Čekejte, prosím...
A A A
30. 4. 2021, [Právní zpravodaj]
Stejnopohlavní manželství

Poslanci jednají o zrovnoprávnění stejnopohlavních párů.

Dne 29. 4. 2021 prošel prvním čtením v Poslanecké sněmovně poslanecký návrh novely občanského zákoníku.

Cílem návrhu je poskytnout stejnopohlavním párům a jejich dětem stejnou důstojnost a stejnou ochranu rodinného života, jako je zákonem poskytována manželům a jejich dětem, a zajistit jim tak rovné postavení nejen ve společnosti, ale i v právu.

Manželství by měl být trvalý svazek dvou lidí, nikoli pouze muže a ženy (§ 655 ObčZ).

Změna pohlaví již nebude mít za následek zrušení manželství (§ 29 odst. 2 ObčZ).

Ustanovení § 776777 ObčZ se nepoužijí na určování rodičovství manželů, kteří jsou osobami stejného pohlaví. Pokud by manželka-nerodička chtěla získat postavení rodiče, bylo by nutné provést proces tzv. přiosvojení dítěte své manželky.

Ustanovení § 4951 PojDůch budou platit obdobně pro nárok vdovy na vdovecký důchod po manželce a nárok vdovce na vdovecký důchod po manželovi.

Dílčí změny se promítnou i v zákoně o matrikách, zákoně o evidenci obyvatel a rodných číslech a zákoně o specifických zdravotních službách.

Návrh ustál hlasování o zamítnutí a poté byl přikázán k projednání ústavněprávnímu výboru jakožto výboru garančnímu a dále výboru pro sociální politiku. Lhůta k projednání byla prodloužena na 80 dní.