Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

148/1934 Sb. znění účinné od 20. 7. 1934 do 30. 9. 1956

148

 

Vládní nařízení

ze dne 4. července 1934,

kterým se vydávají některé předpisy o cizozemských letadlech

 

Vláda republiky Československé nařizuje podle zákona ze dne 8. července 1925, č. 172 Sb. z. a n., o letectví (dále jen zákon):

Část I

Cizozemská letadla držená trvale na území Československé republiky (§ 41 zákona) (§ 1)

§ 1

Oprávnění držeti cizozemské letadlo na území Československé republiky zahrnuje v sobě i povolení létati tímto letadlem ve výsostní oblasti československé, pokud tohoto letadla smí býti používáno podle předpisů státu, jehož státní příslušnost má (domovského státu letadla). Letadla tato jsou jinak podrobena všem předpisům mezinárodních smluv, jež se na ně vztahují, jakož i všem zdejším předpisům o létání, pokud z těchto mezinárodních smluv, případně z tohoto ustanovení jinak neplyne.

Část II

Cizozemská letadla soukromá, jimž jest na základě mezinárodních smluv dovoleno létati ve výsostní oblasti Československé republiky bez zvláštního povolení (§ 43, odst. 1 zákona) (§ 2-3)

§ 2

(1)

Cizozemská letadla soukromá, jimž jest na základě mezinárodních smluv dovoleno létati ve výsostní oblasti Československé republiky bez zvláštního povolení, jsou povinna při přeletu této oblasti bez přistání na území Československé republiky dodržovati směr cesty, který jim stanovilo ministerstvo veřejných prací v dohodě s ministerstvem národní obrany a ministerstvem vnitra.

(2)

O stanovení tohoto směru cesty požádati jest u ministerstva veřejných prací prostřednictvím příslušného československého zastupitelského úřadu, a to tak, aby žádost došla k tomuto ministerstvu nejméně 10 dní, v naléhavých případech pak nejméně 2 dny před povolením přeletu. V řádně zpoplatněné žádosti jest uvésti:

a)

odkud a kam letadlo poletí,

b)

typ letadla, typ motorů a počet motorů a státní a rejstříkovou značku letadla,

c)

popis aparátů a speciálních zařízení na letadle, jakož i udání, mají-li býti do letadla vzaty předměty podléhající zvláštnímu úřednímu povolení (fotografické přístroje, radiotelegrafní a radiotelefonní zařízení, poštovní holubi apod.), nebo zbraně nebo střelivo,

d)

jméno, státní příslušnost a bydliště vlastníka a držitele letadla, odpovědného letce, posádky a cestujících,

e)

čas, kdy let bude proveden (přibližně),

f)

účel cesty.

(3)

Stanovení směru nezahrnuje v sobě jiných povolení, pokud jest jich podle zákona ještě třeba (povolení vzíti do letadla fotografické přístroje, radiotelegrafní a radiotelefonní zařízení, poštovní holuby apod.).

(4)

Ustanovení tato neplatí pro provoz podniků, jimž bylo uděleno povolení podle § 45 zákona a jež jsou povinny dodržovati směr cesty, stanovený v příslušném povolení.

§ 3

Cizozemská letadla zmíněná v § 2, jejich posádka a cestující jsou povinni zachovávati za pobytu v československé výsostní oblasti předpisy mezinárodních smluv, jež tu přicházejí v úvahu, jakož i platné zdejší předpisy o létání, pokud z těchto smluv jinak neplyne.

Část III

Cizozemská letadla soukromá, k jichž létání ve výsostní oblasti Československé republiky jest třeba zvláštního povolení (§ 43, odst. 1 až 4 zákona) (§ 4-12)

§ 4

(1)

Pokud jest k létání cizozemského soukromého letadla ve výsostní oblasti Československé republiky třeba zvláštního povolení udělovaného československými zastupitelskými úřady, jest o udělení tohoto povolení požádati nejméně 14 dní před zamýšleným letem u příslušného zastupitelského úřadu.

