Čekejte, prosím...
A A A
13. 12. 2021, [Právní zpravodaj]
Zmírnění požadavků na evropskou službu elektronického mýtného

Poskytovateli bude stačit zajistit evropskou službu elektronického mýtného alespoň ve 4 členských státech EU.

Dne 25. 11. 2021 vláda schválila návrh novely zákona o pozemních komunikacích.

Cílem návrhu je implementace předpisů Evropské unie (směrnice 2019/1936, směrnice 2019/520, nařízení Komise 2020/203 a prováděcí nařízení Komise 2020/204), které se týkají tří témat:

1.

řízení bezpečnosti vybraných pozemních komunikací při jejich projektování, výstavbě a provozování,

2.

poskytování evropské služby elektronického mýtného a

3.

poskytování informací o absenci úhrady časového poplatku či mýtného v přeshraničních situacích.

Rozšiřuje se věcná působnost institutů směrnice o bezpečnosti infrastruktury․ Pozemní komunikací podléhající posuzování bezpečnosti bude, s výjimkou tunelu nad 500 m, který je součástí pozemní komunikace zařazené do transevropské silniční sítě,

a)

pozemní komunikace, která je zařazena do transevropské silniční sítě,

b)

dálnice,

c)

silnice I. třídy nebo

d)

úsek silnice II. nebo III. třídy, na jehož výstavbu, rekonstrukci nebo opravu byly nebo mají být využity prostředky Evropské unie, s výjimkou úseku nacházejícího se v zastavěném území.

Stavebník bude povinen zajistit posouzení záměru z hlediska zajištění bezpečnosti silničního provozu při užívání stavby. Vlastník zajistí posouzení bezpečnosti z hlediska rizika dopravních nehod a z hlediska závažnosti jejich dopadů, na které budou navazovat podrobné prohlídky, plánování nápravných opatření a jejich provádění.

Poskytovateli evropského mýtného bude stačit uzavřít smlouvy o poskytování evropské služby elektronického mýtného s provozovateli systémů elektronického mýtného alespoň ve 4 členských státech Evropské unie (podle § 22b odst. 1 PozKom poskytovatel musí pokrývat všechny členské státy, které mají zavedeny systémy elektronického mýtného).

Pokud je podezřelým z přestupku spočívajícího v užití zpoplatněné pozemní komunikace bez úhrady časového poplatku nebo mýtného [§ 42a odst. 2, § 42a odst. 3 nebo § 42b odst. 2 písm. a) až e) PozKom] řidič nebo provozovatel vozidla, které je registrováno v jiném členském státě Evropské unie, zašle celní úřad této osobě spolu s oznámením o zahájení řízení nebo spolu s příkazem, který je vydáván jako první úkon v řízení, informační formulář v úředním jazyce tohoto členského státu Evropské unie.

Legislativní proces téměř identického návrhu (sněmovní tisk 1245) v minulém volebním období nebyl dokončen.

Návrh míří do Poslanecké sněmovny.