4 se nepoužijí, pokud poskytovatel odůvodní nezbytnost poskytnutí hrazených služeb, na jejichž základě došlo k překročení průměrných úhrad podle bodů 2 až 4.

6.

Regulační omezení podle bodu 2 se nepoužijí, pokud součet úhrad zdravotní pojišťovny poskytovatelům specializované ambulatní péče za zvlášť účtované léčivé přípravky a zvlášť účtovaný materiál v hodnoceném období nepřevýší u příslušné zdravotní pojišťovny součet úhrad na tento druh hrazených služeb v referenčním období.

7.

Regulační omezení podle bodu 3 se nepoužijí, pokud součet úhrad zdravotní pojišťovny za léčivé přípravky a zdravotnické prostředky předepsané poskytovateli specializované ambulantní péče v hodnoceném období nepřevýší předpokládanou výši úhrad na tento druh hrazených služeb na rok 2020 podle zdravotně pojistného plánu této zdravotní pojišťovny.

8.

Regulační omezení podle bodu 4 se nepoužijí, pokud součet úhrad zdravotní pojišťovny za vyžádanou péči ve vyjmenovaných odbornostech v hodnoceném období nepřevýší předpokládanou výši úhrad na tento druh hrazených služeb na rok 2020 podle zdravotně pojistného plánu této zdravotní pojišťovny.

9.

Pokud poskytovatel předepíše zdravotnický prostředek schválený revizním lékařem zdravotní pojišťovny, nezahrnuje se úhrada za tento zdravotnický prostředek do výpočtu regulačních omezení podle bodu 3.

10.

U poskytovatele, kde oproti referenčnímu období došlo ke změně nasmlouvaného rozsahu poskytovaných hrazených služeb, zdravotní pojišťovna po dohodě s poskytovatelem hodnoty průměrných úhrad v referenčním období pro tyto účely přiměřeně upraví; ke změně rozsahu dojde zejména v případě změny počtu nositelů výkonů oprávněných předepisovat léčivé přípravky a zdravotnické prostředky a vyžadovat péči ve vyjmenovaných odbornostech.

11.

U poskytovatele, který v referenčním období nebo v jeho části neexistoval, neměl uzavřenu smlouvu se zdravotní pojišťovnou, nebo v případě převodu všech majetkových práv vztahujících se k poskytování podle § 17 odst. 8 zákona, použije zdravotní pojišťovna pro účely uplatnění regulačních omezení podle bodů 2 až 4 referenční hodnoty srovnatelných poskytovatelů.

12.

Regulační omezení podle bodů 2 až 4 se nepoužije, jedná-li se o hrazené služby poskytnuté zahraničním pojištěncům, nebo pokud poskytovatel v referenčním nebo hodnoceném období ošetřil 50 a méně unikátních pojištěnců zdravotní pojišťovny při nasmlouvané kapacitě poskytovaných hrazených služeb nejméně 30 ordinačních hodin týdně. V případě nasmlouvané kapacity poskytovaných hrazených služeb menší než 30 ordinačních hodin týdně se limit 50 ošetřených unikátních pojištěnců přepočítává koeficientem n/30, kde n se rovná nasmlouvané kapacitě poskytovaných hrazených služeb pro danou odbornost.

13.

Zdravotní pojišťovna uplatní regulační srážku podle bodů 2 až 4 maximálně do výše odpovídající 15 % úhrady poskytnuté touto zdravotní pojišťovnou poskytovateli za výkony snížené o úhradu za zvlášť účtovaný materiál a zvlášť účtované léčivé přípravky za hodnocené období.

 

D)

Kvalitativní kritéria poskytované dialyzační péče a jejich vyhodnocení

1)

Parametry předávaných údajů

a)

Poskytovatel referoval v souladu s vyhláškou č. 268/2019 Sb. výsledky jím poskytované pravidelné dialyzační péče za jednotlivá pracoviště (dialyzační střediska) v průběhu roku 2020 kvartálně, a to vždy po ukončení daného kvartálu. Data za poslední kvartál roku 2020 referoval poskytovatel nejpozději do 31. ledna 2021.

b)

Poskytovatel referoval minimálně 90 % pojištěnců ošetřených na daném pracovišti, kteří splnili podmínky pravidelného dialyzačního léčení.

c)

Za pacienta v pravidelném dialyzačním léčení se považuje pojištěnec, u kterého jsou pravidelně prováděny výkony dialyzačních nebo hemoeliminačních metod nebo peritoneální dialýzy podle seznamu výkonů, a to alespoň do 90 dní od prvního dne jejich vykázání.

d)

Poskytovatel referoval zdravotní pojišťovně informace a data o průběhu dialyzační léčby.

2)

Parametry kvality léčby v pravidelném dialyzačním léčení

a.

Dohodnuté parametry kvality:

Parametr kvality dialyzační léčby

Minimální procento referovaných pojištěnců ošetřených na pracovišti poskytovatele plnících daný parametr kvality

Hodnota Hb>100g/l

70%

Hodnota P < 1,8 mmol/1

50%

Hodnota KtV > 1,2

70%

Počet transplantovaných pojištěnců a pojištěnců zařazených do čekací listiny

7%

b.

Do vyhodnocení kvalitativních kritérií nejsou zahrnuti pojištěnci, jimž byly poskytnuty pouze hrazené služby vykázané výkony peritoneální dialýzy podle seznamu výkonů.

Příloha č. 9

Hodnoty navýšení úhrad podle typu ošetřovacího dne

Typ ošetřovacího dne podle seznamu výkonů

Navýšení úhrady

Koeficient kompenzace COVID-19

00001

234

1

00002

234

1

00003

327

1

00005

179

1,038

00006

144

1

00010

234

1

00011

701

1

00012

234

1

00015

467

1

00017

538

1

00020

216

1,034

00021

150

1,033

00022

108

1,091

00023

233

1,053

00024

233

1,038

00025

466

1,001

00026

188

1,055

00027

108

1,029

00028

233

1,266

00029

233

1,142

00030

233

1,022

00040

934

1

00041

934

1

00042

934

1

00051

1 869

1

00052

1 869

1

00053

1 869

1

00055

1 869

1

00057

1 121

1

00058

934

1

00061

1 869

1

00062

1 869

1

00065

1 869

1

00068

1 168

1

00071

1 869

1

00072

1 869

1

00075

1 869

1

00078

1 121

1

00080

1 121

1

00082

934

1

00085

701

1

Příloha č. 10

Paušální úhrada - Skupiny vztažené k diagnóze podle Klasifikace s relativními váhami těchto skupin

Baze

ir-drg4

Název skupiny

Relativní váha 2020

0003

00031

ALLOGENNÍ TRANSPLANTACE KOSTNÍ DŘENĚ BEZ CC

15,8635

0003

00032

ALLOGENNÍ TRANSPLANTACE KOSTNÍ DŘENĚ SCC

27,5976

0003

00033

ALLOGENNÍ TRANSPLANTACE KOSTNÍ DŘENĚ SMCC

27,5976

0004

00041

DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 240 HODIN (11-21 DNÍ) BEZ CC

13,4935

0004

00042

DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 240 HODIN (11-21 DNÍ) S CC

13,4935

0004

00043

DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 240 HODIN (11-21 DNÍ) S MCC

13,8681

0005

00051

DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 96 HODIN (5-10 DNÍ) BEZ CC

7,0935

0005

00052

DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 96 HODIN (5-10 DNÍ) S CC

7,0935

0005

00053

DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 96 HODIN (5-10 DNÍ) S MCC

7,7703

0006

00060

DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 1800 HODIN (VÍCE NEŽ 75 DNÍ)

81,2091

0007

00070

DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 1008 HODIN (VÍCE NEŽ 43 DNÍ) S TRANSPLANTACÍ SRDCE, PLIC, JATER, KOSTNÍ DŘENĚ

110,4444

0008

00080

DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 1008 HODIN (43-75 DNÍ) S EKONOMICKY NÁROČNÝM VÝKONEM

52,6309

0009

00090

DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 1008 HODIN (43-75 DNÍ)

37,8735

0010

00100

DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 504 HODIN (22-42 DNÍ) S EKONOMICKY NÁROČNÝM VÝKONEM

33,1500

0011

00110

DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 504 HODIN (22-42 DNÍ)

22,9223

0012

00121

DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 240 HODIN (11-21 DNÍ) S EKONOMICKY NÁROČNÝM VÝKONEM BEZ CC

20,0536

0012

00122

DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 240 HODIN (11-21 DNÍ) S EKONOMICKY NÁROČNÝM VÝKONEM S CC

20,0536

0012

00123

DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 240 HODIN (11-21 DNÍ) S EKONOMICKY NÁROČNÝM VÝKONEM S MCC

20,3392

0013

00131

DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 96 HODIN (5-10 DNÍ) S EKONOMICKY NÁROČNÝM VÝKONEM BEZ CC

12,3761

0013

00132

DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 96 HODIN (5-10 DNÍ) S EKONOMICKY NÁROČNÝM VÝKONEM S CC

12,3761

0013

00133

DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 96 HODIN (5-10 DNÍ) S EKONOMICKY NÁROČNÝM VÝKONEM S MCC

12,6480

0014

00141

AUTOLOGNÍ TRANSPLANTACE KOSTNÍ DŘENĚ BEZ CC

5,4395

0014

00142

AUTOLOGNÍ TRANSPLANTACE KOSTNÍ DŘENĚ SCC

5,8183

0014

00143

AUTOLOGNÍ TRANSPLANTACE KOSTNÍ DŘENĚ SMCC

7,2000

0015

00151

SEPARACE KOSTNÍ DŘENĚ BEZ CC

2,2380

0015

00152

SEPARACE KOSTNÍ DŘENĚ S CC

2,8840

0015

00153

SEPARACE KOSTNÍ DŘENĚ S MCC

4,4022

0016

00161

ČASNÁ REHABILITACE PO PORANĚNÍ NEBO ONEMOCNĚNÍ MÍCHY S EKONOMICKY ZÁVAŽNÝM VÝKONEM BEZ CC

60,1461

0016

00162

ČASNÁ REHABILITACE PO PORANĚNÍ NEBO ONEMOCNĚNÍ MÍCHY S EKONOMICKY ZÁVAŽNÝM VÝKONEM S CC

60,1461

0016

00163

ČASNÁ REHABILITACE PO PORANĚNÍ NEBO ONEMOCNĚNÍ MÍCHY S EKONOMICKY ZÁVAŽNÝM VÝKONEM S MCC

60,1461

0017

00171

ČASNÁ REHABILITACE PO PORANĚNÍ NEBO ONEMOCNĚNÍ MÍCHY BEZ CC

22,8077

0017

00172

ČASNÁ REHABILITACE PO PORANĚNÍ NEBO ONEMOCNĚNÍ MÍCHY S CC

22,8077

0017

00173

ČASNÁ REHABILITACE PO PORANĚNÍ NEBO ONEMOCNĚNÍ MÍCHY S MCC

22,8077

0018

00180

IMPLANTACE NEUROSTIMULÁTORU PRO HLUBOKOU MOZKOVOU STIMULACI

25,4780

0018

00181

IMPLANTACE NEUROSTIMULÁTORU BEZ CC

0,0000

0018

00182

IMPLANTACE NEUROSTIMULÁTORU S CC

0,0000

0018

00183

IMPLANTACE NEUROSTIMULÁTORU S MCC

0,0000

0019

00190

IMPLANTACE JINÝCH NEUROSTIMULÁTORU A LÉKOVÉ PUMPY

11,3441

0101

01011

KRANIOTOMIE BEZ CC

3,2886

0101

01012

KRANIOTOMIE S CC

4,5995

0101

01013

KRANIOTOMIE S MCC

6,4973

0102

01021

SPINÁLNÍ VÝKONY BEZ CC

2,4582

0102

01022

SPINÁLNÍ VÝKONY S CC

3,2223

0102

01023

SPINÁLNÍ VÝKONY S MCC

5,4600

0103

01031

VÝKONY NA EXTRAKRANIÁLNÍCH CÉVÁCH BEZ CC

1,6901

0103

01032

VÝKONY NA EXTRAKRANIÁLNÍCH CÉVÁCH SCC

2,2838

0103

01033

VÝKONY NA EXTRAKRANIÁLNÍCH CÉVÁCH S MCC

3,1957

0104

01041

VÝKONY NA KRANIÁLNÍCH A PERIFERNÍCH NERVECH BEZ CC

0,4486

0104

01042

VÝKONY NA KRANIÁLNÍCH A PERIFERNÍCH NERVECH S CC

0,6146

0104

01043

VÝKONY NA KRANIÁLNÍCH A PERIFERNÍCH NERVECH S MCC

1,1317

0105

01051

UVOLNĚNÍ KARPÁLNÍHO TUNELU BEZ CC

0,2354

0105

01052

UVOLNĚNÍ KARPÁLNÍHO TUNELU S CC

0,3439

0105

01053

UVOLNĚNÍ KARPÁLNÍHO TUNELU S MCC

0,3444

0106

01061

JINÉ VÝKONY PŘI ONEMOCNĚNÍCH A PORUCHÁCH NERVOVÉHO SYSTÉMU BEZ CC

1,2430

0106

01062

JINÉ VÝKONY PŘI ONEMOCNĚNÍCH A PORUCHÁCH NERVOVÉHO SYSTÉMU S CC

2,5007

0106

01063

JINÉ VÝKONY PŘI ONEMOCNĚNÍCH A PORUCHÁCH NERVOVÉHO SYSTÉMU S MCC

5,4183

0107

01070

ENDOVASKULÁRNÍ VÝKONY PŘI MOZKOVÉM INFARKTU

7,1898

0108

01080

ENDOVASKULÁRNÍ VÝKONY PŘI JINÝCH ONEMOCNĚNÍCH NERVOVÉHO SYSTÉMU

3,9877

0130

01301

PORUCHY A PORANĚNÍ MÍCHY BEZ CC

0,6232

0130

01302

PORUCHY A PORANĚNÍ MÍCHY S CC

1,0922

0130

01303

PORUCHY A PORANĚNÍ MÍCHY S MCC

2,3912

0131

01311

MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ, NĚKTERÉ INFEKCE A DEGENERATIVNÍ PORUCHY NERVOVÉHO SYSTÉMU BEZ CC

0,6053

0131

01312

MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ, NĚKTERÉ INFEKCE A DEGENERATIVNÍ PORUCHY NERVOVÉHO SYSTÉMU S CC

0,7363

0131

01313

MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ, NĚKTERÉ INFEKCE A DEGENERATIVNÍ PORUCHY NERVOVÉHO SYSTÉMU S MCC

1,1041

0132

01321

ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA A CEREBELÁRNÍ ATAXIE BEZ CC

0,4302

0132

01322

ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA A CEREBELÁRNÍ ATAXIE S CC

0,5644

0132

01323

ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA A CEREBELÁRNÍ ATAXIE S MCC

