Čekejte, prosím...
A A A
424/2020 Sb. znění účinné od 22. 10. 2020 do 27. 10. 2020

424

 

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 21. října 2020 č. 1078

o přijetí krizového opatření

 

V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 56 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.

Vláda s účinností ode dne 22. října 2020 od 06:00 hod. do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 hod.

 

I. zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky s výjimkou:

1.

cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k výkonu povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele,

2.

nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými,

3.

cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (např. nákup potravin, léků a zdravotnických prostředků, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, krmiv a dalších potřeb pro zvířata), včetně potřeb osob příbuzných a blízkých, zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot, odkládání odpadu,

4.

cest nezbytně nutných k zajištění potřeb a služeb podle bodu I/3 tohoto usnesení pro jinou osobu (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc),

5.

cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, a zařízení veterinární péče,

6.

cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých,

7.

výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění

a)

bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace,

b)

ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti,

c)

individuální duchovní péče a služby,

d)

veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury,

e)

služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby,

f)

veterinární péče,

8.

cest za účelem pobytu v přírodě nebo parcích a pobytu tam a cest do vlastních rekreačních objektů a pobytu v nich,

9.

cest za účelem vycestování z České republiky,

10.

účasti na svatbě a pohřbu, v počtu ne vyšším než 10 osob, a návštěvy hřbitova,

11.

cest zpět do místa svého bydliště;

 

II. nařizuje

1.

omezit pohyb na veřejně přístupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště s výjimkou případů uvedených v bodu I. tohoto usnesení,

2.

omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru,

3.

pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu 2 osob, s výjimkou

členů domácnosti,

zaměstnanců vykonávajících práci pro stejného zaměstnavatele,

osob společně vykonávajících podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost,

osob, které společně konají činnost, ke které jsou povinny podle zákona, a je tuto činnost nezbytné konat ve vyšším počtu osob,

dětí, žáků a studentů při poskytování vzdělávání ve školách či školských zařízeních,

a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud to je možné;

 

III. omezuje právo pokojně se shromažďovat podle zákona č. 84/1990 Sb․, o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů, tak, že shromáždění se může účastnit celkem nejvýše 100 účastníků, a to ve skupinách po nejvýše 20 účastnících a při zachování rozestupů mezi skupinami účastníků alespoň 2 metry, přičemž každý účastník je povinen mít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének;

 

IV. doporučuje

1.

zaměstnavatelům

a)

využívat nejvyšší možnou měrou práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vykonávat v místě bydliště,

b)

podporovat dovolené a placené volno pro zaměstnance a obdobné nástroje uvedené v kolektivní smlouvě,

c)

omezit výkon prací, které nejsou významné pro zachování činnosti zaměstnavatele,

2.

zachovávat při kontaktu s ostatními osobami ve veřejných prostorách odstup nejméně 2 metry (např. při nákupu),

3.

využívat z hygienických důvodů přednostně bezhotovostní platební styk,

4.

osobám zajišťujícím služby podle bodu I/7 tohoto usnesení omezit přímý kontakt se zákazníky;

 

V. určuje Ministerstvo zdravotnictví, aby stanovilo závazné hygienicko-epidemiologické podmínky pro hromadné akce, jinak zakázané podle tohoto krizového opatření, při jejichž dodržení je dovoleno je z důvodů zřetele hodných v důležitém státním zájmu konat;

 

VI. zrušuje usnesení vlády ze dne 12. října 2020 č. 1021, vyhlášené pod č. 407/2020 Sb.

 

Provedou:

členové vlády,

vedoucí ostatních ústředních správních úřadů

 

Na vědomí:

hejtmani,

primátor hlavního města Prahy,

primátoři, starostové

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.