Čekejte, prosím...
Monitor Sbírky zákonů
171/2018 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o distribuci pojištění a zajištění
170/2018 Sb. Zákon o distribuci pojištění a zajištění
168/2018 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 137/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění zákona č. 303/2017 Sb.
166/2018 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění pozdějších předpisů
165/2018 Sb. Vyhláška o obsahu a rozsahu kurzů komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob
164/2018 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 31/2010 Sb., o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí
159/2018 Sb. Sdělení o zavedení Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG
158/2018 Sb. Vyhláška o stanovení vzorů žádostí o započtení odborné praxe, popřípadě její části
157/2018 Sb. Vyhláška o vydání bankovek po 200 Kč vzoru 2018
156/2018 Sb. Vyhláška o vydání bankovek po 100 Kč vzoru 2018
161/2018 Sb. Vyhláška o předkládání údajů o předpokládaných počtech pedagogických pracovníků a jejich platovém zařazení
163/2018 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
162/2018 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), ve znění pozdějších předpisů
160/2018 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 282/2016 Sb., o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních
155/2018 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 105/2008 Sb., o naturálních a peněžních náležitostech žáků vojenských středních škol, ve znění pozdějších předpisů
154/2018 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 404/2016 Sb., o náležitostech a členění výkazů nezbytných pro zpracování zpráv o provozu soustav v energetických odvětvích, včetně termínů, rozsahu a pravidel pro sestavování výkazů (statistická vyhláška)
153/2018 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů, ve znění pozdějších předpisů
152/2018 Sb. Vyhláška o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů
151/2018 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 280/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky
149/2018 Sb. Sdělení o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
Aktuální články
TR 7-8/2018 s. 169 Odpovědnost insolvenčního správce za protiprávní jednání v insolvenčním řízení z pohledu ne bis in idem
TR 7-8/2018 s. 185 Péče o oběti trestných činů – dílčí výsledky z výzkumu obětí
TR 7-8/2018 s. 157 Vybrané problematiky nové právní úpravy přestupkového práva
TR 7-8/2018 s. 172 Trestní soudci a základní lidská práva: bezmezná víra v trestní řád
TR 7-8/2018 s. 193 Klíčové výstupy pro rozvoj evropského trestního práva z červnové Rady pro spravedlnost a vnitřní věci
TR 7-8/2018 s. 179 Odlišnost získávání informací zpravodajskými službami a policejními orgány
TR 7-8/2018 s. 166 Vydání věci zajištěné v trestním řízení poškozenému
TR 7-8/2018 s. 184 O jistotě dokazování v trestním řízení
SR 7-8/2018 s. 269b Další aktuality ze Štrasburku
SR 7-8/2018 s. 258 Výběr rozhodnutí ve správním soudnictví
SR 7-8/2018 s. 229 Výběr rozhodnutí Ústavního soudu
SR 7-8/2018 s. 225 Zákonný soudce a systémové porušení rozvrhu práce
SR 7-8/2018 s. 247 Výběr rozhodnutí v oblasti civilněprávní
SR 7-8/2018 s. 218 K věcnému záměru nového kodexu civilního sporného řízení
SR 7-8/2018 s. 221 Svobodný přístup k informacím
OR 7-8/2018 s. 209 Zákaz konkurence z hlediska povinnosti loajality společníka
OR 7-8/2018 s. 217 Konec investičních arbitráží uvnitř EU?
OR 7-8/2018 s. 227 Harmonizace právního rámce pro přeshraniční přeměny, fúze a rozdělení společností
OR 7-8/2018 s. 193 Rozhodčí řízení versus insolvenční řízení z pohledu práva EU – část 2
Současné téma: GDPR
32018R1101 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1101 ze dne 3. srpna 2018, kterým se stanoví kritéria pro použití čl. 5 druhého pododstavce nařízení Rady (ES) č. 2271/96 o ochraně proti účinkům právních předpisů přijatých určitou třetí zemí uplatňovaných mimo její území, jakož i proti účinkům opatření na nich založených nebo z nich vyplývajících
M59 GDPR v kostce
PR 13-14/2018 s. 487 Když dva dělají totéž, není to totéž, aneb GDPR jako přestupková amnestie?
PR 13-14/2018 s. IIIpa Vláda: ÚOOÚ: Stanovisko k povinnosti provádět posouzení vlivu na ochranu osobních údajů
32018R1046 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014 a (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012