0,7790

0133

01331

NETRAUMATICKÉ INTRAKRANIÁLNÍ KRVÁCENÍ BEZ CC

1,0829

0133

01332

NETRAUMATICKÉ INTRAKRANIÁLNÍ KRVÁCENÍ S CC

1,6121

0133

01333

NETRAUMATICKÉ INTRAKRANIÁLNÍ KRVÁCENÍ S MCC

2,2204

0134

01341

CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA S INFARKTEM BEZ CC

0,8194

0134

01342

CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA S INFARKTEM S CC

1,1127

0134

01343

CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA S INFARKTEM S MCC

1,7233

0135

01351

NESPECIFICKÁ CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA A PRECEREBRÁLNÍ OKLUZE BEZ INFARKTU BEZ CC

0,5962

0135

01352

NESPECIFICKÁ CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA A PRECEREBRÁLNÍ OKLUZE BEZ INFARKTU S CC

0,6641

0135

01353

NESPECIFICKÁ CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA A PRECEREBRÁLNÍ OKLUZE BEZ INFARKTU S MCC

1,0883

0136

01361

TRANZITORNÍISCHEMICKÁ ATAKA BEZ CC

0,4700

0136

01362

TRANZITORNÍ ISCHEMICKÁ ATAKA S CC

0,5367

0136

01363

TRANZITORNÍ ISCHEMICKÁ ATAKA S MCC

0,6739

0137

01371

PORUCHY KRANIÁLNÍCH A PERIFERNÍCH NERVŮ BEZ CC

0,4956

0137

01372

PORUCHY KRANIÁLNÍCH A PERIFERNÍCH NERVŮ S CC

0,5818

0137

01373

PORUCHY KRANIÁLNÍCH A PERIFERNÍCH NERVŮ S MCC

0,7448

0138

01381

BAKTERIÁLNÍ A TUBERKULÓZNÍ INFEKCE NERVOVÉHO SYSTÉMU BEZ CC

1,0704

0138

01382

BAKTERIÁLNÍ A TUBERKULÓZNÍ INFEKCE NERVOVÉHO SYSTÉMU S CC

2,4266

0138

01383

BAKTERIÁLNÍ A TUBERKULÓZNÍ INFEKCE NERVOVÉHO SYSTÉMU S MCC

3,2842

0139

01391

NEBAKTERIÁLNÍ INFEKCE NERVOVÉHO SYSTÉMU, KROMĚ VIROVÉ MENINGITIDY BEZ CC

0,9780

0139

01392

NEBAKTERIÁLNÍ INFEKCE NERVOVÉHO SYSTÉMU, KROMĚ VIROVÉ MENINGITIDY S CC

1,3898

0139

01393

NEBAKTERIÁLNÍ INFEKCE NERVOVÉHO SYSTÉMU, KROMĚ VIROVÉ MENINGITIDY S MCC

2,2188

0140

01401

VIROVÁ MENINGITIDA BEZ CC

0,9675

0140

01402

VIROVÁ MENINGITIDA S CC

1,1444

0140

01403

VIROVÁ MENINGITIDA S MCC

1,5141

0141

01411

NETRAUMATICKÁ PORUCHA VĚDOMÍ A KÓMA BEZ CC

0,4883

0141

01412

NETRAUMATICKÁ PORUCHA VĚDOMÍ A KÓMA S CC

0,6456

0141

01413

NETRAUMATICKÁ PORUCHA VĚDOMÍ A KÓMA S MCC

1,2366

0142

01421

EPILEPTICKÝ ZÁCHVAT BEZ CC

0,4924

0142

01422

EPILEPTICKÝ ZÁCHVAT S CC

0,6420

0142

01423

EPILEPTICKÝ ZÁCHVAT S MCC

1,1584

0143

01431

MIGRÉNA A JINÉ BOLESTI HLAVY BEZ CC

0,4129

0143

01432

MIGRÉNA A JINÉ BOLESTI HLAVY S CC

0,5330

0143

01433

MIGRÉNA A JINÉ BOLESTI HLAVY S MCC

0,7168

0144

01441

KRANIÁLNÍ AINTRAKRANIÁLNÍ PORANĚNÍ BEZ CC

0,6737

0144

01442

KRANIÁLNÍ A INTRAKRANIÁLNÍ PORANĚNÍ SCC

1,1159

0144

01443

KRANIÁLNÍ A INTRAKRANIÁLNÍ PORANĚNÍ S MCC

2,3755

0145

01451

OTŘES MOZKU BEZ CC

0,2238

0145

01452

OTŘES MOZKU S CC

0,2541

0145

01453

OTŘES MOZKU S MCC

0,4775

0146

01461

JINÉ PORUCHY NERVOVÉHO SYSTÉMU BEZ CC

0,3836

0146

01462

JINÉ PORUCHY NERVOVÉHO SYSTÉMU S CC

0,5099

0146

01463

JINÉ PORUCHY NERVOVÉHO SYSTÉMU S MCC

0,7590

0201

02011

ENUKLEACE A VÝKONY NA OČNICI BEZ CC

1,1362

0201

02012

ENUKLEACE A VÝKONY NA OČNICI S CC

1,6634

0201

02013

ENUKLEACE A VÝKONY NA OČNICI S MCC

2,1766

0202

02021

EXTRAOKULÁRNÍ VÝKONY, KROMĚ OČNICE BEZ CC

0,4635

0202

02022

EXTRAOKULÁRNÍ VÝKONY, KROMĚ OČNICE S CC

0,5593

0202

02023

EXTRAOKULÁRNÍ VÝKONY, KROMĚ OČNICE S MCC

0,6752

0203

02031

INTRAOKULÁRNÍ VÝKONY, KROMĚ ČOČKY BEZ CC

0,9810

0203

02032

INTRAOKULÁRNÍ VÝKONY, KROMĚ ČOČKY S CC

1,0816

0203

02033

INTRAOKULÁRNÍ VÝKONY, KROMĚ ČOČKY S MCC

1,2448

0204

02041

VÝKONY NA ČOČCE S NEBO BEZ VITREKTOMIE BEZ CC

0,5296

0204

02042

VÝKONY NA ČOČCE S NEBO BEZ VITREKTOMIE S CC

0,5585

0204

02043

VÝKONY NA ČOČCE S NEBO BEZ VITREKTOMIE S MCC

0,5585

0230

02301

AKUTNÍ A ZÁVÁŽNÉ INFEKCE OKA BEZ CC

0,5678

0230

02302

AKUTNÍ A ZÁVÁŽNÉ INFEKCE OKA S CC

0,7369

0230

02303

AKUTNÍ A ZÁVÁŽNÉ INFEKCE OKA S MCC

0,8888

0231

02311

NEUROLOGICKÉ A CÉVNÍ PORUCHY OKA BEZ CC

0,5396

0231

02312

NEUROLOGICKÉ A CÉVNÍ PORUCHY OKA S CC

0,7254

0231

02313

NEUROLOGICKÉ A CÉVNÍ PORUCHY OKA S MCC

0,7492

0232

02321

JINÉ PORUCHY OKA BEZ CC

0,3416

0232

02322

JINÉ PORUCHY OKA S CC

0,4081

0232

02323

JINÉ PORUCHY OKA S MCC

0,6441

0301

03011

VELKÉ VÝKONY NA HRTANU A PRÚDUŠNICI BEZ CC

4,2319

0301

03012

VELKÉ VÝKONY NA HRTANU A PRÚDUŠNICI S CC

5,7766

0301

03013

VELKÉ VÝKONY NA HRTANU A PRÚDUŠNICI S MCC

10,2548

0302

03021

JINÉ VELKÉ VÝKONY NA HLAVĚ A KRKU BEZ CC

2,1906

0302

03022

JINÉ VELKÉ VÝKONY NA HLAVĚ A KRKU S CC

4,2904

0302

03023

JINÉ VELKÉ VÝKONY NA HLAVĚ A KRKU S MCC

6,8559

0303

03031

VÝKONY NA OBLIČEJOVÝCH KOSTECH, KROMĚ VELKÝCH VÝKONŮ NA HLAVĚ A KRKU BEZ CC

2,9525

0303

03032

VÝKONY NA OBLIČEJOVÝCH KOSTECH, KROMĚ VELKÝCH VÝKONŮ NA HLAVĚ A KRKU S CC

3,1009

0303

03033

VÝKONY NA OBLIČEJOVÝCH KOSTECH, KROMĚ VELKÝCH VÝKONŮ NA HLAVĚ A KRKU S MCC

5,5757

0304

03041

VÝKONY NA ÚSTECH BEZ CC

1,3632

0304

03042

VÝKONY NA ÚSTECH S CC

2,1192

0304

03043

VÝKONY NA ÚSTECH S MCC

2,3596

0305

03051

VÝKONY NA DUTINÁCH A MASTOIDU BEZ CC

1,2995

0305

03052

VÝKONY NA DUTINÁCH A MASTOIDU S CC

1,5963

0305

03053

VÝKONY NA DUTINÁCH A MASTOIDU S MCC

1,6458

0306

03061

VÝKONY NA SLINNÉ ŽLÁZE BEZ CC

1,0863

0306

03062

VÝKONY NA SLINNÉ ŽLÁZE S CC

1,3223

0306

03063

VÝKONY NA SLINNÉ ŽLÁZE S MCC

1,6953

0307

03071

NÁPRAVA ROZŠTĚPU RTU A PATRA BEZ CC

1,6889

0307

03072

NÁPRAVA ROZŠTĚPU RTU A PATRA S CC

1,6889

0307

03073

NÁPRAVA ROZŠTĚPU RTU A PATRA S MCC

1,8452

0308

03081

VÝKONY NA KRČNÍCH A NOSNÍCH MANDLÍCH BEZ CC

0,4620

0308

03082

VÝKONY NA KRČNÍCH A NOSNÍCH MANDLÍCH SCC

0,5761

0308

03083

VÝKONY NA KRČNÍCH A NOSNÍCH MANDLÍCH SMCC

0,6392

0309

03091

JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH UŠÍ, NOSU, ÚST A HRDLA BEZ CC

0,5690

0309

03092

JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH UŠÍ, NOSU, ÚST A HRDLA S CC

0,8245

0309

03093

JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH UŠÍ, NOSU, ÚST A HRDLA S MCC

1,4097

0310

03100

KOCHLEÁRNÍ IMPLANTÁT

22,2683

0330

03301

MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ UCHA, NOSU, ÚST A HRDLA BEZ CC

0,4519

0330

03302

MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ UCHA, NOSU, ÚST A HRDLA S CC

0,5142

0330

03303

MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ UCHA, NOSU, ÚST A HRDLA S MCC

0,8573

0331

03311

PORUCHY ROVNOVÁHY BEZ CC

0,4311

0331

03312

PORUCHY ROVNOVÁHY S CC

0,5064

0331

03313

PORUCHY ROVNOVÁHY S MCC

0,6096

0332

03321

EPISTAXE BEZ CC

0,2927

0332

03322

EPISTAXE S CC

0,3851

0332

03323

EPISTAXE S MCC

0,5019

0333

03331

EPIGLOTITIS, OTITIS MEDIA, INFEKCE HORNÍCH CEST DÝCHACÍCH, LARYNGOTRACHEITIS BEZ CC

0,3243

0333

03332

EPIGLOTITIS, OTITIS MEDIA, INFEKCE HORNÍCH CEST DÝCHACÍCH, LARYNGOTRACHEITIS S CC

0,4455

0333

03333

EPIGLOTITIS, OTITIS MEDIA, INFEKCE HORNÍCH CEST DÝCHACÍCH, LARYNGOTRACHEITIS S MCC

0,5815

0334

03341

NEMOCI ZUBŮ A ÚST BEZ CC

0,9968

0334

03342

NEMOCI ZUBŮ A ÚST S CC

1,0035

0334

03343

NEMOCI ZUBŮ A ÚST S MCC

1,4948

0335

03351

JINÉ PORUCHY UŠÍ, NOSU, ÚST A HRDLA BEZ CC

0,3537

0335

03352

JINÉ PORUCHY UŠÍ, NOSU, ÚST A HRDLA S CC

0,4179

0335

03353

JINÉ PORUCHY UŠÍ, NOSU, ÚST A HRDLA S MCC

0,5478

0401

04011

VELKÉ HRUDNÍ VÝKONY BEZ CC

3,3069

0401

04012

VELKÉ HRUDNÍ VÝKONY S CC

4,1272

0401

04013

VELKÉ HRUDNÍ VÝKONY S MCC

5,4514

0402

04021

MENŠÍ HRUDNÍ VÝKONY BEZ CC

2,8815

0402

04022

MENŠÍ HRUDNÍ VÝKONY S CC

2,9550

0402

04023

MENŠÍ HRUDNÍ VÝKONY S MCC

4,4035

0403

04031

JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH DÝCHACÍHO SYSTÉMU BEZ CC

0,8415

0403

04032

JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH DÝCHACÍHO SYSTÉMU S CC

1,2127

0403

04033

JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH DÝCHACÍHO SYSTÉMU S MCC

2,4085

0430

04301

CYSTICKÁ FIBRÓZA BEZ CC

1,2303

0430

04302

CYSTICKÁ FIBRÓZA S CC

1,8685

0430

04303

CYSTICKÁ FIBRÓZA S MCC

2,1578

0431

04310

RESPIRAČNÍ SELHÁNÍ

1,6667

0432

04321

PL1CNÍ EMBOL1E BEZ CC

0,7345

0432

04322

PLICNÍ EMBOLIE S CC

0,8339

0432

04323

PLICNÍ EMBOLIE S MCC

1,0006

0433

04331

ZÁVAŽNÉ TRAUMA HRUDNÍKU BEZ CC

0,3645

0433

04332

ZÁVAŽNÉ TRAUMA HRUDNÍKU S CC

0,6141

0433

04333

ZÁVAŽNÉ TRAUMA HRUDNÍKU S MCC

0,9741

0434

04341

MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ DÝCHACÍHO SYSTÉMU BEZ CC

0,4907

0434

04342

MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ DÝCHACÍHO SYSTÉMU S CC

0,6173

0434

04343

MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ DÝCHACÍHO SYSTÉMU S MCC

0,8408

0435

04351

INFEKCE A ZÁNĚTY DÝCHACÍHO SYSTÉMU BEZ CC

0,7317

0435

04352

INFEKCE A ZÁNĚTY DÝCHACÍHO SYSTÉMU S CC

0,9602

0435

04353

INFEKCE A ZÁNĚTY DÝCHACÍHO SYSTÉMU S MCC

1,5545

0436

04361

PROSTÁ PNEUMONIE A DÁVIVÝ KAŠEL BEZ CC

0,5767

0436

04362

PROSTÁ PNEUMONIE A DÁVIVÝ KAŠEL S CC

0,7310

0436

04363

PROSTÁ PNEUMONIE A DÁVIVÝ KAŠEL S MCC

1,0580

0437

04371

CHRONICKÁ OBSTRUKTIVNÍ PLICNÍ NEMOC BEZ CC

0,4544

0437

04372

CHRONICKÁ OBSTRUKTIVNÍ PLICNÍ NEMOC S CC

0,6048

0437

04373

CHRONICKÁ OBSTRUKTIVNÍ PLICNÍ NEMOC S MCC

0,9336

0438

04381

ASTMA A BRONCHIOLITIDA BEZ CC

0,3981

0438

04382

ASTMA A BRONCHIOLITIDA S CC

0,5508

0438

04383

ASTMA A BRONCHIOLITIDA S MCC

0,8134

0439

04391

INTERSTICIÁLNÍ CHOROBA PLIC BEZ CC

0,5808

0439

04392

INTERSTICIÁLNÍ CHOROBA PLIC S CC

0,7424

0439

04393

INTERSTICIÁLNÍ CHOROBA PLIC S MCC

1,1181

0440

04401

PNEUMOTORAX A PLEURÁNÍ VÝPOTEK BEZ CC

0,7339

0440

04402

PNEUMOTORAX A PLEURÁNÍ VÝPOTEK S CC

0,8661

0440

04403

PNEUMOTORAX A PLEURÁNÍ VÝPOTEK S MCC

1,2956

0441

04411

PŘÍZNAKY, SYMPTOMY A JINÉ DIAGNÓZY DÝCHACÍHO SYSTÉMU BEZ CC

0,4171

0441

04412

PŘÍZNAKY, SYMPTOMY A JINÉ DIAGNÓZY DÝCHACÍHO SYSTÉMU S CC

0,5591

0441

04413

PŘÍZNAKY, SYMPTOMY A JINÉ DIAGNÓZY DÝCHACÍHO SYSTÉMU S MCC

0,8203

0500

05000

ÚMRTÍ DO 5 DNÍ OD PŘÍJMU PŘI HLAVNÍ DIAGNÓZE OBĚHOVÉHO SYSTÉMU

0,4204

0501

05011

SRDEČNÍ DEFIBRILÁTOR A IMPLANTÁT PRO PODPORU FUNKCE SRDCE BEZ CC

13,3977

0501

05012

SRDEČNÍ DEFIBRILÁTOR A IMPLANTÁT PRO PODPORU FUNKCE SRDCE S CC

14,1683

0501

05013

SRDEČNÍ DEFIBRILÁTOR A IMPLANTÁT PRO PODPORU FUNKCE SRDCE S MCC

17,2009

0502

05021

VÝKONY NA SRDEČNÍ CHLOPNI SE SRDEČNÍ KATETRIZACÍ BEZ CC

13,0696

0502

05022

VÝKONY NA SRDEČNÍ CHLOPNI SE SRDEČNÍ KATETRIZACÍ S CC

13,0696

0502

05023

VÝKONY NA SRDEČNÍ CHLOPNI SE SRDEČNÍ KATETRIZACÍ S MCC

16,1010

0503

05031

OPERACE A ZÁKROKY PRO VROZENÉ SRDEČNÍ VADY NA OTEVŘENÉM SRDCI BEZ CC

7,5532

0503

05032

OPERACE A ZÁKROKY PRO VROZENÉ SRDEČNÍ VADY NA OTEVŘENÉM SRDCI S CC

9,3162

0503

05033

OPERACE A ZÁKROKY PRO VROZENÉ SRDEČNÍ VADY NA OTEVŘENÉM SRDCI S MCC

10,8863

0504

05041

VÝKONY NA SRDEČNÍ CHLOPNI BEZ SRDEČNÍ KATETRIZACE BEZ CC

9,8039

0504

05042

VÝKONY NA SRDEČNÍ CHLOPNI BEZ SRDEČNÍ KATETRIZACE S CC

10,7579

0504

05043

VÝKONY NA SRDEČNÍ CHLOPNI BEZ SRDEČNÍ KATETRIZACE S MCC

13,1732

0505

05051

KORONÁRNÍ BYPASS SE SRDEČNÍ KATETRIZACÍ BEZ CC

8,6451

0505

05052

KORONÁRNÍ BYPASS SE SRDEČNÍ KATETRIZACÍ S CC

9,3354

0505

05053

KORONÁRNÍ BYPASS SE SRDEČNÍ KATETRIZACÍ S MCC

11,2100

0506

05061

KORONÁRNÍ BYPASS BEZ SRDEČNÍ KATETRIZACE BEZ CC

7,2607

0506

05062

KORONÁRNÍ BYPASS BEZ SRDEČNÍ KATETRIZACE S CC

7,3728

0506

05063

KORONÁRNÍ BYPASS BEZ SRDEČNÍ KATETRIZACE S MCC

8,4928

0507

05070

IMPLANTACE TRVALÉHO KARDIOSTIMULÁTORU U AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU, SELHÁNÍ SRDCE NEBO ŠOKU

5,0907

0508

05081

OPERACE A ZÁKROKY PRO VROZENÉ SRDEČNÍ VADY NA ZAVŘENÉM SRDCI BEZ CC

4,4077

0508

05082

OPERACE A ZÁKROKY PRO VROZENÉ SRDEČNÍ VADY NA ZAVŘENÉM SRDCI S CC

5,5256

0508

05083

OPERACE A ZÁKROKY PRO VROZENÉ SRDEČNÍ VADY NA ZAVŘENÉM SRDCI S MCC

6,7655

0509

05091

VELKÉ ABDOMINÁLNÍ VASKULÁRNÍ VÝKONY BEZ CC

5,4064

0509

05092

VELKÉ ABDOMINÁLNÍ VASKULÁRNÍ VÝKONY SCC

7,2601

0509

05093

VELKÉ ABDOMINÁLNÍ VASKULÁRNÍ VÝKONY SMCC

9,3116

0510

05101

JINÉ PERKUTÁNNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ VÝKONY PŘI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU BEZ CC

