Čekejte, prosím...
Monitor Sbírky zákonů
8/2017 Sb. Nález Ústavního soudu ze dne 13. prosince 2016 sp. zn. Pl. ÚS 19/16 ve věci návrhu na zrušení části § 4 odst. 2 a části přílohy č. 1 části B bodu 2 písm. b) vyhlášky č. 273/2015 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2016
9/2017 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
2/2017/1 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 437/2016 Sb.
7/2017 Sb. Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2017/DZP o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů
6/2017 Sb. Vyhláška o zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území
5/2017 Sb. Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Větrušické rokle a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
4/2017 Sb. Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Lichnice a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
3/2017 Sb. Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Velký Roudný a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
2/2017 Sb. Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Olšina a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
1/2017/1 Sb. Opatření ústředních orgánů Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v zákoně č. 250/2016 Sb.
1/2017 Sb. Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Křížky a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
464/2016 Sb. Vyhláška o postupu při poskytování dotace ze státního rozpočtu na přijetí opatření ke snížení míry ozáření z přítomnosti radonu a jeho produktů přeměny ve vnitřním ovzduší staveb pro bydlení a pobyt veřejnosti a na přijetí opatření ke snížení obsahu přírodních radionuklidů v pitné vodě určené pro veřejnou potřebu
466/2016 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
465/2016 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění vyhlášky č. 343/2009 Sb.
463/2016 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů
186/2016/1 Sb. Opatření ústředních orgánů Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v nařízení vlády č. 449/2016 Sb.
457/2016 Sb. Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2017
462/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
461/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů
460/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákony
Aktuální články
TR 1/2017 str. 1 Expanzivní oportunita v kontextu rekodifikace trestního procesu a spolupracující obviněný
TR 1/2017 str. 26 Klíčové výstupy pro rozvoj evropského trestního práva z prosincové Rady pro spravedlnost a vnitřní věci
TR 1/2017 str. 12 Co přinesl trestní zákoník v oblasti postihu drogové kriminality?
TR 1/2017 str. 16 Konference „Trestní právo procesní – minulost a budoucnost“
TR 1/2017 str. 7 Přeměna peněžitého trestu
PR 1/2017 str. 28 Neoprávněně dlouhé zadržování odpočtu DPH – jak se bránit? Institut zásahové žaloby vs. žaloby na nečinnost
PR 1/2017 str. Ip Vláda schválila návrh zákona o statusu veřejné prospěšnosti
PR 1/2017 str. 22 Omezení přístupu k právnímu rodičovství z důvodu uzavření registrovaného partnerství
PR 1/2017 str. IVp Výběr z právních předpisů a dokumentů vyhlášených v Úředním věstníku Evropské unie (Řada L a C) v období 16.11. 2016 - 5. 12. 2016
PR 1/2017 str. IIp Vláda: Preferovaná varianta územně správního členění státu
PR 1/2017 str. II Jaké legislativní plány vlády je možno v r. 2017 ještě schválit
PR 1/2017 str. 6 Deliktní odpovědnost principálů za pomocníky: srovnávací a právně-ekonomická analýza § 2914 ObčZ
PR 1/2017 str. 1 Odstoupení od smlouvy o dílo
PR 1/2017 str. 32 Melzer, F., Tégl, P. a kol. Občanský zákoník – velký komentář. Svazek IV. § 655–975. Praha : Leges, 2016, 2064 s.
PR 1/2017 str. IIIpa Poslanecká sněmovna: Návrh Zastupitelstva Středočeského kraje na vydání záko­na, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
PR 1/2017 str. 18 K otázce (ne)možnosti omezit svéprávnost k výkonu volebního práva
PR 1/2017 str. IIIp Poslanecká sněmovna: Návrh skupiny poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů
PR 1/2017 str. 13 Zvíře na rozhraní mezi osobou a věcí
PR 23-24/2016 str. 841 K právní úpravě zpracování DNA policií
PR 23-24/2016 str. IIpb Poslanecká sněmovna: Návrh skupiny poslanců na vydání zákona o znárodnění majetku Zdeňka BakalyOtevřete nové možnosti

Nyní se nacházíte ve verzi Beck-online START a můžete pracovat s aktuální legislativou.

Přístup k rozsáhlé databázi judikatury a literatury a plná funkcionalita se Vám otevře po přihlášení

Pokud ještě nemáte svůj účet volejte nebo nám pošlete své kontaktní údaje a my se Vám ozveme zpět

|