Čekejte, prosím...
A A A
104/1977 Sb. znění účinné od 1. 1. 1978 do 31. 3. 1997

104

 

VYHLÁŠKA

federálního ministerstva dopravy

ze dne 22. prosince 1977,

kterou se mění vyhláška ministerstva dopravy č. 209/1964 Sb., o zřízení

Státní letecké inspekce a Správy dopravních letišť

 

Federální ministerstvo dopravy stanoví podle § 4 odst. 2 zákona č. 203/1964 Sb․, o úpravě některých úkolů státní správy v civilním letectví a v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle § 67 odst. 1 zákona č. 47/1956 Sb., o civilním letectví, ve vyhlášeném pod č. 127/1976 Sb.:

Čl. I

Vyhláška ministerstva dopravy č. 209/1964 Sb., o zřízení Státní letecké inspekce a Správy dopravních letišť se mění takto:

 

1.

Nadpis Části druhé zní:

ČÁST DRUHÁ

ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČSSR".

 

2.

V § 3 se slova "Správa dopravních letišť" nahrazují slovy "organizace Řízení letového provozu ČSSR".

 

3.

V § 4 se slova "Správě dopravních letišť" nahrazují slovy "Řízení letového provozu ČSSR a vypouštějí se odstavce b) a c); dosavadní odstavec d) se označuje jako b).

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1978.

Ministr:

Ing. Blažek v. r.