Čekejte, prosím...
A A A
415/1919 Sb. znění účinné od 1. 8. 1919

415

 

Nařízení

vlády republiky Československé

ze dne 21. července 1919,

kterým se provádí zákon ze dne 11. března 1919 o zřízení poštovních úřadů šekových pro území státu československého (Sb. z. a n. čís. 140).

§ 1.

Poštovní úřad šekový v Praze zahájí svou činnost dne 1. srpna 1919. Tímto dnem přestává činnost poštovní spořitelny v Praze a všecky závazky spořitelny této vůči majetníkům šekových kont, osobám jiným, jakož i vůči poštovní správě, přecházejí na poštovní úřad šekový stejně jako práva, jichž poštovních spořitelna vůči komukoli nabyla.

§ 2.

Až do konečné úpravy děje se styk majetníků kont s poštovním úřadem šekovým podle dosavadních ustanovení, platných pro styk s poštovním úřadem spořitelním ve Vídni, pokud zákon ze dne 11. března 1919, čís. 140 Sb. z. a n., a toto prováděcí nařízení nestanoví odchylek.

Z ustanovení všech platí i nadále zejména toto:

Majetníka konta postihuje veškerá škoda, jež vznikne tím, že vzorců pro podpis osob, které mají právo nakládati s pohledávkou majetníka konta, použije jiná osoba než majetník konta sám nebo osoba jim pravoplatně zmocněná. Rovněž nese majetník konta škodu vzniklou ze ztráty šeku jím samým zaviněné.

Majetník konta jest povinen, oznámiti poštovnímu úřadu šekovému změny ve svých právních poměrech, jež pro jeho šekové konto jsou směrodatny a jako průkaz předložiti příslušné veřejné listiny. Bylo-li tohoto oznámení opomenuto, není poštovní úřad šekový odpověden za škodu, jež vznikne tím, že mu změny ty nebyly známy.

Poštovní úřad šekový neručí konečně za včasné zapsání vkladů na kontech a za včasné provedení příkazů, jež mu šeky byly uděleny.

Poštovní úřad šekový uschovává účty, doklady a spisy tři roky; k reklamacích o vkladech, poukazech, výplatách, výpočtech úroků a poplatků atd., může býti tudíž hleděno, budou-li do této lhůty podány.

§ 3.

V čele poštovního úřadu šekového stojí president. Tento jest podřízen ministru pošt a telegrafů, který vykonává nad činností poštovního úřadu šekového nejvyšší dozor. Náměstkem presidenta jest vicepresident poštovního úřadu šekového.

Okruh působnosti presidenta a jeho náměstka, jich poměr ke správě poštovní organisace poštovního úřadu šekového atd. stanoví se zároveň zvláštním řádem. Složení a působnost poradního sboru poštovního úřadu šekového stanovena jest statutem.

§ 4.

Jako platebny poštovního úřadu šekového v Praze působí poštovní úřady v území československo státu, přijímajíce pro poštovní šekový úřad vklady na složenky a konajíce na účet poštovního úřadu šekového výplaty. Kromě toho obstarávají i jinaké úkony, které s činností poštovního úřadu šekového souvisí.

Tento služební obor poštovních úřadů je částí poštovního provozu, a platí pro něj všecka dosavadní ustanovení pro službu poštovní spořitelny a ostatní předpisy poštovní.

Jmenovitě s penězi, jež byly vloženy na účet poštovního úřadu šekového, nakládají poštovní úřady tak, jako s penězi přijatými pro správu poštovní. Jsou-li postrádatelny, skládají je poštovní úřady zvláště k tomu zmocněné spolu s penězi ostatními u Bankovního úřadu ministerstva financí na žírové konto poštovního úřadu šekového.

Všeobecné předpisy o zachovávání služebního tajemství platí i pro působnost poštovních úřadů jako plateben poštovního úřadu šekového.

