Čekejte, prosím...
A A A
21. 12. 2021, [Právní zpravodaj]
Podnikatelské užívání online zprostředkovatelských služeb

Adaptační novela má zajistit účinné vymáhání nařízení.

Dne 13. 12. 2021 vláda schválila návrh novely zákona o některých službách informační společnosti.

Cílem návrhu je adaptace na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1150 ze dne 20. 6. 2019 o podpoře spravedlnosti a transparentnosti pro podnikatelské uživatele online zprostředkovatelských služeb.

Nařízení řeší vybrané problémy obchodních vztahů mezi poskytovateli internetových zprostředkovatelských služeb a podnikatelskými uživateli jejich služeb․

Dozor nad dodržováním povinností stanovených v nařízení bude provádět Český telekomunikační úřad.

Český telekomunikační úřad v případě méně závažného porušení povinnosti stanovené nařízením poskytovatelem online zprostředkovatelských služeb nebo poskytovatelem internetového vyhledávače upozorní tohoto poskytovatele na porušení nařízení a vyzve jej k nápravě ve lhůtě přiměřené charakteru porušené povinnosti, která nesmí být kratší než 15 dnů ode dne doručení upozornění.

Pokud poskytovatel online zprostředkovatelských služeb nebo poskytovatel internetového vyhledávače, který byl upozorněn na porušení nařízení, zjedná ve stanovené lhůtě nápravu, bez zbytečného odkladu tuto skutečnost a způsob zjednání nápravy písemně oznámí Českému telekomunikačnímu úřadu.

Legislativní proces identického návrhu (sněmovní tisk 1047) v minulém volebním období nebyl dokončen.

Návrh míří do Poslanecké sněmovny.