Čekejte, prosím...
A A A
122/1974 Sb. znění účinné od 1. 1. 1975 do 31. 12. 1994

122

 

VYHLÁŠKA

federálního ministerstva dopravy

ze dne 29. listopadu 1974

o změně a doplnění vyhlášky kterou se provádí zákon o dráhách

 

Federální ministerstvo dopravy stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány státní správy podle § 29 zákona č. 51/1964 Sb., o dráhách;

Čl. I

Vyhláška č. 62/1964 Sb., kterou se provádí zákon o dráhách, ve znění vyhlášky č. 132/1969 Sb., se mění a doplňuje takto:

1.

§ 1 se mění takto:

a)

Odstavec 1 zní:

"(1) Dráhy celostátní jsou železnice, které tvoří souvislou železniční síť Československé socialistické republiky. Drážní podniky, které poskytují celostátní dráhy, se souhrnně nazývají Československé státní dráhy."

b)

Začátek odstavce 2 zní:

"(2) Vlečky jsou železnice ..."

c)

Odstavec 3 zní:

"(3) Dráhy městské jsou dráhy, které tvoří součást městské hromadné dopravy; jsou to tramvajové dráhy, trolejbusové dráhy, lanové dráhy a městské rychlodráhy (např. metro)."

 

2.

Za § 3 se vkládá § 3a, který zní:

"§ 3a

(k § 6 zákona)

Povinnost drážního podniku k nalezeným a odevzdaným věcem

 

(1) Drážní podnik je povinen převzít věc nalezenou v obvodu dráhy a uschovat ji po dobu jednoho roku s výjimkami uvedenými v dalších ustanoveních; opovídá za věc nalezenou jeho pracovníkem anebo jinou osobou, pokud byla odevzdána jeho pracovníkovi.

(2) Prokáže-li někdo, že nalezenou věc ztratil nebo zapomenul, vydá mu ji drážní podnik po zaplacení nutných nákladů.

(3) Nepřihlásí-li se vlastník věci do roku od jejího nalezení, připadne věc státu. Drážní podnik má právo na náhradu nutných nákladů.

(4) Věc, která by se znehodnotila uschováním, nebo jejíž pravděpodobný výtěžek při prodeji by neuhradil náklady na uschování po dobu jednoho roku, je drážní podnik oprávněn prodat, 1 nepřihlásí-li se o věc oprávněný do tří měsíců; věc podléhající zkáze nebo bezcennou je oprávněn také zničit 2 i před uplynutím této lhůty."

 

3.

Za § 4 se vkládá § 4a, který zní:

"§ 4

(k § 9a, 9b a 9c zákona)

Sbor ozbrojené ochrany železnic

 

(1) Sbor ozbrojené ochrany železnic (dále jen "sbor") je jednotným organizovaným sborem s nedílnou velitelskou pravomocí, který své poslání vykonává v obvodu celostátních drah ( § 24).

(2) V rámci sboru je vytvořena složka ozbrojené ochrany a složka pátrací služby․ Sbor se člení na útvary ozbrojené ochrany a skupiny pátrací služby. Činnost útvarů a skupin sboru zabezpečují oblastní velitelství sboru, 3 která

a)

řídí a koordinují činnost útvarů a skupin sboru,

b)

organizují jejich součinnost s útvary Sboru národní bezpečnosti a jiných státních orgánů,

c)

odpovídají za materiálně technické zajištění činnosti útvarů a skupin sboru.

(3) Ústřední velitelství sboru 4

a)

odpovídá za jednotnost výcviku a výkonu služby u útvaru a skupin sboru,

b)

organizuje součinnost sboru se Sborem národní bezpečnosti a jinými státními orgány,

c)

řídí a koordinuje činnost složek sboru.

(4) Příslušníkem sboru se může stát československý občan starší 21 let, oddaný socialistickému společenskému zřízení, bezúhonný, tělesně i duševně způsobilý, který složil slib předepsaný ministrem dopravy ČSSR.

(5) Příslušníci sboru, kteří vykonávají svou pravomoc ve stejnokroji, prokazují příslušnost ke sboru stejnokrojem, ústním prohlášením a na žádost občana služebním průkazem.

(6) Příslušníci sboru při výkonu své pravomoci ve stejnokroji nejsou povinni prokazovat příslušnost ke sboru nebo oprávnění plnit jeho úkoly v těchto případech:

a)

zakročují-li pod jednotným velením při mimořádných událostech a jiných hromadných akcích ohrožujících veřejný pořádek,

b)

při ostraze objektů a jiné obdobné službě,

c)

osobám, jejichž se služební úkon dotýká, zejména 1. přistiženým při páchání úmyslného trestného jednání, 2. uprchlým z výkonu trestu nebo vazby, 3. na které je vyhlášeno celostátní pátrání, 4. ozbrojeným a které se dopouštějí výtržnosti nebo jiného nepřístojného chování, 5. podnapilým.

(7) Příslušníci sboru, kteří vykonávají svou pravomoc v občanském oděvu, prokazují příslušnost ke sboru před započetím služebního úkonu ústním prohlášením a služebním průkazem nebo služebním odznakem.

