Čekejte, prosím...
A A A
16. 12. 2021, [Právní zpravodaj]
Kompenzační bonus 2022

Senátoři schválili 1000 Kč, resp. 500 Kč za kalendářní den.

Dne 15. 12. 2021 Senát schválil vládní návrh zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2022.

Cílem návrhu je opět zmírnit dopady současné epidemie na osoby samostatně výdělečně činné, na společníky malých společností s ručením omezeným a na osoby činné na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, které pro uvedené podnikatele pracují.

Navrhuje se proto podobná úprava, jako platila podle zákona č. 95/2021 Sb. (PZ 85/2021).

Předmětem kompenzačního bonusu bude výkon samostatné výdělečné činnosti nebo výkon činnosti společnosti s ručením omezeným, které je subjekt kompenzačního bonusu společníkem, v bonusovém období, v němž nastal den, za který se poskytuje kompenzační bonus, pokud jedna nebo více těchto činností byly významně dotčeny․

Činnost se bude považovat za významně dotčenou, pokud výše příjmů odpovídajících tržbám z prodeje výrobků, zboží a služeb plynoucích z této činnosti nepřekročila ve srovnávaném období 70 % průměrné měsíční výše těchto příjmů plynoucích z téže činnosti ve srovnávacím období. Činnost se nebude považovat za významně dotčenou, pokud je tento pokles příjmů zjevně způsoben převážně jinými důvody, než

a)

dopadem krizového, mimořádného nebo ochranného opatření,

b)

péčí o dítě v případě subjektu kompenzačního bonusu nebo překážkou v práci spočívající v péči o dítě v případě jeho zaměstnance v souvislosti s onemocněním COVID-19 způsobeného koronavirem označovaným jako SARS CoV-2 nebo

c)

podle schváleného pozměňovacího návrhu rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny též nařízenou karanténou nebo izolací v případě subjektu kompenzačního bonusu.

Výše kompenzačního bonusu bude činit 1000 Kč za každý kalendářní den bonusového období (v případě DPP a DPČ nebo v případě významně dotčené činnosti 500 Kč).

Prvním bonusovým obdobím bude období od 22. 11. 2021 do 31. 12. 2021. Druhým bonusovým obdobím bude období od 1. 1. 2022 do 31. 1. 2022. Vláda bude moci nařízením stanovit jako další bonusové období kalendářní měsíc v období od 1. 2. 2022 do 31. 12. 2022.

Za účelem zmírnění negativních dopadů působnosti tohoto zákona do rozpočtů obcí a krajů se zavede příspěvek ze státního rozpočtu.

Další schválené pozměňovací návrhy rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny

-

ruší omezení pro uplatnění kompenzačního bonusu v případech společností s ručením omezením, u kterých je podíl na společnosti představován tzv. „kmenovým listem“,

-

umožňují žádat o kompenzační bonus i osobám samostatně výdělečně činným, které zahájily činnost mezi 1. 8. 2021 a 22. 11. 2021,

-

umožňují souběh kompenzačního bonusu s dalšími covidovými programy, například programy Covid 21 a Covid nepokryté náklady.

Zákon míří k prezidentu republiky.