Čekejte, prosím...
A A A
120/1979 Sb. znění účinné od 1. 1. 1980 do 31. 12. 2006

120

 

VYHLÁŠKA

Federálního statistického úřadu a federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj

ze dne 14. srpna 1979

o prostorové identifikaci informací

 

Federální statistický úřad podle § 35 odst. 2 zákona č. 21/1971 Sb., o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací, a federální ministerstvo pro technický a investiční rozvoj podle § 130 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), stanoví:

§ 1

Předmět úpravy

(1)

Touto vyhláškou se upravuje způsob prostorové identifikace sociálně ekonomických informací1 a územně technických informací v informačních soustavách včetně automatizovaných informačních systémů.

(2)

Územně technické informace jsou údaje k určování a posuzování stavu, využití a změn v území.2

(3)

Prostorová identifikace informací podle odst. 1 se provádí podle části území (dále „prostorové jednotky“), na nichž vznikly sledované sociálně ekonomické nebo územně technické jevy.

Prostorové jednotky

§ 2

Prostorové jednotky pro účely této vyhlášky jsou:

a)

územně technické jednotky (stálé statistické obvody),

b)

základní sídelní jednotky,

c)

základní územní jednotky.

§ 3

Územně technickou jednotkou je zásadně katastrální území.3 Pokud je výjimečně katastrální území děleno hranicemi základní územní jednotky (§ 5), pohlíží se na takto vzniklé části katastrálního území jako na samostatné územně technické jednotky. Územně technická jednotka je stálým statistickým obvodem pro prostorovou identifikace sociálně ekonomických a územně technických jevů v plošných strukturách území.

§ 4

(1)

Základní sídelní jednotka je skladebnou částí sídelního útvaru;4 je určena pro prostorovou identifikaci a sledování sociálně ekonomických a územně technických jevů přímo vázaných na osídlení. Tvoří ji buď sídelní lokalita nebo urbanistický obvod.5

(2)

Sídelní lokalitu tvoří samostatné seskupení objektů pro bydlení6 včetně území upraveného pro potřeby sídelního útvaru a případných výrobních, technických a občanských zařízení. Od sebe navzájem jsou sídelní lokality odděleny nezastavěnými plochami nebo hranicemi katastrálních území.

(3)

Územní obvody vybraných měst7 se dělí na urbanistické obvody zpravidla v souladu s funkčními plochami vymezenými územně plánovací dokumentací. Hranice urbanistických obvodů musí probíhat po přirozených a v území identifikovatelných prvcích.

§ 5

Základní územní jednotkou se rozumí taková prostorová jednotka, která se pro výkon státní správy již dále nečlení.8 Územní obvod každé základní územní jednotky může být tvořen souhrnem několika územně technických jednotek nebo je totožný s jednou územně technickou jednotkou.

§ 6

Prostorové jednotky se označují identifikačními čísly, která stanoví Federální statistický úřad v dohodě s federálním ministerstvem pro technický a investiční rozvoj a popisují se názvy9 a dalšími charakteristikami, vyjádřenými zpravidla formou kódů. Identifikační číslo se po dobu existence prostorové jednotky nemění; příslušnost těchto jednotek k okresům a krajům, resp. k jednotkám územního členění státu postaveným jim naroveň,10 se určuje nezávisle na identifikačních číslech doplňkovými kódy.11

§ 7

(1)

Prostorové jednotky, jejich identifikační čísla a základní charakteristiky jsou uvedeny v jednotném číselníku prostorových jednotek,12 který vydává Federální statistický úřad v součinnosti s federálním ministerstvem pro technický a investiční rozvoj.

(2)

Obsah jednotného číselníku prostorových jednotek s některými dalšími údaji je uložen v centrálně vedeném automatizovaném registru prostorových jednotek. Oprávnění orgánů a organizací čerpat údaje tohoto registru formou sestav nebo jiných nosičů dat stanoví v jednotlivých případech Federální statistický úřad v dohodě s federálním ministerstvem pro technický a investiční rozvoj podle požadavků ústředních orgánů.