(2)

V řádně zpoplatněné žádosti o toto povolení jest uvésti:

a)

odkud a kam letadlo poletí, zda letadlo území Československé republiky pouze přeletuje nebo na kterých místech na tomto území hodlá přistáti, kterou cestu hodlá letadlo sledovati a jaký cíl jest účelu letu,

b)

typ letadla, typ motorů a počet motorů,

c)

popis aparátů a speciálních zařízení na letadle, jakož i udání, mají-li býti do letadla vzaty předměty podléhající zvláštnímu úřednímu povolení (fotografické přístroje, radiotelegrafní a radiotelefonní zařízení, poštovní holubi apod.), nebo zbraně nebo střelivo,

d)

státní a rejstříkovou značku letadla,

e)

jméno, státní příslušnost a bydliště vlastníka a držitele letadla, jakož i osoby, která má letadlo říditi (odpovědný letec), a ostatní posádky a cestujících,

f)

zda jest v domovském státě letadla zavedena veřejná kontrola k zajištění způsobilosti letadel k létání a schopnosti osoby řídící letadlo,

g)

jakým způsobem žadatel prokazuje způsobilost letadla k létání a schopnost osoby řídící letadlo (že vyhovují buď předpisům domovského státu letadla nebo předpisům československým),

h)

čas, kdy let bude proveden (přibližně),

ch)

dobu celkového pobytu letadla na území Československé republiky, v kterých místech se letadlo hodlá zdržeti a jak dlouho.

(3)

K žádosti jest připojiti průkaz o státní příslušnosti letadla, jakož i doklady o způsobilosti letadla a pilota.

§ 5

(1)

Zastupitelský úřad československý, shledá-li, že jsou splněny předpoklady § 43, odst. 2 zákona a že není z ohledů na veřejné zájmy důvodu k odepření povolení, vydá, řídě se při tom směrnicemi stanovenými ministerstvem veřejných prací v dohodě s ministerstvem zahraničních věcí, národní obrany a vnitra, žadateli vstupní list, opravňující k létání v Československé republice po dobu v žádosti uvedenou, nejdéle však po dobu 14 dnů.

(2)

Vstupní list obsahuje tyto údaje:

a)

typ letadla, typ motorů a počet motorů, dále značku státní příslušnosti a rejstříkovou značku letadla, o něž jde,

b)

jakým způsobem byla prokázána způsobilost letadla k letu,

c)

jméno a státní příslušnost osoby, jež má letadlo říditi,

d)

jakým způsobem byla prokázána způsobilost této osoby k řízení letadla,

e)

dobu, na kterou bylo povolení k létání uděleno,

f)

odkud a kam letadlo letí, směr cesty, který má letadlo v Československu dodržeti a jenž může býti stanoven i jinak, než strana uvedla v žádosti, a letiště, na nichž má přistáti,

g)

jméno a státní příslušnost ostatní posádky letadla a všech cestujících,

h)

datum vydání a číslo vstupního listu,

ch)

úřad, který vstupní list vydal,

i)

případně další podmínky, za nichž jest let dovolen,

j)

poučení o tom, které předměty jest zakázáno vzíti do letadla a které možno vzíti jen se zvláštním úředním povolením (§ 11, odst. 3 zákona).

§ 6

(1)

Je-li podle ustanovení § 43, odst. 2 zákona nutno, aby letadlo nebo osoba je řídící se podrobily zkouškám v republice Československé, vydá zastupitelský úřad vstupní list opravňující toliko k letu do místa, kde možno tyto zkoušky vykonati.

(2)

V tomto případě vstupní list obsahuje údaje, uvedené v § 5, odst. 2, písm. a), c), g), h), ch), i), a podle povahy případu i údaje, uvedené v § 5, odst. 2, písm. b) a d), a kromě toho též udání místa, kde má býti zkouška vykonána, dále dne, kdy má býti let do tohoto místa vykonán, jakož i směru cesty, který má letadlo dodržeti.

§ 7

Mají-li býti do letadla vzaty předměty, jež možno tam vzíti jen se zvláštním úředním povolením (§ 11, odst. 3 zákona), předloží zastupitelský úřad současně žádost o toto povolení, podanou podle § 15, příslušnému ministerstvu k rozhodnutí a vyčká s vydáním vstupního listu, až dojde povolení tohoto ministerstva.

§ 8

Zastupitelský úřad, vydavší vstupní list, zašle jeho opis ihned ministerstvu veřejných prací, jakož i správám všech veřejných letišť, na nichž má letadlo přistáti.

