Čekejte, prosím...
A A A
30. 4. 2021, [Právní zpravodaj]
Předcházení vzniku dětských dluhů

Dluhy nezletilých bude možné vymáhat jen z majetku, který měli před nabytím plné svéprávnosti.

Dne 28. 4. 2021 Senát schválil vládní návrh novely občanského zákoníku a občanského soudního řádu.

Cílem návrhu je zvýšení ochrany dětí v právních vztazích a posílení role zákonných zástupců při právním jednání nezletilých.

Pokud třetí osoba věděla, že si zákonní zástupci nezletilého odporují, projev vůle jednoho z nich nebude postačovat (§ 32 odst. 2 ObčZ).

I když je nezletilý, který nenabyl plné svéprávnosti, způsobilý jednat v určité záležitosti samostatně, bude možné podmínit, že následky právního jednání nastanou až souhlasem zákonného zástupce nezletilého uděleným v určené lhůtě, jinak ve lhůtě dvou týdnů od vyžádání (§ 36 ObčZ).

Je-li to v zájmu dítěte, bude moci soud zúžit okruh právních jednání, která podléhají souhlasu soudu (§ 898 ObčZ).

Splnění peněžitého dluhu z právního jednání nezletilého, který nenabyl plné svéprávnosti, bude možné vymoci pouze z majetku, který nezletilý nabyl před nabytím plné svéprávnosti, a majetku, který nabyl právním jednáním vztahujícím se výlučně k majetku nabytému před nabytím plné svéprávnosti (obdobné ustanovení se bude vztahovat i na výkon rozhodnutí). Za peněžitý dluh dítěte, který vznikl z právního jednání učiněného před nabytím plné svéprávnosti, bude ručit rodič, který za dítě jednal nebo mu k právnímu jednání udělil souhlas.

K ujednání, kterým se zavázal k plnění smluvní pokuty nezletilý, který v době ujednání nedovršil patnácti let, se nebude přihlížet (§ 2048 ObčZ).

Škodu způsobenou nezletilým mladším třinácti let nahradí ten, kdo nad ním zanedbal náležitý dohled (§ 2920 ObčZ). Není-li nezletilý škůdce povinen k náhradě a ke škodě nedošlo v důsledku zanedbání náležitého dohledu, nahradí škodu ten, kdo má a vůči dítěti vykonává rodičovskou odpovědnost v plném rozsahu, je-li to spravedlivé se zřetelem k jeho majetkovým poměrům a majetkovým poměrům poškozeného (§ 2921 ObčZ).

Nezletilému účastníku, který dovršil patnácti let, se bude doručovat také tehdy, je-li zastoupen zákonným zástupcem podle § 22 OSŘ (§ 50b odst. 4 OSŘ).

Platební rozkaz nebude možné vydat, je-li žalovaným ke dni zahájení řízení nebo ke dni vstupu do řízení nezletilý, který nenabyl plné svéprávnosti (§ 172 odst. 2 OSŘ).

Návrh souvisí s vládním návrhem novely občanského zákoníku (PZ 265/2020).

Návrh je alternativou poslaneckého návrhu novely občanského zákoníku a občanského soudního řádu (PZ 151/2019).

Schválené pozměňovací návrhy ústavněprávního výboru Poslanecké sněmovny

− upravují přechodná ustanovení v tom smyslu, že na právní poměry osoby, která dovršila dvacátý první rok věku přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se použijí dosavadní právní předpisy,

− doplňují § 176 OSŘ: Žalobce žalobu označí jako žalobu z rušené držby; ustanovení § 41 odst. 2 OSŘ tím není dotčeno.

Schválený pozměňovací návrh poslance Marka Výborného upravuje přechodná ustanovení v tom smyslu, že prominutí, upuštění od vymáhání nebo jiný úkon věřitele směřující k zániku nebo snížení dobytnosti dluhu vzniklého přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona osobě, která v době vzniku tohoto dluhu nenabyla plné svéprávnosti, se nebude považovat za porušení povinností spojených se správou majetku.

Schválený pozměňovací návrh poslankyně Kateřiny Valachové stanoví, že pro potřeby řízení ve věcech opatrovnictví člověka, ve věcech osvojení a ve věcech péče soudu o nezletilé se soudu na jeho žádost vydá opis z evidence Rejstříku trestů.

Návrh míří k prezidentu republiky.