Čekejte, prosím...
A A A
91/1979 Sb. znění účinné od 1. 9. 1979 do 6. 9. 1992

91

 

VYHLÁŠKA

ministerstva školství České socialistické republiky

ze dne 26. července 1979

o organizaci a výchovně vzdělávací činnosti domů pionýrů a mládeže, stanic

mladých techniků, stanic mladých přírodovědců a stanic mladých turistů

 

Ministerstvo školství České socialistické republiky v dohodě s Českým ústředním výborem Socialistického svazu mládeže a Českou ústřední radou Pionýrské organizace Socialistického svazu mládeže stanoví podle § 45 odst. 2 zákona České národní rady č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, a podle § 14 odst. 2 písm. a) zákona č. 77/1978 Sb., o státní správě ve školství:

§ 1

Odborné vedení domů a stanic

(1)

Domy pionýrů a mládeže (dále jen "domy") a stanice mladých techniků, stanice mladých přírodovědců a stanice mladých turistů (dále jen "stanice") zřizují a zrušují národní výbory podle zvláštních předpisů 1 v dohodě s příslušnými orgány Socialistického svazu mládeže. Na odborném vedení místních a okresních domů a okresních stanic se podílejí okresní výbory Socialistického svazu mládeže, na odborném vedení krajských domů a stanic krajské výbory Socialistického svazu mládeže.

(2)

Ústřední dům pionýrů a mládeže Julia Fučíka v Praze je přímo řízenou organizací ministerstva školství České socialistické republiky; poslání a úkoly tohoto domu a způsob jeho řízení stanoví Statut Ústředního domu pionýrů a mládeže Julia Fučíka v Praze. 2

(3)

Za činnost domů a stanic odpovídá národnímu výboru ředitel domu nebo stanice (dále jen "ředitel").

(4)

Ideovou a obsahovou náplň činnosti domů a stanic uvedených v odstavci 1 stanoví národní výbor, který je odborně vede (dále jen "národní výbor"), a příslušný orgán Socialistického svazu mládeže (dále jen "SSM") ve vzájemné dohodě. 3

(5)

Činnost domů a stanic se řídí ročním plánem činnosti zpracovaným ředitelem, který schvalují a hodnotí národní výbor a příslušný orgán SSM. Kontrolu výchovné činnosti domů a stanic zajišťují národní výbor a příslušný orgán SSM společně, podle potřeby i samostatně, po vzájemné dohodě; o výsledku kontroly se vzájemně informují.

(6)

O zájmové a metodické činnosti vedou jednotlivá oddělení domů a stanic jednoduchou dokumentaci, kterou po ukončení činnosti ukládají v archivu domů a stanic.

(7)

Pracovníky domů a stanic přijímá a rozvazuje s nimi pracovní poměr národní výbor; pokud jde o ředitele a odborné pedagogické pracovníky, činí tak po předchozím projednání s orgánem SSM, který se podílí na odborném vedení domu nebo stanice.

§ 2

Organizace domů a stanic

(1)

V krajských domech a v okresních domech 4 zřizují národní výbory tato oddělení:

a)

metodické,

b)

školu pro výchovu pionýrských pracovníků,

c)

společenských věd,

d)

přírodních věd,

e)

techniky,

f)

estetické výchovy,

g)

tělovýchovy a sportu,

h)

branné výchovy a turistiky,

i)

hospodářské.

(2)

Oddělení techniky, oddělení přírodních věd a oddělení branné výchovy a turistiky krajských domů nebo okresních domů mohou být zřízena na dislokovaném pracovišti; pokud oddělení zde uváděná jsou zřizována na dislokovaném pracovišti, označují se jako stanice, které jsou součástí domů.

(3)

Vyžaduje-li to účelnější organizace výchovně vzdělávací činnosti domů, může krajský národní výbor zřídit jako samostatné zařízení místo oddělení techniky krajského domu krajskou stanici mladých techniků, místo oddělení přírodních věd krajskou stanici mladých přírodovědců a místo oddělení branné výchovy a turistiky krajskou stanici mladých turistů. Obdobně může okresní národní výbor zřídit jako samostatné zařízení místo oddělení techniky okresního domu okresní stanici mladých techniků, místo oddělení přírodních věd okresní stanici mladých přírodovědců a místo oddělení branné výchovy a turistiky okresní stanici mladých turistů.

(4)

Stanice mladých techniků zřízená podle odstavce 3 se člení na oddělení:

a)

mladých techniků,

b)

radiotechniky, elektrotechniky, kybernetiky,

c)

modelářské,

d)

dopravní výchovy a motorismu,

e)

foto a filmu.

