Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

126/1974 Sb. znění účinné od 1. 1. 1975 do 30. 9. 1995

126

 

ZÁKON

ze dne 18.prosince 1974,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 26/1964 Sb., o vnitrozemské plavbě

 

Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:

Čl. I

Zákon č. 26/1964 Sb., o vnitrozemské plavbě, se mění a doplňuje takto:

1.

§ 2 zní:

"§ 2

 

(1) Státní odborný dozor na vnitrozemskou plavbu a ostatní úkoly státní správy ve věcech plavby vykonávají federální ministerstvo dopravy a dále Státní plavební správa v Praze, Státní plavební správa v Bratislavě a Československý lodní registr v Praze, které jsou mu podřízeny.

(2) Federální ministerstvo dopravy zajišťuje rozvoj vnitrozemské plavby, určuje její potřeby a zastupuje její zájmy při budování a úpravách vodních cest a přístavů, řeší základní otázky týkající se bezpečnosti plavebního a přístavního provozu, schvaluje nové typy plavidel a vykonává dozor na technická zařízení na plavidlech a v přístavech, pokud slouží přímému zabezpečení provozu vodní dopravy; tato technická zařízení určí federální ministerstvo dopravy v dohodě s Českým úřadem bezpečnosti práce a Slovenským úřadem bezpečnosti práce obecně závazným právním předpisem.

(3) Státní plavební správa v Praze na území České socialistické republiky a Státní plavební správa v Bratislavě na území Slovenské socialistické republiky (dále jen "plavební správa") zajišťují plavební bezpečnost na vodních cestách a v přístavech, dozírají na dodržování předpisů týkajících se plavby, rozhodují o provozní způsobilosti plavidel, provádějí cejchování plavidel, vydávají příslušné lodní listiny, vedou evidenci plavidel, provádějí zkoušky způsobilosti členů lodních posádek, provádějí odborné šetření plavebních nehod a činí při nich nutná opatření, spolupracují na úseku péče o vodní toky se správci vodních toků, vykonávají dozor nad provozem přístavů, určených pro veřejnou potřebu, a zajišťují výstavbu jejich pozemní části; ukládají a vybírají v blokovém řízení pokuty za přestupky proti plavební bezpečnosti․

(4) Plavební správa vykonává svou působnost přímo nebo svými organizačními útvary, jimiž jsou pobočky plavební správy a jejich pracoviště.

(5) Plavební správa může vydávat plavební vyhlášky obsahující příkazy a zákazy k zajištění bezpečnosti a plynulosti plavebního provozu a činit jiná vhodná opatření.

(6) Československý lodní registr v Praze (dále jen "registr") je organizací, která vykonává odborný technický dozor na stavbu, rekonstrukci, popřípadě modernizaci plavidel a provádí technické prohlídky plavidel za účelem přezkoumání jejich technické způsobilosti. Federální ministerstvo dopravy může registr pověřit výkonem dozoru na technická zařízení určená podle odstavce 2.

(7) Správci přístavů a vodních toků, správci (vlastníci, uživatelé) nemovitostí při vodních tocích, projektanti, výrobci a provozovatelé plavidel a technických zařízení určených podle odstavce 2 jsou povinni umožnit pracovníkům pověřeným výkonem státního odborného dozoru na vnitrozemskou plavbu (odstavec 1) vstup do obvodu přístavů, na nemovitosti, do provozních prostorů a na plavidla a vytvořit podmínky potřebné pro výkon jejich dozoru."

 

2.

V § 3 odst. 1 se slova "hydrotechnická část přístavu" nahrazují slovy "vodní část přístavu".

 

3.

V § 4 se slova "hydrotechnické části přístavů" nahrazují slovy "vodní části přístavů".

 

4.

V § 8 odst. 2 se ve větě první nahrazují slova "Uživatelé pozemků" slovy "Správci (vlastníci, uživatelé) nemovitostí" a ve větě druhé slova "uživatelům pozemků" slovy "správcům (vlastníkům, uživatelům) nemovitostí".

 

5.

