Čekejte, prosím...
A A A
24. 3. 2021, [Právní zpravodaj]
Zefektivnění lékařské posudkové služby

Poslanci jednají o zavedení institutu odborného nelékařského zdravotnického pracovníka.

Dne 23. 3. 2021 prošel prvním čtením v Poslanecké sněmovně poslanecký návrh novely zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení.

Cílem návrhu je zajištění plynulého výkonu činnosti lékařské posudkové služby.

Zavádí se institut odborného nelékařského zdravotnického pracovníka, který bude vedle lékaře také plnit úkoly orgánu sociálního zabezpečení při posuzování zdravotního stavu a pracovní schopnosti. Předpokladem k výkonu povolání odborného nelékařského zdravotnického pracovníka bude způsobilost k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu po získání odborné způsobilosti nebo odborné a specializované způsobilosti k výkonu povolání všeobecná sestra, dětská sestra, porodní asistentka, ergoterapeut, zdravotně-sociální pracovník, zdravotnický záchranář a fyzioterapeut. Posudek bude muset být schválen a podepsán lékařem (§ 8 odst. 4 ScZabPůs).

Posuzovaná fyzická osoba bude muset být přizvána k jednání orgánu sociálního zabezpečení, jde-li o posuzování podle § 4 odst. 2 a § 8 ScZabPůs, pokud o to před tímto jednáním požádá.

Orgán sociálního zabezpečení příslušný k posouzení zdravotního stavu podle § 4 odst. 2 a § 8 ScZabPůs stanoví lhůtu, ve které posuzovaná fyzická osoba může předložit podklady k posouzení svého zdravotního stavu. Tato lhůta nebude smět být kratší než 15 dnů (§ 16a ScZabPůs).

Kontrolu posuzování dočasné pracovní neschopnosti bude moci orgán nemocenského pojištění provést též formou vyžádání a posouzení písemné informace od ošetřujícího lékaře o průběhu léčby, plánu dalšího léčebného postupu a předpokládaném termínu obnovení pracovní schopnosti, a to bez osobní účasti posuzovaného pojištěnce (§ 74 NemPoj).

Zjistí-li se při posouzení podle § 66 odst. 1 NemPoj, že jsou důvody pro ukončení dočasné pracovní neschopnosti, rozhodne orgán nemocenského pojištění o ukončení dočasné pracovní neschopnosti postupem podle § 75 odst. 1 NemPoj.

Návrh byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku jakožto výboru garančnímu.