Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

3. 11. 2022, [Právní zpravodaj]
Posílení ochrany spotřebitele

Implementační předpis přináší zákaz dvojí kvality výrobků a usnadnění přeshraničních nákupů.

Dne 3. 11. 2022 Senát schválil vládní návrh novely zákona o ochraně spotřebiteleobčanského zákoníku.

Cílem návrhu je implementace

-

směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2161 ze dne 27. 11. 2019, kterou se mění směrnice Rady 93/13/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/6/ES, 2005/29/ES a 2011/83/EU, pokud jde o lepší vymáhání a modernizaci právních předpisů Unie na ochranu spotřebitele,

-

směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/770 ze dne 20. 5. 2019 o některých aspektech smluv o poskytování digitálního obsahu a digitálních služeb a

-

směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/771 ze dne 20․ 5. 2019 o některých aspektech smluv o prodeji zboží, o změně nařízení (EU) 2017/2394 a směrnice 2009/22/ES a o zrušení směrnice 1999/44/ES.

Implementace směrnice 2019/2161 má zajistit, aby český spotřebitel měl možnost výběru a zakoupení výrobků stejné kvality jako v jiných členských státech Evropské unie (zejména potravin, ale i kosmetických přípravků a pracích prostředků).

Za klamavou obchodní praktiku se bude považovat rovněž jakékoliv uvádění výrobku na trh jako výrobku totožného s výrobkem uváděným na trh v nejméně 2 dalších členských státech Evropské unie, přestože takový výrobek má podstatně odlišné složení nebo znaky, pokud to není odůvodněno oprávněnými a objektivními skutečnostmi (§ 5 odst. 3 OchSpotř).

Směrnice 2019/770 a 2019/771 mají zajistit vysokou úroveň ochrany a právní jistoty pro evropské spotřebitele, zejména při přeshraničních nákupech, a zároveň usnadnit podnikům, obzvláště malým a středním, prodeje v celé Evropské unii.

Směrnice 2019/771 nově reguluje zboží s digitálními prvky (bez nichž by zboží nemohlo plnit své funkce, například „chytré“ mobilní telefony); za vady digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu bude odpovídat také prodávající, nikoli poskytovatel služby.

Prodlužuje se doba, po kterou je presumována existence vady již při převzetí zboží („obrácené“ důkazní břemeno), ze šesti měsíců na jeden rok (§ 2161 odst. 2 ObčZ).

Zakotvuje se právo rovnou odstoupit od smlouvy, je-li vada natolik závažné povahy, že to odůvodňuje okamžité ukončení smlouvy.

Směrnice 2019/770 upravuje zejména čas plnění, práva v případě prodlení s plněním, kritéria souladu se smlouvou, práva z vadného plnění, včetně lhůt a důkazního břemene, možnost jednostranné změny digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu poskytovaných po určitou dobu a právo postihu mezi podnikateli. Smlouvou o poskytování digitálního obsahu se poskytovatel zaváže zpřístupnit uživateli věc v digitální podobě (digitální obsah) k užívání pro vlastní potřebu a uživatel se zaváže platit za to odměnu.

Rozsáhlý návrh také reviduje transpozici dalších směrnic v oblasti spotřebitelských smluv a směrnice o postupu proti opožděným platbám v obchodních transakcích.

Návrh je přepracováním návrhů (sněmovní tisk 967 a sněmovní tisk 994), jejichž legislativní proces v minulém volebním období nebyl dokončen.

Schválený pozměňovací návrh poslance Karla Haase upřesňuje původní návrh zakazující nevyžádaná obchodní sdělení.

Zákon míří k prezidentu republiky.