Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

125/1970 Sb. znění účinné od 22. 12. 1970 do 31. 12. 1992

125

 

ÚSTAVNÍ ZÁKON

ze dne 20. prosince 1970,

kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb.,

o československé federaci

 

Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto ústavním zákoně:

Čl. I

Ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci, se mění a doplňuje takto:

 

1.

Čl. 4 zní:

(1) Hospodářství Československé socialistické republiky je jednotné a rozvíjí se na základě socialistické hospodářské soustavy.

(2) Český a slovenský národ spojují v československé federaci své úsilí v zájmu intenzívního rozvoje socialistického hospodářství. Československá socialistická republika, Česká socialistická republika a Slovenská socialistická republika hospodaří s vytvořeným společenským produktem v souladu s národohospodářskými plány Československé socialistické republiky. Hospodářství v Československé socialistické republice se rozvíjí ve vzájemné spolupráci a za pomoci obou národů a všech národností Československé socialistické republiky.

(3) V jednotném plánovaném hospodářství Československé socialistické republiky se uplatňují jednotná úprava socialistického společenského vlastnictví, jedna měna, jednotná hospodářská politika, jednotná soustava řízení a jednotná politika zaměstnanosti a rozmisťování pracovních sil.

(4) Orgány Československé socialistické republiky zabezpečují společné potřeby a zájmy českého a slovenského národa i všech národností; řídí orgány a organizace v odvětvích spravovaných v její působnosti․ Orgány Československé socialistické republiky vykonávají působnost ve věcech správy národního majetku v odvětvích, která řídí. Úlohou orgánů Československé socialistické republiky je především plánovitě zajišťovat optimální zaměření hospodářského rozvoje, rozvíjet hospodářské styky se zahraničím a vytvářet jednotné podmínky pro působení soustavy plánovitého řízení; k tomu účelu ovlivňovat vztahy vznikající při rozdělování společenského produktu a národního důchodu a podporovat pokrokové formy integrace socialistických organizací. Významným úkolem Československé socialistické republiky je vyrovnávání hospodářských a sociálních rozdílů mezi Českou socialistickou republikou a Slovenskou socialistickou republikou, zejména vytvářením stejných podmínek a možností pro tvorbu a užití národního důchodu.

(5) Orgány České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky řídí orgány a organizace, které pracují v odvětvích spravovaných v působnosti těchto republik; pokud činnost těchto orgánů a organizací zasahuje do druhé republiky, činí tak koordinovaně s jejími orgány. Orgány České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky vykonávají působnost ve věcech správy národního majetku v odvětvích, která řídí.

 

2.

Čl. 5 zní:

(1) Československé státní občanství je jednotné.

(2) Každý československý státní občan má na celém území Československé socialistické republiky rovná práva a rovné povinnosti.

(3) Každý československý státní občan je zároveň občanem České socialistické republiky nebo Slovenské socialistické republiky.

(4) Nabývání a pozbývání československého státního občanství upravuje zákon Federálního shormáždění.

 

3.

Čl. 7 odst. 1 písm. b) zní:

b)obrana Československé socialistické republiky,“ a dále se čl. 7 odst. 1 doplňuje ustanovením písm. c), které zní:

c)

měna,“; dosavadní ustanovení písm. c) až e) se označují jako ustanovení písm. d) až f).

 

4.

V čl. 8 odst. 1 se

v ustanovení písm. c) nahrazují slova „emisní činnost“ slovem „bankovnictví“.

 

ustanovení písm. i) se doplňuje v závěru slovy „a investiční činnost“,

 

ustanovení písm. l) se doplňuje v závěru slovy „a hospodářská arbitráž“,

 

ustanovení písm. m) se doplňuje v závěru slovy „a státní zkušebnictví“ a

 

odstavec 1 se doplňuje ustanovením písm. p), které zní: „p) kontrola“.

 

5.

Čl. 10 odst. 2 až 6 zní:

(2) Zásady národohospodářského plánování jako jednotně organizovaného procesu tvorby a zajišťování národohospodářských plánů a kontroly jejich plnění, jakož i vymezení jejich soustavy, funkcí a vztahů upravují zákony Federálního shromáždění; zákony Federálního shromáždění upravují též vztahy orgánů a organizací při této činnosti a sankce při neplnění povinností.

(3) Státní plány rozvoje národního hospodářství a ostatní národohospodářské plány jsou závazným základem pro řídící a hospodářskou činnost.