3,0091

0510

05102

JINÉ PERKUTÁNNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ VÝKONY PŘI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU S CC

3,3085

0510

05103

JINÉ PERKUTÁNNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ VÝKONY PŘI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU S MCC

4,2257

0511

05111

IMPLANTACE TRVALÉHO KARDIOSTIMULÁTORU BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU, SELHÁNÍ SRDCE NEBO ŠOKU BEZ CC

2,9492

0511

05112

IMPLANTACE TRVALÉHO KARDIOSTIMULÁTORU BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU, SELHÁNÍ SRDCE NEBO ŠOKU S CC

3,3581

0511

05113

IMPLANTACE TRVALÉHO KARDIOSTIMULÁTORU BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU, SELHÁNÍ SRDCE NEBO ŠOKU S MCC

4,2280

0512

05121

VELKÉ HRUDNÍ VASKULÁRNÍ VÝKONY BEZ CC

6,6559

0512

05122

VELKÉ HRUDNÍ VASKULÁRNÍ VÝKONY S CC

7,0084

0512

05123

VELKÉ HRUDNÍ VASKULÁRNÍ VÝKONY S MCC

10,3792

0513

05131

JINÉ PERKUTÁNNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ VÝKONY BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU BEZ CC

2,4443

0513

05132

JINÉ PERKUTÁNNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ VÝKONY BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU S CC

2,8512

0513

05133

JINÉ PERKUTÁNNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ VÝKONY BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU S MCC

3,8053

0514

05141

JINÉ VASKULÁRNÍ VÝKONY BEZ CC

2,1221

0514

05142

JINÉ VASKULÁRNÍ VÝKONY S CC

2,8592

0514

05143

JINÉ VASKULÁRNÍ VÝKONY S MCC

3,8086

0515

05151

AMPUTACE KVŮLI PORUŠE OBĚHOVÉHO SYSTÉMU, KROMĚ HORNÍCH KONČETIN A PRSTŮ U NOHY BEZ CC

1,7841

0515

05152

AMPUTACE KVŮLI PORUŠE OBĚHOVÉHO SYSTÉMU, KROMĚ HORNÍCH KONČETIN A PRSTŮ U NOHY SCC

2,3184

0515

05153

AMPUTACE KVŮLI PORUŠE OBĚHOVÉHO SYSTÉMU, KROMĚ HORNÍCH KONČETIN A PRSTŮ U NOHY S MCC

3,5216

0516

05161

VÝMĚNA KARDIOSTIMULÁTORU BEZ CC

2,2852

0516

05162

VÝMĚNA KARDIOSTIMULÁTORU S CC

2,4223

0516

05163

VÝMĚNA KARDIOSTIMULÁTORU S MCC

2,4604

0517

05171

AMPUTACE HORNÍ KONČETINY A PRSTU U NOHY PRO PORUCHU OBĚHOVÉHO SYSTÉMU BEZ CC

1,1552

0517

05172

AMPUTACE HORNÍ KONČETINY A PRSTU U NOHY PRO PORUCHU OBĚHOVÉHO SYSTÉMU SCC

1,3374

0517

05173

AMPUTACE HORNÍ KONČETINY A PRSTU U NOHY PRO PORUCHU OBĚHOVÉHO SYSTÉMU SMCC

1,7841

0518

05181

KONTROLA KARDIOSTIMULÁTORU A DEFIBRILÁTORU, KROMĚ VÝMĚNY ZAŘÍZENÍ BEZ CC

0,9637

0518

05182

KONTROLA KARDIOSTIMULÁTORU A DEFIBRILÁTORU, KROMĚ VÝMĚNY ZAŘÍZENÍ SCC

1,2788

0518

05183

KONTROLA KARDIOSTIMULÁTORU A DEFIBRILÁTORU, KROMĚ VÝMĚNY ZAŘÍZENÍ SMCC

2,0263

0519

05191

LIGATURA A STRIPPING CÉV BEZ CC

0,5257

0519

05192

LIGATURA A STRIPPING CÉV S CC

0,5798

0519

05193

LIGATURA A STRIPPING CÉV S MCC

0,5798

0520

05201

JINÉ VÝKONY PŘI ONEMOCNĚNÍCH A PORUCHÁCH OBĚHOVÉHO SYSTÉMU BEZ CC

0,8517

0520

05202

JINÉ VÝKONY PŘI ONEMOCNĚNÍCH A PORUCHÁCH OBĚHOVÉHO SYSTÉMU S CC

1,2410

0520

05203

JINÉ VÝKONY PŘI ONEMOCNĚNÍCH A PORUCHÁCH OBĚHOVÉHO SYSTÉMU S MCC

2,5273

0522

05221

PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, >=3 POTAHOVANÉ STENT Y PŘI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU BEZ CC

6,1971

0522

05222

PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, >=3 POTAHOVANÉ STENT Y PŘI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU S CC

6,3880

0522

05223

PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, >=3 POTAHOVANÉ STENT Y PŘI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU S MCC

9,6231

0523

05231

PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, <=2 POTAHOVANÉ STENT Y PŘI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU BEZ CC

3,2821

0523

05232

PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, <=2 POTAHOVANÉ STENT Y PŘI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU S CC

4,0204

0523

05233

PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, <=2 POTAHOVANÉ STENT Y PŘI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU S MCC

4,7213

0524

05241

PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, >=3 NEPOTAHOVANÉ STENTY PŘI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU BEZ CC

6,0504

0524

05242

PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, >=3 NEPOTAHOVANÉ STENTY PŘI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU S CC

6,8727

0524

05243

PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, >=3 NEPOTAHOVANÉ STENTY PŘI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU S MCC

7,1955

0526

05261

PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, >=3 POTAHOVANÉ STENTY BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU BEZ CC

5,9480

0526

05262

PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, >=3 POTAHOVANÉ STENTY BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU S CC

6,7752

0526

05263

PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, >=3 POTAHOVANÉ STENTY BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU S MCC

6,7752

0527

05271

PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, <=2 POTAHOVANÉ STENTY BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU BEZ CC

2,9366

0527

05272

PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, <=2 POTAHOVANÉ STENTY BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU S CC

3,6685

0527

05273

PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, <=2 POTAHOVANÉ STENTY BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU S MCC

4,3670

0528

05281

PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, >=3 NEPOTAHOVANÉ STENTY BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU BEZ CC

4,9820

0528

05282

PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, >=3 NEPOTAHOVANÉ STENTY BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU S CC

5,4860

0528

05283

PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, >=3 NEPOTAHOVANÉ STENTY BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU S MCC

7,2516

0529

05291

SELEKTIVNÍ PERKUTÁNNÍ KATETRIZAČNÍ ABLACE BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU BEZ CC

6,3397

0529

05292

SELEKTIVNÍ PERKUTÁNNÍ KATETRIZAČNÍ ABLACE BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU S CC

6,4627

0529

05293

SELEKTIVNÍ PERKUTÁNNÍ KATETRIZAČNÍ ABLACE BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU S MCC

6,7695

0530

05301

SRDEČNÍ KATETRIZACE PŘI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU BEZ CC

0,7269

0530

05302

SRDEČNÍ KATETRIZACE PŘI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU S CC

1,0691

0530

05303

SRDEČNÍ KATETRIZACE PŘI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU S MCC

