Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

115/1970 Sb. znění účinné od 17. 5. 1990 do 19. 3. 1991
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 193/1990 Sb.

17.5.1990

zákonem č. 212/1988 Sb.

1.1.1989

zákonem č. 124/1985 Sb.

1.1.1986

115

 

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

z 3. decembra 1970

o finančných správach

 

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:

§ 1

Základné ustanovenia

(1)

Finančné správy sú orgány štátnej správy, ktoré

a)

vykonávajú správu a revízie daní, dávok, poplatkov, odvodov, finančných nástrojov v zahraničnom obchode a pokút (ďalej len „dane a odvody“) odvádzaných do štátneho rozpočtu Slovenskej socialistickej republiky alebo štátneho rozpočtu československej federácie (ďalej len „štátny rozpočet“) a dane z obratu ako aj dane zo mzdy, dane z príjmov obyvateľstva, dôchodkovej dane a poľnohospodárskej dane, okrem dane z pozemkov od občanov odvádzanej do rozpočtov národných výborov;

b)

vykonávajú správu a revízie dotácií, subvencií, intervencií a iných prídelov (ďalej len „dotácie“) poskytovaných zo štátneho rozpočtu;

c)

uskutočňujú konanie o priestupkoch vo veciach daní, odvodov a dotácií nimi spravovaných, prípadne revidovaných.

(2)

Správou sa rozumie vyrubovanie, vyberanie, vymáhanie a účtovanie daní a odvodov vrátane finančného usporiadania ich preplatkov a nedoplatkov, ako aj bežná kontrola správnosti a včasnosti plnenia daňových a odvodových povinností občanov a organizácií voči štátnemu rozpočtu a rozpočtom národných výborov.

(3)

Revíziou sa rozumie podrobným skúmaním účtovných a iných podkladov, ich hodnovernosti a úplnosti a ostatných rozhodujúcich skutočností zisťovať ako sa dodržiavajú predpisy platné pre výpočet daní a odvodov, ako aj predpisy a určené podmienky pre použitie dotácií s právom uložiť a vymáhať vrátenie dotácií v prípade ich neoprávneného použitia.

§ 2

Sústava finančných správ

(1)

Sústavu finančných správ tvoria okresné finančné správy a krajské finančné správy zriadené pre územné obvody jednotlivých okresných národných výborov a krajských národných výborov a daňové úrady, ktoré sa zriaďujú pre územné obvody niekoľkých miestnych (mestských) národných výborov․ Daňové úrady majú postavenie okresných finančných správ.

(2)

Na území hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy vykonávajú pôsobnosť okresných finančných správ obvodné finančné správy, ktorých obvod pôsobnosti určí Ministerstvo financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky (ďalej len „ministerstvo“) po prerokovaní s Národným výborom hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy a pôsobnosť krajskej finančnej správy vykonáva Finančná správa hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy.

(3)

Na území mesta Košíc vykonáva pôsobnosť okresnej finančnej správy mestská finančná správa.

(4)

Obvody pôsobnosti daňových úradov určí ministerstvo po prerokovaní s príslušným okresným národným výborom. Obvody pôsobnosti daňových úradov na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy určí po prerokovaní s Národným výborom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a na území mesta Košíc po prerokovaní s Národným výborom mesta Košíc.

§ 3

Pôsobnosť finančných správ

(1)

Okresné (mestské) finančné správy

a)

vykonávajú správu daní a odvodov,

b)

vykonávajú revízie,

c)

prejednávajú priestupky vo veciach daní a odvodov spravovaných finančnými správami a vo veciach nimi revidovaných dotácií.

(2)

Daňové úrady vykonávajú pôsobnosť okresných (mestských) finančných správ podľa odseku 1 pri správe dane z príjmov obyvateľstva, dôchodkovej dane a poľnohospodárskej dane.

(3)

Krajské finančné správy

a)

riadia okresné (mestské) finančné správy,

b)

rozhodujú o odvolaniach proti rozhodnutiam okresných (mestských) finančných správ a plnia ďalšie úlohy pri preskúmavaní ich rozhodnutí vydaných v správnom konaní,

c)

vykonávajú revízie, pokiaľ na nich túto pôsobnosť prenieslo ministerstvo.

§ 4

Pôsobnosť a právomoc Ministerstva financií

(1)

Ministerstvo

a)

riadi finančné správy a určuje ich vnútornú organizáciu,

b)

preskúmava rozhodnutia krajských finančných správ vydané v správnom konaní,

c)

vykonáva vo zvlášť odôvodnených prípadoch revízie, ktoré inak patria do pôsobnosti finančných správ.