(3)

Územní vymezení a názvy základních sídelních jednotek (§ 4) jsou vyznačeny v jednotném mapovém díle.13

§ 8

Využívání prostorové identifikace informací

Všechny organizace jsou povinny používat identifikačních čísel, popřípadě i ostatních údajů podle § 6 k prostorové identifikaci informací

a)

při statistickém zjišťování v rozsahu a způsobem stanoveným Federálním statistickým úřadem, popřípadě ústředními statistickými orgány republik, a pokud jde o účetní výkaznictví, federálním ministerstvem financí v dohodě s Federálním statistickým úřadem,

b)

o územně technických jevech v soustavě vybraných informací pro výstavbu,14 v podkladech pro územní plánování a při sledování technického a investičního rozvoje v rozsahu a způsobem stanoveným federálním ministerstvem pro technický a investiční rozvoj,

c)

v oblastních (regionálních) plánech15 v rozsahu a způsobem stanoveným v jednotných metodických pokynech vydávaných Státní plánovací komisí16 nebo v metodických pokynech pro vypracování oblastních plánů, vydávaných ústředními plánovacími orgány republik,17

d)

v podkladech pro sestavování rozpočtů a finančních plánů a pro sestavování závěrečných účtů v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými finančními orgány,18

e)

v dokladech týkajících se dodavatelsko-odběratelských vztahů (hospodářské smlouvy, objednávky atp.) v případech stanovených Federálním statistickým úřadem nebo jinými ústředními orgány,19

f)

ve zvlášť organizovaných evidencích, pasportech a rejstřících20 v rozsahu a způsobem stanoveným Federálním statistickým úřadem v součinnosti s věcně příslušnými ústředními orgány,

g)

v jiných integrovaných informačních soustavách,21 je-li oprávněnými orgány stanoveno sledované jevy prostorově identifikovat.

Závěrečná ustanovení

§ 9

Používat ve styku mezi organizacemi odchylného způsobu prostorové identifikace informací od zásad stanovených touto vyhláškou nebo požadovat prostorovou identifikaci informací od organizací podle jiných prostorových jednotek, než které jsou stanoveny v § 2, může ve výjimečných případech povolit Federální statistický úřad v dohodě s federálním ministerstvem pro technický a investiční rozvoj na návrh příslušného ústředního orgánu. Pokud jde o ústřední orgány republik, podávají návrhy prostřednictvím ústředních statistických orgánů republik.

§ 10

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1980.

Ministr ČSSRpro technický a investiční rozvoj:

PředsedaFederálního statistického úřadu:

Ing. Šupka v. r.

Ing. Kazimour CSc. v. r.Poznámky pod čarou:

§ 1 odst. 2 zákona č. 21/1971 Sb., o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací.

Územně technickými informacemi se rozumějí údaje o plochách v území podle funkcí (např. výroby, stavebnictví, zemědělství, rekreace, bydlení atd.) a údaje o nárocích na území; jsou např. obsaženy v registračních listech územně plánovací dokumentace podle § 1 odst. 5 vyhlášky č. 84/1976 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci.

§ 1 odst. 1 vyhlášky č. 23/1964 Sb., kterou se provádí zákon č. 22/1964 Sb., o evidenci nemovitostí.

§ 14 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon);

§ 1 odst. 2 vyhlášky č. 84/1976 Sb.

Základní sídelní jednotky obojího druhu jsou vedeny v evidenci Federálního statistického úřadu a federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj.

Vyhláška č. 89/1967 Sb., o zavedení a využívání jednotné klasifikace stavebních objektů.

Vybraná města, jakožto střediska osídlení oblastního a obvodního významu (usnesení vlády ČSR č. 283/1971, usnesení vlády SSR č. 1/1972) a střediska osídlení místního významu, která dosáhla velikosti 10 000 obyvatel, evidují ministerstva výstavby a techniky republik.