(4) Státní plány rozvoje národního hospodářství jsou

a)

státní plán rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky;

b)

státní plány rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky.

(5) Střednědobé státní plány rozvoje národního hospodářství se vyhlašují zákonem. Zákon o státním plánu rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky přijímá Federální shromáždění; v souladu s ním pak přijímají zákon o státním plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky národní rady.

(6) Návrhy státních plánů rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky a státních plánů rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky sestavují souběžně a ve vzájemné spolupráci federální plánovací orgány a plánovací orgány republik podle směrnic svých vlád.

 

6.

V čl. 11 odstavec 3 zní:

(3) Příjmy státního rozpočtu federace tvoří taxativně určené daně a odvody, podíly na nich a další příjmy stanovené zákonem Federálního shromáždění, dále příjmy z činnosti federálních orgánů a jim podřízených organizací.“,

 

v odstavci 4 písm. a) se slova „na národní obranu“ nahrazují slovy „na obranu Československé socialistické republiky“ a

 

v odstavci 7 se za slovo „dotační“ vkládají slova „a odpisové“.

 

7.

Čl. 12 odst. 2 zní:

(2) Zákony Federálního shromáždění upravují podnikové daně a odvody, daň z obratu, daň důchodovou, zemědělskou daň, daň ze mzdy, daň z umělecké a literární činnosti, daň z motorových vozidel (silniční daň), daň z příjmů obyvatelstva, zdanění (odvody) peněžních ústavů a pojišťoven. Zákony Federálního shromáždění upravují také poplatky, které mají podle své povahy výlučně nebo převážně vztah k zahraničí nebo souvisí s výkonem působnosti orgánů federace.

 

8.

V čl. 12 se vypouští odstavec 3; dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 3 a 4; odstavec 4 se v závěru doplňuje touto větou:

Zákon Federálního shromáždění může svěřit rozhodování o výjimkách a úlevách orgánům federace, jde-li o daně a poplatky podle odstavce 2 placené organizacemi přímo řízenými orgány federace nebo jde-li o poplatky podle odstavce 2 vybírané orgány federace.

 

9.

V čl. 13 odst. 2 se vypouští slovo „úprava“.

 

10.

Čl. 14 zní:

(1) V oblasti bankovnictví do působnosti Československé socialistické republiky patří:

a)

stanovit koncepci devizové a úvěrové politiky a určovat nástroje pro její uskutečňování,

b)

určovat rozsah devizových rezerv a stanovit způsob jejich správy.

(2) Postavení, povinnosti a odpovědnost Státní banky československé, jakož i způsob její správy a její vztah k orgánům republik, stanoví zákon Federálního shromáždění. Zákonem Federálního shromáždění se stanoví též postavení a právní poměry ostatních bank.

 

11.

V čl. 15 se v ustanovení písm. b) vypouštějí slova „které mají základní význam pro jednotný trh“; dále se vypouští ustanovení písm. c).

 

12.

V čl. 16

 

se ustanovení písm. a) doplňuje v závěru slovy „a řídit její provádění“,

 

ustanovení písm. d) zní:

d)

organizovat a řídit zahraničně obchodní činnost“,

 

v ustanovení písm. e) se vypouštějí slova „s výjimkou dodatkových nástrojů“.

 

13.

V čl. 17

 

se vypouštějí v ustanovení písm. a) slova „zejména na základě technickoekonomických koncepcí republik v odvětvích a oborech s vysokou integrační funkcí v československé ekonomice a

 

ustanovení písm. b) zní:

b)

vytvářet podmínky pro zapojení průmyslu řízeného federací i republikami do mezinárodní průmyslové kooperace, specializace a výzkumu,“.

 

14.

Čl. 17 se doplňuje ustanovením písm. d), které zní:

d)

zřizovat a řídit organizace paliv, energetiky, hutnictví a strojírenství a organizace zabývající se těžbou a zpracováním rud, magnezitu a radioaktivních surovin a vykonávat v rozsahu stanoveném zákony Federálního shromáždění v těchto odvětvích státní správu.

 

15.

Čl. 18 písm. c) zní:

c)

jednotná právní úprava ve věcech veterinární a rostlinolékařské péče, ochrany zemědělského půdního fondu, zemědělského družstevnictví, nákupu a jakosti zemědělských a potravinářských výrobků, vyžadujících jednotný postup v Československé socialistické republice, jakož i jednotná právní úprava zásad organizace řízení zemědělství.

 

16.

