Čekejte, prosím...
Monitor Sbírky zákonů
235/2018 Sb. Nález Ústavního soudu ze dne 11. září 2018 sp. zn. Pl. ÚS 24/17 ve věci návrhu na zrušení § 48 odst. 2 zákona č. 361/ /2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění zákona č. 530/2005 Sb.
233/2018 Sb. Nález Ústavního soudu ze dne 4. září 2018 sp. zn. Pl. ÚS 21/15 ve věci návrhu na zrušení § 10 odst. 3 a 5 zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 579/2006 Sb., kterou se stanoví způsob volby a volební řád pro volby do správních rad a dozorčích rad resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťoven, ve znění vyhlášky č. 87/2008 Sb.
234/2018 Sb. Sdělení o vydání cenového rozhodnutí
232/2018 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů
231/2018 Sb. Sdělení o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do třetiny Senátu Parlamentu České republiky konaných ve dnech 5. a 6. října 2018 (I. kolo) a ve dnech 12. a 13. října 2018 (II. kolo)
230/2018 Sb. Vyhláška o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2018 III
229/2018 Sb. Vyhláška o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2018 II
228/2018 Sb. Vyhláška o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2018 I
227/2018 Sb. Vyhláška o charakteristice bonitovaných půdně ekologických jednotek a postupu pro jejich vedení a aktualizaci
113/2018/1 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v částce 112/2018 Sb.
226/2018 Sb. Sdělení o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebních obvodech č. 20 Sídlo: Praha 4 a č. 77 Sídlo: Vsetín konaných ve dnech 5. a 6. října 2018 (I. kolo)
225/2018 Sb. Sdělení o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 5. a 6. října 2018
224/2018 Sb. Vyhláška o vydání pamětní zlaté mince po 10 000 Kč ke 100. výročí vzniku Československa
223/2018 Sb. Vyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny ke 100. výročí Washingtonské deklarace
222/2018 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů
221/2018 Sb. Vyhláška o vzdělávání v základních kmenech lékařů
220/2018 Sb. Sdělení o vydání cenových rozhodnutí
219/2018 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 197/1996 Sb., kterou se vydává zkušební řád pro advokátní zkoušky a uznávací zkoušky (advokátní zkušební řád), ve znění pozdějších předpisů
218/2018 Sb. Sdělení o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG)
217/2018 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 314/2013 Sb., o předkládání výkazů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí, ve znění vyhlášky č. 215/2014 Sb.
Aktuální články
PR 20/2018 s. IIIpa Poslanecká sněmovna: Návrh poslance L. Černohorského na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
PR 20/2018 s. IIpa Vláda: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění, ve znění pozdějších předpisů
PR 20/2018 s. IVp Mezinárodní právo: Evropská komise představila komplexní přístup k modernizaci Světové obchodní organizace
PR 20/2018 s. II Návrh zákona o vyhrazených technických zařízeních
PR 20/2018 s. IIIpb Poslanecká sněmovna: Návrh poslance J. Lipavského na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
PR 20/2018 s. IIp Vláda: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách)
PR 20/2018 s. IVpa Výběr z právních předpisů a dokumentů vyhlášených v Úředním věstníku EU (Řada L a C) v období 16. 9. – 30. 9. 2018
PR 20/2018 s. 710 Věcná příslušnost k rozhodování sporů z veřejnoprávních smluv – praktické otázky dualismu práva
PR 20/2018 s. IIIp Vláda – ERÚ: Nižší podpora pro obnovitelné zdroje v r. 2019
PR 20/2018 s. 715 Janoušek, M. Ochrana slabší smluvní strany. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2018, 280 s.
PR 20/2018 s. 707 K zákazu výkonu závislé práce mezi manžely a registrovanými partnery
PR 20/2018 s. 702 Pojem zamestnanec podľa Zákonníka práce versus pojem pracovník podľa práva EÚ
PR 20/2018 s. 696 Svěřenský fond jako způsob poskytování benefitů zaměstnancům
PR 20/2018 s. 687 Cookies a GDPR
PR 20/2018 s. Ip Vláda schválila návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s posílením zapojení akcionářů
PR 19/2018 s. 656 Právo na pojistnou sumu a možnosti určení obmyšleného v soukromém pojištění – 2. část
PR 19/2018 s. IIIpb Senát: Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů
PR 19/2018 s. 685 Nová veřejně přístupná aplikace obsahující přehlednou databázi judikatury k nemajetkové újmě
PR 19/2018 s. IVpa Senát: Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství ČR)
PR 19/2018 s. IIIpa Vláda: Návrh zákona o státním rozpočtu ČR na r. 2019 včetně rozpočtové dokumentace
Současné téma: GDPR
PR 18/2018 s. IIpc ÚOOÚ: Sdělení k vyžadování souhlasu
PR 17/2018 s. IIIpb Od 1. 7. 2018 jsou řízení o předběžných otázkách týkající se fyzických osob anonymizována
170/2018 Sb. Zákon o distribuci pojištění a zajištění
M59 GDPR v kostce
PR 13-14/2018 s. 487 Když dva dělají totéž, není to totéž, aneb GDPR jako přestupková amnestie?