Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

5. 8. 2004, [Právní zpravodaj]
Rozhodnutí ESD a ESPS

(VÝBĚR Z NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ROZHODNUTÍ SOUDNÍCH ORGÁNŮ EU V OBDOBÍ 15. 6. – 15. 7. 2004)

Věc / Datum

Předmět sporu

K podstatným částem rozhodnutí

Vztah k právu ČR

Základní zásady práva ES

 

 

 

C-27/04Komise v. Rada

13. 07. 2004

Pakt stability a růstu Čl. 104 Smlouvy ES (nadměrný schodek veřejných financí)Nařízení Rady 1467/97/ES o urychlení a vyjasnění postupu při nadměrném rozpočtovém schodku

Závěry Rady ES přijaté ve vztahu k Francouzské republice a ve vztahu ke Spolkové republice Německo se zrušují v rozsahu, v němž obsahují rozhodnutí o pozastavení postupu při nadměrném rozpočtovém schodku a v rozsahu rozhodnutí, jímž dochází ke změně doporučení již dříve přijatých Radou․ Rada není oprávněna měnit dříve přijatá doporučení, aniž by jí bylo předloženo nové doporučení ze strany Komise. Pouze Komisi přísluší právo iniciativy v rámci řízení o nadměrném rozpočtovém schodku. Na druhou stranu žádné, ani implicitní rozhodnutí podle Smlouvy ES (čl. 104 odst. 9) není přijato, pokud Komise doporučí Radě vydat rozhodnutí o výzvě členskému státu přijmout opatření ke snížení rozpočtového schodku a požadované většiny hlasů v Radě není dosaženo.

obecná platnost/ primární právo ES nařízení ES jsou součástí českého právního řádu

C-262/02C-429/02Komise v. Francie

13. 07. 2004

Volný pohyb služeb Televizní reklama na alkoholické nápoje

Francouzská právní úprava televizní reklamy představuje omezení zásady volného pohybu služeb ve smyslu Smlouvy ES. Francouzská televizní stanice je totiž nucena odmítnout přenos sportovní události, při níž jsou viditelné reklamní tabule na alkoholické nápoje distribuované ve Francii. Toto omezení je nicméně ospravedlnitelné cílem ochrany zdraví obyvatel. Francouzský předpis snižuje počet případů, ve kterých mohou být v televizi prezentovány reklamní tabule na alkoholické nápoje a omezuje tak šíření odpovídajícího poselství reklamy, čímž je snížen počet příležitostí, které mohou dát televizním divákům podnět ke konzumaci alkoholických nápojů.

obecná platnost/ primární právo ES z.č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy z.č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání

Daně

 

 

 

C-365/02Lindfors 15. 07. 2004

Přemístění bydliště z jednoho členského státu do druhého Směrnice Rady 83/183/EHS o osvobození od daní, které se vztahuje na trvalý dovoz osobního majetku jednotlivců z členského státu

Ustanovení směrnice ES nebrání tomu, aby v rámci přemístění bydliště majitele motorového vozidla z jednoho členského státu do jiného byla před registrací vozidla nebo před jeho uvedením do provozu v členském státě nového bydliště uplatněna daň z motorových vozidel. Národnímu soudu přísluší, aby přezkoumal, zda je uplatnění vnitrostátního práva způsobilé zaručit, aby, pokud jde o tuto daň, dotčený majitel nebyl postaven do situace méně příznivé, než ve které se nacházejí občané, kteří trvale pobývají v daném členském státě.

z.č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty z.č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních z.č. 253/2000 Sb., o mezinárodní pomoci při správě daní

Veřejná podpora

 

 

 

C-110/02Komise v. Rada

29. 06. 2004

Rozhodnutí Rady o výjimce ze zákazu veřejné podpory (čl. 88 odst. 2 Smlouvy ES)

Pravomoc Rady ES prohlásit veřejnou podporu za slučitelnou se společným trhem má výjimečný charakter. Rada není oprávněna povolit veřejnou podporu, kterou již Komise prohlásila za neslučitelnou se společným trhem. Rada ES není dále oprávněna povolit novou veřejnou podporu, jež alokuje příjemcům podporu ve výši umožňující kompenzovat dopad povinnosti vrátit v souladu s rozhodnutím Komise původní veřejnou podporu.

obecná platnost/ primární právo ES

Doprava

 

 

 

C-439/02Komise v. Francie

22. 06. 2004

Neplnění povinnosti transpozice směrnic ze strany členského státu Bezpečnost námořní dopravy

Francouzská republika nesplnila svoji povinnost na základě směrnice Rady 95/21/ES o uplatňování mezinárodních norem pro bezpečnost lodí, zabránění znečištění a životní a pracovní podmínky na lodích, které využívají přístavy Společenství a plují ve výsostných vodách členských států tím, že nevykonala stanovený roční počet inspekcí lodí, které vpluly do jejích přístavů. Nedostatek personálu, na který se odvolává Francie, není dostatečným důvodem pro ospravedlnění nesplnění výše uvedené povinnosti.

obecná platnost/ primární právo ES

Připraveno ve spolupráci s AK GLEISS LUTZ, v. o. s.