Čekejte, prosím...
A A A
45/1979 Sb. znění účinné od 1. 5. 1979

45

 

VYHLÁŠKA

federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj

ze dne 16. března 1979,

kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 83/1976 Sb., o obecných

technických požadavcích na výstavbu

 

Federální ministerstvo pro technický a investiční rozvoj stanoví podle § 143 odst. 1 písm. k) zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon):

Čl. I

Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 83/1976 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, se mění a doplňuje takto:

1.

§ 2 odst. 2 zní:

 

(2) Při nástavbách, stavebních úpravách a udržovacích pracích na stavbách se postupuje podle této vyhlášky přiměřeně.“.

 

2.

§ 4 odst. 6 zní:

 

(6) Stavební pozemky se mohou oplotit nebo ohradit, je-li to žádoucí zejména z důvodů bezpečnosti, ochrany majetku, zvláštní povahy stavby nebo celkového uspořádání při začlenění stavby v území.“.

 

3.

§ 44 zní:

§ 44

 

(1) Vytváří-li rodinné domky mezi sebou volný prostor, vzdálenost mezi nimi má být 10 m, nesmí však být menší než 7 m.

(2) Vzdálenost rodinných domků vytvářejících mezi sebou volný prostor nesmí být od společných hranic pozemků menší než 3 m․ Pokud by rozměry stavebního pozemku znemožňovaly účelné dispoziční řešení stavby rodinného domku, může stavební úřad snížit jeho vzdálenost od společné hranice pozemků výjimečně až na 2 m.

(3) Ve zvlášť stísněných územních podmínkách, kde nelze dodržet vzdálenosti podle odstavce 1, může stavební úřad snížit vzdálenost mezi rodinými domky až na 4 m, pokud v žádné z protilehlých částí stěn nejsou okna obytných místností. V těchto případech se nemusí uplatnit ustanovení odstavce 2 o vzdálenostech rodinných domků od společných hranic pozemků.

(4) Vzdálenosti se měří na nejkratší spojnici mezi vnějšími povrchy obvodových stěn, popřípadě od vnějších hran vstupů balkónů, lodžií, teras, od hranic pozemků apod.“.

 

4.

V § 45 odst. 1 se vypouštějí slova „garáže a“ a slovo „drobné“.

 

5.

V § 45 odst. 2 se vypouštějí slova „garáže a drobné“.

 

6.

§ 45 odst. 4 zní:

 

(4) Pro stavby umisťované na stavebních pozemcích rodinných domků podle odstavce 1 neplatí ustanovení § 44.“.

 

7.

§ 53 odst. 7 zní:

 

(7) Na stavebních pozemcích rekreačních chat v krajině se mohou umisťovat jen takové drobné stavby, které podstatně neovlivní životní prostředí a plní doplňkovou funkci rekreačních chat v krajině nebo vhodně doplňují jejich rekreační účel, a to jen pokud zajištění takové funkce ve stavbě hlavní není vhodné. Garáže pro osobní motorová vozidla se smějí zřizovat pouze jako vestavěné do rekreačních chat.“.

 

8.

V § 56 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

 

(3) Na stavebních pozemcích rekreačních domků se mohou umisťovat jen takové stavby, které podstatně neovlivní životní prostředí a plní doplňkovou funkci rekreačních domků nebo vhodně doplňují jejich rekreační účel, a to jen pokud z důvodů stavebně technických není možno takovou funkci zajistit přímo v rekreačních domcích.“.

 

9.

V § 56 se dosavadní odstavec 3 označuje jako odstavec 4.

 

10.

§ 57 zní:

§ 57

 

(1) Pro úpravy staveb na rekreační chalupy a pro umisťování staveb, které plní doplňkovou funkci k rekreačním chalupám platí ustanovení § 56 odst. 2 až 4.

(2) Při úpravách se má zachovat původní ráz stavby.“.

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května 1979.

Ministr:

Ing. Šupka v. r.