Čekejte, prosím...
Monitor Sbírky zákonů
384/2017 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů
383/2017 Sb. Vyhláška o výběru, přijímání a čekatelské praxi právních čekatelů a o závěrečné zkoušce
382/2017 Sb. Vyhláška o výběru, přijímání a přípravné službě justičních čekatelů a o odborné justiční zkoušce
381/2017 Sb. Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
380/2017 Sb. Sdělení o vydání výměru MF č. 04/2017, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2017
379/2017 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 474/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona, ve znění vyhlášky č. 74/2013 Sb.
377/2017 Sb. Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 650. výročí vysvěcení kaple sv. Václavav katedrále sv. Víta
378/2017 Sb. Sdělení o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
376/2017 Sb. Nařízení vlády o vyloučení některých tržeb z evidence tržeb
370/2017 Sb. Zákon o platebním styku
372/2017 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 434/2004 Sb., o podrobnostech rozsahu a obsahu povinně uváděných dat do Národního registru osob nesouhlasících s posmrtným odběrem tkání a orgánů
371/2017 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku
375/2017 Sb. Nařízení vlády o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů
374/2017 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 64/2009 Sb., o stanovení druhů prací, které agentura práce nemůže formou dočasného přidělení k výkonu práce u uživatele zprostředkovávat
373/2017 Sb. Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2018
369/2017 Sb. Sdělení o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 4. listopadu 2017
363/2017 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění pozdějších předpisů
367/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
366/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 183/2017 Sb.
368/2017 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 142/2014 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství, ve znění pozdějších předpisů
Aktuální články
TR 11-12/2017 s. 274 Klíčové výstupy pro rozvoj evropského trestního práva z říjnové Rady pro spravedlnost a vnitřní věci
TR 11-12/2017 s. 247 Uplatnění zásady ne bis in idem při posuzování trestní odpovědnosti za zkrácení daně
TR 11-12/2017 s. 260 Přípravné řízení de lege ferenda: Soudce práv a svobod
TR 11-12/2017 s. 265 Trestní právo procesní v Peru
PR 21/2017 s. 733 Ústavní soud čtyřikrát k řízení před volebními soudy
PR 21/2017 s. II Legislativní iniciativy Senátu
PR 21/2017 s. 739 Nová vzorová dohoda ČR o podpoře a ochraně investic: Progresivní, nebo konzervativní?
PR 21/2017 s. 725 Paušalizovaná náhrada škody a smluvní pokuta
PR 21/2017 s. 744 Zastřené agenturní zaměstnávání – návrat Jediho?
PR 21/2017 s. Ip Novela antidiskriminačního zákona schválena – žaloba Komise Soudnímu dvoru EU na ČR podána
PR 21/2017 s. 751 K některým novým povinnostem provozovatelů pohřební služby
PR 21/2017 s. IIp Vláda: Návrh zákona o státním rozpočtu ČR na r. 2018
PR 21/2017 s. IIpa Vláda: Základní teze rekodifikace veřejného stavebního práva
PR 21/2017 s. IVp Výběr z právních předpisů a dokumentů vyhlášených v Úředním věstníku EU (Řada L a C) v období 1. 10.–15. 10. 2017
PR 21/2017 s. 747 Bezdůvodné obohacení za užívání účelové komunikace
PR 21/2017 s. IIIp Institut pověřence pro ochranu osobních údajů
SÚOOÚ 23/2017 GDPR: Sdělení ÚOOÚ k přístupu založenému na riziku
SÚOOÚ 5/2017 GDPR: Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů
SÚOOÚ 11/2017 GDPR: Nové přístupy a povinnosti
SÚOOÚ 18/2017 GDPR: Pověřenec pro ochranu osobních údajů