Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

114/1972 Sb. znění účinné od 1. 1. 1974 do 14. 6. 1995

114

 

VYHLÁŠKA

Federálního statistického úřadu

ze dne 21. prosince 1972

o zavedení a využívání jednotné klasifikace výkonů

 

Federální statistický úřad stanoví podle § 35 odst. 2 zákona č. 21/1971 Sb., o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací:

§ 1

Jednotná klasifikace výkonů

(1)

Pro účely plánovitého řízení národního hospodářství a společnosti a pro sledování jejich rozvoje, dále pro vyjadřování bilančních vazeb a proporcí mezi výrobou a spotřebou a pro využívání výpočetní techniky při řízení národního hospodářství a v odběratelsko-dodavatelských vztazích se zavádí jednotná klasifikace výkonů (dále jen "klasifikace výkonů").

(2)

Výkonem se pro účely této vyhlášky rozumí činnost hospodářské povahy nebo jiná činnost, záležející ve vykonávání určité funkce nebo působnosti, s vyloučením činností směřujících k vytváření nových materiálních statků. 1

(3)

Klasifikaci výkonů vydá Federální statistický úřad jako samostatnou publikaci. 2 Základem třídění jsou obory výkonů (1. klasifikační stupeň), uvedené v příloze k této vyhlášce.

§ 2

Rozsah platnosti klasifikace výkonů

(1)

Klasifikace výkonů je závazná pro všechny obory a okruhy informační soustavy organizací, 3 pro získávání sociálně ekonomických informací za soubory organizací a osob metodami statistického zjišťování a zkoumání 4 a dále zejména pro plánování a financování a pro dokumentaci o odběratelskododavatelských vztazích.

(2)

Klasifikace výkonů slouží za základ i pro vydávání účelových nomenklatur výkonů určených pro speciální účely (např․ tarifních, poplatkových a jiných sazebníků apod.); tyto nomenklatury musí mít na klasifikaci výkonů přímou návaznost. Účelové nomenklatury výkonů určené pro vnější styk mezi organizacemi mohou věcně příslušné orgány vydávat jen v odůvodněných případech a po předchozím schválení Federálním statistickým úřadem, jímž musí být schválen též způsob jejich využití.

§ 3

Oborové číselníky výkonů

(1)

Ústřední orgány federace i republik 5 vypracovávají podle potřeby v dohodě s Federálním statistickým úřadem a po projednání s ostatními zúčastněnými ústředními orgány, popř. i s hlavními odběrateli k určitému oboru výkonů spadajícímu do jejich působnosti podrobnější třídění formou oborového číselníku výkonů (dále jen "oborový číselník"), který tvoří součást klasifikace výkonů. Vytvářením oborových číselníků a jejich udržováním v aktuálním stavu mohou ústřední orgány se souhlasem Federálního statistického úřadu pověřit též některý podřízený orgán středního článku řízení nebo některou z podřízených organizací (gestor oborového číselníku).

(2)

V oborových číselnících pokračuje třídění výkonů až do takového stupně podrobnosti, který je nutný z hlediska vztahů mezi organizacemi, zejména pro úplnou identifikaci výkonů v odběratelsko-dodavatelských vztazích.

(3)

Oborové číselníky vyhlašuje v souladu s § 35 odst. 2 zákona č. 21/1971 Sb. Federální statistický úřad po projednání s věcně příslušným ústředním orgánem opatřeními oznámenými ve Sbírce zákonů.

§ 4

Využití klasifikace výkonů v informační soustavě organizací

(1)

Všechny socialistické a jiné organizace (dále jen "organizace"), vykonávající činnosti zahrnuté do klasifikace výkonů, sledují ve své informační soustavě podle oborů výkonů zejména ukazatele o výsledcích své činnosti, včetně ukazatelů hodnotových, a ukazatele o mzdách a ostatních nákladech, popř. další ukazatele, které stanoví Federální statistický úřad.

(2)

Organizace vstupující do odběratelsko-dodavatelských vztahů označují v objednávkách, v hospodářských smlouvách, v dodacích listech, na fakturách a v ostatních dokladech výkony, které jsou předmětem těchto vztahů, číselnými znaky podle klasifikace výkonů, a pokud jsou pro podrobnější třídění výkonů v příslušných oborech vydány oborové číselníky, též podle těchto číselníků.

