Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

135/1973 Sb. znění účinné od 1. 1. 1974 do 14. 4. 1991

135

 

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

z 2. novembra 1973

o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v oblasti cien

 

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:

§ 1

Tento zákon upravuje pôsobnosť Slovenského cenového úradu a ostatných orgánov Slovenskej socialistickej republiky v oblasti cien.

§ 2

(1)

Slovenský cenový úrad ako ústredný orgán štátnej správy Slovenskej socialistickej republiky vykonáva pôsobnosť v oblasti cien, pokiaľ táto pôsobnosť nepatrí podľa tohto zákona alebo podľa osobitných predpisov1 iným orgánom alebo organizáciám.

(2)

Slovenský cenový úrad

a)

podieľa sa na tvorbe jednotnej štátnej cenovej politiky Československej socialistickej republiky a na zabezpečovaní jej uskutočňovania v súlade s národohospodárskymi plánmi;

b)

predkladá vláde Slovenskej socialistickej republiky návrhy zásadných cenových opatrení v odvetviach riadených orgánmi Slovenskej socialistickej republiky a stanoviská k zásadným cenovým opatreniam, ktoré pripravujú federálne orgány;

c)

navrhuje podľa zásad ustanovených vládou Československej socialistickej republiky smernice na vypracovanie plánu vývoja cien Slovenskej socialistickej republiky, plán vývoja cien ako súčasť štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky a podieľa sa na zabezpečení jeho realizácie;

d)

určuje a mení ceny výrobkov, služieb, výkonov, prác a nehnuteľností (ďalej len "výrobky"), prípadne navrhuje vláde Slovenskej socialistickej republiky na schválenie ceny alebo ich zmeny v prípadoch, v ktorých si to vláda vyhradí;

e)

metodicky riadi a koordinuje tvorbu cien, prípravu a realizáciu opatrení v oblasti cien v orgánoch Slovenskej socialistickej republiky a v organizáciách nimi riadených;

f)

vypracúva rozbory vývoja a pôsobenia cien a koordinuje v rámci Slovenskej socialistickej republiky rozborovú činnosť v oblasti cien;

g)

vydáva v súčinnosti so zúčastnenými ústrednými orgánmi všeobecne záväzné právne predpisy, v ktorých podrobnejšie upraví postup orgánov a organizácií, pôsobnosť ústredných orgánov štátnej správy a úlohy ostatných orgánov a organizácií pri tvorbe a kontrole cien․

(3)

Slovenský cenový úrad vypracúva a s Federálnym cenovým úradom a s Výborom ľudovej kontroly Slovenskej socialistickej republiky koordinuje plán kontroly cien; metodicky riadi, koordinuje a vykonáva kontrolu cien na území Slovenskej socialistickej republiky, ukladá opatrenia na nápravu a dodatkové odvody a robí ďalšie opatrenia podľa cenových, prípadne iných predpisov.

(4)

Slovenský cenový úrad môže po vzájomnej dohode poveriť

a)

iné orgány Slovenskej socialistickej republiky a s ich súhlasom nimi riadené organizácie určovaním cien nových výrobkov;

b)

národné výbory vykonávaním kontroly cien výrobkov v družstevných organizáciách a v organizáciách riadených okresnými, prípadne krajskými poľnohospodárskymi správami.

§ 3

(1)

Ústredné orgány štátnej správy Slovenskej socialistickej republiky, vrcholné orgány družstiev a spoločenských organizácií v Slovenskej socialistickej republike za organizácie nimi riadené a krajské národné výbory a Národný výbor hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy za organizácie riadené a spravované národnými výbormi všetkých stupňov

a)

predkladajú Slovenskému cenovému úradu návrhy cenových opatrení, podklady určené na zabezpečenie cenových opatrení, včítane potrebných rozborov a odôvodnení, návrhy plánov vývoja cien, plány kontroly cien a správy o ich plnení;

b)

vykonávajú rozpis plánu vývoja cien a zabezpečujú jeho realizáciu;

c)

zabezpečujú vykonávanie kontroly cien, ukladajú opatrenia na nápravu a dodatkové odvody a robia ďalšie opatrenia podľa cenových, prípadne iných predpisov.

(2)

Krajské národné výbory a Národný výbor hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy určujú ceny nových výrobkov organizáciám, ktoré priamo riadia a spravujú, okresným priemyselným podnikom, družstevným organizáciám a organizáciám riadeným okresnými, prípadne krajskými poľnohospodárskymi správami, okrem cien, ktorých určovanie patrí podľa osobitných predpisov iným orgánom alebo ktorých určovanie si vyhradí Slovenský cenový úrad. Krajské národné výbory a Národný výbor hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy môžu v potrebnom rozsahu poveriť výkonom svojej pôsobnosti v oblasti cien príslušné národné výbory nižších stupňov; na úseku tvorby cien môžu tak urobiť len so súhlasom Slovenského cenového úradu.