V této působnosti jsou poštovní úřady podřízeny šekovému úřadu přímo a jsou povinny příkazů jeho dbáti tak pečlivě jako příkazů nadřízeného poštovního ředitelství.

Poštovní úřady jsou jako platebny poštovního úřadu šekového rozděleny ve skupiny, které se zásadně mají shodovati se správními obvody jednotlivých poštovních ředitelství.

Skupiny ty určí poštovní úřad šekový v dohodě s ministerstvem pošt a telegrafů. Dosavadní rozdělení zůstává až na dále v platnosti.

§ 5.

Dohled nad činností poštovních úřadů jakožto plateben poštovního úřadu šekového vykonávají poštovní ředitelství.

Poštovní úřad šekový obrací se v záležitostech služby své na poštovní ředitelství dopisy. Poštovní ředitelství jsou povinna, všem žádostem poštovního úřadu šekového vyhověti, mohou však proti nim učiniti rozklad ministerstvu pošt a telegrafů. Není-li rozklad ten důvodný, jsou poštovní ředitelství odpovědna za to, vzejde-li z toho poštovnímu úřadu šekovému újma. Dozorčí úředníci poštovních ředitelství mají právo dožadovati se u poštovního úřadu šekového zpráv o činnosti poštovních úřadů, a je-li nebezpečí v prodlení, oznamují své poznatky o činnosti této poštovnímu úřadu šekovému přímo.

§ 6.

Revisi účtů poštovních úřadů o službě šekové provádí poštovní úřad šekový samostatně a dává účetní výtky poštovním úřadům prostřednictvím poštovních ředitelství.

Poštovní úřady jsou povinny, výtky tyto uznati, mohou však do 10 dnů podati proti nim nadřízenému ředitelství námitky.

§ 7.

Poštovní úřad šekový sestavuje 7., 14., 21 a posledního každého měsíce výkazy o tom, kolik poštovní úřady za uplynulou dobu pro poštovní úřad šekový přijaly, kolik na účet poštovního úřadu šekového vyplatily a kolik složily na jeho žirové konto u Bankovního úřadu ministerstva financí.

Složily-li poštovní úřady na žírové konto poštovního úřadu šekového částku větší, než jaká úřadu šekovému náleží, poukáže poštovní úřad šekový rozdíl ústřední státní pokladně pro poštovní správu.

Výkazy bude poštovní úřad šekový předkládati ministru pošt a telegrafů třetí den po zmíněných lhůtách a výkaz za dobu od 22. do konce měsíce nejdéle třetí den měsíce následujícího. Účtárna ministerstva pošt a telegrafů bude míti výkazy ty v patrnosti.

Na základě účtů poštovních úřadů sestaví poštovní úřad šekový měsíčně výkazy příjmů a vydání podle jednotlivých ředitelství a zašle je ministerské účtárně. Ta je srovná s přehledy, jež dodaly účtárny poštovních ředitelství, provede konečné súčtování a zašle je poštovnímu úřadu šekovému k uznání.

Zálohy, které poštovní správa dala poštovnímu úřadu šekovému k úhradě schodku, který by vznikl tím, že výnos nestačil ani k zúročení vkladů ani k náhradě nákladů zařizovacích a správních, budou súčtovány zvláště.

§ 8.

Súčtování za dobu od 20. listopadu 1918 až do konce června 1919 provede se zvláště, a poštovní správa překáže poštovnímu úřadu šekovému dlužný zůstatek na jeho konto u Bankovního úřadu ministerstva financí.

§ 9.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. srpna 1919 a provedení jeho přísluší ministru pošt a telegrafů.

Tusar v. r.

 

Švehla v. r.

 

Dr. Veselý v. r.

 

Staněk v. r.

 

Hampl v. r.

 

Stříbrný v. r.

 

Dr. Horáček v. r.

 

Habrman v. r.

 

Prášek v. r.

 

Dr. Heidler v. r.

 

Houdek v. r.