§ 5

Využití klasifikace výkonů při statistických zjišťováních

Způsob využití klasifikace výkonů při provádění statistických zjišťování vztahujících se k výkonům upravují v jednotlivých případech zvláštní směrnice nebo pokyny Federálního statistického úřadu, popř. ústředního statistického orgánu republiky.

§ 6

Oznamovací povinnost

Mají-li se stát nové, dosud nezatříděné výkony předmětem odběratelsko-dodavatelských vztahů, jsou dodavatelské, popř. dovážející organizace povinny oznamovat tyto případy běžně Federálnímu statistickému úřadu, popř. příslušnému gestoru oborového číselníku ( § 3 odst. 1) a předkládat návrhy na zatřídění těchto výkonů do klasifikace výkonů (oborového číselníku), a to po předběžném projednání s ostatními dodavateli týchž výkonů, popř. i s hlavními odběrateli.

§ 7

Provádění změn a doplňků klasifikace výkonů

(1)

Nutné dílčí změny a doplňky klasifikace výkonů provádí Federální statistický úřad opatřeními oznamovanými ve Sbírce zákonů a vyhlašuje je nejpozději souběžně s vydáním metodických pokynů Státní plánovací komise pro vypracování návrhů prováděcích plánů 6 a s účinností od počátku následujícího roku. Navrhovatelé změn klasifikace výkonů jsou proto povinni své návrhy zaslat Federálnímu statistickému úřadu nejpozději do konce února běžného roku.

(2)

Ustanovení odstavce 1 platí obdobně i pro vyhlašování změn a doplňků oborových číselníků.

§ 8

Povolování výjimek

Výjimky z ustanovení § 2 a 4 může na návrh příslušného ústředního orgánu v odůvodněných případech povolit Federální statistický úřad.

§ 9

Závěrečná ustanovení

Dnem, kdy tato vyhláška nabude účinnosti, se zrušují směrnice Ústřední komise lidové kontroly a statistiky ze dne 31. července 1965 čj. 38 048/1965, o zavedení a využívání jednotného třídění prací výrobní povahy a jednotného třídění výkonů zahrnovaných do hodnoty společenského produktu, 7 v části týkající se výkonů a část B přílohy k těmto směrnicím.

§ 10

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1974 s výjimkou ustanovení § 6, jež nabývá účinnosti dnem 1. července 1973.

Předseda:

Ing. Kazimour v.r.

Příloha k vyhlášce č. 114/1972 Sb.

JEDNOTNÁ SOUSTAVA SOCIÁLNĚ EKONOMICKÝCH KLASIFIKACÍ

Část 5

 

J E D N O T N Á K L A S I F I K A C E V Ý K O N Ů

(1. třídící stupeň - obory)

 

P r o d u k t i v n í v ý k o n y

Výkony zachovávající nebo zvyšující užitné hodnoty hmotných statků

 

901 Provoz a správa komunikací

902 Výkup a úprava kovového odpadu a sběrných surovin

903 Výkony veřejného stravování

904 Geologické výkony

905 Nakladatelské a obdobné výkony

906 Projektování

907 Ochrana před škodlivými účinky vod

 

Výkony obnovující užitné vlastnosti hmotných statků

 

911 Opravy a údržba strojů a zařízení pro energetiku a těžbu

912 Opravy a údržba strojů a zařízení pro metalurgický, strojírenský a kovodělný průmysl

913 Opravy a údržba strojů a zařízení pro chemický průmysl

914 Opravy a údržba strojů a zařízení pro spotřební a potravinářský průmysl

915 Opravy a údržba traktorů, zemědělských strojů a zařízení

916 Opravy a údržba strojů a zařízení pro stavební výrobu a výrobu stavebních hmot

917 Opravy a údržba dopravních prostředků

918 Opravy a údržba výrobků elektrotechnického a elektronického průmyslu

919 Opravy a údržba výrobků jemné mechaniky a opravy nářadí

921 Opravy a údržba ostatních výrobků strojírenského průmyslu

922 Opravy pryžových výrobků (kromě obuvi)

923 Opravy výrobků dřevozpracujícího průmyslu

924 Opravy výrobků textilního a konfekčního průmyslu

925 Opravy výrobků kožedělného průmyslu

926 Opravy výrobků kulturní spotřeby a ostatních průmyslových výrobků

927 Montáže opravárenského charakteru

928 Opravy a údržba stavební povahy

 

