Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

126/1976 Sb. znění účinné od 1. 1. 1978 do 30. 6. 2003

126

 

VYHLÁŠKA

ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky

ze dne 7. října 1976

o vodohospodářské a souhrnné vodohospodářské evidenci

 

Ministerstvo lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky stanoví podle § 15 odst. 2 zákona České národní rady č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství (dále jen "zákon"):

§ 1

Vodohospodářská evidence

(1)

Vodohospodářská evidence obsahuje evidenční listy (kartotéku), na něž se zaznamenávají opatření uvedená v § 3 (dále jen "opatření"), seznam evidenčních listů, seznam oprávněných (žadatelů), kterým bylo vydáno opatření, a sbírku listin a dokumentace.

(2)

Vodohospodářskou evidenci vedou o svých opatření vodohospodářské orgány a zaznamenávají v ní i výsledky přezkumného řízení provedeného vyššími orgány.

(3)

Opatření místních (městských) národních výborů, popřípadě okresních národních výborů v rozsahu stanoveném v § 3 odst. 2 zákona a ostátní opatření okresních národních výborů, týkající se jednotlivých občanů (dále jen "opatření místního významu"), se zaznamenávají na seznamech opatření místního významu.

§ 2

Souhrnné vodohospodářská evidence

(1)

Okresní a jim naroveň postavené národní výbory se pověřují vedením souhrnné vodohospodářské evidence okresu. Souhrnná vodohospodářská evidence okresu obsahuje podle vodohospodářské evidence okresu evidenční listy a jedno vyhotovení opatření jiných vodohospodářských orgánů, která se týkají území okresu, s případnými dalšími písemnostmi a přehlednou mapu, podávající místopisný přehled o evidovaných opatřeních (dále jen "přehledná mapa").

(2)

Správci vodohospodářsky významných vodních toků (dále jen "podniky Povodí") se pověřují vedením souhrnné vodohospodářské evidence povodí. Souhrnná vodohospodářská evidence povodí obsahuje evidenční listy, seznam evidenčních listů, seznam oprávněných (žadatelů), kterým byl vydáno opatření, sbírku listin a dokumentace a přehlednou mapu. Na evidenčních listech se zaznamenávají opatření vodohospodářských orgánů, která se týkají povodí toků spravovaných příslušným podnikem Povodí s touto výjimkou: u podniku Povodí Vltavy je souhrnná evidence v povodí dolního Labe (pod Mělníkem) omezena jen na opatření s bezprostředním vztahem k jím spravovanému toku.

(3)

Výzkumný ústav vodohospodářský Praha se pověřuje vedením souhrnné vodohospodářské evidence České socialistické republiky; vede ji podle pokynů ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky (dále jen "ministerstvo").

§ 3

Evidovaná opatření

V rámci vodohospodářské evidence se evidují:

a)

povolení k nakládání s vodami, 1 k vodohospodářským dílům, 2 k některým činnostem a k stavbám ve vodohospodářsky významných územích, 3 k vypouštění odpadních vod do veřejné kanalizace 4 a dále změny, zrušení a zániky těchto povolení,

b)

souhlasy ke stavbám, zařízením a činnostem, které mohou ovlivnit vodní poměry 5 a zániky platnosti těchto souhlasů,

c)

vyjádření, zda je plánovaná investice, změna ve výrobním procesu nebo v rozsahu výroby, či změna nebo úprava vodohospodářského díla z vodohospodářského hlediska možná, popřípadě za jakých podmínek, pokud k realizaci záměru bude třeba povolení nebo souhlas vodohospodářského orgánu. 6

d)

další opatření vodohospodářských orgánů 1. o stanovení území při vodních tocích, v jehož rámci je ke stavbám, zařízením nebo činnostem třeba souhlas vodohospodářského orgánu. 7 2. o stanovení zátopových území, 7 3. o ochranných pásmech k ochraně vydatnosti, jakosti nebo zdravotní nezávadnosti vodních zdrojů 8 a u vodohospodářských děl. 9

§ 4

Jednotlivé složky vodohospodářské a souhrnné vodohospodářské

evidence

(1)

Evidenční list je formulář pro záznam údajů o opatřeních podléhajících vodohospodářské evidenci podle § 3 s výjimkou opatření místního významu. Opatření navazující na předchozí opatření k témuž případu se zaznamenává na evidenčním listě předchozího opatření.

(2)

Seznam evidenčních listů je soubor vázaných sešitů, členěných podle skupin opatření pro chronologický záznam evidenčních listů založených ve vodohospodářské evidenci nebo v souhrnné vodohospodářské evidenci okresu nebo povodí. Slouží pro kontrolu úplnosti evidence a pro jednoznačné stanovení čísel evidenčních listů.

