Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

37/1973 Sb. znění účinné od 15. 2. 1993 do 31. 5. 2001
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 117/2001 Sb.

1.6.2001

zrušen

zákonem č. 68/1993 Sb.

15.2.1993

zákonem č. 202/1990 Sb.

18.5.1990

37

 

ZÁKON

České národní rady

ze dne 12. dubna 1973

o veřejných sbírkách a o loteriích a jiných podobných hrách

 

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

Úvodní ustanovení

§ 1

Veřejné sbírky

(1)

Veřejné sbírky jsou sbírky, pořádané k dosažení prostředků pro předem určený účel, které se konají

a)

na místech a v prostorech všeobecně přístupných nebo dům od domu, přímou výzvou k osobám, aby poskytly příspěvky, nebo prodejem předmětů, v jejichž prodejní ceně je zahrnut peněžitý příspěvek;

b)

přímou nebo nepřímou výzvou, uveřejněnou tiskem, rozhlasem, televizí nebo jiným způsobem (např.rozdáváním propagačního materiálu), k osobám a organizacím, aby poskytly příspěvky;

c)

při veřejných kulturních a jiných všeobecně přístupných představeních, kde se účastníci přímo nebo nepřímo vybízejí k poskytnutí příspěvků, anebo, kde peněžitý příspěvek je již zahrnut ve vstupném.

(2)

Za veřejné sbírky (dále jen "sbírky") se nepokládají

a)

sbírky, které konají orgány Národní fronty, politické strany, dobrovolné společenské organizace, spolky nebo zvláštní sdružení mezi svými členy, popřípadě členskými organizacemi vybíráním peněžitých příspěvků nebo prodejem známek, odznaků a podobných předmětů k dosažení prostředků pro splnění svých úkolů;

b)

sbírky, které se konají k účelům církví a náboženských společností státem uznaných v kostelích, motlitebnách a jiných místnostech určených pro kultové obřady.

§ 2

zrušen

ČÁST PRVNÍ

Sbírky (§ 3-9)

§ 3

Oprávnění ke konání sbírek

Konat sbírku může toliko organizace, a to na základě povolení, které k její písemné žádosti uděluje orgán správy ( § 5).

Povolování sbírek

§ 4

(1)

Sbírka může být povolena,

a)

jestliže je v souladu s platnými zákony a jinými obecně závaznými právními předpisy, jakož i se zahraničně politickými zájmy České republiky, neohrožuje veřejný pořádek, je zaručeno její řádné provádění a její účel je sociální, osvětový nebo jinak veřejně prospěšný a

b)

jestliže si předpokládané náklady spojené s prováděním sbírky nevyžádají převážnou část jejího hrubého výtěžku.

(2)

Povolení sbírky se může vázat na splnění podmínek nutných ve veřejném zájmu.

§ 5

(1)

Sbírku, jejíhož výtěžku se má použít v České republice, povoluje

a)

městský národní výbor, má-li se konat jen na území města,

b)

okresní národní výbor, má-li se konat jen na území okresu, popřípadě v jeho části, pokud není příslušný městský národní výbor,

c)

krajský národní výbor, má-li se konat jen na území kraje, popřípadě v jeho části, pokud není příslušný městský nebo okresní národní výbor,

d)

obvodní národní výbor v hlavním městě Praze, má-li se konat jen v městském obvodu, jinak Národní výbor hlavního města Prahy,

e)

ministerstvo vnitra, má-li se konat na území přesahujícím kraj (území hlavního města Prahy).

(2)

Sbírku, jejíhož výtěžku se má použít mimo Českou republiku, povoluje vždy ministerstvo vnitra v dohodě s ministerstvem financí a ministerstvem zahraničních věcí.

§ 6

(1)

Orgán státní správy, který sbírku povolil, odvolá povolení, jestliže nastanou nebo dodatečně vyjdou najevo okolnosti, pro něž by nebylo možno sbírku povolit, nebo se ukáže dodatečně, že údaje, na jejichž podkladě bylo povolení uděleno, jsou klamné.

(2)

Orgán státní správy, který sbírku povolil, může povolení odvolat, popřípadě provádění sbírky dočasně zastavit, není-li splněna některá z podmínek uložených v povolení nebo nedodržují-li se příslušné právní předpisy o provádění sbírek.

§ 7

Sbírky národních výborů

(1)

Národní výbory mohou konat sbírky mezi obyvateli a organizacemi ve svých územních obvodech k veřejně prospěšnému účelu v oboru své působnosti, zejména jde-li o naléhavou pomoc pro osoby postižené živelní pohromou.

(2)

Ke konání sbírky národního výboru je třeba předchozího souhlasu národního výboru vyššího stupně, a jde-li o sbírku konanou krajským národním výborem nebo Národním výborem hlavního města Prahy, předchozího souhlasu ministerstva vnitra.

(3)

Výtěžek sbírky konané národním výborem jest jeho příjmem.

Provádění sbírek

§ 8

(1)

Dokud není sbírka povolena, nesmí se provádět ani uvádět v obecnou známost.

(2)

Sbírky se provádějí sběracími listinami, zajištěnými sběracími pokladničkami, prodejem předmětů, v jejichž prodejní ceně je zahrnut peněžní příspěvek, prodejem vstupenek na veřejné kulturní podniky a jiná všeobecně přístupná představení pořádaná k dosažení příspěvků, dále zřízením a vyhlášením účtů u peněžních ústavů k placení příspěvků nebo zřízením a vyhlášením míst určených k přijímání příspěvků.