(5)

Stanice mladých přírodovědců zřízená podle odstavce 3 se člení na oddělení:

a)

všeobecné biologie,

b)

zoologie a chovatelství,

c)

botaniky a pěstitelství,

d)

práce s neživými přírodninami,

e)

chemie,

f)

matematicko-fyzikální.

(6)

Stanice mladých turistů zřízená podle odstavce 3 se člení na oddělení:

a)

pěší turistiky,

b)

vodní turistiky,

c)

cykloturistiky a mototuristiky,

d)

lyžařské a horské turistiky,

e)

branné výchovy.

(7)

V místních domech a v městských domech 4 zřizují národní výbory tato oddělení:

a)

společenských věd,

b)

přírodních věd,

c)

techniky,

d)

estetické výchovy,

e)

tělovýchovy, branné výchovy a turistiky.

(8)

S vědomím národního výboru mohou při domech a stanicích působit základní organizace společenských organizací, které rozvíjejí činnost s dětmi a mládeží. Zásady spolupráce mezi domy a stanicemi a základními organizacemi společenských organizací se stanoví v dohodách uzavřených mezi domy a stanicemi a společenskými organizacemi, schválených národním výborem.

Činnost domů a stanic

§ 3

(1)

Domy a stanice pracují s pionýry, s členy SSM a s ostatními dětmi a mládeží, zpravidla až do 18. roku jejich věku (dále jen "děti a mládež").

(2)

Domy a stanice rozvíjejí pravidelnou a příležitostnou zájmovou činnost.

(3)

Zájmová činnost pravidelná se uskutečňuje v jednotlivých odděleních domů a stanic v zájmových útvarech, jimiž jsou zejména zájmové kroužky, kluby, soubory, zájmově zaměřené kursy apod. pracující pravidelně podle schváleného plánu činnosti (dále jen "zájmový útvar").

(4)

Zájmový útvar se zřídí při minimálním počtu patnácti přihlášených a naplňuje se až do maximálního počtu třiceti členů. Zájmový útvar se zruší nebo sloučí s jiným útvarem, klesne-li počet členů pod deset. Výjimky ze stanoveného počtu členů zájmových útvarů povoluje ředitel se souhlasem národního výboru, který zařízení hospodářsky zabezpečuje.

(5)

Domy a stanice organizují zájmovou činnost příležitostnou (přednášky, besedy, vycházky, soutěže, přebory, přehlídky, apod.) zpravidla formou jednorázových akcí nebo cyklických pořadů.

(6)

Domy a stanice dále organizují o prázdninách a ve volných dnech stálé a putovní tábory a zájezdy, a zabezpečují provoz putovních tras.

(7)

Stálé tábory se konají při minimálním počtu třiceti účastníků, zájezdy při minimálním počtu patnácti účastníků. Počet účastníků v putovních táborech určí ředitel s přihlédnutím k druhu táborů. Stálé tábory trvají jeden až tři týdny, putovní tábory jeden až dva týdny, zájezdy nejvýše čtyři dny.

§ 4

(1)

Stálé tábory se organizují jako:

a)

tábory s odborným zaměřením společenskovědním, přírodovědným, technickým a uměleckým jako vyvrcholení celoroční činnosti zájmových útvarů,

b)

tábory výcvikové, organizované jako vyvrcholení činností tělovýchovných, turistických nebo některých technických a branných zájmových útvarů,

c)

odborná soustředění společenskovědní, přírodovědná, technická, umělecká, tělovýchovná, turistická a branná, organizovaná pro vybrané jednotlivce nebo kolektivy za účelem zdokonalení v příslušném oboru,

d)

výměnné tábory recipročního charakteru, které domy a stanice pořádají pro členy zájmových útvarů na základě družebních smluv s domy pionýrů a mládeže socialistických a spřátelených států.

(2)

Putovní tábory pěší nebo tábory na přesunových prostředcích (např. vodácké) expedičního charakteru s odborným tématickým zaměřením společenskovědním, přírodovědným, technickým, uměleckým, tělovýchovným, turistickým a branným se organizují jako:

a)

tábory postupové s ubytováním ve vlastních stanech na tábořištích, v pronajatých objektech nebo ve veřejné ubytovně,

b)

tábory hvězdicové s ubytováním ve vlastní základně, v pronajatých objektech nebo ve veřejné ubytovně, s putováním po okolí a návratem do základny.

(3)

Zájezdy se organizují jako:

a)

odborné exkurze a výcvikové zájezdy pro členy zájmových útvarů,

b)

srazy charakteru setkání, pořádané jako příležitostná zájmová činnost pro členy Pionýrské organizace Socialistického svazu mládeže (dále jen "PO SSM") a SSM,

c)

srazy charakteru odborného soustředění,

d)

výlety rekreačního charakteru.