(3)

Seznam oprávněných (žadatelů) je vázaný sešit pro přehledné uvedení všech oprávněných (žadatelů) a jim vydaných opatření vodohospodářských orgánů.

(4)

Sbírka listin a dokumentace je souborem spisů k evidovaných opatřením. Obsahuje stejnopisy evidovaných opatření a další listiny, výkresy i ostatní dokumentací, potřebnou jako podklad pro vydání opatření.

(5)

Přehledná mapa je soubor listů základní vodohospodářské mapy v měřítku 1:50 000, popřípadě též podrobnějších map většího měřítka, zobrazujících území příslušného okresu nebo povodí, do nichž se pomocí symbolů zakreslují opatření podléhající evidenci.

§ 5

Žadatel o opatření podléhající vodohospodářské evidenci předloží vodohospodářskému orgánu spolu se žádostí doklady a na předepsaném tiskopise údaje potřebné k jejímu vyřízení, ověřené, popřípadě doplněné příslušným podnikem Povodí, a vhodný situační podklad pro zákres požadovaného opatření do přehledné mapy.

§ 6

(1)

Vodohospodářská a souhrnná vodohospodářská evidence se ukládá na bezpečném místě tak, aby byly chráněna před jakýmkoli poškozením, ztrátou nebo odcizením.

(2)

Při manipulaci s utajovanými písemnostmi je nutno dodržovat předpisy o ochraně státního, hospodářského a služebního tajemství.

§ 7

Evidence opatření vydaných před účinností vyhlášky

(1)

Vodohospodářské orgány přešetří dosavadní evidenci vodohospodářských děl a zařízení a vodohospodářských povolení a souhlasů, jakož i jejich změn, podle potřeby doplnění a popřípadě zpřesnění evidované údaje a nejpozději do pěti let ode dne účinnosti vyhlášky je převedou, ve spolupráci s podniky Povodí, v rozsahu určeném ministerstvem do nové evidence. V souvislosti s tím provedou jednorázovou prověrku evidovaných skutečností.

(2)

Vodohospodářské orgány si mohou vyžádat potřebné doplnění údajů od organizací, jimž bylo vydáno příslušné opatření.

§ 8

Vodohospodářská evidence se vede na tiskopisech předepsaných ministerstvem.

§ 9

Zrušuje se:

vyhláška Ústřední správy vodního hospodářství č. 96/1957 Ú. l., o evidenci vodohospodářských děl a zařízení a vodohospodářských povolení a souhlasů, jakož i jejich změn.

§ 10

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1978.

Ministr:

Ing. Hruzík v. r.Poznámky pod čarou:

§ 8 zákona č. 138/1973 Sb., o vodách.

§ 9 zákona č. 138/1973 Sb․, o vodách.

§ 10, § 40 odst. 3 zákona č. 138/1973 Sb., o vodách.

§ 24 zákona č. 138/1973 Sb., o vodách.

§ 13, § 20 zákona č. 138/1973 Sb., o vodách.

§ 3 vyhlášky ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky č. 28/1975 Sb., kterou se určují vodárenské toky a jejich povodí a stanoví seznam vodohospodářsky významných vodních toků.

§ 14 zákona č. 138/1973 Sb., o vodách.

§ 13 odst. 2 zákona č. 138/1973 Sb., o vodách.

§ 13 odst. 2 zákona č. 138/1973 Sb., o vodách.

§ 19 odst. 1 zákona č. 138/1973 Sb., o vodách.

§ 40 odst. 3 zákona č. 138/1973 Sb., o vodách.

Poznámky pod čarou:
1

§ 8 zákona č. 138/1973 Sb., o vodách.

2

§ 9 zákona č. 138/1973 Sb․, o vodách.

3

§ 10, § 40 odst. 3 zákona č. 138/1973 Sb., o vodách.

4

§ 24 zákona č. 138/1973 Sb., o vodách.

5

§ 13, § 20 zákona č. 138/1973 Sb., o vodách.

§ 3 vyhlášky ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky č. 28/1975 Sb., kterou se určují vodárenské toky a jejich povodí a stanoví seznam vodohospodářsky významných vodních toků.

6

§ 14 zákona č. 138/1973 Sb., o vodách.

7

§ 13 odst. 2 zákona č. 138/1973 Sb., o vodách.

8

§ 19 odst. 1 zákona č. 138/1973 Sb., o vodách.

9

§ 40 odst. 3 zákona č. 138/1973 Sb., o vodách.