Čekejte, prosím...
A A A
364/2020 Sb. znění účinné od 1. 10. 2020

364

 

VYHLÁŠKA

ze dne 27. srpna 2020,

kterou se mění vyhláška č. 10/2000 Sb., o srážkách z odměny osob, které jsou ve výkonu trestu

odnětí svobody zaměstnány, o výkonu rozhodnutí srážkami z odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení a o úhradě dalších nákladů, ve znění pozdějších předpisů

 

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 33 odst. 3 a 6 a § 35 odst. 1 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 52/2004 Sb., zákona č. 276/2013 Sb., zákona č. 377/2015 Sb. a zákona č. 58/2017 Sb., podle § 152 odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění zákona č. 330/2011 Sb. a zákona č. 150/2016 Sb., a podle § 373 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 129/2008 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 10/2000 Sb., o srážkách z odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody zaměstnány, o výkonu rozhodnutí srážkami z odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení a o úhradě dalších nákladů, ve znění vyhlášky č. 94/2001 Sb., vyhlášky č. 135/2005 Sb., vyhlášky č. 425/2009 Sb., vyhlášky č. 362/2017 Sb. a vyhlášky č. 88/2019 Sb., se mění takto:

1.

V § 8 odst. 5 písm. a) se slovo „nebo“ zrušuje.

 

2.

V § 8 se na konci odstavce 5 tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno c), které zní:

c)

uložena na jeho účet ve věznici, jedná-li se o výživné na dítě, příspěvek na úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a porodem, přídavek na dítě, peněžitou pomoc v mateřství, rodičovský příspěvek, sirotčí důchod náležející dítěti nebo jiné peníze výslovně určené na úhradu potřeb dítěte, zaslané odsouzené těhotné ženě nebo matce, která má ve výkonu trestu u sebe dítě․“.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 2020.

Ministryně spravedlnosti:

Mgr. Benešová v. r.