§ 9

Žádá-li se o prodloužení platnosti vstupního listu (§ 43, odst. 4 zákona), jest v řádně kolkované žádosti na ministerstvo veřejných prací uvésti:

a)

číslo a datum vydání vstupního listu, pro nějž se žádá prodloužení platnosti,

b)

zastupitelský úřad, jenž vstupní list vydal,

c)

dobu, na kterou má býti platnost vstupního listu prodloužena,

d)

cesty, které má letadlo v této době vykonati,

e)

důvody, pro které se žádá o prodloužení.

§ 10

(1)

Byl-li vydán vstupní list opravňující toliko k letu do místa, kde má býti vykonána zkouška, jest odpovědný letec povinen ihned po příletu do tohoto místa zažádati za provedení zkoušky a za prodloužení platnosti vstupního listu. K řádně kolkované žádosti jest připojiti vstupní list vydaný zastupitelským úřadem.

(2)

Po provedení zkoušky prodlouží ministerstvo veřejných prací, je-li výsledek zkoušky příznivý, platnost vstupního listu, doplní jej tak, aby obsahoval všechny údaje zmíněné v § 5, odst. 2, a zašle opis jeho správám všech letišť, na nichž má letadlo přistáti.

(3)

Nebyla-li letadlo při zkoušce uznáno způsobilým k letu nebo pilot způsobilým k řízení, nesmí býti letadla používáno k dalšímu létání v Československé republice.

§ 11

(1)

Udělené povolení (vstupní list) platí jen pro letadlo, pilota, posádku a cestující, jež jsou v něm uvedeny; odpovědný letec jest povinen míti vstupní list u sebe při letu v československé výsostní oblasti.

(2)

Pokud bylo povolení uděleno na podkladě průkazů o způsobilosti letadla a pilota, vydaných domovským státem letadla, jest odpovědný letec povinen při letu v československé výsostní oblasti míti u sebe též tyto doklady, jakož i ostatní doklady, jež má míti v letadle podle předpisů domovského státu letadla.

(3)

Odpovědný letec jest povinen při každém přistání na zdejším území předložiti orgánům správy veřejného letiště, jakož i celním a bezpečnostním orgánům, jež o to požádají, jak vstupní list, tak i doklady zmíněné v předchozích odstavcích.

§ 12

Cizozemská letadla, jimž bylo uděleno povolení podle § 5 nebo podle § 10, jejich posádka a cestující jsou povinni při letu v československé výsostní oblasti zachovávati všechny úplatné předpisy o létání, pokud z předchozích ustanovení jinak neplyne.

Část IV

Cizozemská letadla vojenská, policejní a celní (§ 42 zákona) (§ 13-14)

§ 13

(1)

Cizozemská letadla vojenská smějí létati v Československé republice jen se zvláštním povolením, jež uděluje ministerstvo národní obrany v dohodě s ministerstvy veřejných prací, vnitra, financí a zahraničních věcí.

(2)

Povolení létati v republice Československé uděluje cizozemským letadlům policejním ministerstvo vnitra a cizozemským letadlům celním ministerstvo financí, v obou případech v dohodě s ostatními v předchozím odstavci vyjmenovanými ministerstvy.

§ 14

(1)

Žádosti o povolení uvedená v § 13 jest podat diplomatickou cestou.

(2)

Ustanovení § 11, odst. 1 a 3 a § 12 platí obdobně i pro lety letadel, o nichž jedná § 13.

Část V

Všeobecná ustanovení (§ 15-22)

§ 15

(1)

Mají-li býti do cizozemského letadla soukromého vzaty předměty, jež možno bráti do letadla jen se zvláštním úředním povolením (§ 11, odst. 3 zákona), podati jest řádně zpoplatněnou žádost o toto povolení:

a)

jde-li o fotografické přístroje, u ministerstva veřejných prací, které rozhodne v dohodě s ministerstvem národní obrany a ministerstvem vnitra,

b)

jde-li o radiotelegrafní a radiotelefonní zařízení, u ministerstva pošt a telegrafů, které rozhodne v dohodě s ministerstvem národní obrany a ministerstvem vnitra,

c)

jde-li o poštovní holuby, u ministerstva národní obrany, které rozhodne v dohodě s ministerstvem vnitra.

(2)

Žádost nechť obsahuje údaje o počtu a povaze předmětů, jichž se má povolení týkati.