1,9162

0531

05311

SRDEČNÍ KATETRIZACE PŘI ISCHEMICKÉ CHOROBĚ SRDEČNÍ BEZ CC

0,4182

0531

05312

SRDEČNÍ KATETRIZACE PŘI ISCHEMICKÉ CHOROBĚ SRDEČNÍ S CC

0,5460

0531

05313

SRDEČNÍ KATETRIZACE PŘI ISCHEMICKÉ CHOROBĚ SRDEČNÍ S MCC

0,6764

0532

05321

SRDEČNÍ KATETRIZACE PŘI JINÝCH PORUCHÁCH OBĚHOVÉHO SYSTÉMU BEZ CC

0,4947

0532

05322

SRDEČNÍ KATETRIZACE PŘI JINÝCH PORUCHÁCH OBĚHOVÉHO SYSTÉMU S CC

0,7905

0532

05323

SRDEČNÍ KATETRIZACE PŘI JINÝCH PORUCHÁCH OBĚHOVÉHO SYSTÉMU S MCC

1,6321

0533

05331

AKUTNÍ INFARKT MYOKARDU BEZ CC

0,4270

0533

05332

AKUTNÍ INFARKT MYOKARDU S CC

0,7343

0533

05333

AKUTNÍ INFARKT MYOKARDU S MCC

1,3575

0534

05341

AKUTNÍ A SUB AKUTNÍ ENDOKARDITIDA BEZ CC

1,1678

0534

05342

AKUTNÍ A SUBAKUTNÍ ENDOKARDITIDA S CC

1,6814

0534

05343

AKUTNÍ A SUBAKUTNÍ ENDOKARDITIDA S MCC

3,1145

0535

05351

SRDEČNÍ SELHÁNÍ BEZ CC

0,5472

0535

05352

SRDEČNÍ SELHÁNÍ S CC

0,6826

0535

05353

SRDEČNÍ SELHÁNÍ S MCC

1,0408

0536

05361

HLUBOKÁ ŽILNÍ TROMBÓZA BEZ CC

0,4298

0536

05362

HLUBOKÁ ŽILNÍ TROMBÓZA S CC

0,5310

0536

05363

HLUBOKÁ ŽILNÍ TROMBÓZA S MCC

0,6945

0537

05371

NEOBJASNĚNÁ SRDEČNÍ ZÁSTAVA BEZ CC

1,2284

0537

05372

NEOBJASNĚNÁ SRDEČNÍ ZÁSTAVA S CC

1,4484

0537

05373

NEOBJASNĚNÁ SRDEČNÍ ZÁSTAVA S MCC

2,6918

0538

05381

PERIFERNÍ A JINÉ VASKULÁRNÍ PORUCHY BEZ CC

0,4208

0538

05382

PERIFERNÍ A JINÉ VASKULÁRNÍ PORUCHY S CC

0,5430

0538

05383

PERIFERNÍ A JINÉ VASKULÁRNÍ PORUCHY S MCC

0,6242

0539

05391

ATEROSKLERÓZA BEZ CC

0,3564

0539

05392

ATEROSKLERÓZA S CC

0,4761

0539

05393

ATEROSKLERÓZA S MCC

0,6549

0540

05401

HYPERTENZE BEZ CC

0,3008

0540

05402

HYPERTENZE S CC

0,3745

0540

05403

HYPERTENZE S MCC

0,5103

0541

05411

VROZENÉ SRDEČNÍ A CHLOPENNÍ PORUCHY BEZ CC

0,3893

0541

05412

VROZENÉ SRDEČNÍ A CHLOPENNÍ PORUCHY S CC

0,5341

0541

05413

VROZENÉ SRDEČNÍ A CHLOPENNÍ PORUCHY S MCC

0,9460

0542

05421

SRDEČNÍ ARYTMIE A PORUCHY VEDENÍ BEZ CC

0,3660

0542

05422

SRDEČNÍ ARYTMIE A PORUCHY VEDENÍ S CC

0,5577

0542

05423

SRDEČNÍ ARYTMIE A PORUCHY VEDENÍ S MCC

0,9344

0543

05431

ANGÍNA PECTORIS A BOLEST NA HRUDNÍKU BEZ CC

0,3173

0543

05432

ANGÍNA PECTORIS A BOLEST NA HRUDNÍKU S CC

0,3943

0543

05433

ANGÍNA PECTORIS A BOLEST NA HRUDNÍKU S MCC

0,5075

0544

05441

SYNKOPA A KOLAPS BEZ CC

0,3533

0544

05442

SYNKOPA A KOLAPS S CC

0,4458

0544

05443

SYNKOPA A KOLAPS S MCC

0,6430

0545

05451

KARDIOMYOPATIE BEZ CC

0,3933

0545

05452

KARDIOMYOPATIE S CC

0,6641

0545

05453

KARDIOMYOPATIE S MCC

1,0370

0546

05461

SELHÁNÍ, REAKCE A KOMPLIKACE SRDEČNÍHO ČI VASKULÁRNÍHO PŘÍSTROJE ČI VÝKONU BEZ CC

0,5586

0546

05462

SELHÁNÍ, REAKCE A KOMPLIKACE SRDEČNÍHO ČI VASKULÁRNÍHO PŘÍSTROJE ČI VÝKONU S CC

0,7782

0546

05463

SELHÁNÍ, REAKCE A KOMPLIKACE SRDEČNÍHO ČI VASKULÁRNÍHO PŘÍSTROJE ČI VÝKONU S MCC

0,7782

0547

05471

JINÉ PORUCHY OBĚHOVÉHO SYSTÉMU BEZ CC

0,3202

0547

05472

JINÉ PORUCHY OBĚHOVÉHO SYSTÉMU S CC

0,4547

0547

05473

JINÉ PORUCHY OBĚHOVÉHO SYSTÉMU S MCC

0,7765

0548

05481

ENDOVASKULÁRNÍ VÝKONY PRO AKUTNÍ ISCHÉMII V OBLASTI PERIFERNÍCH CÉV BEZ CC

4,2656

0548

05482

ENDOVASKULÁRNÍ VÝKONY PRO AKUTNÍ ISCHÉMII V OBLASTI PERIFERNÍCH CÉV S CC

4,6105

0548

05483

ENDOVASKULÁRNÍ VÝKONY PRO AKUTNÍ ISCHÉMII V OBLASTI PERIFERNÍCH CÉV S MCC

4,6255

0549

05491

ENDOVASKULÁRNÍ VÝKONY PRO KRITICKOU ISCHÉMII V OBLASTI PERIFERNÍCH CÉV BEZ CC

3,0547

0549

05492

ENDOVASKULÁRNÍ VÝKONY PRO KRITICKOU ISCHÉMII V OBLASTI PERIFERNÍCH CÉV S CC

3,4453

0549

05493

ENDOVASKULÁRNÍ VÝKONY PRO KRITICKOU ISCHÉMII V OBLASTI PERIFERNÍCH CÉV S MCC

4,0892

0550

05501

ANGIOPLASTIKA NEBO ZAVEDENÍ STENTU DO PERIFERNÍ CÉVY BEZ CC

2,0526

0550

05502

ANGIOPLASTIKA NEBO ZAVEDENÍ STENTU DO PERIFERNÍ CÉVY S CC

2,6484

0550

05503

ANGIOPLASTIKA NEBO ZAVEDENÍ STENTU DO PERIFERNÍ CÉVY S MCC

2,7443

0601

06011

VELKÉ VÝKONY NA TLUSTÉM A TENKÉM STŘEVU BEZ CC

3,2925

0601

06012

VELKÉ VÝKONY NA TLUSTÉM A TENKÉM STŘEVU S CC

4,0857

0601

06013

VELKÉ VÝKONY NA TLUSTÉM A TENKÉM STŘEVU S MCC

6,3652

0602

06021

VELKÉ VÝKONY NA ŽALUDKU, JÍCNU A DVANÁCTNÍKU BEZ CC

3,0146

0602

06022

VELKÉ VÝKONY NA ŽALUDKU, JÍCNU A DVANÁCTNÍKU S CC

4,6451

0602

06023

VELKÉ VÝKONY NA ŽALUDKU, JÍCNU A DVANÁCTNÍKU S MCC

5,2952

0603

06031

MENŠÍ VÝKONY NA TLUSTÉM A TENKÉM STŘEVU BEZ CC

1,6419

0603

06032

MENŠÍ VÝKONY NA TLUSTÉM A TENKÉM STŘEVU S CC

2,5544

0603

06033

MENŠÍ VÝKONY NA TLUSTÉM A TENKÉM STŘEVU S MCC

4,1984

0604

06041

UVOLŇOVÁNÍ SRŮSTŮ POBŘIŠNICE BEZ CC

1,0368

0604

06042

UVOLŇOVÁNÍ SRŮSTŮ POBŘIŠNICE S CC

1,1915

0604

06043

UVOLŇOVÁNÍ SRŮSTŮ POBŘIŠNICE S MCC

1,5580

0605

06051

VÝKONY NA APENDIXU BEZ CC

0,9787

0605

06052

VÝKONY NA APENDIXU S CC

1,2714

0605

06053

VÝKONY NA APENDIXU S MCC

1,6333

0606

06061

LAPAROSKOPICKÉ VÝKONY PŘI TŘÍSELNÉ, STEHENNÍ, UMBILIKÁLNÍ NEBO EPIGASTRICKÉ KÝLE BEZ CC

1,1377

0606

06062

LAPAROSKOPICKÉ VÝKONY PŘI TŘÍSELNÉ, STEHENNÍ, UMBILIKÁLNÍ NEBO EPIGASTRICKÉ KÝLE S CC

1,2121

0606

06063

LAPAROSKOPICKÉ VÝKONY PŘI TŘÍSELNÉ, STEHENNÍ, UMBILIKÁLNÍ NEBO EPIGASTRICKÉ KÝLE S MCC

1,3958

0607

06071

MENŠÍ VÝKONY NA ŽALUDKU, JÍCNU A DVANÁCTNÍKU BEZ CC

2,0243

0607

06072

MENŠÍ VÝKONY NA ŽALUDKU, JÍCNU A DVANÁCTNÍKU S CC

2,5404

0607

06073

MENŠÍ VÝKONY NA ŽALUDKU, JÍCNU A DVANÁCTNÍKU S MCC

3,5693

0608

06081

LAPAROTOMICKÉ VÝKONY PŘI TŘÍSELNÉ, STEHENNÍ, UMBILIKÁLNÍ NEBO EPIGASTRICKÉ KÝLE BEZ CC

0,6566

0608

06082

LAPAROTOMICKÉ VÝKONY PŘI TŘÍSELNÉ, STEHENNÍ, UMBILIKÁLNÍ NEBO EPIGASTRICKÉ KÝLE S CC

0,9568

0608

06083

LAPAROTOMICKÉ VÝKONY PŘI TŘÍSELNÉ, STEHENNÍ, UMBILIKÁLNÍ NEBO EPIGASTRICKÉ KÝLE S MCC

1,4998

0609

06091

ANÁLNÍ A STOMICKÉ VÝKONY BEZ CC

0,5256

0609

06092

ANÁLNÍ A STOMICKÉ VÝKONY S CC

0,7340

0609

06093

ANÁLNÍ A STOMICKÉ VÝKONY S MCC

0,9523

0610

06101

JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH TRÁVICÍHO SYSTÉMU BEZ CC

0,9965

0610

06102

JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH TRÁVICÍHO SYSTÉMU S CC

1,7214

0610

06103

JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH TRÁVICÍHO SYSTÉMU S MCC

3,1797

0611

06111

VÝKONY NA APENDIXU PŘI KOMPLIKUJÍCÍ HLAVNÍ DIAGNÓZE BEZ CC

1,1465

0611

06112

VÝKONY NA APENDIXU PŘI KOMPLIKUJÍCÍ HLAVNÍ DIAGNÓZE S CC

 

