Čekejte, prosím...
A A A
[Právní rozhledy 13-14/2021, s. III]
Vláda: Změna právní úpravy úhrady očkování proti onemocnění COVID-19

Vláda na své schůzi dne 14. 6. 2021 schválila návrh zákona, kterým se mění zákon č. 569/2020 Sb., o distribuci léčivých přípravků obsahujících očkovací látku pro očkování proti onemocnění COVID-19, o náhradě újmy způsobené očkovaným osobám těmito léčivými přípravky a o změně zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 48/1997 Sb․, o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (usn. č. 584). Obsahem návrhu je změna úpravy úhrady očkování proti onemocnění COVID-19, vyvolanému původcem SARS-CoV-2, z veřejného zdravotního pojištění, včetně příslušné očkovací látky. Zohledňuje nové možnosti státu, pokud jde o získávání léčivých přípravků obsahujících očkovací látky proti tomuto onemocnění, než jen postupem na základě rozhodnutí Komise C(2020) 4192 ze dne 18. 6. 2020 o schválení dohody s členskými státy o pořízení očkovacích látek proti COVID-19 jménem členských států a souvisejících postupech.

Změna zákonů č. 569/2020 Sb. a č. 48/1997 Sb. umožní, aby se z pohledu úhrad z veřejného zdravotního pojištění přistupovalo shodně k očkovacím látkám, které stát pořídí vedle očkovacích látek získaných společným nákupem členských států EU, a to i bezplatně. Jedná se buď o očkovací látky, které podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004, kterým se stanoví postupy Unie pro registraci humánních a veterinárních léčivých přípravků a dozor nad nimi a kterým se zřizuje Evropská agentura pro léčivé přípravky, schválila Evropská komise na základě příznivého stanoviska Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA), nebo očkovací látky jim odpovídající (např. očkovací látka od Pfizer/BioNTech, která byla vyrobena pro Izrael), jakož i očkovací látky, které jsou dosud pořizovány z prostředků státního rozpočtu na základě rozhodnutí Komise C(2020) 4192 ze dne 18. 6. 2020 o schválení dohody s členskými státy o pořízení očkovacích látek proti COVID-19 jménem členských států a souvisejících postupech.

Tedy i pro tato další pořízení očkovacích látek bude možné, aby stát společně se zdravotními pojišťovnami zajistil distributora léčivých přípravků a distribuce byla hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Změna právní úpravy rovněž způsobí, že zdravotní pojišťovny uhradí z veřejného zdravotního pojištění takto pořízenou očkovací látku a její podání pojištěnci dané zdravotní pojišťovny. Pokud dojde u očkovaného k újmě na zdraví způsobené očkováním takto pořízenou očkovací látkou, stát také újmu nahradí.

Stav projednávání: Návrh byl rozeslán poslancům 29. 6. 2021 (sn. tisk č. 1255). Předseda Poslanecké sněmovny vyhlásil na návrh vlády stav legislativní nouze a na základě její žádosti rozhodl, že návrh bude projednáván ve zkráceném jednání s vynecháním prvního čtení. Výbor pro zdravotnictví projednal návrh 7. 7. 2021.