Čl. 19 zní:

V oblasti dopravy do působnosti Československé socialistické republiky patří:

a)

jednotná právní úprava ve věcech dopravy a dopravních cest.

b)

stanovení státních norem pro technickou způsobilost dopravních prostředků, zařízení a dopravních cest,

c)

určení zásad dopravní politiky a vypracování koncepce rozvoje dopravní soustavy,

d)

zřizování a řízení organizací oborů železniční dopravy a civilního letectví, organizací pro správu dálnic, organizací námořní dopravy, a pokud provozují zahraniční přepravu, též organizací říční dopravy,

e)

výkon státní správy ve věcech železniční dopravy, civilního letectví, námořní a říční plavby a dálnic.

 

17.

V čl. 20 ustanovení písm. b) zní:

b)

organizování a řízení jednotné soustavy pošt a telekomunikací,“; ustanovení písm. c) se vypouští.

 

18.

Čl. 21 odst. 2 zní:

(2) V oblasti vědecké, technické a investiční politiky do působnosti Československé socialistické republiky patří:

a)

vypracování koncepce a plánů rozvoje vědy a techniky a stanovení způsobu řízení vědy a technického rozvoje,

b)

rozvíjení mezinárodní spolupráce včetně licenční politiky,

c)

stanovení jednotné státní investiční politiky a zásad státní bytové politiky,

d)

jednotná právní úprava ve věcech výzkumné a vývojové základny, přípravy a realizace investic, územního plánování a stavebního řádu,

e)

rozhodování o investicích federálního významu a zabezpečování realizace investic v odvětvích federálně řízených.

 

19.

V čl. 23 se ustanovení písm. a) doplňuje v závěru slovy „a organizovat celkový proces tvorby a poskytování těchto informací“ a ustanovení písm. c) se v závěru doplňuje slovy „a provádět statistická zjišťování podle zvláštních potřeb federálních orgánů“.

 

20.

V čl. 24 odst. 2 se ustanovení písm. a) na počátku doplňuje slovy „jednotná úprava socialistického společenského vlastnictví, správy národního majetku, jakož i ...“ a

 

ustanovení písm. d) se v závěru doplňuje slovy: „měrové služby a výkon státní správy na uvedených úsecích ve věcech, u nichž to stanoví zákon Federálního shromáždění“.

 

21.

Čl. 24 odst. 2 se doplňuje ustanovením písm. f), které zní:

f)

úprava organizace a působnosti orgánů hospodářské arbitráže, úprava řízení před nimi a v rozsahu stanoveném zákonem Federálního shromáždění rozhodování sporů orgány hospodářské arbitráže.

 

22.

Čl. 26 zní:

Do působnosti Československé socialistické republiky patří jednotná právní úprava matrik, občanských průkazů, cestovních dokladů, evidence obyvatelstva a povolování pobytu cizinců.

 

23.

Za čl. 28 se vkládá čl. 28a) , který zní:

Čl. 28a

 

(1) Československé socialistické republice přísluší kontrolovat všechna odvětví i činnosti státní a hospodářské správy spadající do její působnosti.

(2) Československé socialistické republice dále přísluší v rozsahu stanoveném zákonem Federálního shromáždění

a)

v součinnosti s příslušnými orgány republik kontrolovat u orgánů a u organizací řízených orgány republik, jak jsou prováděna opatření federálních orgánů,

b)

s vědomím příslušných orgánů republik organizovat společné kontrolní akce federálních a republikových orgánů a pověřovat kontrolní orgány republik prováděním kontrol těch odvětví a činností, které jinak spadají do působnosti federace.

(3) Československé socialistické republice dále přísluší

a)

metodicky usměrňovat činnost orgánů působících na úseku kontroly,

b)

stanovit plány kontrolní činnosti v rozsahu a za podmínek, které stanoví zákon Federálního shromáždění,

c)

určovat jednotné zásady organizace a výkonu kontrolní činnosti.

 

24.

V čl. 36 odst. 1 se vypouští ustanovení písm. ch).

 

25.

V čl. 36 odst. 1 písm. d) a v čl. 107 odst. 1 písm. d) se slova „národohospodářský plán“ nahrazují slovy „státní plán rozvoje národního hospodářství“ a v čl 77. písm. e) a čl. 137 písm. e) se slova „národohospodářských plánů“ nahrazují slovy „státních plánů rozvoje národního hospodářství“.

 

26.

V čl. 37 odst. 2 se vypouštějí slova „zákon o cestovních dokladech“.