0611

06113

VÝKONY NA APENDIXU PŘI KOMPLIKUJÍCÍ HLAVNÍ DIAGNÓZE S MCC

2,5504

0630

06301

MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ TRÁVICÍHO SYSTÉMU BEZ CC

0,4206

0630

06302

MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ TRÁVICÍHO SYSTÉMU SCC

0,5452

0630

06303

MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ TRÁVICÍHO SYSTÉMU SMCC

0,7551

0631

06311

PEPTICKÝ VŘED A GASTRITIDA BEZ CC

0,3866

0631

06312

PEPTICKÝ VŘED A GASTRITIDA S CC

0,5923

0631

06313

PEPTICKÝ VŘED A GASTRITIDA S MCC

1,1186

0632

06321

PORUCHY JÍCNU BEZ CC

0,4008

0632

06322

PORUCHY JÍCNU S CC

0,5983

0632

06323

PORUCHY JÍCNU S MCC

1,0942

0633

06331

DIVERTIKULITIDA, DIVERTIKULÓZA A ZÁNĚTLIVÉ ONEMOCNĚNÍ STŘEVA BEZ CC

0,3897

0633

06332

DIVERTIKULITIDA, DIVERTIKULÓZA A ZÁNĚTLIVÉ ONEMOCNĚNÍ STŘEVA S CC

0,5804

0633

06333

DIVERTIKULITIDA, DIVERTIKULÓZA A ZÁNĚTLIVÉ ONEMOCNĚNÍ STŘEVA S MCC

0,7953

0634

06341

VASKULÁRNÍ INSUFICIENCE GASTROINTESTINÁLNÍHO SYSTÉMU BEZ CC

0,6143

0634

06342

VASKULÁRNÍ INSUFICIENCE GASTROINTESTINÁLNÍHO SYSTÉMU S CC

0,8482

0634

06343

VASKULÁRNÍ INSUFICIENCE GASTROINTESTINÁLNÍHO SYSTÉMU S MCC

1,3119

0635

06351

OBSTRUKCE GASTROINTESTINÁLNÍHO SYSTÉMU BEZ CC

0,3801

0635

06352

OBSTRUKCE GASTROINTESTINÁLNÍHO SYSTÉMU S CC

0,5464

0635

06353

OBSTRUKCE GASTROINTESTINÁLNÍHO SYSTÉMU S MCC

1,0540

0636

06361

ZÁVAŽNÉ INFEKCE GASTROINTESTINÁLNÍHO SYSTÉMU BEZ CC

0,7348

0636

06362

ZÁVAŽNÉ INFEKCE GASTROINTESTINÁLNÍHO SYSTÉMU S CC

0,8739

0636

06363

ZÁVAŽNÉ INFEKCE GASTROINTESTINÁLNÍHO SYSTÉMU S MCC

1,4259

0637

06371

JINÁ GASTROENTERITIDA A BOLEST BŘICHA BEZ CC

0,2808

0637

06372

JINÁ GASTROENTERITIDA A BOLEST BŘICHA S CC

0,3896

0637

06373

JINÁ GASTROENTERITIDA A BOLEST BŘICHA S MCC

0,5646

0638

06381

JINÉ PORUCHY TRÁVICÍHO SYSTÉMU BEZ CC

0,3067

0638

06382

JINÉ PORUCHY TRÁVICÍHO SYSTÉMU S CC

0,4618

0638

06383

JINÉ PORUCHY TRÁVICÍHO SYSTÉMU S MCC

0,8560

0701

07011

VÝKONY NA PANKREATU, JÁTRECH A SPOJKY BEZ CC

4,1487

0701

07012

VÝKONY NA PANKREATU, JÁTRECH A SPOJKY SCC

5,3486

0701

07013

VÝKONY NA PANKREATU, JÁTRECH A SPOJKY SMCC

8,5013

0702

07021

VELKÉ VÝKONY NA ŽLUČOVÝCH CESTÁCH BEZ CC

3,3694

0702

07022

VELKÉ VÝKONY NA ŽLUČOVÝCH CESTÁCH S CC

3,9916

0702

07023

VELKÉ VÝKONY NA ŽLUČOVÝCH CESTÁCH S MCC

5,7420

0703

07031

CHOLECYSTEKTOMIE, KROMĚ LAPAROSKOPICKÉ BEZ CC

1,5229

0703

07032

CHOLECYSTEKTOMIE, KROMĚ LAPAROSKOPICKÉ S CC

2,1760

0703

07033

CHOLECYSTEKTOMIE, KROMĚ LAPAROSKOPICKÉ S MCC

3,6797

0704

07041

LAPAROSKOPICKÁ CHOLECYSTEKTOMIE BEZ CC

1,2241

0704

07042

LAPAROSKOPICKÁ CHOLECYSTEKTOMIE S CC

1,4394

0704

07043

LAPAROSKOPICKÁ CHOLECYSTEKTOMIE S MCC

1,9244

0705

07051

JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH HEPATOBILIÁRNÍHO SYSTÉMU A PANKREATU BEZ CC

1,6010

0705

07052

JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH HEPATOBILIÁRNÍHO SYSTÉMU A PANKREATU S CC

2,0768

0705

07053

JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH HEPATOBILIÁRNÍHO SYSTÉMU A PANKREATU S MCC

3,7718

0730

07301

CIRHÓZA A ALKOHOLICKÁ HEPATITIDA BEZ CC

0,4940

0730

07302

CIRHÓZA A ALKOHOLICKÁ HEPATITIDA S CC

0,6106

0730

07303

CIRHÓZA A ALKOHOLICKÁ HEPATITIDA S MCC

1,0593

0731

07311

MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ HEPATOBILIÁRNÍHO SYSTÉMU A PANKREATU BEZ CC

0,4715

0731

07312

MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ HEPATOBILIÁRNÍHO SYSTÉMU A PANKREATU S CC

0,6116

0731

07313

MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ HEPATOBILIÁRNÍHO SYSTÉMU A PANKREATU S MCC

0,8213

0732

07321

PORUCHY PANKREATU, KROMĚ MALIGNÍHO ONEMOCNĚNÍ BEZ CC

0,6332

0732

07322

PORUCHY PANKREATU, KROMĚ MALIGNÍHO ONEMOCNĚNÍ S CC

0,8941

0732

07323

PORUCHY PANKREATU, KROMĚ MALIGNÍHO ONEMOCNĚNÍ S MCC

2,2508

0733

07331

PORUCHY JATER, KROMĚ MALIGNÍ CIRHÓZY A ALKOHOLICKÉ HEPATITIDY BEZ CC

0,4370

0733

07332

PORUCHY JATER, KROMĚ MALIGNÍ CIRHÓZY A ALKOHOLICKÉ HEPATITIDY S CC

0,6473

0733

07333

PORUCHY JATER, KROMĚ MALIGNÍ CIRHÓZY A ALKOHOLICKÉ HEPATITIDY S MCC

1,0614

0734

07341

JINÉ PORUCHY ŽLUČOVÝCH CEST BEZ CC

0,4718

0734

07342

JINÉ PORUCHY ŽLUČOVÝCH CEST S CC

0,6590

0734

07343

JINÉ PORUCHY ŽLUČOVÝCH CEST S MCC

1,0732

0801

08011

FÚZE PÁTEŘE PŘI DEFORMITÁCH A SKOLIÓZE BEZ CC

15,2061

0801

08012

FÚZE PÁTEŘE PŘI DEFORMITÁCH A SKOLIÓZE SCC

16,8329

0801

08013

FÚZE PÁTEŘE PŘI DEFORMITÁCH A SKOLIÓZE SMCC

19,1709

0802

08021

BILATERÁLNÍ A VÍCENÁSOBNÉ VELKÉ VÝKONY NA KLOUBECH DOLNÍCH KONČETIN BEZ CC

2,8046

0802

08022

BILATERÁLNÍ A VÍCENÁSOBNÉ VELKÉ VÝKONY NA KLOUBECH DOLNÍCH KONČETIN SCC

3,5151

0802

08023

BILATERÁLNÍ A VÍCENÁSOBNÉ VELKÉ VÝKONY NA KLOUBECH DOLNÍCH KONČETIN SMCC

7,5570

0803

08031

FÚZE PÁTEŘE, NE PRO DEFORMITY BEZ CC

4,9933

0803

08032

FÚZE PÁTEŘE, NE PRO DEFORMITY S CC

5,1798

0803

08033

FÚZE PÁTEŘE, NE PRO DEFORMITY S MCC

7,4107

0804

08041

TOTÁLNÍ ENDOPROTÉZA KYČLE, LOKTE, ZÁPĚSTÍ, TOTÁLNÍ A REVERZNÍ ENDOPROTÉZA RAMENE BEZ CC

3,0220

0804

08042

TOTÁLNÍ ENDOPROTÉZA KYČLE, LOKTE, ZÁPĚSTÍ, TOTÁLNÍ A REVERZNÍ ENDOPROTÉZA RAMENE S CC

3,1104

0804

08043

TOTÁLNÍ ENDOPROTÉZA KYČLE, LOKTE, ZÁPĚSTÍ, TOTÁLNÍ A REVERZNÍ ENDOPROTÉZA RAMENE S MCC

3,7127

0805

08051

REKONSTRUKČNÍ VÝKONY KRANIÁLNÍCH A OBLIČEJOVÝCH KOSTÍ BEZ CC

3,1175

0805

08052

REKONSTRUKČNÍ VÝKONY KRANIÁLNÍCH A OBLIČEJOVÝCH KOSTÍ S CC

3,5307

0805

08053

REKONSTRUKČNÍ VÝKONY KRANIÁLNÍCH A OBLIČEJOVÝCH KOSTÍ S MCC

4,5648

0806

08061

VELKÉ VÝKONY REPLANTACE HORNÍCH KONČETIN A JEJICH KLOUBŮ BEZ CC

5,5681

0806

08062

VELKÉ VÝKONY REPLANTACE HORNÍCH KONČETIN A JEJICH KLOUBŮ S CC

5,5681

0806

08063

VELKÉ VÝKONY REPLANTACE HORNÍCH KONČETIN A JEJICH KLOUBŮ S MCC

5,5681

0807

08071

AMPUTACE PŘI PORUCHÁCH MUSKULOSKELETÁLNÍHO SYSTÉMU A POJIVOVÉ TKÁNĚ BEZ CC

1,5904

0807

08072

AMPUTACE PŘI PORUCHÁCH MUSKULOSKELETÁLNÍHO SYSTÉMU A POJIVOVÉ TKÁNĚ S CC

2,1614

0807

08073

AMPUTACE PŘI PORUCHÁCH MUSKULOSKELETÁLNÍHO SYSTÉMU A POJIVOVÉ TKÁNĚ S MCC

4,1863

0808

08081

VÝKONY NA KYČLÍCH A STEHENNÍ KOSTI, KROMĚ REPLANTACE VELKÝCH KLOUBŮ BEZ CC

2,3786

0808

08082