Jsou to zejména všechny obce bez ohledu na to, zda mají vlastní národní výbor, dále obvody a městské části měst Plzně, Brna, Ostravy a Košic, územní obvody MNV v hl. městě Praze a v hl. městě SSR Bratislavě, na roveň obcí postavené části územních obvodů národních výborů podle § 9 zákona o národních výborech (úplné znění č. 28/1972 Sb. pro ČSR a č. 27/1972 Sb. pro SSR), dále vojenské újezdy (zákon č. 169/1949 Sb., o vojenských újezdech), popřípadě jiné, pro účely státní správy dále nečleněné jednotky, nikoli však části obcí.

Pojmenování územně technických jednotek přihlíží k názvosloví operátů evidence nemovitostí vymezených ustanoveními vyhlášky č. 23/1964 Sb., pro základní územní jednotky je to zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, ve znění předpisů jej měnících a novelizujících, dále vyhláška č. 97/1961 Sb., o názvech obcí, označování ulic a číslování domů, ve znění zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění č. 1/1963 Sb. (pro ČSR) a vyhlášky č. 93/1970 Sb., o určování názvů obcí a jejich částí, ulic a jiných veřejných prostranství a číslování budov (pro SSR). Názvy základních sídelních jednotek se přejímají z mapového díla (§ 7 odst. 3) nebo z územně plánovací dokumentace.

§ 2 zákona č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, § 1 odst. 2 zákona Slovenské národní rady č. 130/1970 Sb․, o územním členění Slovenské socialistické republiky.

Výnos Federálního statistického úřadu čj. 1793/78-032-918 ze dne 9. června 1978, kterým se upravuje číselné označování krajů a okresů v ČSSR. Publikováno ve Zpravodaji ústředních statistických orgánů pod č. 8 v částce 7-8/1978. Registrováno ve Sbírce zákonů, částka 25/1978.

Tisk a distribuci jednotlivých dílů číselníku zajišťuje Statistické a evidenční vydavatelství tiskopisů (SEVT), Praha 1 Malá Strana, Tržiště 9, PSČ 118 16.

„Mapa základních územních jednotek“ je vydávána v gesci federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj Českým úřadem geodetickým a kartografickým v součinnosti s ministerstvem výstavby a techniky ČSR a Slovenským úřadem geodézie a kartografie v součinnosti s ministerstvem výstavby a techniky SSR.

§ 128 zákona č. 50/1976 Sb.

§ 3 písm. e) zákona č. 145/1970 Sb., o národohospodářském plánování.

§ 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 145/1970 Sb.

§ 18 odst. 1 písm. a) zákona č. 145/1970 Sb.

§ 9 odst. 4 a § 25 odst. 3 zákona č. 134/1970 Sb., o pravidlech státního rozpočtu československé federace a o zásadách hospodaření s rozpočtovými prostředky státních rozpočtů federace a republik (rozpočtová pravidla).

Zejména při zavádění sjednocených vzorů prvotních záznamů a běžných zápisů podle vyhlášky č. 78/1977 Sb., o zavádění sjednocených vzorů prvotních záznamů a běžných zápisů v informační soustavě organizací.

§ 2 písm. f) zákona č. 21/1971 Sb.

Resortní informační systémy, automatizovaný informační systém národních výborů a jiné účelové informační systémy.

Poznámky pod čarou:
1

§ 1 odst. 2 zákona č. 21/1971 Sb., o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací.

2

Územně technickými informacemi se rozumějí údaje o plochách v území podle funkcí (např. výroby, stavebnictví, zemědělství, rekreace, bydlení atd.) a údaje o nárocích na území; jsou např. obsaženy v registračních listech územně plánovací dokumentace podle § 1 odst. 5 vyhlášky č. 84/1976 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci.

3

§ 1 odst. 1 vyhlášky č. 23/1964 Sb., kterou se provádí zákon č. 22/1964 Sb., o evidenci nemovitostí.

4

§ 14 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon);

§ 1 odst. 2 vyhlášky č. 84/1976 Sb.

