Čekejte, prosím...
A A A
27/1949 Sb. znění účinné od 1. 10. 1951 do 31. 3. 1964
změněnos účinností odpoznámka

nařízením č. 83/1951 Sb.

1.10.1951

27

 

ZÁKON

ze dne 2. února 1949

o mechanisaci zemědělství.

 

Národní shromáždění republiky Československé se usneslo na tomto zákoně:

§ 1.

(1)

K povznesení československého zemědělství, zejména ke zvýšení jeho výrobnosti a snížení jeho výrobních nákladů a k účinné pomoci malým a středním rolníkům, bude stát všestranně podporovat mechanisaci zemědělství, čítajíc v to lesnictví.

(2)

Řízení a kontrola mechanisace zemědělství přísluší ministerstvu zemědělství, do jehož oboru patří zejména:

a)

organisovat a řídit výzkum zemědělských mechanisačních prostředků, volit nejvhodnější způsoby mechanisace zemědělství podle přírodních podmínek a potřeb zemědělské výroby, určovat nejúčelnější zemědělské mechanisační prostředky a rozhodovat o jejich zavádění do zemědělství,

b)

zřídit poradní sbory a přizvat ke spolupráci vědecké a výzkumné ústavy,

c)

organisovat a řídit výcvik osob pro obsluhu a opravy zemědělských mechanisačních prostředků,

d)

napomáhat, dozírat a činit nutná opatření, aby v zájmu malých a středních rolníků a plnění výrobního plánu byl prováděn zákon ze dne 1. dubna 1947, č. 55 Sb., o pomoci rolníkům při uskutečňování zemědělského výrobního plánu, ve znění zákona ze dne 6. května 1948, č. 132 Sb., pokud jde o zemědělské mechanisační prostředky, zejména zmocnit okresní národní výbory, aby činily opatření příslušející podle uvedeného zákona místním národním výborům, neučiní-li je místní národní výbory,

e)

řídit přidělování zemědělských mechanisačních prostředků,

f)

poskytovat podpory na mechanisaci zemědělské výroby a zemědělské domácnosti,

g)

vykonávat dozor nad řádným udržováním zemědělských mechanisačních prostředků.

(3)

Zemědělskými mechanisačními prostředky se rozumějí prostředky, které slouží k mechanisaci zemědělství a jsou předmětem zemědělského plánování.

§ 2.

zrušen

§ 3.

zrušen

§ 4.

zrušen

§ 5.

(1)

Ústředí a jeho složkám ( § 2, odst. 2) přísluší zejména:

a)

poskytovat strojní pomoc zemědělství a opravovat zemědělské mechanisační prostředky za úplatu,

b)

provádět školení a výcvik osob pro obsluhu a opravy zemědělských mechanisačních prostředků pro vlastní potřebu a za úplatu pro cizí potřebu,

c)

poskytovat místním zemědělským družstvům se strojní činností soustavnou pomoc ve věcech správních, technických i provozních,

d)

vypracovávat společně s místními zemědělskými družstvy se strojní činností v součinnosti s okresními národními výbory a s příslušným Jednotným svazem zemědělců plán na poskytování strojní pomoci zemědělství, účastnit se provádění tohoto plánu a provádět jeho kontrolu,

e)

uzavírat s družstvy a živnostníky smlouvy o přednostním, po případě o výhradním provádění oprav zemědělských mechanisačních prostředků a dodávat jim k provádění těchto oprav náhradní součástky zemědělských mechanisačních prostředků. Vyžaduje-li to veřejný zájem, jsou tyto osoby povinny podle rozhodnutí okresního národního výboru takovou smlouvu uzavříti. Náhradní součástky k opravám zemědělských mechanisačních prostředků mohou míti na skladě pouze národní podniky a Ústředí nebo z jeho pověření i jiné osoby,

f)

uzavírati smlouvy s družstvy a jinými osobami o provedení jednotlivých zemědělských prací,

g)

navrhovat okresním a místním národním výborům potřebná opatření o zemědělských mechanisačních prostředcích podle zákona č. 55/1947 Sb., ve znění zákona č. 132/1948 Sb. k zajištění zemědělských prací v obcích, aby těchto mechanisačních prostředků bylo plně využito státními strojními stanicemi a místními zemědělskými družstvy se strojní činností.

(2)

Nebude-li zemědělských mechanisačních prostředků Ústředí v zemědělství plně využito, je Ústředí oprávněno a povinno použíti jich za úplatu k provádění jiných důležitých úkolů.

§ 6.