(2)

Ministerstvo môže z dôvodu racionalizácie výkonu správy a revízií alebo z iného dôležitého spoločenského záujmu

a)

ustanoviť, že jedna okresná (mestská) finančná správa bude vykonávať revízie alebo všetku pôsobnosť patriacu okresnej finančnej správe v územnom obvode dvoch alebo viacerých okresných národných výborov,

b)

poveriť výkonom správy daní a odvodov a výkonom revízií vrátane konania o priestupkoch pri určitom okruhu organizácií, prípadne pri jednotlivej organizácii inú než vecne alebo miestne príslušnú finančnú správu.

Právna povaha finančných správ a práva a povinnosti ich pracovníkov

§ 5

(1)

Krajské finančné správy sú rozpočtovými organizáciami. Obstarávajú tiež osobné a vecné potreby okresných finančných správ, ktoré sú preddavkovými organizáciami.

(2)

Na čele finančnej správy je riaditeľ. Riaditeľov finančných správ vymenúva a odvoláva minister financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky; riaditeľov okresných finančných správ vymenúva a odvoláva na návrh riaditeľa príslušnej krajskej finančnej správy.

§ 6

(1)

Pracovníci finančných správ sú oprávnení:

a)

vykonávať všetky úkony potrebné na riadny výkon správy a revízií, najmä vstupovať do všetkých prevádzkových miestností, priestorov a zariadení organizácií a zabezpečiť preverovaný materiál, prípadne vziať ho do úschovy, pokiaľ tomu nebráni všeobecný záujem a ak je nebezpečenstvo, že sa stratí alebo zničí;

b)

požadovať od organizácií v určených termínoch predloženie potrebných dokladov, plánov, účtovných a iných písomností súvisiacich s výkonom správy a revízie, materiálov o previerkach, kontrolách, revíziách a inšpekciách vykonávaných aj inými orgánmi, ako i podanie pravdivých a úplných vysvetlení a informácií k zisťovaným skutočnostiam.

(2)

Pracovníci finančných správ sú povinní:

a)

zachovávať štátne, hospodárske a služobné tajomstvo o skutočnostiach, ktoré sa dozvedeli pri svojej činnosti. Táto povinnosť trvá i po skončení pracovného pomeru pracovníka s finančnou správou;

b)

prerokovať výsledky kontrol a revízií s kontrolovanými a revidovanými organizáciami, prípadne tiež s inými príslušnými organizáciami;

c)

upozorniť na závažné skutočnosti zistené pri kontrolách a revíziách orgány, ktoré sú príslušné robiť opatrenia podľa osobitných predpisov.

(3)

Ustanovenia predchádzajúcich odsekov sa primerane vzťahujú aj na občanov, ak ich príjmy podliehajú daniam a odvodom, ktorých správa patrí do pôsobnosti finančných správ.

§ 7

Povinnosti organizácií

(1)

Vedúci a ostatní pracovníci kontrolovaných a revidovaných organizácií sú povinní:

a)

poskytnúť pracovníkom finančných správ na ich požiadanie potrebnú pomoc, najmä predložiť v určených termínoch požadované účtovné písomnosti, podnikové plány a iné doklady, materiály o previerkach, kontrolách, revíziách a inšpekciách každého druhu vykonaných i inými orgánmi;

b)

podávať pracovníkom finančných správ požadované vysvetlivky a informácie.

(2)

Pracovníkom organizácií, ktorí v určenej lehote neutvoria podmienky na riadny výkon bežnej kontroly alebo revízie, a vedúcim pracovníkom, ktorí neplnia skôr uložené nápravné opatrenia, môžu finančné správy uložiť, pokiaľ nejde o priestupok, poriadkovú pokutu do 1000 Kčs, ktorá je príjmom štátneho rozpočtu; rovnaké právo má ministerstvo pri výkone revízií podľa § 4 ods. 1 písm. c) tohto zákona. Pre konanie o uložení poriadkovej pokuty platia ustanovenia zákona o správnom konaní.

(3)

Ustanovenia predchádzajúcich odsekov sa primerane vzťahujú aj na občanov, ak ich príjmy podliehajú daniam a odvodom, ktorých správa patrí do pôsobnosti finančných správ.

§ 8

Súčinnosť finančných správ s národnými výbormi a inými štátnymi orgánmi

(1)

V záujme vykonávania jednotnej finančnej politiky štátu finančné správy spolupracujú pri plnení svojich úloh s národnými výbormi, najmä im predkladajú správy a informácie o plnení daní a odvodov a o použití dotácií v ich územných obvodoch.