(3)

Počet sběracích listin a osoby pověřené prováděním sbírky určí organizace, které byla sbírka povolena, popřípadě její nižší organizační složka, po předchozím souhlasu místního národního výboru, v jehož územním obvodu se má sbírka konat. Osoby pověřené prováděním sbírky musí být bezúhonné, důvěryhodné a mít zpravidla bydliště v obci, kde se má sbírka konat. Osoby pověřené prováděním sbírky nelze odměňovat z jejího výtěžku.

(4)

Provádí-li se sbírka sběracími listinami, jsou organizace, které byla sbírka povolena, i osoby pověřené jejím prováděním povinny dbát, aby přispívatelé řádně vyplňovali a podepisovali sběrací listiny.

§ 9

(1)

Sbírky uvedené v § 1 odst. 1 písm. a) se nesmějí provádět ve veřejných dopravních prostředcích, na nádražích v hostinských a zábavních místnostech ani v prodejnách.

(2)

V úřadech, státních organizacích a zařízeních, dále v prostorách nebo v zařízeních, ozbrojených sborů lze sbírky provádět jen se souhlasem vedoucího (velitele) nebo orgánu jím pověřeného.

ČÁST DRUHÁ

(§ 10-14)

§ 10

zrušen

§ 11

zrušen

§ 12

zrušen

§ 13

zrušen

§ 14

zrušen

ČÁST TŘETÍ

Ustanovení společná a závěrečná (§ 15-22)

§ 15

Použití výtěžku sbírky a loterie

(1)

Výtěžku sbírky nebo loterie lze zásadně použít pro účel uvedený v povolení, popřípadě v rozhodnutí o souhlasu s konáním sbírky národního výboru.

(2)

Pro jiný účel lze výtěžku sbírky nebo loterie použít jen s předchozím souhlasem orgánu státní správy, který sbírku nebo loterii povolil, popřípadě dal souhlas ke konání sbírky národního výboru.

(3)

Souhlas k jinému použití výtěžku sbírky nebo loterie může být udělen jen, jestliže její původní účel odpadl jako následek nepředvídané příčiny anebo bylo její povolení odvoláno ( § 6 a § 11 odst. 3), pokud nebylo rozhodnuto, aby výtěžek byl odveden do státního rozpočtu České republiky ( § 18 odst. 2).

Kontrola a dozor

§ 16

(1)

Organizace, které byla sbírka nebo loterie povolena, je povinna předložit vyúčtování ve lhůtě určené v povolení orgánu, který sbírku nebo loterii povolil, nebo orgánu jím pověřenému.

(2)

Orgán státní správy, který povolil sbírku nebo loterii, se může kdykoliv přesvědčit, popřípadě i prostřednictvím orgánu státní správy nižšího stupně, zda se sbírka nebo loterie provádí podle podmínek určených v povolení a zda se dodržují příslušné právní předpisy; zjistí-li nesprávnosti, postupuje podle ustanovení § 6 ( § 11 odst. 3).

§ 17

Nad dodržováním tohoto zákona a předpisů vydaných k jeho provedení vykonávají dozor, pokud jde o sbírky, národní výbory a ministerstvo vnitra; pokud jde o loterie povolené ministerstvem financí, finanční správy jím pověřené, pokud jde o ostatní loterie, národní výbory, a u všech druhů loterií též ministerstvo financí.

§ 18

Postih organizací

(1)

Okresní národní výbor uloží pokutu až do 200000 Kčs organizaci, která v jeho obvodu v rozporu s ustanovením tohoto zákona a předpisů vydaných k jeho provedení koná sbírku nebo provozuje loterii bez potřebného povolení nebo při tom spolupůsobí anebo tak činí v rozporu s určenými podmínkami, popřípadě použije výtěžku sbírky nebo loterie k jinému než povolenému účelu. Jde-li o loterie povolované ministerstvem financí, přísluší tato pravomoc okresní finanční správě. Pokuta se odvede do rozpočtu České republiky.

(2)

Okresní národní výbor může rozhodnout, aby výtěžek sbírky, která nebyla povolena nebo jejíž povolení bylo odvoláno, byl odveden do státního rozpočtu České republiky. Obdobné oprávnění má okresní finanční správa, pokud jde o výtěžek loterie, která nebyla povolena nebo jejíž povolení bylo odvoláno.

§ 19

Zmocňovací ustanovení

(1)

Ministerstvo vnitra upraví vyhláškou podrobnosti týkající se sbírek, pokud jde o náležitosti žádostí o povolení, o náležitosti povolení, o propagaci sbírek a jejich provádění a vyúčtování.

(2)

zrušen

§ 20

zrušen

§ 21

Zrušovací ustanovení

Zrušují se

 

a)

právní předpisy, které zůstaly v platnosti podle zákona č. 11/1918 Sb․, o zřízení samostatného státu československého, upravující otázky sbírek a loterií,

b)

vyhláška ministra financí č. 167/1959 Ú. L., kterou se vydávají předpisy o provozování a organizaci loterií a jiných podobných her,

c)

pol. č. 32 přílohy A, pol. č. 23 přílohy B a pol. č. 13 přílohy D zákona České národní rady č. 146/1971 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech a upravuje působnost národních výborů na některých úsecích státní správy.

§ 22

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 1973.

Erban v. r.

Korčák v. r.

Přechodná ustanovení novel:

účinné od
§ 52 písm. a) zákona č.202/1990 Sb.18.5.1990