Čekejte, prosím...
A A A
95/2020 ÚD znění účinné od 1. 7. 2020

Praha 25. června 2020

Č. j.: MZDR 15757/2020-25/MIN/KAN

 

ZRUŠENÍ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ

 

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb․“) postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 ve spojení s § 94a odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb.,

I.

ruší mimořádné opatření ze dne 19. června 2020, č.j.: MZDR 15757/2020-24/MIN/KAN, a to s účinností ode dne 1. července 2020.

II.

Toto zrušení mimořádného opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.

 

Odůvodnění:

Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 15757/2020-24/MIN/KAN ze dne 19. června 2020 (dále jen „mimořádné opatření“) byl s účinností ode dne 22. června 2020 všem osobám zakázán pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to v určených prostorech a s něterými výjimkami.

Podle § 94a odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb., platí, že pokud pominuly nebo se změnily důvody pro vydání opatření obecné povahy podle odstavce 2, orgán ochrany veřejného zdraví je bezodkladně zruší nebo změní.

Vzhledem k aktuálnímu vývoji epidemiologické situace a stavu i trendu počtu nemocných s onemocněním COVID-19 odpadly důvody pro nařízení povinností, které jsou předmětem mimořádného opatření.

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA

ministr zdravotnictví