(3)

Okresné národné výbory určujú ceny nových výrobkov organizáciám riadeným a spravovaným okresnými, mestskými a miestnymi národnými výbormi, okrem okresných priemyselných podnikov, ďalej spoločenským organizáciám a ceny nových výrobkov dodávaných občanmi, okrem cien tých výrobkov, ktorých určovanie patrí podľa osobitných predpisov iným orgánom alebo ktorých určovanie si vyhradí Slovenský cenový úrad. Okresné národné výbory vykonávajú kontrolu cien a ukladajú opatrenia podľa odseku 1 písm. c) v organizáciách a u občanov, ktorým určujú ceny výrobkov.

§ 4

(1)

Pracovníci Slovenského cenového úradu poverení kontrolou cien sú oprávnení pri výkone kontrolnej činnosti a v súvislosti s ním, pokiaľ osobitné predpisy2 neustanovujú inak,

a)

vstupovať do všetkých priestorov organizácií;

b)

požadovať od pracovníkov orgánov a organizácií utvorenie podmienok nevyhnutných na výkon kontroly cien;

c)

požadovať súčinnosť iných kontrolných orgánov, prípadne ďalších odborných pracovníkov, okrem orgánov ľudovej kontroly a ich pracovníkov.

(2)

Orgány, organizácie a ich pracovníci sú povinní na požiadanie Slovenského cenového úradu alebo ním poverených pracovníkov včas predkladať podklady potrebné na výkon cenovej kontroly, podávať presné a úplné ústne alebo písomné informácie a vysvetlenia, bez prieťahov odstraňovať zistené nedostatky a v určených lehotách podávať správy o plnení prijatých opatrení podľa záverov kontroly.

(3)

Slovenský cenový úrad môže kontrolným orgánom a organizáciám ukladať, aby v dohodnutých lehotách zistili úplný rozsah porušenia cenových predpisov a vyčíslili neoprávnene získané prostriedky v kontrolovanej organizácii, prípadne aj v podriadených organizáciách.

(4)

Oprávnenia podľa odsekov 1 až 3 sa vzťahujú aj na národné výbory a ich pracovníkov, pokiaľ vykonávajú kontrolnú činnosť podľa tohto zákona.

§ 5

Na vykonávanie cenovej kontroly si Slovenský cenový úrad môže zriaďovať odlúčené pracoviská v Bratislave a v sídlach krajských národných výborov.

§ 6

Podrobnejšie vymedzenie úloh, zásad činnosti a organizácie Slovenského cenového úradu upraví štatút, ktorý schvaľuje vláda Slovenskej socialistickej republiky.

§ 7

Zrušujú sa s platnosťou pre Slovenskú socialistickú republiku:

1.

ustanovenia § 18 a 19 zákona č. 53/1968 Zb. o zmenách v organizácii a pôsobnosti niektorých ústredných orgánov;

2.

ustanovenia § 34, 35, 38, 46 až 49 vyhlášky Štátnej komisie pre financie, ceny a mzdy č. 47/1967 Zb. o cenách v znení vyhlášky č. 89/1969 Zb., pokiaľ upravujú pôsobnosť orgánov Slovenskej socialistickej republiky;

3.

položka 60 prílohy A zákona Slovenskej národnej rady č. 159/1971 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o národných výboroch a upravuje pôsobnosť národných výborov na niektorých úsekoch štátnej správy.

§ 8

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1974.

Klokoč v.r.

Dr. Colotka v.r.Poznámky pod čarou:

Zákon č. 133/1970 Zb. o pôsobnosti federálnych ministerstiev, nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 22/1971 Zb., ktorým sa ustanovuje zoznam surovín, výrobkov, výkonov a služieb, ktorých ceny určuje Federálny cenový úrad, v znení nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 56/1972 Zb., zákon č. 145/1970 Zb. o národohospodárskom plánovaní, zákon č. 68/1956 Zb. o organizácii telesnej výchovy, vládne nariadenie č. 13/1962 Zb. o novej organizácii Československého filmu.

Napríklad zákon č. 102/1971 Zb. o ochrane štátneho tajomstva.

Poznámky pod čarou:
1

Zákon č. 133/1970 Zb. o pôsobnosti federálnych ministerstiev, nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 22/1971 Zb., ktorým sa ustanovuje zoznam surovín, výrobkov, výkonov a služieb, ktorých ceny určuje Federálny cenový úrad, v znení nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 56/1972 Zb., zákon č. 145/1970 Zb. o národohospodárskom plánovaní, zákon č. 68/1956 Zb. o organizácii telesnej výchovy, vládne nariadenie č. 13/1962 Zb. o novej organizácii Československého filmu.

2

Napríklad zákon č. 102/1971 Zb. o ochrane štátneho tajomstva.