Čekejte, prosím...
A A A
30. 4. 2021, [Právní zpravodaj]
Zákaz cenzury

Poslanci jednají o ochraně svobody projevu na sociálních sítích.

Dne 29. 4. 2021 prošel prvním čtením v Poslanecké sněmovně poslanecký návrh novely trestního zákoníku a zákona o některých přestupcích.

Cílem návrhu je zvýšit míru odpovědnosti nejrozšířenějších sociálních sítí umožňujících sdílení názorů, informací či jiného obsahu ze strany jejich uživatelů, které mohou výrazně ovlivňovat veřejné mínění, tak aby nedocházelo ke svévolnému či preventivnímu omezování názorů a informací, které nepřekračují zákonné mantinely svobody projevu.

Navrhuje se proto zakotvení nového trestného činu porušování svobody projevu. Provozovatel či správce veřejně přístupné elektronické sociální sítě či jiné platformy umožňující uživatelům okamžité sdílení jimi vytvořeného obsahu používané více než sto tisíci registrovanými uživateli, který zasáhne do svobody projevu jiného tím, že neoprávněně odstraní, zakáže či jakýmkoli jiným způsobem znepřístupní jeho příspěvek sdílený na takové veřejně přístupné počítačové elektronické sociální síti či jiné platformě umožňující uživatelům okamžité sdílení jimi vytvořeného obsahu, jenž není v hrubém rozporu s trestními předpisy, mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána, nebo s dobrými mravy, a to v úmyslu ztížit či zmařit svobodnou veřejnou diskuzi o důležitých otázkách veřejného zájmu, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta, zákazem činnosti nebo peněžitým trestem.

Případy méně závažného úmyslného či nedbalostního porušení svobody projevu, které však nebude vedeno úmyslem o zmaření či ztížení svobodné diskuze k důležitým otázkám veřejného zájmu, se navrhuje sankcionovat jako přestupek.

Návrh byl přikázán k projednání ústavněprávnímu výboru jakožto výboru garančnímu.