Přemísťovací výkony

 

931 Rozvod energie

932 Nákladní doprava

933 Výkony spojů

936 Demontáže

937 Demolice (včetně ostatních způsobů likvidace stavebních objektů)

 

Výkony oběhu produktů

 

941 Výkony nákupu zemědělských a lesnických výrobků

942 Výkony odbytu a zásobování (včetně výkonů skladového hospodářství)

943 Výkony zahraničního obchodu

945 Výkony vnitřního obchodu

 

N e p r o d u k t i v n í v ý k o n y

Provozní výkony

 

951 Osobní doprava

952 Výkony bytového hospodářství

953 Ubytovací služby

954 Služby cestovnímu ruchu

955 Provozní výkony městského hospodářství

 

Společenské služby

 

961 Školské výkony a služby

962 Výkony kulturní činnosti

964 Zdravotnická péče

965 Sociální péče

966 Výkony tělovýchovné a sportovní činnosti

 

Osobní služby

 

968 Komunální osobní služby

969 Půjčování předmětů dlouhodobé spotřeby a samoobslužných provozů

 

Výkony pro socialistické organizace

 

971 Výkony při strojním zpracování informací

972 Poradenské služby pro řízení podniků

973 Architektonické, investorské a jiné technické služby

974 Obchodní a zprostředkovatelské služby

975 Půjčování strojů a zařízení organizacím

 

Výkony pro společnost jinde nezařazené

 

981 Výkony správa

982 Výkony soudnictví, prokuratury a arbitráže

983 Výkony obrany a bezpečnosti

984 Geodetické a kartografické výkony

986 Výkony vědy a technického rozvoje

987 Výkony vědecko-technické dokumentace a zkušebnictví

988 Hydrometeorologické a neproduktivní vodohospodářské výkony

989 Záchranné práce

991 Peněžnictví

992 Pojišťovnictví

993 Advokátní, informační, překladatelské a jiné služby veřejnosti

996 Výkony společenských organizacíPoznámky pod čarou:

Činnosti směřující k vytváření nových materiálních statků jsou klasifikovány v jednotné klasifikaci průmyslových oborů a výrobků a v jednotné klasifikaci výrobků v zemědělství a v lesnictví (vyhláška č. 71/1965 Sb.) a dále v jednotné klasifikaci stavebních objektů (vyhláška č. 89/1967 Sb.).

Publikace vyjde ve Statistickém a evidenčním vydavatelství tiskopisů, n.p., Praha 1, Tržiště 9.

§ 2 zákona č. 21/1971 Sb., § 3 nařízení vlády ČSSR č. 153/1971 Sb., o informační soustavě organizací.

§ 3 téhož zákona.

§ 16 odst. 4 zákona č. 21/1971 Sb., § 14 odst. 3 zákona ČNR č. 40/1972 Sb., § 16 odst. 3 zákona SNR č. 41/1972 Sb.

§ 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 14DD5/1D970 Sb., o národohospodářském plánování.

Vydání směrnic bylo vyhlášeno v částce 16-17/1965 Věstníku Ústřední komise lidové kontroly a statistiky a oznámeno ve Sbírce zákonů, částka 8/1966.

Poznámky pod čarou:
1

Činnosti směřující k vytváření nových materiálních statků jsou klasifikovány v jednotné klasifikaci průmyslových oborů a výrobků a v jednotné klasifikaci výrobků v zemědělství a v lesnictví (vyhláška č. 71/1965 Sb.) a dále v jednotné klasifikaci stavebních objektů (vyhláška č. 89/1967 Sb.).

2

Publikace vyjde ve Statistickém a evidenčním vydavatelství tiskopisů, n.p., Praha 1, Tržiště 9.

3

§ 2 zákona č. 21/1971 Sb., § 3 nařízení vlády ČSSR č. 153/1971 Sb., o informační soustavě organizací.

4

§ 3 téhož zákona.

5

§ 16 odst. 4 zákona č. 21/1971 Sb., § 14 odst. 3 zákona ČNR č. 40/1972 Sb., § 16 odst. 3 zákona SNR č. 41/1972 Sb.

6

§ 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 14DD5/1D970 Sb., o národohospodářském plánování.

7

Vydání směrnic bylo vyhlášeno v částce 16-17/1965 Věstníku Ústřední komise lidové kontroly a statistiky a oznámeno ve Sbírce zákonů, částka 8/1966.