Čekejte, prosím...
Monitor Sbírky zákonů
126/2018 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor
125/2018 Sb. Vyhláška o informacích uváděných ve zdravotně pojistném plánu a výhledu a o způsobu jejich předkládání zdravotními pojišťovnami
124/2018 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 162/2015 Sb., o podrobnostech úřednické zkoušky
116/2018 Sb. Nález Ústavního soudu ze dne 16. května 2018 sp. zn. Pl. ÚS 15/16 ve věci návrhu na zrušení § 10 odst. 3 zákona č. 361/ /2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a na vyslovení protiústavnosti § 125f odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění účinném do 30. června 2017
123/2018 Sb. Nařízení vlády o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí
122/2018 Sb. Vyhláška o vzorech formulářů pro jednotlivé typy zájezdů a spojených cestovních služeb
121/2018 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů
120/2018 Sb. Vyhláška o stanovení formulářů žádosti o určení advokáta a formuláře podnětu k poskytnutí jednorázové právní porady
119/2018 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 390/2017 Sb., o použití peněžních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na regeneraci veřejných prostranství na sídlištích
118/2018 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 188/2009 Sb., o atestační zkoušce, aprobační zkoušce a závěrečné zkoušce certifikovaného kurzu a o postupu ověření znalosti českého jazyka pohovorem lékařů, zubních lékařů a farmaceutů (o zkouškách lékařů, zubních lékařů a farmaceutů)
117/2018 Sb. Vyhláška o zkušebním řádu aprobační zkoušky
115/2018 Sb. Sdělení o celkovém počtu odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu a o celkovém množství plynu spotřebovaném v České republice v roce 2017
114/2018 Sb. Sdělení o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF)
113/2018 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů
112/2018 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů
111/2018 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
110/2018 Sb. Vyhláška o tabákových nálepkách
109/2018 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů
108/2018 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 304/2012 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků, ve znění vyhlášky č. 38/2016 Sb.
107/2018 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 400/2011 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů
Aktuální články
PR 11/2018 s. 393 Vyrovnávání pozice žen v českém pracovním prostředí: britská inspirace
PR 11/2018 s. 381 Uplatňování daňových pohledávek v insolvenčním řízení
PR 11/2018 s. 400 Ochrana důstojnosti úřadu
PR 11/2018 s. IIIp Poslanecká sněmovna: Návrh skupiny poslanců na vydání zákona o zajištění právní pomoci a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o právní pomoci)
PR 11/2018 s. IIpc Vláda:Výkladová stanoviska ERÚ k posílení ochrany spotřebitele při zvyšování cen
PR 11/2018 s. 386 Bytové spoluvlastnictví podle zákona o vlastnictví bytů po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku – 2. část
PR 11/2018 s. 402 Rozložení důkazního břemena v řízení o zaplacení směnečného nároku podle procesního postavení účastníků řízení
PR 11/2018 s. IVpb Výběr z právních předpisů a dokumentů vyhlášených v Úředním věstníku EU (Řada L a C) v období 1. 5.–15. 5. 2018
PR 11/2018 s. IIpa Vláda: Rozpočtová strategie sektoru veřejných institucí ČR na r. 2019–2021
PR 11/2018 s. IVpa Ministerstvo spravedlnosti: Obchodní rejstřík se propojil s obchodními registry dalších evropských zemí
PR 11/2018 s. II Bytová novela občanského zákoníku
PR 11/2018 s. IIpb Vláda: Postup při stanovení výše pokut ukládaných za porušení zákona o ochraně hospodářské soutěže
PR 11/2018 s. Ip Evropská komise navrhla posílení ochrany oznamovatelů na úrovni EU
SÚOOÚ 16/2018 GDPR: Musí dát zaměstnanec souhlas zaměstnavateli ke zpracování svých osobních údajů?
SÚOOÚ 15/2018 GDPR: Udělit souhlas se zpracováním osobních údajů je možnost, nikoli povinnost
SÚOOÚ 13/2018 GDPR a přímý elektronický marketing
SÚOOÚ 14/2018 GDPR: Může poskytovatel služby opakovaně žádat o souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud subjekt údajů svůj nesouhlas již dříve sdělil?
Výběr 16/2018 lit. Vzorové dokumenty GDPR: Záznam o činnostech zpracování – matrika
Výběr 17/2018 lit. Vzorové dokumenty GDPR: Záznam o činnostech zpracování – místní poplatky (a jiná obdobná plnění – poplatek za komunální odpad)
Výběr 20/2018 lit. Vzorové dokumenty GDPR: Záznam o činnostech zpracování – správní řízení
Současné téma: GDPR
SÚOOÚ 13/2018 GDPR a přímý elektronický marketing
Výběr 14/2018 lit. Vzorové dokumenty GDPR: Záznam o činnostech zpracování - Czech POINT
Výběr 15/2018 lit. Vzorové dokumenty GDPR: Záznam o činnostech zpracování – evidence obyvatel
Výběr 16/2018 lit. Vzorové dokumenty GDPR: Záznam o činnostech zpracování – matrika
Výběr 17/2018 lit. Vzorové dokumenty GDPR: Záznam o činnostech zpracování – místní poplatky (a jiná obdobná plnění – poplatek za komunální odpad)