Čekejte, prosím...
A A A
394/2020 Sb. znění účinné od 21. 10. 2020

394

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 21. září 2020,

kterým se mění nařízení vlády č. 271/2017 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem vnitra,

ve znění nařízení vlády č. 251/2020 Sb.

 

Vláda nařizuje podle § 49 odst. 6 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 26/2008 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 271/2017 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem vnitra, ve znění nařízení vlády č. 251/2020 Sb., se mění takto:

1.

V § 1 se vkládá nové písmeno a), které zní:

a)

Kříž bezpečnosti státu,“.

Dosavadní písmena a) až j) se označují jako písmena b) až k).

 

2.

Za § 1 se vkládá nový § 1a, který včetně nadpisu zní:

§ 1a

Kříž bezpečnosti státu

 

(1)

Kříž bezpečnosti státu se uděluje fyzické osobě, která

a)

projevila mimořádnou osobní odvahu nebo mimořádnou osobní iniciativu při zajišťování bezpečnosti České republiky a jejích obyvatel,

b)

dosáhla vynikajících výsledků při zajišťování bezpečnosti České republiky a jejích obyvatel,

c)

podstatným způsobem přispěla k mezinárodní spolupráci v oblasti zajišťování bezpečnosti státu a jeho obyvatel nebo k vybudování dobrého jména České republiky v této oblasti v zahraničí,

d)

podstatným způsobem přispěla svou vědeckou, odbornou nebo publikační činností ke zvýšení úrovně bezpečnosti České republiky a jejích obyvatel, nebo

e)

jinou svou činností podstatným způsobem přispěla k prohlubování bezpečnosti České republiky a jejích obyvatel․

(2)

Ocenění má tři stupně, z nichž první stupeň je nejvyšší.

(3)

Ocenění tvoří v prvním stupni pozlacený kříž a diplom, ve druhém stupni stříbrný kříž a diplom a ve třetím stupni bronzový kříž a diplom.“.

 

3.

V § 4 odst. 1 se slova „a 3 obecním úřadům obce s pověřeným obecním úřadem“ zrušují.

 

4.

V § 12 se slova „§ 1 písm. c) až j)“ nahrazují slovy „§ 1 písm. d) až k)“.

Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

 

1. místopředseda vlády a ministr vnitra:

Hamáček v. r.