(1)

K provádění mechanisace zemědělství mohou býti pro Ústředí vykupovány základní zemědělské mechanisační prostředky od fysických osob, neplní-li výrobní nebo vyživovací plán, nebo není-li těchto mechanisačních prostředků využito. Výkupní řízení provede na návrh Ústředí okresní národní výbor a podle jeho rozhodnutí jsou dotčené fysické osoby povinny zemědělské mechanisační prostředky prodati. Dále může okresní národní výbor provésti výkupní řízení pro místní zemědělská družstva se strojní činností, pokud jde o základní zemědělské mechanisační prostředky fysických osob, které je získaly na poukaz vydaný na družstvo nebo na poukaz vydaný na jednotlivce a spoluuživatele (t. zv. volné sdružení.

(2)

Volným sdružením budiž umožněno začleniti se do místního zemědělského družstva se strojní činností nebo se přetvořiti na toto družstvo.

(3)

Podrobnosti, zejména o vymezení pojmu základních zemědělských mechanisačních prostředků, o způsobu jejich výkupu a o způsobu a výši kupní ceny, upraví ministerstvo zemědělství vyhláškou v Úředním listě.

§ 7.

zrušen

§ 8.

zrušen

§ 9.

Pokud Ústředí provádí v zájmu veřejném z příkazu vlády nebo ministra zemědělství práce, dodávky a výkony nebo jiná plnění, které nesouvisí přímo s jeho provozem nebo zatěžují tento provoz neúměrnými výdaji, má nárok na náhradu nákladů vzniklých mu splněním příkazu. O této náhradě, její výši a způsobu jejího placení rozhodne vláda, která zároveň určí odvětví státní správy, jež náhradu poskytne.

§ 10.

zrušen

§ 11.

zrušen

§ 12.

zrušen

§ 13.

zrušen

§ 14.

zrušen

§ 15.

(1)

Zaměstnanci Ústředí zemědělských strojních stanic při podniku Státní lesy a statky a zaměstnanci Ústavu pro mechanisování zemědělské výroby na Slovensku ( § 4), jakož i státní zaměstnanci, kteří budou určeni ke službám v Ústředí, přecházejí do služeb Ústředí a stávají se jeho zaměstnanci v soukromoprávním pracovním poměru.

(2)

Pracovní a mzdové poměry zaměstnanců Ústředí upraví Ústředí pracovními a mzdovými řády, jež schválí ministerstvo sociální péče. Pokud tito zaměstnanci byli dosud v pragmatikálním nebo regulovaném služebním poměru, upraví vláda nařízením nově jejich pensijní zabezpečení.

(3)

Než budou vydány předpisy podle odstavce 2, zůstávají zaměstnanci, kteří byli dosud v pragmatikálním nebo v regulovaném služebním poměru, nadále vyňati z národního pojištění důchodového a platí pro jejich pensijní zaopatření, jakož i pro jejich pracovní (služební) a mzdové (platové) poměry nadále dosavadní předpisy s výjimkou předpisů o příslušnosti k opatřením o jednotlivých zaměstnancích; tato příslušnost přechází výlučně na správní orgány Ústředí.

(4)

Pensijní zaopatření zaměstnanců Ústředí zemědělských strojních stanic při podniku Státní lesy a statky a Ústavu pro mechanisování zemědělské výroby na Slovensku ( § 4) v pragmatikálním nebo regulovaném služebním poměru, jejichž činný služební poměr skončí před zřízením Ústředí podle tohoto zákona, a jejich pozůstalých zůstává nedotčeno. Řízení o věcech tohoto zaopatření upraví vláda nařízením; až do jeho vydání platí obdobně ustanovení odstavce 3.

(5)

Ministři financí a zemědělství a předseda nejvyššího účetního kontrolního úřadu určí, jakým podílem a způsobem uhradí stát a Ústředí náklady na úhradu dávek pensijního zaopatření, včetně platů povolených podle volné úvahy, zaměstnanců Ústředí a jejich pozůstalých, jakož i bývalých zaměstnanců Ústředí zemědělských strojních stanic při podniku Státní lesy a statky a bývalých zaměstnanců Ústavu pro mechanisování zemědělské výroby na Slovensku ( § 4) a jejich pozůstalých.

§ 16.

zrušen

§ 17.

zrušen

§ 18.

(1)

Ústřední úřady postupují ve věcech týkajících se mechanisace zemědělství v součinnosti s ministerstvem zemědělství.

(2)

Ministerstvo zemědělství může vyhláškou v Úředním listě pověřiti úkoly, které vyplývají z tohoto zákona, jiné orgány nebo Ústředí, po případě jiné národní podniky.

§ 19.

Písemnosti a knihovní zápisy, jichž je třeba v souvislosti se zřízením Ústředí, a smlouvy o provedení zemědělských prací, které Ústředí uzavře s družstvy nebo jinými osobami, jsou osvobozeny od poplatků.

§ 20.

Nařízení Slovenské národní rady č. 33/1946 Sb․ n. SNR a prováděcí nařízení Sboru pověřenců č. 79/1946 Sb. n. SNR se zrušují.

§ 21.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej ministr zemědělství v dohodě se zúčastněnými členy vlády.

Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Ďuriš v. r.