(2)

Štátne orgány poskytujú finančným správam v medziach svojej pôsobnosti potrebnú pomoc, najmä ak povaha veci si vyžaduje špecializované a odborné posúdenie.

§ 9

Konanie pred finančnými správami

(1)

Pre konanie vo veciach daní, odvodov a dotácií platia osobitné predpisy. 1

(2)

V konaní o priestupkoch vo veciach daní, odvodov a dotácií postupujú finančné správy podľa osobitných predpisov. 2

Prechodné a záverečné ustanovenia

§ 10

(1)

Okresné (mestské) finančné správy sa zriaďujú z doterajších odborov štátnych financií národných výborov a krajské finančné správy z príslušných útvarov Ministerstva financií s pôsobnosťou podľa tohto zákona.

(2)

Správa národného majetku doteraz používaného odbormi štátnych financií národných výborov a príslušnými útvarmi Ministerstva financií prechádza bezodplatne na finančné správy.

(3)

Pracovníci národných výborov, ktorí zabezpečujú úlohy prechádzajúce podľa tohto zákona na finančné správy, a pracovníci príslušných útvarov Ministerstva financií sa stávajú pracovníkmi finančných správ. Na finančné správy prechádzajú ich práva a záväzky z doterajšieho pracovnoprávneho pomeru podľa zásad schválených vládou Slovenskej socialistickej republiky.

(4)

Určení pracovníci národných výborov, ktorí zabezpečujú úlohy správy dane z príjmov obyvateľstva, dôchodkovej dane, poľnohospodárskej dane od organizácií založených alebo riadených národnými výbormi a poľnohospodárskej dane od občanov, sa stávajú pracovníkmi daňových úradov. Podrobnosti o prechode práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov pracovníkov národných výborov si príslušné krajské finančné správy a okresné národné výbory upravia dohodou, v ktorej tiež určia pracovníkov prechádzajúcich na daňové úrady.

§ 11

Ministerstvo sa splnomocňuje:

a)

ustanoviť podmienky, za ktorých možno pri finančných nástrojoch v zahraničnom obchode pri doplnkových cenových nástrojoch v poľnohospodárstve a pri odvodoch, vrátane pokút (penále) za ich oneskorené plnenie, predĺžiť lehotu alebo povoliť splátky uložených povinností;

b)

ustanoviť po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi, že finančné správy kontrolujú a revidujú tiež odvody do štátnych účelových fondov a použitie dotácií poskytovaných z týchto fondov;

c)

vydať podrobnejšie smernice na vykonanie ustanovenia § 8 ods. 1 tohto zákona.

§ 12

Týmto zákonom nie sú dotknuté predpisy, ktoré zverujú iným ako finančným orgánom správu a revízie príjmov štátneho rozpočtu (arbitrážne, súdne, notárske poplatky a pod.).

§ 13

(1)

Zrušujú sa

 

a)

vládne nariadenie č. 107/1967 Zb. o zabezpečení vzťahov organizácií k štátnemu rozpočtu,

b)

§ 23 ods. 2 zákona č. 69/1967 Zb. o národných výboroch,

c)

§ 8 zákona č. 8/1968 Zb. o štátnom rozpočte na rok 1968 a o niektorých ďalších finančných opatreniach.

(2)

Vypúšťajú sa

a)

v § 7 ods. 1 zákona č. 69/1967 Zb. o národných výboroch slová „štátnych financií“,

b)

v § 3 ods. 1 a § 4 ods. 1 vládneho nariadenia č. 9/1968 Zb. o zriaďovaní odborov národných výborov slová „odbor štátnych financií“,

c)

položky č. 66 a 68 v prílohe zákona SNR č. 72/1969 Zb. o niektorých opatreniach v organizácii a pôsobnosti národných výborov v Slovenskej socialistickej republike.

§ 14

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1971.

Klokoč v.r.

 

Dr. Colotka v.r.Poznámky pod čarou:

Vyhláška Ministerstva financií č. 16/1962 Zb. o konaní vo veciach daní a poplatkov a zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.

Zákon č. 60/1961 Zb. o úlohách národných výborov pri zabezpečovaní socialistického poriadku.

Poznámky pod čarou:
1

Vyhláška Ministerstva financií č. 16/1962 Zb. o konaní vo veciach daní a poplatkov a zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.

2

Zákon č. 60/1961 Zb. o úlohách národných výborov pri zabezpečovaní socialistického poriadku.