(8) Při plnění služebních úkonů jsou příslušníci sboru veřejnými činiteli.

(9) Bližší úpravu nadřízenosti a podřízenosti příslušníků sboru, úkoly a rozsah pravomoci náčelníků drah a velitelů, jakož i úpravu jednotného výcviku a výkonu služby ve sboru, stanoví Řád výkonu služby ve Sboru ozbrojené ochrany železnic vydaný ministrem dopravy Československé socialistické republiky."

 

4.

K § 6 se připojují odstavce 5 a 6, které zní:

"(5) Organizace, které zřizují nebo provozují v ochranném pásmu dráhy nebo v jeho blízkosti energetické zařízení, jsou povinny upravit a provozovat svá zařízení tak, aby nedocházelo k nepřípustnému rušení nebo k ohrožení provozu dráhy a poškozování drážních objektů a zařízení.

(6) Činnosti které by znemožňovaly nebo znesnadňovaly přístup k drážním zařízením a vedením, mohou být prováděny pouze se souhlasem drážního podniku."

 

5.

§ 7 odst. 3 se mění a doplňuje takto:

a)

Za druhou větu se vkládá věta:

"Uživatelé zemědělských pozemků musí přednostně zahájit sklizeň na ohrožených místech v ochranném pásmu dráhy. 5

b)

Předposlední věta se mění a doplňuje takto:

"...ochranný pruh v šíři alespoň 10 m ve vzdálenosti 50 m od osy krajní koleje. 5"

c)

V poslední větě se slova "zbytků sklizně" nahrazují slovem "látek".

 

6.

§ 10 odst. 1 větě prvá zní:

"(1) Ochranné pásmo dráhy tvoří prostor po obou stranách dráhy, jehož vnitřní hranici tvoří svislá plocha procházející hranicemi obvodu dráhy ( § 24); vnější hranice ochranného pásma je vymezena svislou plochou vedenou

a)

u drah celostátních 60 m od osy krajní koleje, nejméně však ve vzdálenosti 30 m od hranic obvodu dráhy,

b)

u vleček a drah zvláštního určení 30 m od osy krajní koleje,

c)

u městských rychlodrah 30 m od hranic obvodu dráhy, u tunelů městských rychlodrah 35 m od osy krajní koleje, u ostatních podpovrchových objektů městských rychlodrah 35 m od vnějšího obrysu objektu."

 

7.

§ 11 se doplňuje takto:

a)

K odstavci 1 se připojuje písmeno c), které zní:

"c) vstupovat a vjíždět v nevyhnutelně potřebném rozsahu na nemovitosti při odstraňování následků nehod (havárií) a odkládat tam k tomu účelu potřebné věci."

b)

Připojuje se odstavec 4, který zní:

"(4) Drážní podnik je povinen vést evidenci podzemních vedení a sdělovat stavebním úřadům a organizacím potřebné údaje."

 

8.

K § 12 odst. 2 se připojuje věta, která zní:

"Hydrostatické (hydrologické) poměry v okolí dráhy nesmějí být měněny bez souhlasu drážního správního orgánu."

 

9.

V § 16 odst. 1

a)

v písm. b) se za slovo "bezpečnosti" vkládají slova "požární ochrany",

b)

připojuje se nové písmeno h) tohoto znění:

"h) zda drážní zabezpečovací zařízení jsou zřizována a užívána účelně a hospodárně, zda jsou zajištěny materiály potřebné pro obnovu a údržbu těchto zařízení v přiměřeném rozsahu a druhu."

 

10.

§ 16 odst. 2 zní:

"(2) Federální ministerstvo dopravy dozírá na výkon státního odborného dozoru a státního odborného technického dozoru, kterým pověřilo orgány svých podřízených organizací. Příslušný ústřední orgán republiky dozírá na výkon státního odborného dozoru na drahách městských a drahách zvláštního určení, který vykonávají národní výbory."

 

11.

§ 17 se vypouští.

 

12.

§ 18 se mění s doplňuje takto:

a)

Dosavadní ustanovení se označuje jako odstavec 1 a připojuje se k němu věta: "Ujednání musí upravovat také vztahy mezi drážními a vojenskými orgány ve věcech drah."

b)

Připojuje se odstavec 2, který zní:

"(2) K zabezpečení nezbytných potřeb vojenské správy, civilní obrany a národního hospodářství za branné pohotovosti státu stanoví federální ministerstvo dopravy již v míru zvláštními opatřeními pořadí přednostních krytí přepravních potřeb."

 

13.

§ 21 se mění takto:

V odstavci 1 se v poslední větě vkládá za slovo "trojmo" slovo "schválená".

 

14.

§ 22 se mění takto:

a)

V odstavci 2 se vypouštějí slova:

"a stanoví závazné podmínky pro vydání stavebního povolení."

b)

V odstavci 3 se vypouštějí slova:

"a plnění uložených podmínek je zajištěno schválením projektové dokumentace."

 

15.