VÝKONY NA KYČLÍCH A STEHENNÍ KOSTI, KROMĚ REPLANTACE VELKÝCH KLOUBŮ S CC

2,7606

0808

08083

VÝKONY NA KYČLÍCH A STEHENNÍ KOSTI, KROMĚ REPLANTACE VELKÝCH KLOUBŮ S MCC

3,7041

0809

08091

TRANSPLANTACE KŮŽE NEBO TKÁNĚ PRO PORUCHY MUSKULOSKELETÁLNÍHO SYSTÉMU NEBO POJIVOVÉ TKÁNĚ KROMĚ RUKY BEZ CC

0,7853

0809

08092

TRANSPLANTACE KŮŽE NEBO TKÁNĚ PRO PORUCHY MUSKULOSKELETÁLNÍHO SYSTÉMU NEBO POJIVOVÉ TKÁNĚ KROMĚ RUKY S CC

1,8407

0809

08093

TRANSPLANTACE KŮŽE NEBO TKÁNĚ PRO PORUCHY MUSKULOSKELETÁLNÍHO SYSTÉMU NEBO POJIVOVÉ TKÁNĚ KROMĚ RUKY S MCC

4,8230

0810

08101

VÝKONY NA ZÁDECH A KRKU, KROMĚ FÚZE PÁTEŘE BEZ CC

1,6756

0810

08102

VÝKONY NA ZÁDECH A KRKU, KROMĚ FÚZE PÁTEŘE S CC

1,9702

0810

08103

VÝKONY NA ZÁDECH A KRKU, KROMĚ FÚZE PÁTEŘE S MCC

3,7325

0811

08111

VÝKONY NA KOLENU, BÉRCI A HLEZNU, KROMĚ CHODIDLA BEZ CC

1,2205

0811

08112

VÝKONY NA KOLENU, BÉRCI A HLEZNU, KROMĚ CHODIDLA S CC

1,5762

0811

08113

VÝKONY NA KOLENU, BÉRCI A HLEZNU, KROMĚ CHODIDLA S MCC

2,3685

0812

08121

VYJMUTÍ VNITŘNÍHO FIXAČNÍHO ZAŘÍZENÍ BEZ CC

0,3799

0812

08122

VYJMUTÍ VNITŘNÍHO FIXAČNÍHO ZAŘÍZENÍ S CC

0,4689

0812

08123

VYJMUTÍ VNITŘNÍHO FIXAČNÍHO ZAŘÍZENÍ S MCC

1,0504

0813

08131

MÍSTNÍ RESEKCE NA MUSKULOSKELETÁLNÍM SYSTÉMU BEZ CC

0,7434

0813

08132

MÍSTNÍ RESEKCE NA MUSKULOSKELETÁLNÍM SYSTÉMU S CC

1,3508

0813

08133

MÍSTNÍ RESEKCE NA MUSKULOSKELETÁLNÍM SYSTÉMU S MCC

2,6443

0814

08141

VÝKONY NA CHODIDLE BEZ CC

0,6157

0814

08142

VÝKONY NA CHODIDLE S CC

0,8113

0814

08143

VÝKONY NA CHODIDLE S MCC

1,0674

0815

08151

VÝKONY NA HORNÍCH KONČETINÁCH BEZ CC

0,8910

0815

08152

VÝKONY NA HORNÍCH KONČETINÁCH S CC

1,3656

0815

08153

VÝKONY NA HORNÍCH KONČETINÁCH S MCC

1,7649

0816

08161

VÝKONY NA MĚKKÉ TKÁNI BEZ CC

0,5377

0816

08162

VÝKONY NA MĚKKÉ TKÁNI S CC

0,8030

0816

08163

VÝKONY NA MĚKKÉ TKÁNI S MCC

1,7579

0817

08171

JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH MUSKULOSKELETÁLNÍHO SYSTÉMU A POJIVOVÉ TKÁNĚ BEZ CC

0,6093

0817

08172

JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH MUSKULOSKELETÁLNÍHO SYSTÉMU A POJIVOVÉ TKÁNĚ S CC

1,2509

0817

08173

JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH MUSKULOSKELETÁLNÍHO SYSTÉMU A POJIVOVÉ TKÁNĚ S MCC

2,8362

0818

08181

TOTÁLNÍ ENDOPROTÉZA KOLENA, HLEZNA BEZ CC

3,4820

0818

08182

TOTÁLNÍ ENDOPROTÉZA KOLENA, HLEZNA S CC

3,5596

0818

08183

TOTÁLNÍ ENDOPROTÉZA KOLENA, HLEZNA S MCC

3,9120

0819

08191

ARTROSKOPIE BEZ CC

0,6010

0819

08192

ARTROSKOPIE S CC

0,6189

0819

08193

ARTROSKOPIE S MCC

0,6912

0820

08201

REIMPLANTACE ENDOPROTÉZ KLOUBŮ HORNÍCH A DOLNÍCH KONČETIN, TUMOROZNÍ ENDOPROTÉZY BEZ CC

4,5165

0820

08202

REIMPLANTACE ENDOPROTÉZ KLOUBŮ HORNÍCH A DOLNÍCH KONČETIN, TUMOROZNÍ ENDOPROTÉZY S CC

5,0720

0820

08203

REIMPLANTACE ENDOPROTÉZ KLOUBŮ HORNÍCH A DOLNÍCH KONČETIN, TUMOROZNÍ ENDOPROTÉZY S MCC

6,8116

0830

08301

ZLOMENINY KOSTI STEHENNÍ BEZ CC

0,4941

0830

08302

ZLOMENINY KOSTI STEHENNÍ S CC

0,6080

0830

08303

ZLOMENINY KOSTI STEHENNÍ S MCC

1,1875

0831

08311

ZLOMENINA PÁNVE, NEBO DISLOKACE KYČLE BEZ CC

0,4735

0831

08312

ZLOMENINA PÁNVE, NEBO DISLOKACE KYČLE S CC

0,6284

0831

08313

ZLOMENINA PÁNVE, NEBO DISLOKACE KYČLE S MCC

0,9721

0832

08321

ZLOMENINA NEBO DISLOKACE, KROMĚ STEHENNÍ KOSTI A PÁNVE BEZ CC

0,3224

0832

08322

ZLOMENINA NEBO DISLOKACE, KROMĚ STEHENNÍ KOSTI A PÁNVE S CC

0,4248

0832

08323

ZLOMENINA NEBO DISLOKACE, KROMĚ STEHENNÍ KOSTI A PÁNVE S MCC

0,7207

0833

08331

MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ MUSKULOSKELETÁLNÍHO SYSTÉMU A POJIVOVÉ TKÁNĚ, PATOLOGICKÉ ZLOMENINY BEZ CC

0,5672

0833

08332

MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ MUSKULOSKELETÁLNÍHO SYSTÉMU A POJIVOVÉ TKÁNĚ, PATOLOGICKÉ ZLOMENINY SCC

0,6690

0833

08333

MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ MUSKULOSKELETÁLNÍHO SYSTÉMU A POJIVOVÉ TKÁNĚ, PATOLOGICKÉ ZLOMENINY SMCC

1,0184

0834

08341

OSTEOMYELITIDA BEZ CC

0,6764

0834

08342

OSTEOMYELITIDA S CC

0,8917

0834

08343

OSTEOMYELITIDA S MCC

1,6812

0835

08351

SEPTICKÁ ARTRITIDA BEZ CC

0,8229

0835

08352

SEPTICKÁ ARTRITIDA S CC

1,1104

0835

08353

SEPTICKÁ ARTRITIDA S MCC

1,8598

0836

08361

PORUCHY POJIVOVÉ TKÁNĚ BEZ CC

0,5554

0836

08362

PORUCHY POJIVOVÉ TKÁNĚ S CC

0,7837

0836

08363

PORUCHY POJIVOVÉ TKÁNĚ S MCC

0,9826

0837

08371

KONZERVATIVNÍ LÉČBA PROBLÉMŮ SE ZÁDY BEZ CC

0,4270

0837

08372

KONZERVATIVNÍ LÉČBA PROBLÉMŮ SE ZÁDY SCC

0,5031

0837

08373

KONZERVATIVNÍ LÉČBA PROBLÉMŮ SE ZÁDY SMCC

0,7500

0838

08381

JINÁ ONEMOCNĚNÍ KOSTÍ A KLOUBŮ BEZ CC

0,4191

0838

08382

JINÁ ONEMOCNĚNÍ KOSTÍ A KLOUBŮ S CC

0,5198

0838

08383

JINÁ ONEMOCNĚNÍ KOSTÍ A KLOUBŮ S MCC

0,6834

0839

08391

SELHÁNÍ, REAKCE A KOMPLIKACE ORTOPEDICKÉHO PŘÍSTROJE NEBO VÝKONU BEZ CC

0,5071

0839

08392

SELHÁNÍ, REAKCE A KOMPLIKACE ORTOPEDICKÉHO PŘÍSTROJE NEBO VÝKONU S CC

0,6734

0839

08393

SELHÁNÍ, REAKCE A KOMPLIKACE ORTOPEDICKÉHO PŘÍSTROJE NEBO VÝKONU S MCC

0,8714

0840

08401

MUSKULOSKELETÁLNÍ PŘÍZNAKY, SYMPTOMY, VÝRONY A MÉNĚ VÝZNAMNÉ ZÁNĚTLIVÉ CHOROBY BEZ CC

0,3477

0840

08402

MUSKULOSKELETÁLNÍ PŘÍZNAKY, SYMPTOMY, VÝRONY A MÉNĚ VÝZNAMNÉ ZÁNĚTLIVÉ CHOROBY S CC

0,4911

0840

08403

MUSKULOSKELETÁLNÍ PŘÍZNAKY, SYMPTOMY, VÝRONY A MÉNĚ VÝZNAMNÉ ZÁNĚTLIVÉ CHOROBY S MCC

0,5448

0841

08411

JINÉ PORUCHY MUSKULOSKELETÁLNÍHO SYSTÉMU A POJIVOVÉ TKÁNĚ BEZ CC

0,3043

0841

08412

JINÉ PORUCHY MUSKULOSKELETÁLNÍHO SYSTÉMU A POJIVOVÉ TKÁNĚ S CC

0,4633

0841

08413

JINÉ PORUCHY MUSKULOSKELETÁLNÍHO SYSTÉMU A POJIVOVÉ TKÁNĚ S MCC

0,6814

0901

09011

KOŽNÍ ŠTĚP A/NEBO DEBRIDEMENT BEZ CC

0,7382

0901

09012

KOŽNÍ ŠTĚP A/NEBO DEBRIDEMENT S CC

1,2360

0901

09013

KOŽNÍ ŠTĚP A/NEBO DEBRIDEMENT S MCC

2,4816

0902

09021

VÝKONY NA PRSECH BEZ CC

0,9337

0902

09022

VÝKONY NA PRSECH S CC

1,1864

0902

09023

VÝKONY NA PRSECH S MCC

1,3089

0903

09031

JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH KŮŽE, PODKOŽNÍ TKÁNĚ A PRSU BEZ CC

0,4487

0903

09032

JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH KŮŽE, PODKOŽNÍ TKÁNĚ A PRSU S CC

0,7222

0903

09033

JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH KŮŽE, PODKOŽNÍ TKÁNĚ A PRSU S MCC

