Čekejte, prosím...
Monitor Sbírky zákonů
216/2017 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 102/1994 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu v objektech určených pro výrobu a zpracování výbušnin, ve znění vyhlášky č. 76/1996 Sb., a vyhláška č. 327/1992 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při výrobě a zpracování výbušnin a o odborné způsobilosti pracovníků pro tuto činnost, ve znění vyhlášky č. 340/2001 Sb.
215/2017 Sb. Nařízení vlády o stanovení výjimek z vízové povinnosti a z osvobození od vízové povinnosti
214/2017 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů
207/2017 Sb. Nález Ústavního soudu ze dne 23. května 2017 sp. zn. Pl. ÚS 10/12 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
213/2017 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 458/2003 Sb., kterou se provádí zákon o genetických zdrojích rostlin a mikro-organismů
212/2017 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
211/2017 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 313/2014 Sb., o označování a pasech psů, koček a fretek v zájmovém chovu při jejich neobchodních přesunech
210/2017 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů
209/2017 Sb. Vyhláška o vzoru průkazu zaměstnance Českého telekomunikačního úřadu pověřeného výkonem kontroly elektronických komunikací a poštovních služeb
208/2017 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví rozsah technických parametrů pro zařízení, jejichž prostřednictvím jsou provozovány hazardní hry, požadavků na ochranu a uchovávání herních a finančních dat a jejich technické parametry
206/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
205/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění zákona č. 104/2017 Sb., a některé další zákony
204/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
202/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
203/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
201/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů
199/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
198/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů
197/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění pozdějších předpisů
200/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Aktuální články
PR 13-14/2017 str. 500 Realistické fotografie na krabičkách cigaret
PR 13-14/2017 str. 501 K limitu pojistného plnění pro případ úpadku cestovní kanceláře
PR 13-14/2017 str. IIp Vláda: ČR hodlá podat žalobu proti směrnici EU o zbraních
PR 13-14/2017 str. 479 Právní aspekty reklamních sdělení v tvorbě youtuberů
PR 13-14/2017 str. IIpa Poslanecká sněmovna: Návrh skupiny poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
PR 13-14/2017 str. Ip Monitoring aplikace práva EU
PR 13-14/2017 str. 470 Tacitní relokace jako prvek nájemního práva pohledem českého občanského zákoníku a Návrhu společného referenčního rámce
PR 13-14/2017 str. IIIp Poslanecká sněmovna: Návrh skupiny poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění zákona č. 298/2016 Sb.
PR 13-14/2017 str. IIIpa Rada EU podpořila zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce
PR 13-14/2017 str. IIpb Poslanecká sněmovna: Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
PR 13-14/2017 str. IVp Výběr z právních předpisů a dokumentů vyhlášených v Úředním věstníku EU (Řada L a C) v období 1. 6.–15. 6. 2017
PR 13-14/2017 str. II Rozsáhlá novela stavebního zákona
PR 13-14/2017 str. 484 Zastavení exekuce a postup dle § 271 OSŘ
PR 13-14/2017 str. 473 Právo volby pohřbu – povaha a vymahatelnost
PR 13-14/2017 str. 464 Význam domněnky dobré víry pro rozdělení důkazního břemena v civilním řízení soudním
PR 13-14/2017 str. 497 Připravovaná změna v rozhodování o dotacích podle rozpočtových pravidel
PR 13-14/2017 str. 457 Ústavní rozměr vládní krize z května 2017
PR 13-14/2017 str. 490 Problematické právní aspekty nové pravomoci ČNB pro regulaci hypotečního trhu
TR 7-8/2017 str. 166 Niekoľko poznámok k zavineniu a kauzalite pri trestných činoch proti životu a zdraviu
TR 7-8/2017 str. 157 Terorismus jako materiální pramen trestního práva procesního