Čekejte, prosím...
A A A
362/2020 Sb. znění účinné od 1. 10. 2020 do 31. 12. 2023

Ustanovení čl. I bodu 4 nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2024.

362

 

VYHLÁŠKA

ze dne 27. srpna 2020,

kterou se mění vyhláška č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody,

ve znění pozdějších předpisů

 

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 81 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů:

Čl. I

Vyhláška č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody, ve znění vyhlášky č. 378/2004 Sb., vyhlášky č. 243/2006 Sb., vyhlášky č. 19/2015 Sb. a vyhlášky č. 279/2017 Sb., se mění takto:

1.

V § 4 odst. 3 se věta poslední zrušuje.

 

2.

V § 17 odst. 5 se na konci textu věty první doplňují slova „; plocha sociálního zařízení se do ubytovací plochy nezapočítává“.

 

3.

V § 17 odst. 6 se věta třetí zrušuje.

 

4.

zatím neúčinný

 

5.

V § 17 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní:

(7)

Umístit odsouzeného do cely nebo ložnice, v níž na něho připadne ubytovací plocha menší, než je uvedeno v odstavci 6, lze pouze tehdy, když celkový počet odsouzených vykonávajících trest ve věznicích téhož základního typu a stupně zabezpečení věznice s ostrahou v České republice neumožní z důvodu nedostatečné ubytovací kapacity dodržet ubytovací plochu stanovenou podle odstavce 6. Ubytovací plocha připadající na jednoho odsouzeného nesmí být menší než 3 m2.“.

Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 8.

 

6.

V § 26 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

(2)

V odůvodněných případech může ředitel věznice nebo jím pověřený zaměstnanec Vězeňské služby rozdělit na základě žádosti odsouzeného dobu návštěvy stanovenou v § 19 odst․ 1 zákona na více oddělených časových úseků rozvržených do kalendářního měsíce.“.

Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 3 až 5.

 

7.

V § 27 odst. 1 se slova „zdravotní péče o ně“ nahrazují slovy „zdravotních služeb pro odsouzené“.

 

8.

V § 33 odst. 1 se za slovo „zkáze,“ vkládají slova „potraviny obsahující semena máku setého,“.

 

9.

V § 34 odst. 7 se text „ , 2, 3“ nahrazuje slovy „až 4“.

 

10.

V § 46 se na konci odstavce 5 doplňuje věta „Za účelem vzdělávání lze těmto odsouzeným umožnit používání výpočetní techniky na zařízeních poskytnutých věznicí a pod její kontrolou.“.

 

11.

V § 89 odstavec 1 zní:

(1)

Vnitřní řád a nabídka preventivně výchovných, vzdělávacích, zájmových a sportovních programů zohledňují zvláštní potřeby těhotných žen, žen v období šesti týdnů po porodu a kojících matek.“.

 

12.

V § 91 se odstavec 1 zrušuje.

Dosavadní odstavce 2 až 9 se označují jako odstavce 1 až 8.

 

13.

V § 91 odstavec 2 zní:

(2)

Zdravotní služby dítěti, o které matka pečuje ve věznici, zabezpečuje Vězeňská služba na základě smlouvy s poskytovatelem oprávněným k poskytování zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost.“.

 

14.

V § 91 se na konci textu odstavce 5 doplňují slova „a z prostředků určených na úhradu potřeb dítěte“.

 

15.

V § 91 se na začátek odstavce 6 vkládá věta „Matka, které bylo povoleno mít u sebe a starat se o své nezletilé dítě, vykonává trest zpravidla v oddílu pro matky nezletilých dětí.“.

 

16.

V § 91 odstavce 7 a 8 znějí:

(7)

Pokud se matka, která pobývá ve věznici, ve které je zřízen oddíl pro matky nezletilých dětí, z důvodu nemoci nebo z jiného závažného důvodu nemůže o dítě starat, převezme péči o dítě na nezbytně nutnou dobu ředitelem věznice určený zaměstnanec; o tom věznice informuje zákonného zástupce dítěte, je-li to možné, a příslušný orgán sociálně-právní ochrany dětí. Pokud matka pobývá mimo věznici, ve které je zřízen oddíl pro matky nezletilých dětí, řeší se péče o dítě v případech uvedených ve větě první prostřednictvím orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Při vzájemném předávání je dítě vždy prohlédnuto lékařem poskytovatele zdravotních služeb uvedeného v odstavci 2.

(8)

Věznice umožní příslušnému orgánu sociálně-právní ochrany dětí pravidelně sledovat vývoj dítěte, o které matka ve věznici pečuje.“.

 

17.

V § 91 se doplňuje odstavec 9, který zní:

(9)

O narození dítěte během výkonu trestu odsouzené ženy věznice neprodleně informuje okresní soud, v jehož obvodu se věznice nachází, a příslušný orgán sociálně-právní ochrany dětí, v jehož obvodu se věznice nachází.“.

 

18.

V § 99 odst. 1 se slovo „jednodenní“ nahrazuje slovem „stacionární“.

 

19.

V § 99 odst. 2 se slovo „zásadně“ zrušuje.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 2020, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 4, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2024.

Ministryně spravedlnosti:

Mgr. Benešová v. r.