(3)

Žádost podati jest prostřednictvím příslušného československého zastupitelského úřadu, a to v případech § 2, odst. 2 a § 4 zároveň se žádostmi podle těchto ustanovení, jinak tak, aby žádost došla k příslušnému ministerstvu nejméně 10 dní, v naléhavých případech pak nejméně 2 dny před provedením letu.

(4)

Ustanovení předchozích odstavců neplatí:

a)

jde-li o radiotelegrafní nebo radiotelefonní zařízení, k jehož vzetí do letadla bylo již dáno povolení domovským státem letadla, jenž přistoupil k Madridské Mezinárodní úmluvě o telekomunikacích ze dne 9. prosince 1932, případně k Všeobecnému řádu radiokomunikací k této úmluvě připojenému, nebo k úmluvě o úpravě letectví ze dne 13. října 1919;

b)

jde-li o dopravu předmětů, uvedených v odstavci 1, jako zboží uloženého v prostoru, do kterého cestující na letadle nemají za letu přístupu, a řádně zabaleného jako zboží při dopravě.

§ 16

(1)

Cizozemská letadla soukromá smějí v Československé republice přistávati jedině na letištích veřejných. Výjimky z tohoto ustanovení může v odůvodněných případech povoliti ministerstvo veřejných prací v dohodě s ministerstvem národní obrany a ministerstvem vnitra, a to buď všeobecně pro určité letiště nebo jen pro jednotlivý případ.

(2)

Cizozemská letadla soukromá smějí mimo případy nouze přistáti při příletu do Československé republiky nejprve na jiném než celním letišti, neb odlétnouti do ciziny z jiného než celního letiště jen tenkráte, obdrží-li k tomu kromě povolení příslušné okrskové celní správy též povolení ministerstva veřejných prací, udělené v dohodě s ministerstvem národní obrany a ministerstvem vnitra.

(3)

Omezení uvedená v odstavci 1 neplatí pro cizozemská letadla, držená trvale na území Československé republiky (§ 1). Rovněž tak neplatí ustanovení odstavců 1 a 2 v případech, o nichž jedná § 19.

§ 17

Každé veřejné letiště musí býti přístupno všem soukromým cizozemským letadlům, jimž jest dovoleno létati v Československé republice, a to za týchž podmínek a poplatků jako letadlům domácím.

§ 18

Cizozemská letadla vojenská, policejní a celní smějí přistáti jen na letištích, jež budou uvedena v povolení zmíněném v § 13.

§ 19

(1)

Každé cizozemské letadlo, jemuž byl dán rozkaz ku přistání způsobem uvedeným v dalším odstavci, jest povinno přistáti co možno nejdříve na nejbližším letišti a podrobiti se kontrole letištních, bezpečnostních a celních orgánů; byl-li rozkaz ku přistání dán z letadla, jest cizozemské letadlo povinno za tím účelem sledovati letadlo, z něhož byl rozkaz dán, až na nejbližší letiště, kde má přistáti.

(2)

Rozkaz ku přistání letadla budiž dán:

a)

za dne třemi střelami vypálenými v přestávkách 10vteřin, jichž výbuch způsobí pokaždé obláček kouře černého nebo žlutého;

b)

v noci třemi střelami vypálenými v přestávkách 10 vteřin, jichž výbuchy způsobí světla nebo hvězdy zelené.

(3)

Letadlo, které neuposlechne nebo zřejmě nezamýšlí uposlechnouti vyzvání k přistání, může býti k přistání donuceno bezpečnostními orgány všemi po ruce jsoucími prostředky.

§ 20

Cizozemská letadla soukromá smějí létati ve skupinách učleněných nebo neučleněných jen se zvláštním povolením ministerstva veřejných prací v dohodě s ministerstvem národní obrany a ministerstvem vnitra.

§ 21

Předpisy celní a pasové nejsou tímto nařízením dotčeny.

§ 22

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr veřejných prací v dohodě s ministry financí, národní obrany, pošt a telegrafů, vnitra a zahraničních věcí.

Malypetr v. r.

Dr. Černý v. r.

Dr. Czech v. r.

Dr. Trapl v. r.

Dr. Hodža v. r.

Dr. Krčmář v. r.

Bradáč v. r.

Dr. Dérer v. r.

Dr. Meissner v. r.

Dostálek v. r.

Dr. Spina v. r.

Bechyně v. r.

Dr. Franke v. r.

Dr. Šrámek v. r.