Čekejte, prosím...
A A A
[Právní rozhledy 17/2020, s. II]
Zákon o zvláštním způsobu hlasování ve volbách 2020

Výjimečná doba vyžaduje i přijetí mimořádných opatření. Aktuální situace v podobě přetrvávající pandemie způsobené šířením nemoci COVID-19 by mohla znemožnit části voličů uplatnit své aktivní volební právo v nadcházejících podzimních volbách do zastupitelstev krajů a do Senátu, a tím i ovlivnit konečné výsledky. Nový rozměr dopadů této překážky vede k pochopitelným obavám o ústavní konformitu dosavadní právní úpravy a potažmo o regulérnost voleb.

Podle volebních zákonů jsou karanténa a izolace považovány za opatření, která představují omezení osobní svobody z důvodu ochrany veřejného zdraví, neboť tvoří překážku pro uplatnění práva volit. I když současná právní úprava platí bez zásadních změn již 20 let, letos se stala předmětem legitimní kritiky pro její možné nebývalé kvantitativní dopady na volby do krajských zastupitelstev a do třetiny Senátu, jež proběhnou počátkem října. Zatímco v minulosti se překážka ve výkonu práva volit týkala převážně pouze desítek případů, nyní se může s ohledem na současnou epidemiologickou situaci dotýkat i tisíců voličů.

Proto Ministerstvo vnitra zpracovalo návrh zákona o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů a do Senátu v r. 2020, který vláda na své schůzi dne 17. 8. schválila a ihned postoupila Poslanecké sněmovně. Postoupení spojila se žádostí o jeho projednání ve stavu legislativní nouze, s ohledem na mimořádnost situace, nutnost rychlého řešení a skutečnost, že jsou zásadním způsobem ohrožena základní práva a svobody občanů u významného počtu voličů. Návrh vlády byl akceptován a sněmovna jej na mimořádné schůzi konané dne 19. 8. ve zkráceném jednání přijala, stejně jako Senát, který jej potvrdil následující den. Prezident republiky zákon podepsal 21. 8. a dne 24. 8. byl vyhlášen ve Sbírce zákonů pod č. 350/2020 Sb., což je také dnem nabytí jeho účinnosti.

Zákon představuje právní předpis, který jako zvláštní zákon dočasně a jednorázově pro vymezenou skupinu voličů modifikuje pravidla obsažená v zákoně o volbách do Parlamentu ČR a v zákoně o krajských volbách (popř. v dalších volebních zákonech) pro konkrétně uvedené volby. Umožní hlasovat v předmětných volbách i osobám s nařízenou karanténou nebo izolací z důvodu ochrany veřejného zdraví před nemocí COVID-19. Jedná se o osoby, jimž ochranná opatření nařídila krajská hygienická stanice rozhodnutím nebo praktický lékař formou neschopenky či vydáním speciálního potvrzení. Hlasování bude umožněno i voličům umístěným v pobytových zařízeních sociálních služeb, školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy a lůžkových zdravotnických zařízeních, která byla uzavřena rozhodnutím krajské hygienické stanice.

Pro tuto cílovou skupinu se zavádí zvláštní způsoby hlasování, a to hlasování u volebního stanoviště (drive-in), při pobytovém zařízení a do zvláštní přenosné volební schránky. Zákonná úprava počítá s tím, že dva z uvedených zvláštních způsobů hlasování budou probíhat ve dnech předcházejících dnům hlasování podle příslušných volebních zákonů (drive-in ve středu a hlasování při pobytových zařízeních ve čtvrtek).

Zvláštní způsoby hlasování jsou určeny pouze pro oprávněné voliče, tj. pro ty, kdo kromě obecných podmínek práva volit podle příslušných volebních zákonů splňují současně podmínku, že jsou evidováni jako osoby v karanténě nebo izolaci z důvodu onemocnění COVID-19, případně jsou klienty pobytových zařízení sociálních služeb nebo některých druhů zdravotnických a školských zařízení, která byla rozhodnutím krajské hygienické stanice uzavřena. Speciální způsoby hlasování se tedy netýkají osob, které zůstávají dobrovolně doma z preventivních důvodů např. po návratu za zahraničí, neboť na ně se překážka ve výkonu volebního práva podle volebních zákonů nevztahuje.

