Čekejte, prosím...
Monitor Sbírky zákonů
66/2018 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění vyhlášky č. 63/2013 Sb.
65/2018 Sb. Sdělení, kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory
64/2018 Sb. Vyhláška o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělování
63/2018 Sb. Nařízení vlády o zrušení některých nařízení vlády v oblasti technických požadavků na výrobky
62/2018 Sb. Nález Ústavního soudu ze dne 30. ledna 2018 sp. zn. Pl. ÚS 15/15 ve věci návrhu na vyslovení neústavnosti § 41b odst. 2 a 4 a § 41c písm. g) zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění účinném do 31. prosince 2015
60/2018 Sb. Nález Ústavního soudu ze dne 12. prosince 2017 sp. zn. Pl. ÚS 11/17 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů
61/2018 Sb. Vyhláška o seznamu nebezpečných chemických látek, směsí a prachů a podmínkách nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi a podmínkách výkonu činností spojených s nebezpečnou expozicí prachů
59/2018 Sb. Sdělení o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
58/2018 Sb. Vyhláška o doplňcích stravy a složení potravin
57/2018 Sb. Sdělení o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcíkonaných dne 31. března 2018
51/2018 Sb. Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Břehyně – Pecopala a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
50/2018 Sb. Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Pískovna Erika a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
49/2018 Sb. Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Kocelovické pastviny a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
56/2018 Sb. Sdělení o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2017 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
55/2018 Sb. Vyhláška o vydání zlaté mince „Hrad Zvíkov“ po 5 000 Kč
54/2018 Sb. Sdělení o rozšíření závaznosti Dodatku č. 1 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně
53/2018 Sb. Sdělení o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů
52/2018 Sb. Vyhláška o změně a zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území
48/2018 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů
47/2018 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění pozdějších předpisů
Aktuální články
TR 4/2018 s. 89 Otevřené věznice
TR 4/2018 s. 79 Je navrhovaný institut „pořádkové zajištění“ protiústavní?
TR 4/2018 s. 99 Klíčové výstupy pro rozvoj evropského trestního práva z březnové Rady pro spravedlnost a vnitřní věci
TR 4/2018 s. 84 Phishing, pharming a jejich trestněprávní postih
TR 4/2018 s. 94 Analýza projektu evropského veřejného žalobce
OR 4/2018 s. 123 Rovnost žen a mužů v obchodních dohodách EU
OR 4/2018 s. 119 Dokončení unie kapitálových trhů do roku 2019
OR 4/2018 s. 101 Aktuální problémy se zastavením exekuce z rozhodčího nálezu
OR 4/2018 s. 97 Obrana proti zajišťovacímu příkazu
OR 4/2018 s. 106 Povaha členství ve statutárním orgánu osobní společnosti aneb je člen statutárního orgánu osobní společnosti členem voleného orgánu ve smyslu občanského zákoníku?
SÚOOÚ 10/2018 GDPR: Zpracovatel
PR 7/2018 s. IIp Vláda: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů
PR 7/2018 s. 253 K patnáctidenní lhůtě ve smyslu § 72 odst. 2 TrŘ
PR 7/2018 s. 236 Pasportizace – cesta, jak zajistit dokumentaci k legální stavbě
PR 7/2018 s. 258 Příklep v dovolacím řízení – polemika s názorem Nejvyššího soudu
PR 7/2018 s. IIIpb Poslanecká sněmovna: Návrh skupiny poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
PR 7/2018 s. IIIpa Poslanecká sněmovna: Návrh skupiny poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích
PR 7/2018 s. II Revize systému ochranných známek
PR 7/2018 s. Ip Ministerstvo financí předložilo do připomínkového řízení návrh novely zákona o evidenci tržeb
PR 7/2018 s. 249 Právní uznání homosexuálních a heterosexuálních vztahů: nikdy nekončící příběh před Evropským soudem pro lidská práva