Čekejte, prosím...
A A A
404/2020 Sb. znění účinné od 1. 1. 2021

404

 

VYHLÁŠKA

ze dne 1. října 2020,

kterou se mění vyhláška č. 425/2012 Sb., o předkládání informací penzijní společností

České národní bance, ve znění vyhlášky č. 476/2017 Sb.

 

Česká národní banka stanoví podle § 170 odst. 1 zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění zákona č. 119/2020 Sb., k provedení § 119 odst. 4, a podle § 41 odst. 3 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 227/2013 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 425/2012 Sb., o předkládání informací penzijní společností České národní bance, ve znění vyhlášky č. 476/2017 Sb., se mění takto:

1.

V § 2 se na konci písmene b) čárka nahrazuje tečkou a písmeno c) se zrušuje.

 

2.

V § 3 odst. 1 písm. b) se na konci bodu 2 slovo „a“ nahrazuje čárkou.

 

3.

V § 3 odst. 1 se na konci písmene b) tečka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se bod 4, který zní:

4.

PSP (ČNB) 34-12 „Hlášení o skladbě portfolia penzijní společnosti/fondu“,“.

 

4.

V § 3 se na konci odstavce 1 doplňuje písmeno c), které zní:

c)

k poslednímu dni kalendářního roku a předkládá do 30 dnů po skončení kalendářního roku, k němuž se vztahuje, výkaz PSP (ČNB) 40-01 „Doplňující informace pro vyhodnocování rizikovosti penzijní společnosti“.“.

 

5.

V § 3 odst. 2 písm. c) se slova „obhospodařovaného fondu“ nahrazují slovy „penzijní společnosti/fondu“.

 

6.

V § 5 odst. 1 větě první se slova „stanovené právním předpisem o digitalizaci obchodního rejstříku3)“ včetně poznámky pod čarou č. 3 zrušují.

 

7.

Poznámka pod čarou č. 4 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

 

8.

§ 6 včetně nadpisu zní:

§ 6

Způsob a forma předkládání výkazů

 

(1)

Penzijní společnost předkládá České národní bance výkazy podle § 3 v elektronické podobě jako datové zprávy ve formátu a struktuře datových souborů.

(2)

Datové zprávy podle odstavce 1 jsou předávány prostředky umožňujícími dálkový přístup prostřednictvím internetového aplikačního nebo uživatelského rozhraní sběrného systému České národní banky․

(3)

Datovou zprávu podle odstavce 1 podepíše penzijní společnost uznávaným elektronickým podpisem kontaktní osoby.

(4)

Penzijní společnost sdělí České národní bance jméno, adresu pracoviště, telefonní číslo a adresu elektronické pošty kontaktní osoby. O změnách těchto údajů informuje penzijní společnost Českou národní banku bez zbytečného odkladu.“.

 

9.

§ 8 se včetně nadpisu zrušuje.

 

10.

V příloze v prvním a druhém odstavci se věta druhá zrušuje.

 

11.

V příloze ve čtvrtém odstavci se v nadpisu slova „obhospodařovaného fondu“ nahrazují slovy „penzijní společnosti/fondu“, za slova „v portfoliu“ se vkládají slova „penzijní společnosti a“, za slova „investiční limity“ se vkládají slova „vztahující se k obhospodařovanému fondu“ a za slova „na majetku“ se vkládají slova „penzijní společnosti/“.

 

12.

Na konci přílohy se doplňuje odstavec, který zní:

PSP (ČNB) 40-01 „Doplňující informace pro vyhodnocování rizikovosti penzijní společnosti“

Výkaz obsahuje doplňkové informace o rizikovém profilu penzijní společnosti a jí obhospodařovaných fondů, informace o vyplácené nebo plánované dividendě a o prostředcích přijatých a vyplacených penzijní společností v rozdělení podle roku narození účastníků penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření s intervaly po 5 letech.“.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021.

Guvernér:

Ing. Rusnok v. r.