Čekejte, prosím...
A A A
15/1971 Sb. znění účinné od 17. 3. 1971 do 31. 12. 2013

15

 

VYHLÁŠKA

federálního ministerstva dopravy

ze dne 4. února 1971,

kterou se doplňuje vyhláška ministerstva dopravy č. 17/1966 Sb.,

o leteckém přepravním řádu

 

Federální ministerstvo dopravy stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle § 55 odst. 1 zákona č. 47/1956 Sb., o civilním letectví, a k provedení příslušných stanovení občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., a hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb.:

Článek 1

Vyhláška ministerstva dopravy č. 17/1966 Sb., o leteckém přerpravním řádu, se doplňuje takto:

1.

§ 8 se doplňuje odstavci 4 a 5, které zní:

"(4) Cestující jsou povinni při nákupu letenky a před nástupem do letadla na vyzvání prokázat svoji totožnost.

(5) Cestující jsou povinni před nástupem do letadla odevzdat dopravci do úschovy věci ohoržující bezpečnost leteckého provozu, zejména zbraně, výbušniny, střelivo, žíraviny, radioaktivní materiály, snadno zápalné předměty a podrobit se kontrolním opatřením dopravce nebo orgánu Sboru národní bezpečnosti směřujícím k zjištění, zda tyto věci nepřepravují․ O přepravě uvedených věcí rozhodne dopravce v souladu s ustanovenímm § 40 této vyhlášky."

 

2.

Za § 39 zařazuje se nový § 40, který zní:

"§ 40

 

Přeprava věcí ohrožujících bezpečnost

leteckého provozu

 

Letecká přeprava věcí ohrožujících bezpečnosti leteckého provozu, zejména zbraní, výbušnin, střeliva, žíravin, radioaktivních materiálů, předmětů snadno zápalných, je dovolena pouze s předchozím souhlasem dopravce a za podmínek jím stanovených."

 

3.

Dosavadní paragrafy 40-44 se přečíslují na 41-45.

Článek 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ministr:

Dr. Ing. Šutka v. r.