§ 5

(1)

Domy se prostřednictvím školy pro výchovu pionýrských pracovníků [ § 2 odst. 1 písm. b)] podílejí podle požadavků příslušných orgánů SSM na výchově pionýrských pracovníků.

(2)

Domy organizují pro orgány PO SSM odborná soustředění pionýrského aktivu - předsedů a členů skupinových nebo oddílových rad, vedoucích hvězdiček jisker, členů okresních pionýrských štábů a odborná soustředění svazáckého aktivu - instruktorů PO SSM.

(3)

Domy a stanice metodicky pomáhají PO SSM, SSM, základním školám, základním devítiletým školám, školám pro mládež vyžadující zvláštní péči a středním školám, a z pověření národního výboru též domům a stanicím nižšího stupně.

(4)

Metodickou pomoc PO SSM poskytují domy zejména prostřednictvím metodických oddělení a škol pro výchovu pionýrských pracovníků především při výchově a přípravě pionýrského aktivu, instruktorů PO SSM a pionýrských pracovníků a v obsahové přípravě činnosti PO SSM.

(5)

Metodickou pomoc školám uvedeným v odstavci 3 a SSM poskytují domy a stanice zejména při rozvíjení zájmové činnosti a organizováním různých akcí.

(6)

Domy a stanice vydávají na základě edičního plánu schváleného národním výborem metodické materiály pro potřeby pracovníků domů a stanic, vedoucích zájmových útvarů, pracovníků v oblasti výchovy mimo vyučování a po projednání s příslušným orgánem SSM též materiály pro potřeby pionýrských pracovníků.

(7)

Domy a stanice se z pověření národního výboru podílejí na péči o politicko-odborný růst pracovníků domů a stanic nižšího stupně, organizují pro ně porady, semináře a školení, provádějí odborné instruktáže a poskytují jim konzultace.

(8)

Z pověření národního výboru a příslušného orgánu SSM sledují krajské domy základní ukazatele o činnosti okresních, městských a místních domů a okresních stanic v rozsahu stanoveném krajským národním výborem a příslušným orgánem SSM, a provádějí jejich rozbory.

§ 6

Úhrada nákladů na činnost

(1)

Zájmové činnosti pravidelné, stálých i putovních táborů a zájezdů se zúčastňují jen děti a mládež, jejichž rodiče nebo jiní zákonní zástupci (dále jen "rodiče") převezmou smluvně povinnost hradit jim zcela nebo zčásti náklady na tuto činnost; způsob úhrady nákladů a jejich výši podle pokynů národního výboru, který domy nebo stanice hospodářsky zabezpečuje, dohodne předem ředitel.

(2)

Povinnost hradit zcela nebo zčásti náklady na činnost dětí a mládeže podle odstavce 1 převezmou rodiče podpisem přihlášky k této činnosti.

(3)

Na přihlášce se uvede povinnost rodičů hradit náklady na zájmovou činnost podle odstavce 4 a 5, nebo náklady spojené se stálými nebo putovními tábory nebo zájezdy, popřípadě další náklady, které jsou rodiče povinni hradit, a termín pro zaplacení částečné nebo úplné úhrady.

(4)

Ve všech zájmových útvarech domů a stanic přispívají rodiče na částečnou úhradu spotřebovaného materiálu jednorázovou částkou 10 Kčs, která je splatná při zápisu do zájmového útvaru. Částka 10 Kčs se rodičům nevrací, ani když dítě nebo mladistvý předčasně ukončí svou činnost v zájmovém útvaru.

(5)

V zájmových útvarech šití a vaření a v dívčích klubech hradí dále rodiče členů všechen spotřebovaný materiál nebo suroviny, pokud vyrobené věci zůstávají v osobním vlastnictví člena zájmového útvaru.

(6)

Rodiče hradí svým příspěvkem

a)

u stálých a putovních táborů v tuzemsku náklady na potraviny a jízdné, popřípadě vstupné při návštěvách míst, kde se vstupné vybírá,

b)

při srazech charakteru odborných soustředění, při odborných exkurzích a výcvikových zájezdech všechny výdaje kromě výdajů na dopravu,

c)

při příležitostné zájmové činnosti převážně turistického nebo sportovního charakteru, organizované o prázdninách a volných dnech, při srazech charakteru setkání, při výletech rekreačního charakteru, při výměnných táborech a putovních táborech v zahraničí veškeré výdaje,

d)

při návštěvách představení a podniků, na kterých se vybírá vstupné, jízdné veřejnými dopravními prostředky a vstupné.

(7)

Ostatní náklady spojené s činností domů a stanic hradí národní výbor, který je hospodářsky zabezpečuje.

(8)

Finanční prostředky, získané od rodičů úhradou nákladů podle odstavců 1, 4 a 6 jsou příjmem národního výboru, který domy a stanice hospodářsky zabezpečuje.

