Čekejte, prosím...
Monitor Sbírky zákonů
48/2017 Sb. Nařízení vlády o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor
47/2017 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů
49/2017 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v souvislosti s přijetím nařízení vlády o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor
46/2017 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, ve znění nařízení vlády č. 243/2015 Sb.
44/2017 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 137/2015 Sb., o dalších případech, ve kterých lze přijmout osobu do služebního poměru na dobu určitou
43/2017 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění pozdějších předpisů
42/2017 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 153/2005 Sb., o stanovení způsobu a výše tvorby prostředků radiokomunikačního účtu a způsobu jejich čerpání
45/2017 Sb. Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2017–2022, 0,00 %
40/2017 Sb. Nález Ústavního soudu ze dne 6. prosince 2016 sp. zn. Pl. ÚS 32/15 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
41/2017 Sb. Nařízení vlády o údajích centrálního registru administrativních budov
39/2017 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
38/2017 Sb. Vyhláška o způsobu výpočtu nároku na vrácení daně z minerálních olejů zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě a způsobu a podmínkách vedení dokladů a evidence s nimi souvisejícími
37/2017 Sb. Vyhláška o elektronických cigaretách, náhradních náplních do nich a bylinných výrobcích určených ke kouření
36/2017 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 29/2016 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů a o změně některých souvisejících nařízení vlády, a o změně některých souvisejících nařízení vlády
35/2017 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví sazba jednorázového poplatku za ukládání radioaktivních odpadů a výše příspěvků z jaderného účtu obcím a pravidla jejich poskytování
34/2017 Sb. Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, přijatému Parlamentem dne 14. prosince 2016 a vrácenému prezidentem republiky dne 20. prosince 2016
33/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
32/2017 Sb. Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2017–2020, 0,00 %
31/2017 Sb. Sdělení Ministerstva financí ze dne 1. února 2017, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2017–2027, 0,25 %
30/2017 Sb. Vyhláška k provedení zákona o centrální evidenci účtů
Aktuální články
SR 2/2017 str. 38 Přehled rozhodnutí NS neschválených v roce 2016 do Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek
SR 2/2017 str. 56 Výběr rozhodnutí ve správním soudnictví
SR 2/2017 str. 45 Výběr rozhodnutí Ústavního soudu
SR 2/2017 str. 61 Soudní dvůr EU – prosinec 2016
SR 2/2017 str. 42 Přerušení exekuce podle § 109 OSŘ?
SR 2/2017 str. 66 Evropský soud pro lidská práva – prosinec 2016
PR 4/2017 str. Ip Ministerstvo spravedlnosti připravilo k legislativnímu projednání návrh novely zákona o obchodních korporacích
PR 4/2017 str. 121 Novela zákona o účetnictví z pohledu spolku aneb za co všechno (ne)může Evropská unie
PR 4/2017 str. IIp Vláda: K provedení výkonů rozhodnutí (exekucí) obecných stavebních úřadů vydaných ve veřejném zájmu
PR 4/2017 str. IIIpa Poslanecká sněmovna: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), a zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
PR 4/2017 str. 142 Náhrada nákladů soudního řízení správního procesně úspěšnému správnímu orgánu
PR 4/2017 str. IVp Výběr z právních předpisů a dokumentů vyhlášených v Úředním věstníku Evropské unie (Řada L a C) v období 16.1. 2017 - 31. 1. 2017
PR 4/2017 str. 133 K procesněprávním účinkům konkludentního uznání dluhu částečným plněním
PR 4/2017 str. II Zjednodušení procesu EIA
PR 4/2017 str. 115 Pravomoc sjednávat a ratifikovat mezinárodní smlouvy coby oběť inkoherentního ústavodárství
PR 4/2017 str. 136 K procesnímu nástupnictví v exekuci
PR 4/2017 str. 138 Předložení směnky v insolvenčním řízení
PR 4/2017 str. IIIp Poslanecká sněmovna: Návrh skupiny poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů
PR 4/2017 str. IIpa Vláda: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisůOtevřete nové možnosti

Nyní se nacházíte ve verzi Beck-online START a můžete pracovat s aktuální legislativou.

Přístup k rozsáhlé databázi judikatury a literatury a plná funkcionalita se Vám otevře po přihlášení

Pokud ještě nemáte svůj účet volejte nebo nám pošlete své kontaktní údaje a my se Vám ozveme zpět

|