V § 8 odst. 3 první věta zní: "Správci (vlastníci, uživatelé) nemovitostí mají nárok na náhradu škody, která jim vznikla při výkonu oprávnění podle odstavce 2."

 

6.

§ 9 zní:

"§ 9

 

(1) Plavidla jsou lodi, plovoucí stroje, plovoucí zařízení a vory. Federální ministerstvo dopravy stanoví obecně závazným právním předpisem, která plavidla se pokládají za malá plavidla.

(2) Plavidla musí být stavěna podle pravidel pro stavbu lodí vydaných nebo uznaných federálním ministerstvem dopravy, podle schválených typů a za dozoru registru. Podle těchto pravidel a za dozoru registru se provádí i rekonstrukce, popřípadě modernizace plavidel. Náklady dozoru hradí výrobce, popřípadě objednatel plavidla. U plavidel stavěných, rekonstruovaných, popřípadě modernizovaných v zahraničí může se souhlasem federálního ministerstva dopravy vykonávat tento dozor zahraniční organizace obdobného charakteru činnosti.

(3) Způsobilost plavidla k plavbě se prokazuje lodním osvědčením. Plavidla, jichž se použije jenom pro jednotlivou plavbu, obdrží místo lodního osvědčení zvláštní povolení; takové povolení obdrží také plavidla pro zkušební plavbu, plovoucí zařízení a vory."

 

7.

§ 10 zní:

"§ 10

 

(1) Po skončení stavby, rekonstrukce, popřípadě modernizace plavidla vydá registr průkaz osvědčující jeho technickou způsobilost. Plavební správa na základě tohoto průkazu a po ověření provozní způsobilosti vydá pro plavidlo lodní osvědčení.

(2) Provozovatel plavidla odpovídá za řádný technický a provozní stav plavidla. Je povinen podrobit plavidlo technickým prohlídkám prováděným ve lhůtách a za podmínek stanovených federálním ministerstvem dopravy. Technická prohlídka plavidla musí být provedena též po každé havárii nebo větší opravě plavidla a jeho hnacího zařízení,pokud mohou mít vliv na pevnost a stabilitu plavidla.

(3) Technické prohlídky, při kterých registr ověřuje technickou a plavební správa provozní způsobilost plavidla, se provádějí bez úplaty."

 

8.

§ 11 zní:

"§ 11

 

(1) Na plavidle s výjimkou malého plavidla musí být označen maximální přípustný ponor v souladu s řádem pro cejchování plavidel vnitrozemské plavby. Federální ministerstvo dopravy stanoví obecně závazným právním předpisem, která plavidla podléhají cejchování a musí mít cejchovní průkaz.

(2) Cejchování provádí na žádost výrobce, popřípadě provozovatele plavidla plavební správa."

 

9.

§ 12 zní:

"§ 12

 

(1) Evidence lodí, plovoucích strojů a plovoucích zařízení s výjimkou sportovních a rekreačních plavidel, přívozních plavidel, plovoucích plováren a loděk patřících půjčovnám, vede plavební správa.

(2) Nařízení vlády Československé socialistické republiky stanoví, v jakém rozsahu budou evidována plavidla nepodléhající evidenci podle odstavce 1, a určí orgán příslušný k vedení této evidence.

(3) Plavidla musí být opatřena poznávacími znaky."

 

10.

§ 23 odst. 2 zní:

"(2) Ustanovení § 2 odst. 7, § 9 až 15 a § 18 až 21 se nevztahují na plavidla a technická zařízení ozbrojených sil a ozbrojených sborů."

 

11.

§ 24 se ukončí čárkou a doplňuje těmito slovy: "pro vory a některá plovoucí zařízení.".

 

12.

Kde se v zákoně č. 26/1964 Sb. mluví o ministerstvu dopravy, rozumí se tím federální ministerstvo dopravy.

Čl. II

Zrušuje se vyhláška č. 2/1959 Ú. l., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 192/1956 Ú. l., o zřízení podniku INSPEKTA, podniku pro kontrolu zboží v zahraničním obchodě.

Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1975.

Dr. Štrougal v. r.

též na místě presidenta republiky podle čl. 64

ústavního zákona o československé federaci

 

Indra v. r.