§ 7

Provoz

(1)

Domy a stanice jsou v činnosti od 1. září běžného kalendářního roku do 31. srpna roku následujícího. Zájmové útvary zahajují činnost koncem měsíce září, končí ji zpravidla dnem 15. června. Domy a stanice rozvíjejí činnost i o sobotách a nedělích a o školních prázdninách; ve večerních hodinách pracují zejména s mládeží.

(2)

Organizace činnosti a provozu domů a stanice se řídí organizačním řádem, který vydává ředitel po schválení národního výboru.

§ 8

Péče o zdraví a bezpečnost dětí a mládeže při činnosti v domech a stanicích

(1)

V péči o zdraví a bezpečnost dětí a mládeže se pracovníci domů a stanic řídí obecně platnými předpisy. 5

(2)

Při organizování stálých a putovních táborů dodržují domy a stanice zdravotnické zásady stanovené ministerstvem zdravotnictví České socialistické republiky pro letní zotavovací akce. 6

(3)

Děti a mládež jsou při činnosti v domech a stanicích pojištěny proti úrazu. 7

§ 9

Zrušovací ustanovení

Zrušují se Směrnice pro organizaci a činnost domů pionýrů a mládeže a stanic mladých techniků, přírodovědců a turistů ze dne 28. května 1975 čj. 15 870/75-201, otištěné ve Věstníku MŠ a MK ČSR roč. 1975, str. 99, jejichž vydání bylo oznámeno v částce 20/1975 Sbírky zákonů ČSSR.

§ 10

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 1979.

Ministr:

Vondruška v. r.Poznámky pod čarou:

§ 5 odst. 1 a 2, § 7 odst. 1 písm. a), § 7 odst. 3, § 9, § 11 odst. 2, § 12 a 13 zákona České národní rady č. 77/1978 Sb․, o státní správě ve školství.

Statut Ústředního domu pionýrů a mládeže Julia Fučíka v Praze ze dne 28. května 1975 čj. 15 871/75-201, Věstník MŠ a MK roč. 1975, str. 103.

§ 19 odst. 4 zákona České národní rady č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních.

Dokument ministerstva školství ČSR, ministerstva školství SSR a Ústředního výboru SSM o postavení a úkolech domů pionýrů a mládeže, Věstník MŠ a MK roč. 1974, str. 33.

§ 19 odst. 2 zákona České národní rady č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních.

§ 19 odst. 2 zákona České národní rady č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních.

Zejména:

zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, a předpisy jej provádějící,

§ 422 zákona č. 40/1964 Sb. (občanský zákoník),

§ 133§ 165 zákona č. 65/1965 Sb. (zákoník práce) ve znění pozdějších předpisů,

§ 43 nařízení vlády ČSSR č. 54/1975 Sb., kterým se provádí zákoník práce.

Směrnice ministerstva zdravotnictví ČSR č. 22 z r. 1959, sbírka Hygienických předpisů, oznámená v částce 11/1960 Sb.

Pojistná smlouva 379 760 ze dne 19. prosince 1968 s dodatkem, Věstník MŠ a MK ČSR, roč. 1969, str. 9 a str. 90.

Poznámky pod čarou:
1

§ 5 odst. 1 a 2, § 7 odst. 1 písm. a), § 7 odst. 3, § 9, § 11 odst. 2, § 12 a 13 zákona České národní rady č. 77/1978 Sb․, o státní správě ve školství.

2

Statut Ústředního domu pionýrů a mládeže Julia Fučíka v Praze ze dne 28. května 1975 čj. 15 871/75-201, Věstník MŠ a MK roč. 1975, str. 103.

3

§ 19 odst. 4 zákona České národní rady č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních.

Dokument ministerstva školství ČSR, ministerstva školství SSR a Ústředního výboru SSM o postavení a úkolech domů pionýrů a mládeže, Věstník MŠ a MK roč. 1974, str. 33.

4

§ 19 odst. 2 zákona České národní rady č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních.

5

Zejména:

zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, a předpisy jej provádějící,

§ 422 zákona č. 40/1964 Sb. (občanský zákoník),

§ 133§ 165 zákona č. 65/1965 Sb. (zákoník práce) ve znění pozdějších předpisů,

§ 43 nařízení vlády ČSSR č. 54/1975 Sb., kterým se provádí zákoník práce.

6

Směrnice ministerstva zdravotnictví ČSR č. 22 z r. 1959, sbírka Hygienických předpisů, oznámená v částce 11/1960 Sb.

7

Pojistná smlouva 379 760 ze dne 19. prosince 1968 s dodatkem, Věstník MŠ a MK ČSR, roč. 1969, str. 9 a str. 90.