Čekejte, prosím...
A A A
18. 12. 2021, [Právní zpravodaj]
Osvědčení pro malé výrobce alkoholických nápojů

Alkoholová směrnice umožní uplatnění snížené sazby daně.

Dne 6. 12. 2021 vláda schválila návrh novely zákona o spotřebních daních.

Cílem návrhu je implementace

směrnice Rady 2020/1151/EU, kterou se mění směrnice 92/83/EHS o harmonizaci struktury spotřebních daní z alkoholu a alkoholických nápojů, a

směrnice Rady (EU) 2019/2235, kterou se mění směrnice Rady 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty a směrnice 2008/118/ES o obecné úpravě spotřebních daní, pokud jde o společné obranné úsilí v rámci Evropské unie.

Zavádí se osvědčení pro účely uplatnění snížené sazby daně v jiném členském státě pro malé výrobce alkoholických nápojů na základě alkoholové směrnice․ Správce daně na žádost osoby, která na daňovém území České republiky vyrábí líh, pivo, víno, ostatní kvašené nápoje nebo meziprodukty, vydá pro účely uplatnění snížené sazby daně v jiném členském státě osvědčení potvrzující výrobu daného druhu vybraných výrobků touto osobou za bezprostředně předcházející kalendářní rok a splnění podmínek nezávislosti.

Snížená sazba daně z piva pro malé nezávislé pivovary se použije také na pivo, které je dopraveno z jiného členského státu na daňové území České republiky, pokud je vyrobeno osobou, které bylo příslušným orgánem jiného členského státu vydáno takové osvědčení (§ 85 DSpotř).

Obecně denaturovaný líh bude možné ve volném daňovém oběhu mezi členskými státy dopravovat pro účely podnikání pouze se zjednodušeným průvodním dokladem.

Od spotřební daně budou osvobozeny vybrané výrobky dopravené z území jiného členského státu na daňové území České republiky pro ozbrojené síly jiného členského státu, které se podílejí na obranném úsilí vynakládaném na provádění činnosti Evropské unie v rámci společné bezpečnostní a obranné politiky, pro použití těmito ozbrojenými silami nebo civilními zaměstnanci je doprovázejícími anebo k zásobování jejich jídelen (§ 11 DSpotř). Osvobození se bude týkat i daně z přidané hodnoty.

Legislativní proces téměř identického návrhu (sněmovní tisk 1190) v minulém volebním období nebyl dokončen. Aktuální návrh navíc obsahuje implementaci směrnice Rady (EU) 2021/1159, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o dočasná osvobození od daně při dovozu a některých dodáních v reakci na pandemii COVID 19.

Návrh míří do Poslanecké sněmovny.