1,5221

0930

09301

ZÁVAŽNÉ PORUCHY KŮŽE BEZ CC

0,5377

0930

09302

ZÁVAŽNÉ PORUCHY KŮŽE S CC

0,5969

0930

09303

ZÁVAŽNÉ PORUCHY KŮŽE S MCC

0,8563

0931

09311

MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ PRSŮ BEZ CC

0,3315

0931

09312

MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ PRSŮ S CC

0,4845

0931

09313

MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ PRSŮ S MCC

0,6009

0932

09321

FLEGMÓNA BEZ CC

0,4867

0932

09322

FLEGMÓNA S CC

0,6470

0932

09323

FLEGMÓNA S MCC

0,9716

0933

09331

PORANĚNÍ KŮŽE, PODKOŽNÍ TKÁNĚ A PRSU BEZ CC

0,2457

0933

09332

PORANĚNÍ KŮŽE, PODKOŽNÍ TKÁNĚ A PRSU S CC

0,3114

0933

09333

PORANĚNÍ KŮŽE, PODKOŽNÍ TKÁNĚ A PRSU S MCC

0,6223

0934

09341

JINÉ PORUCHY KŮŽE A PRSU BEZ CC

0,3430

0934

09342

JINÉ PORUCHY KŮŽE A PRSU S CC

0,4804

0934

09343

JINÉ PORUCHY KŮŽE A PRSU S MCC

0,5338

1001

10011

VÝKONY NA NADLEDVINKÁCH A PODVĚSKU MOZKOVÉM BEZ CC

2,6665

1001

10012

VÝKONY NA NADLEDVINKÁCH A PODVĚSKU MOZKOVÉM S CC

3,0916

1001

10013

VÝKONY NA NADLEDVINKÁCH A PODVĚSKU MOZKOVÉM S MCC

7,0087

1002

10021

KOŽNÍ ŠTĚP A DEBRIDEMENT RÁNY PŘI ENDOKRINNÍCH, NUTRIČNÍCH A METABOLICKÝCH PORUCHÁCH BEZ CC

1,5666

1002

10022

KOŽNÍ ŠTĚP A DEBRIDEMENT RÁNY PŘI ENDOKRINNÍCH, NUTRIČNÍCH A METABOLICKÝCH PORUCHÁCH S CC

1,5944

1002

10023

KOŽNÍ ŠTĚP A DEBRIDEMENT RÁNY PŘI ENDOKRINNÍCH, NUTRIČNÍCH A METABOLICKÝCH PORUCHÁCH S MCC

2,3728

1003

10031

VÝKONY PRO OBEZITU BEZ CC

2,7160

1003

10032

VÝKONY PRO OBEZITU S CC

2,7160

1003

10033

VÝKONY PRO OBEZITU S MCC

5,7160

1004

10041

AMPUTACE DOLNÍ KONČETINY PŘI ENDOKRINNÍCH, NUTRIČNÍCH A METABOLICKÝCH PORUCHÁCH BEZ CC

1,8620

1004

10042

AMPUTACE DOLNÍ KONČETINY PŘI ENDOKRINNÍCH, NUTRIČNÍCH A METABOLICKÝCH PORUCHÁCH S CC

1,9731

1004

10043

AMPUTACE DOLNÍ KONČETINY PŘI ENDOKRINNÍCH, NUTRIČNÍCH A METABOLICKÝCH PORUCHÁCH S MCC

3,4348

1005

10051

VÝKONY NA ŠTÍTNÉ A PŘÍŠTITNÉ ŽLÁZE, THYROGLOSSÁLNÍ VÝKONY BEZ CC

1,3031

1005

10052

VÝKONY NA ŠTÍTNÉ A PŘÍŠTITNÉ ŽLÁZE, THYROGLOSSÁLNÍ VÝKONY S CC

1,5163

1005

10053

VÝKONY NA ŠTÍTNÉ A PŘÍŠTITNÉ ŽLÁZE, THYROGLOSSÁLNÍ VÝKONY S MCC

2,1221

1006

10061

JINÉ VÝKONY PŘI ENDOKRINNÍCH, NUTRIČNÍCH A METABOLICKÝCH PORUCHÁCH BEZ CC

1,5552

1006

10062

JINÉ VÝKONY PŘI ENDOKRINNÍCH, NUTRIČNÍCH A METABOLICKÝCH PORUCHÁCH S CC

2,2443

1006

10063

JINÉ VÝKONY PŘI ENDOKRINNÍCH, NUTRIČNÍCH A METABOLICKÝCH PORUCHÁCH S MCC

3,7162

1030

10301

DIABETES, NUTRIČNÍ A JINÉ METABOLICKÉ PORUCHY BEZ CC

0,3837

1030

10302

DIABETES, NUTRIČNÍ A JINÉ METABOLICKÉ PORUCHY S CC

0,5269

1030

10303

DIABETES, NUTRIČNÍ A JINÉ METABOLICKÉ PORUCHY S MCC

0,9057

1031

10311

HYPOVOLÉMIE A PORUCHY ELEKTROLYTŮ BEZ CC

0,3777

1031

10312

HYPOVOLÉMIE A PORUCHY ELEKTROLYTŮ S CC

0,4210

1031

10313

HYPOVOLÉMIE A PORUCHY ELEKTROLYTŮ S MCC

0,6425

1032

10321

VROZENÉ PORUCHY METABOLISMU BEZ CC

0,4317

1032

10322

VROZENÉ PORUCHY METABOLISMU S CC

0,5613

1032

10323

VROZENÉ PORUCHY METABOLISMU S MCC

0,7483

1033

10331

JINÉ ENDOKRINNÍ PORUCHY BEZ CC

0,3211

1033

10332

JINÉ ENDOKRINNÍ PORUCHY S CC

0,4788

1033

10333

JINÉ ENDOKRINNÍ PORUCHY S MCC

0,8712

1101

11011

TRANSPLANTACE LEDVIN BEZ CC

6,2384

1101

11012

TRANSPLANTACE LEDVIN S CC

6,2965

1101

11013

TRANSPLANTACE LEDVIN S MCC

9,2160

1102

11021

VELKÉ VÝKONY NA MOČOVÉM MĚCHÝŘI BEZ CC

5,6808

1102

11022

VELKÉ VÝKONY NA MOČOVÉM MĚCHÝŘI S CC

7,4203

1102

11023

VELKÉ VÝKONY NA MOČOVÉM MĚCHÝŘI S MCC

10,1105

1103

11031

VELKÉ VÝKONY NA LEDVINÁCH A MOČOVÝCH CESTÁCH BEZ CC

2,4029

1103

11032

VELKÉ VÝKONY NA LEDVINÁCH A MOČOVÝCH CESTÁCH S CC

2,9612

1103

11033

VELKÉ VÝKONY NA LEDVINÁCH A MOČOVÝCH CESTÁCH S MCC

4,5897

1104

11041

DIALÝZA A ELIMINAČNÍ METODY BEZ CC

1,2642

1104

11042

DIALÝZA A ELIMINAČNÍ METODY S CC

1,9074

1104

11043

DIALÝZA A ELIMINAČNÍ METODY S MCC

3,3151

1105

11051

MENŠÍ VÝKONY NA LEDVINÁCH, MOČOVÝCH CESTÁCH A MOČOVÉM MĚCHÝŘI BEZ CC

0,9877

1105

11052

MENŠÍ VÝKONY NA LEDVINÁCH, MOČOVÝCH CESTÁCH A MOČOVÉM MĚCHÝŘI S CC

1,1982

1105

11053

MENŠÍ VÝKONY NA LEDVINÁCH, MOČOVÝCH CESTÁCH A MOČOVÉM MĚCHÝŘI S MCC

1,8847

1106

11061

PROSTATEKTOMIE BEZ CC

1,2478

1106

11062

PROSTATEKTOMIE S CC

1,5299

1106

11063

PROSTATEKTOMIE S MCC

1,9595

1107

11071

URETRÁLNÍ A TRANSURETRÁLNÍ VÝKONY BEZ CC

0,6502

1107

11072

URETRÁLNÍ A TRANSURETRÁLNÍ VÝKONY S CC

0,8037

1107

11073

URETRÁLNÍ A TRANSURETRÁLNÍ VÝKONY S MCC

1,0402

1108

11081

JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH LEDVIN A MOČOVÝCH CEST BEZ CC

0,5458

1108

11082

JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH LEDVIN A MOČOVÝCH CEST SCC

0,7873

1108

11083

JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH LEDVIN A MOČOVÝCH CEST SMCC

1,3480

1130

11301

MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ LEDVIN A MOČOVÝCH CEST A LEDVINOVÉ SELHÁNÍ BEZ CC

0,4608

1130

11302

MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ LEDVIN A MOČOVÝCH CEST A LEDVINOVÉ SELHÁNÍ S CC

0,6490

1130

11303

MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ LEDVIN A MOČOVÝCH CEST A LEDVINOVÉ SELHÁNÍ S MCC

1,0041

1131

11311

NEFRITIDA BEZ CC

0,4749

1131

11312

NEFRITIDA S CC

0,5036

1131

11313

NEFRITIDA S MCC

1,1800

1132

11321

INFEKCE LEDVIN A MOČOVÝCH CEST BEZ CC

0,4186

1132

11322

INFEKCE LEDVIN A MOČOVÝCH CEST S CC

0,5493

1132

11323

INFEKCE LEDVIN A MOČOVÝCH CEST S MCC

0,7672

1133

11331

MOČOVÉ KAMENY S LITOTRYPSÍ MIMOTĚLNÍ ŠOKOVOU VLNOU BEZ CC

1,0031

1133

11332

MOČOVÉ KAMENY S LITOTRYPSÍ MIMOTĚLNÍ ŠOKOVOU VLNOU S CC

1,5538

1133

11333

MOČOVÉ KAMENY S LITOTRYPSÍ MIMOTĚLNÍ ŠOKOVOU VLNOU S MCC

1,6581

1134

11341

MOČOVÉ KAMENY BEZ EXTRAKORPORÁLNÍ LITOTRYPSE BEZ CC

0,3014

1134

11342

MOČOVÉ KAMENY BEZ EXTRAKORPORÁLNÍ LITOTRYPSE S CC

0,4511

1134

11343

MOČOVÉ KAMENY BEZ EXTRAKORPORÁLNÍ LITOTRYPSE S MCC

0,7404

1135

11351

SELHÁNÍ, REAKCE A KOMPLIKACE GENITOURETRÁLNÍHO PŘÍSTROJE, ŠTĚPU NEBO TRANSPLANTÁTU BEZ CC

0,2800

1135

11352

SELHÁNÍ, REAKCE A KOMPLIKACE GENITOURETRÁLNÍHO PŘÍSTROJE, ŠTĚPU NEBO TRANSPLANTÁTU S CC

0,4357

1135

11353

SELHÁNÍ, REAKCE A KOMPLIKACE GENITOURETRÁLNÍHO PŘÍSTROJE, ŠTĚPU NEBO TRANSPLANTÁTU S MCC

0,5607

1136

11361

PŘÍZNAKY A SYMPTOMY NA LEDVINÁCH A MOČOVÝCH CESTÁCH BEZ CC

0,3224

1136

11362

PŘÍZNAKY A SYMPTOMY NA LEDVINÁCH A MOČOVÝCH CESTÁCH S CC

0,3962

1136

11363

PŘÍZNAKY A SYMPTOMY NA LEDVINÁCH A MOČOVÝCH CESTÁCH S MCC

0,4648

1137

11371

JINÉ PORUCHY LEDVIN A MOČOVÝCH CEST BEZ CC

0,3108

1137

11372

JINÉ PORUCHY LEDVIN A MOČOVÝCH CEST S CC

0,4628

1137

11373

JINÉ PORUCHY LEDVIN A MOČOVÝCH CEST S MCC

0,7704

1201

12011

VELKÉ VÝKONY V OBLASTI PÁNVE U MUŽE BEZ CC

2,5254

1201

12012

VELKÉ VÝKONY V OBLASTI PÁNVE U MUŽE S CC

2,6161

1201

12013

VELKÉ VÝKONY V OBLASTI PÁNVE U MUŽE S MCC

3,7871

1202

12021

VÝKONY NA PENISU BEZ CC

0,5321

1202

12022

VÝKONY NA PENISU S CC

0,8846

1202

12023

VÝKONY NA PENISU S MCC

1,8571

1203

12031

TRANSURETRÁLNÍ PROSTATEKTOMIE BEZ CC

1,2147

1203

12032

TRANSURETRÁLNÍ PROSTATEKTOMIE S CC

1,4319

1203

12033

TRANSURETRÁLNÍ PROSTATEKTOMIE S MCC

1,8748

1204

12041

VÝKONY NA VARLATECH BEZ CC

0,5326

1204

12042

VÝKONY NA VARLATECH S CC

0,7539

1204

12043

VÝKONY NA VARLATECH S MCC

1,2059

1205

12051

CIRKUMCIZE BEZ CC

0,3639

1205

12052

CIRKUMCIZE S CC

0,4074

1205

12053

CIRKUMCIZE S MCC

0,4074

1206

12061

JINÉ VÝKONY NA MUŽSKÉM REPRODUKČNÍM SYSTÉMU BEZ CC

0,7094

1206

12062

JINÉ VÝKONY NA MUŽSKÉM REPRODUKČNÍM SYSTÉMU S CC

1,0389

1206

12063

JINÉ VÝKONY NA MUŽSKÉM REPRODUKČNÍM SYSTÉMU S MCC

2,0499

1230

12301

MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ MUŽSKÉHO REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU BEZ CC

0,3160

1230

12302

MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ MUŽSKÉHO REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU S CC

0,5278

1230

12303

MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ MUŽSKÉHO REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU S MCC

0,6899

1231

12311

PORUCHY MUŽSKÉHO REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU, KROMĚ MALIGNÍHO ONEMOCNĚNÍ BEZ CC

0,2579

1231

12312

PORUCHY MUŽSKÉHO REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU, KROMĚ MALIGNÍHO ONEMOCNĚNÍ SCC

0,3579

1231

12313

PORUCHY MUŽSKÉHO REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU, KROMĚ MALIGNÍHO ONEMOCNĚNÍ SMCC

0,5278

1301

13011

EXENTERACE PÁNVE, RADIKÁLNÍ HYSTEREKTOMIE A RADIKÁLNÍ VULVEKTOMIE BEZ CC

3,0379

1301

13012

EXENTERACE PÁNVE, RADIKÁLNÍ HYSTEREKTOMIE A RADIKÁLNÍ VULVEKTOMIE S CC

3,8293

1301

13013

EXENTERACE PÁNVE, RADIKÁLNÍ HYSTEREKTOMIE A RADIKÁLNÍ VULVEKTOMIE S MCC

5,5216

1302

13021

VÝKONY NA DĚLOZE A ADNEXECH PRO MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ NA OVARIÍCH A ADNEXECH BEZ CC