 

27.

Čl. 37 odst. 2 se doplňuje větou, která zní: „Provádění úkonů podle trestního řádu Sborem národní bezpečnosti v činech proti bezpečnosti státu přísluší orgánům federace.

 

28.

V čl. 37 odst. 3 se za slova „péče o zdraví lidu“ vkládají slova „bydlení a tvorby životního prostředí“ a za slova „ve věcech lesního a vodního hospodářství“ vkládají slova „vyřizování stížností a podnětů pracujících, jakož i ve věcech spořitelen a pojišťoven“.

 

29.

V čl. 42 odst. 2 ustanovení

 

písm. a) zní:

a)

návrhu zákona o nabývání a pozbývání československého státního občanství,

 

písm. b) zní:

b)

střednědobých státních plánů rozvoje národního hospodářství československé socialistické republiky,

 

písm. c) zní:

c)

návrhů zákonů upravujících otázky uvedené v čl. 10 odst. 2,

 

písm. h) zní:

h)

návrhy zákonů, kterými se stanoví podle čl. 12 odst. 2 daně, odvody nebo poplatky,

 

písm. i) zní:

i)

návrhů zákonů, jimiž se upravuje českoslovenká měna, a zákonů uvedených v čl. 14 odst. 2,

 

písm. l) zní:

l)

návrhů zákonů ve věcech uvedených v čl. 21 odst. 2 a v čl. 22,

 

písm. n) zní:

n)

návrhů zákonů vydávaných podle čl. 27 odst. 2, čl. 28, jakož i čl. 28a.

 

30.

V čl. 61 odst. 1 písm. g) se vypouštějí slova: „a státním tajemníkům určuje, v kterém federálním ministerstvu působí“.

 

31.

V čl. 67 se v odst. 1 vypouštějí slova „a státních tajemníků“, vypouští se odstavec 2 a dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

 

32.

Dosavadní ustanovení čl. 76 se označuje jako odstavec 1, v jehož první větě se slova „národní obrany“ nahrazují slovy „obrany Československé socialistické republiky“, a doplňuje se odstavcem 2, který zní:

(2) Vláda Československé socialistické republiky při zajišťování plnění úkolů federace zabývá se též zásadními a koncepčními otázkami celospolečenského významu i v těch oblastech, které patří do působnosti republik, a koordinuje řešení otázek vyplývajících z potřeby jednotného zabezpečování státní politiky federace na celém území Československé socialistické republiky; v dohodě s vládami České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky může k tomu cíli zřizovat potřebné koordinační orgány vlády Československé socialistické republiky.

 

33.

Dosavadní ustanovení čl. 77 se označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavcem 2, který zní:

(2) Vláda Československé socialistické republiky může pro výkon své běžné rozhodovací činnosti zřídit jako svůj orgán předsednictvo vlády Československé socialistické republiky a vymezit mu působnost a stanovit zásady jeho jednání.

 

34.

Čl. 82 se vypouští a zmínka o federálních výborech se vypouští v čl. 36 odst. 1 písm. h) a odst. 4, v čl. 42 odst. 2 písm. o) a v čl. 76, 80, 83 a 87.

 

35.

Za čl. 85 se vkládá čl. 85a, který zní:

Čl. 85a

 

Vláda Československé socialistické republiky je oprávněna pozastavit výkon opatření vlády republiky, popřípadě je zrušit, odporuje-li opatření vlády Československé socialistické republiky, která byla vydána v rámci působnosti federace.

 

36.

V čl. 107 odst. 1 se vypouští ustanovení písm. ch).

 

37.

Čl. 137 se označuje jako odstavec 1 a doplňuje se o odstavec 2, který zní:

(2) Vláda České socialistické republiky a vláda Slovenské socialistické republiky může pro výkon své běžné rozhodovací činnosti zřídit jako svůj orgán předsednictvo vlády a vymezit mu působnost a stanovit zásady jeho jednání.

Čl. II

Zrušuje se zákon č. 172/1968 Sb., o federálních výborech.

Čl. III

Pokud nenabudou účinnosti zákony Federálního shromáždění, jejichž vydání předvídají ustanovení článků 5 a 12 ústavního zákona o Československé federaci ve znění tohoto ústavního zákona, zůstává v platnosti dosavadní právní úprava.

Čl. IV

Tento ústavní zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Svoboda v. r.

Dr. Hanes v. r.

Dr. Štrougal v. r.