Čekejte, prosím...
A A A
12. 1. 2022, [Právní zpravodaj]
Zvýšení ochrany poškozených právnických osob

Právnické osoby budou mít právo na odbornou pomoc, právní pomoc a poskytování právních informací.

Dne 11. 1. 2022 prošel prvním čtením v Poslanecké sněmovně vládní návrh novely trestního zákoníkuzákona o obětech trestných činů.

Cílem návrhu je implementace

-

směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/713 ze dne 17. 4. 2019 o potírání podvodů v oblasti bezhotovostních platebních prostředků a jejich padělání a o nahrazení rámcového rozhodnutí Rady 2001/413/SVV („non-cash směrnice“),

-

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/816 ze dne 17․ 4. 2019, kterým se zřizuje centralizovaný systém pro identifikaci členských států, jež mají informace o odsouzeních státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti (ECRIS-TCN), na doplnění Evropského informačního systému rejstříků trestů, a kterým se mění nařízení (EU) 2018/1726, a

-

směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/884 ze dne 17. 4. 2019, kterou se mění rámcové rozhodnutí Rady 2009/315/SVV, pokud jde o výměnu informací o státních příslušnících třetích zemí a o Evropský informační systém rejstříků trestů (ECRIS), a nahrazuje rozhodnutí Rady 2009/316/SVV.

Navrhuje se proto podle požadavků non-cash směrnice kriminalizovat některá další jednání (například výrobu a držení zařízení určeného k neoprávněnému získání platebního prostředku nebo neoprávněný zásah do počítačového systému) a zvýšit ochranu poškozených právnických osob.

Právo na odbornou pomoc, právní pomoc a poskytování právních informací budou mít nejen oběti, ale též osoby jim blízké, kterým vznikla v důsledku spáchání trestného činu na oběti škoda nebo nemajetková újma, a právnické osoby, na kterých byl spáchán trestný čin na základě zneužití údajů umožňujících jejich identifikaci.

Návrh má také

-

odstranit některé praktické problémy vznikající při aplikaci úpravy obsažené v zákoně č. 59/2017 Sb., o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí uložených v trestním řízení, a

-

jednoznačně stanovit, v jakém rozsahu stát poskytuje peněžitou pomoc obětem trestných činů podle zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů, v reakci na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 1. 2019, č. j. 9 As 423/2018-29.

Podle požadavků nařízení 2019/816 Policie ČR, Generální inspekce bezpečnostních sborů a vojenská policie sejme pro účely záznamu v systému pro identifikaci členských států, které mají informace o předchozích odsouzeních státních příslušníků třetích zemí, daktyloskopické otisky osoby, která není státním příslušníkem žádného členského státu Evropské unie, je osobou bez státní příslušnosti nebo osobou, jejíž státní příslušnost se nepodařilo zjistit, a která byla obviněna ze spáchání trestného činu nebo které bylo sděleno podezření ze spáchání trestného činu.

Ve zvláštní části opisu z Rejstříku trestů se bude uvádět též informace o pravomocných odsouzeních a navazujících údajích zapsaných do evidence jiného členského státu Evropské unie nebo Spojeného království, pokud je na žádost Rejstříku trestů jiný členský stát Evropské unie nebo Spojené království Rejstříku trestů zašle.

Dalším cílem návrhu je trestní postih osob, které se účastní činnosti nestátních ozbrojených skupin zaměřených na působení v ozbrojeném konfliktu probíhajícím na území jiného státu způsobem, jenž představuje vážné riziko pro bezpečnost nejen České republiky, ale i státu, kde ozbrojený konflikt probíhá.

Tyto osoby zatím není možné trestat, pokud se neprokáže teroristický charakter skupiny (§ 312a TrZ). Organizovaná zločinecká skupina primárně cílí na jinou formu trestné činnosti (§ 361 TrZ). Nejedná se ani o nelegální službu v cizích ozbrojených silách, protože tyto skupiny nejsou oficiálními ozbrojenými silami daného státu (§ 321 TrZ).

Zakotvuje se proto nový trestný čin účast na nestátní ozbrojené skupině zaměřené na působení v ozbrojeném konfliktu. Toho se dopustí ten, kdo se účastní činnosti nestátní ozbrojené skupiny zaměřené na působení v ozbrojeném konfliktu probíhajícím na území jiného státu tím, že

a)

se zapojí do bojové činnosti takové skupiny,

b)

jinému poskytne informace nebo výcvik týkající se výroby nebo používání výbušnin, zbraní, nebezpečných látek nebo materiálů obdobné povahy anebo jiných obdobných metod nebo technik za účelem spáchání činu uvedeného v písmenu a),

c)

získá informace nebo si osvojí dovednosti týkající se výroby nebo používání výbušnin, zbraní, nebezpečných látek nebo materiálů obdobné povahy anebo jiných obdobných metod nebo technik za účelem spáchání činu uvedeného v písmenu a) nebo b), nebo

d)

cestuje do jiného státu nebo do České republiky za účelem spáchání činu uvedeného v písmenu a), b) nebo c).

Návrh je syntézou téměř identických návrhů (sněmovní tisk 980, sněmovní tisk 639 a částečně sněmovní tisk 699), jejichž legislativní proces v minulém volebním období nebyl dokončen.

Návrh byl přikázán k projednání ústavně-právnímu výboru jakožto výboru garančnímu. Lhůta k projednání byla zkrácena na 30 dní.