Hlasování u volebního stanoviště proběhne způsobem, při němž oprávněný volič volí výlučně z motorového vozidla, kterým se k volebnímu stanovišti dostavil. K samotné proceduře zákon uvádí, že voliči bude po prokázání podmínek volby komisí pro hlasování vydána náležitě označená úřední obálka, popř. na žádost též hlasovací lístky. Samotný akt hlasování není blíže specifikován, avšak požadavek hlasovat výlučně z motorového vozidla bezesporu znamená, že volič musí provést výběr, popř. úpravu, hlasovacích lístků ve vozidle, z něhož pak odevzdá úřední obálku. Hlasování u volebního stanoviště bude probíhat během druhého dne před prvním dnem voleb (tj. pro první kolo voleb do Senátu a krajské volby dne 30. 9.) od 7 do 15 hod. Pro každý okres bude zřízeno jedno volební stanoviště, resp. na území hl. m. Prahy dvě. Informaci o jeho umístění zveřejní krajský úřad na svých internetových stránkách do 15. dne před prvním dnem voleb (v případě druhého kola voleb do Senátu čtyři dny před prvním dnem voleb). Prostřednictvím volebního stanoviště budou moci hlasovat pouze oprávnění voliči s trvalým pobytem na území daného okresu, resp. volebního obvodu, pro nějž je komise zřízena.

Hlasování při pobytovém zařízení bude probíhat na místě určeném komisí pro hlasování. Pobytovým zařízením jsou míněna nejen pobytová zařízení sociálních služeb, ale i zdravotnická lůžková zařízení (např. LDN) a výchovné ústavy, v nichž jsou sice zpravidla umístěny osoby mladší 18 let, ale mohou se mezi nimi vyskytovat i voliči. Pokud jde o proceduru, zákon uvádí, že voliči bude po prokázání podmínek volby vydána náležitě označená úřední obálka, popř. na žádost též hlasovací lístky. Hlasování proběhne v době od 7 do 22 hod. dne předcházejícího prvnímu dni voleb (tj. pro první kolo voleb do Senátu a krajské volby dne 1. 10.) a od 7 do 18 hod. prvního dne voleb. Místem hlasování má být vhodný prostor v pobytovém zařízení. Pro toto hlasování je modelován zvláštní postup sestavení seznamu oprávněných voličů. Krajská hygienická stanice vyrozumí krajský úřad o uzavřených pobytových zařízeních, ten pak následně podle toho sestaví seznam oprávněných voličů.

Hlasování do zvláštní přenosné schránky umožňuje, aby se komise pro hlasování dostavila do místa, kde pobývá oprávněný volič, a v tomto místě proběhlo hlasování. Zákon k procesu hlasování blíže uvádí, že komise, po dostavení se na dané místo, vyzve voliče k hlasování. Pokud se volič do 10 min. nedostaví, platí domněnka, že hlasování odmítl. V opačném případě bude voliči po prokázání podmínek volby komisí pro hlasování vydána náležitě označená úřední obálka, popř. na žádost též hlasovací lístky. Hlasování proběhne v době od 7 do 22 hod. prvního dne voleb a od 7 do 14 hod. druhého dne voleb. Druhý den může být krajským úřadem hlasování prodlouženo maximálně o 3 hod. Oprávněný volič může využít tohoto způsobu hlasování, pokud splňuje podmínku trvalého pobytu a existují závažné důvody, pro něž nemůže využít hlasování u volebního stanoviště. O svém požadavku hlasovat musí telefonicky požádat příslušný krajský úřad do 20. hod. dne před prvním dnem voleb.

V návaznosti na zavedení zvláštních způsobů hlasování určených pro zmíněné voliče jsou upravena i specifika organizace voleb a zjišťování výsledků hlasování. V ostatních případech se subsidiárně použijí příslušné volební zákony, případně i příslušný zákon o referendu. Ačkoli se tedy např. výslovně neupravuje, že do sčítacích komisí při krajských úřadech budou volební strany delegovat své zástupce, jejich přítomnost při sčítání bude možná tak, že podle příslušných volebních zákonů požádají Státní volební komisi o povolení přítomnosti při sčítání hlasů. Na základě tohoto povolení budou moci dohlížet na korektnost sčítání hlasů odevzdaných v některém ze zvláštních způsobů hlasování.

Komise pro hlasování budou čtyřčlenné. Pouze zapisovatele jmenuje ředitel krajského úřadu, ostatní členové budou z řad vojáků Armády ČR. Hlavní rolí zapisovatele bude dohlížet na dodržování volebních zákonů a zásad hlasování a řádné vedení volební dokumentace. Vojáci budou určeni zejména k zajištění bezprostředního kontaktu s voličem v průběhu hlasování.

Materiální a logistické zajištění zvláštních způsobů hlasování bude rozděleno mezi krajský úřad (dopravní prostředek pro zajištění činnosti komise, volební urny, hlasovací lístky, úřední obálky) a Armádu ČR (vybudování a vybavení volebního stanoviště). Ochranné a hygienické prostředky pro všechny členy komise pro hlasování poskytne Ministerstvo vnitra ze svých zásob.

 

Legs.