Čekejte, prosím...
Monitor Sbírky zákonů
34/2018 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat, ve znění pozdějších předpisů
33/2018 Sb. Sdělení, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2018–2029, 2,75 %
32/2018 Sb. Sdělení, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2018–2021, 0,75 %
31/2018 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů
30/2018 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, ve znění pozdějších předpisů
29/2018 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
28/2018 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
27/2018 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů
26/2018 Sb. Nález Ústavního soudu ze dne 19. prosince 2017 sp. zn. Pl. ÚS 8/16 ve věci návrhu na zrušení § 12 odst. 4 a 5 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění zákona č. 124/2008 Sb.
25/2018 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů
24/2018 Sb. Nařízení vlády o určení kompenzačního opatření ukládaného uchazeči pro regulovanou činnost insolvenčního správce
23/2018 Sb. Nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky
22/2018 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 170/2008 Sb., o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, nařízení vlády č. 106/2014 Sb., o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, a nařízení vlády č. 69/2017 Sb., o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky
21/2018 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače, ve znění pozdějších předpisů
20/2018 Sb. Sdělení o antigenním složení očkovací látky proti pneumokokovým infekcím pro očkování pojištěnců nad 65 let věku
19/2018 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 342/2012 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností, ve znění pozdějších předpisů
18/2018 Sb. Vyhláška o veterinárních požadavcích na chov včel a včelstev a o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz včel a o změně některých souvisejících vyhlášek
17/2018 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 206/2012 Sb., o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky
16/2018 Sb. Sdělení o vyhlášení celkového výsledku volby prezidenta republiky konané ve dnech 12. a 13. ledna 2018 (I. kolo) a ve dnech 26. a 27. ledna 2018 (II. kolo)
15/2018 Sb. Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 500. výročí vydání Klaudyánovy mapy
Aktuální články
PR 4/2018 s. Ip Vláda schválila návrh novely zákona o zbraních, a vyhověla tak transpoziční povinnosti
PR 4/2018 s. IIp Vláda: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
PR 4/2018 s. IIpa Vláda: Veřejná ochránkyně práv vydala výklad stavebním úřadům, jak chránit hodnotné stavby
PR 4/2018 s. IVp Výběr z právních předpisů a dokumentů vyhlášených v Úředním věstníku EU (Řada L a C) v období 1. 1.–20. 1. 2018
PR 4/2018 s. 134 Omezení soudního přezkumu zajištění cizinců
PR 4/2018 s. 142 Regresní nárok u přistoupení k dluhu
PR 4/2018 s. IIIpa Poslanecká sněmovna: Návrh skupiny poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
PR 4/2018 s. IIIpb NS a NSZ usilují o zvýšení podílu ukládaných peněžitých trestů a častější využívání tzv. odklonů v trestním řízení
PR 4/2018 s. IIIp Vláda: ERÚ: Schválení zásad cenové regulace pro roky 2019–2020
PR 4/2018 s. 145 Kindl, J., Munková, J. Zákon o ochraně hospodářské soutěže. Komentář. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2016, 842 s.
PR 4/2018 s. 124 Vydání pojistky – superfluum, nebo nevyužitý potenciál?
PR 4/2018 s. 115 Náhrada nemajetkové újmy pozůstalých v pracovněprávních vztazích
PR 4/2018 s. 129 Řízení o udělení mezinárodní ochrany z hlediska práva na spravedlivý proces
PR 4/2018 s. II Nový zákon o soudních tlumočnících a překladatelích
SR 2/2018 s. 54 Výběr rozhodnutí ve správním soudnictví
SR 2/2018 s. 67 Evropský soud pro lidská práva: Další aktuality ze Štrasburku
SR 2/2018 s. 46 Výběr rozhodnutí Ústavního soudu
SR 2/2018 s. 42 Vymožené peníze zadržené předchozím exekutorem – jak z toho?
SR 2/2018 s. 38 Přehled rozhodnutí NS neschválených v roce 2017 do Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek