Čekejte, prosím...
A A A
456/2020 Sb. znění účinné od 1. 1. 2021

456

 

VYHLÁŠKA

ze dne 5. listopadu 2020

o formulářových podáních pro daň z nemovitých věcí

 

Ministerstvo financí stanoví podle § 72 odst. 4 a 5 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění zákona č. 283/2020 Sb․:

§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví v případě formulářových podání pro daň z nemovitých věcí

a)

podrobnosti obecných náležitostí podání a požadovaných údajů,

b)

formát elektronického formulářového podání a

c)

vzor formulářového podání.

§ 2

Vzor formulářového podání

Vzor přiznání k dani z nemovitých věcí včetně pokynů k jeho vyplnění je uveden v příloze k této vyhlášce.

§ 3

Formulářové podání podané elektronicky

Podrobnosti obecných náležitostí podání a údajů požadovaných ve formulářovém podání, které jsou uvedeny ve vzoru podle § 2, se použijí také v rámci struktury formulářového podání zveřejněné správcem daně v případě, že je toto podání učiněno elektronicky.

§ 4

Formát formulářového podání

Formulářové podání podle § 2 lze elektronicky podat pouze ve formátu XML.

§ 5

Společná ustanovení

Tiskopis formulářového podání vydaný Ministerstvem financí, popřípadě struktura formulářového podání zveřejněná správcem daně, se považuje za odpovídající vzoru podle § 2, popřípadě za odpovídající podrobnostem obecných náležitostí podání a údajů podle § 3 také v případě, že

a)

textová část je v jiném než českém jazyce,

b)

obsahuje odlišný údaj o časovém období,

c)

obsahuje odchylky v části textu, jejímž předmětem není požadavek na uvedení povinně sdělovaných údajů,

d)

se od tohoto vzoru v minimálním rozsahu odchyluje v důsledku obvyklých technologických postupů výroby tiskopisu.

§ 6

Přechodná ustanovení

(1)

Tiskopis formulářového podání pro daň z nemovitých věcí vydaný Ministerstvem financí přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se považuje za vydaný v souladu s touto vyhláškou.

(2)

Struktura formulářového podání pro daň z nemovitých věcí zveřejněná správcem daně přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se považuje za zveřejněnou v souladu s touto vyhláškou.

§ 7

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021.

Ministryně financí:

JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.