Za § 23 se vkládá § 23a, který zní:

"§ 23a

(k § 22 zákona)

Státní stavební dohled

 

(1) Drážní správní orgán při výkonu státního stavebního dohledu je oprávněn sledovat od vydání stavebního povolení (souhlasu) do rozhodnutí o uvedení dráhy do provozu (stavby ba dráze do užívání), zda jsou při stavbě dráhy a u stavby na dráze dodržovány podmínky stavebního povolení a stavební drážní bezpečnostní předpisy; svá zjištění a výzvy k odstranění závad a nedostatků zapisuje drážní správní orgán do stavebního deníku; zápis musí vždy obsahovat stručné důvody a lhůtu, do které má být zjednána náprava.

(2) Jestliže stavebník nedbá zjištění a výzvy zapsaných ve stavebním deníku a nezjedná v dané lhůtě nápravu, nebo lze-li očekávat, že nebude výzvy drážního správního orgánu uposlechnuto, vydá drážní správní orgán rozhodnutí, ve kterém nařídí zjednání nápravy.

(3) Stavebník jiné drážní stavby 6 je povinen ohlásit drážnímu správnímu orgánu zahájení stavby a stavebních prací nejpozději 15 dní před jejich započetím.

(4) Organizace, která provádí takovou stavbu nebo stavební práce, je povinna mít na stavbě k dispozici dokumentaci týkající se provádění stavby. Tato organizace zajistí, aby na stavbě byla umístěna tabule s označením projektové organizace, odpovědného projektanta, stavební organizace, odpovědného vedoucího stavby a stavebníka (popř. i pracovníka technického dozoru investora). Drážní správní orgán může pro drobné stavby připustit úlevy a odchylky."

 

16.

§ 24 zní:

"§ 24

 

U drah celostátních je obvod dráhy vymezen svislými plochami vedenými hranicemi pozemků ve správě drážního podniku, na nichž se rozkládá souvislá železniční síť nebo které slouží drážnímu provozu, jeho zabezpečení, údržbě a ochraně (drážní pozemek). U vleček, městských drah a drah zvláštního určení je obvod dráhy vymezen svislými plochami vedenými 3 m od osy koleje (od nosného lana, od osy trolejového vedení), nejméně však 1,5 m od staveb drážního tělesa. Obvod dráhy vzniká nejpozději při vydání stavebního povolení."

Čl. I I

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1975

První náměstek ministra:

Prof. Dr. Starý v. r.Poznámky pod čarou:

Směrnice ministerstva financí o zabezpečení a správě zajištěného majetku a prozatímní správě a realizaci majetku nabytého státem uveřejněné v č. 4/1966 Finančního zpravodaje poř. č. 9.

Podrobnou úpravu pro Československé státní dráhy stanoví předpis pro výkon služby K 12 Nalezené věci.

Útvary ozbrojené ochrany, skupiny pátrací služby a oblastní velitelství sboru jsou součástí účelové výkonné jednotky Východní dráhy se sídlem v Bratislavě, Střední dráhy se sídlem v Olomouci, Severozápadní dráhy se sídlem v Praze a Jihozápadní dráhy se sídlem v Plzni.

Ústřední velitelství sboru je součástí zvláštního odboru federálního ministerstva dopravy.

Směrnice ministerstva vnitra ČSR č. 11/1972 Ú. v. ČSR o ochraně úrody před požáry [část III bod 1 písm. a)] a směrnice ministerstva vnitra SSR č. 2/1974 Ú. v. SSR o ochraně úrody před požáry [ § 3 odst. 9 písm. a)].

Směrnice ministerstva vnitra ČSR č. 11/1972 Ú. v. ČSR o ochraně úrody před požáry [část III bod 1 písm. a)] a směrnice ministerstva vnitra SSR č. 2/1974 Ú. v. SSR o ochraně úrody před požáry [ § 3 odst. 9 písm. a)].

Drážní stavbou je stavba, jejímž stavebníkem je drážní podnik.

Poznámky pod čarou:
1

Směrnice ministerstva financí o zabezpečení a správě zajištěného majetku a prozatímní správě a realizaci majetku nabytého státem uveřejněné v č. 4/1966 Finančního zpravodaje poř. č. 9.

2

Podrobnou úpravu pro Československé státní dráhy stanoví předpis pro výkon služby K 12 Nalezené věci.

3

Útvary ozbrojené ochrany, skupiny pátrací služby a oblastní velitelství sboru jsou součástí účelové výkonné jednotky Východní dráhy se sídlem v Bratislavě, Střední dráhy se sídlem v Olomouci, Severozápadní dráhy se sídlem v Praze a Jihozápadní dráhy se sídlem v Plzni.

4

Ústřední velitelství sboru je součástí zvláštního odboru federálního ministerstva dopravy.

5

Směrnice ministerstva vnitra ČSR č. 11/1972 Ú. v. ČSR o ochraně úrody před požáry [část III bod 1 písm. a)] a směrnice ministerstva vnitra SSR č. 2/1974 Ú. v. SSR o ochraně úrody před požáry [ § 3 odst. 9 písm. a)].

6

Drážní stavbou je stavba, jejímž stavebníkem je drážní podnik.