Čekejte, prosím...
A A A
[Právní rozhledy 10/2021, s. III]
Senátní návrh zákona skupiny senátorů, kterým se mění zákon č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů, a další související zákony

Senát projednal na své 10. schůzi dne 29. 4. 2021 senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů, a další související zákony (sen. tisk č. 81). Svým usnesením (č. 202) přikázal návrh k projednání výborům; lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 28. 6. 2021.

Návrh si klade za cíl odstranit některé z dalších nedostatků, které byly v rámci platného znění zákona č. 94/2021 Sb. a během předchozích parlamentních diskusí nad podobou zákona odhaleny, kdy v případě některých ustanovení dle platné právní úpravy je shledáván též jejich rozpor s ústavním pořádkem. Předkladatelé připomínají, že cílem návrhu je také umožnit podrobnější diskusi o platné právní úpravě a její případnou širší revizi. Navrhují zakotvit v cit. zákoně přesnější podmínky možného omezení provozu služeb a provozoven na základě mimořádných opatření v rámci stavu pandemické pohotovosti. Dále navrhují stanovení základních pravidel pro vyplácení finančních kompenzací a nahrazení právního institutu náhrady škody širším institutem náhrady újmy. V zákoně č. 84/1990 Sb․, o právu shromažďovacím, navrhují dočasnost právní úpravy stanovené v něm zákonem č. 94/2021 Sb., namísto zásahu do práva shromažďovacího trvalé povahy, jak vyplývá z platné právní úpravy. Podrobnější právní úprava je navrhována v zákoně č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů; týká se mobilní aplikace pro účely epidemiologického šetření nákazy COVID-19 a zpracovávání dat získaných jejím prostřednictvím orgány státní správy. Současně, obdobně jako v případě zákona o právu shromažďovacim, je navržena dočasnost právní úpravy zavedené dle zákona č. 94/2021 Sb. Návrh ve svém souhrnu cílí především na posílení postavení a ochrany práv, svobod a oprávněných zájmů osob, které mohou být na základě mimořádných opatření v rámci stavu pandemické pohotovosti omezovány.

Stav projednávání: Návrh byl předložen k projednání výborům Senátu, poté bude o jeho konečném schválení jednat jeho plenární schůze. Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, návrh projedná i Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a Výbor pro zdravotnictví.