5

Základní sídelní jednotky obojího druhu jsou vedeny v evidenci Federálního statistického úřadu a federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj.

6

Vyhláška č. 89/1967 Sb., o zavedení a využívání jednotné klasifikace stavebních objektů.

7

Vybraná města, jakožto střediska osídlení oblastního a obvodního významu (usnesení vlády ČSR č. 283/1971, usnesení vlády SSR č. 1/1972) a střediska osídlení místního významu, která dosáhla velikosti 10 000 obyvatel, evidují ministerstva výstavby a techniky republik.

8

Jsou to zejména všechny obce bez ohledu na to, zda mají vlastní národní výbor, dále obvody a městské části měst Plzně, Brna, Ostravy a Košic, územní obvody MNV v hl. městě Praze a v hl. městě SSR Bratislavě, na roveň obcí postavené části územních obvodů národních výborů podle § 9 zákona o národních výborech (úplné znění č. 28/1972 Sb. pro ČSR a č. 27/1972 Sb. pro SSR), dále vojenské újezdy (zákon č. 169/1949 Sb., o vojenských újezdech), popřípadě jiné, pro účely státní správy dále nečleněné jednotky, nikoli však části obcí.

9

Pojmenování územně technických jednotek přihlíží k názvosloví operátů evidence nemovitostí vymezených ustanoveními vyhlášky č. 23/1964 Sb., pro základní územní jednotky je to zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, ve znění předpisů jej měnících a novelizujících, dále vyhláška č. 97/1961 Sb., o názvech obcí, označování ulic a číslování domů, ve znění zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění č. 1/1963 Sb. (pro ČSR) a vyhlášky č. 93/1970 Sb., o určování názvů obcí a jejich částí, ulic a jiných veřejných prostranství a číslování budov (pro SSR). Názvy základních sídelních jednotek se přejímají z mapového díla (§ 7 odst. 3) nebo z územně plánovací dokumentace.

10

§ 2 zákona č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, § 1 odst. 2 zákona Slovenské národní rady č. 130/1970 Sb․, o územním členění Slovenské socialistické republiky.

11

Výnos Federálního statistického úřadu čj. 1793/78-032-918 ze dne 9. června 1978, kterým se upravuje číselné označování krajů a okresů v ČSSR. Publikováno ve Zpravodaji ústředních statistických orgánů pod č. 8 v částce 7-8/1978. Registrováno ve Sbírce zákonů, částka 25/1978.

12

Tisk a distribuci jednotlivých dílů číselníku zajišťuje Statistické a evidenční vydavatelství tiskopisů (SEVT), Praha 1 Malá Strana, Tržiště 9, PSČ 118 16.

13

„Mapa základních územních jednotek“ je vydávána v gesci federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj Českým úřadem geodetickým a kartografickým v součinnosti s ministerstvem výstavby a techniky ČSR a Slovenským úřadem geodézie a kartografie v součinnosti s ministerstvem výstavby a techniky SSR.

14

§ 128 zákona č. 50/1976 Sb.

15

§ 3 písm. e) zákona č. 145/1970 Sb., o národohospodářském plánování.

16

§ 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 145/1970 Sb.

17

§ 18 odst. 1 písm. a) zákona č. 145/1970 Sb.

18

§ 9 odst. 4 a § 25 odst. 3 zákona č. 134/1970 Sb., o pravidlech státního rozpočtu československé federace a o zásadách hospodaření s rozpočtovými prostředky státních rozpočtů federace a republik (rozpočtová pravidla).

19

Zejména při zavádění sjednocených vzorů prvotních záznamů a běžných zápisů podle vyhlášky č. 78/1977 Sb., o zavádění sjednocených vzorů prvotních záznamů a běžných zápisů v informační soustavě organizací.

20

§ 2 písm. f) zákona č. 21/1971 Sb.

21

Resortní informační systémy, automatizovaný informační systém národních výborů a jiné účelové informační systémy.