Čekejte, prosím...
A A A
47/1956 Sb. znění účinné od 1. 1. 1994 do 31. 3. 1997
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 49/1997 Sb.

1.4.1997

zrušen

zákonem č. 305/1993 Sb.

1.1.1994

zákonem č. 383/1990 Sb.

15.10.1990

Více...

47

 

Zákon

ze dne 24. září 1956

o civilním letectví (letecký zákon).

 

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

HLAVA I.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ. (§ 1-3)

§ 1.

Poslání civilního letectví.

(1)

Posláním československého civilního letectví je obstarávat leteckou dopravu, zajišťovat bezpečnost civilního leteckého provozu nad územím Československé socialistické republiky a uspokojovat jiné významné společenské potřeby.

(2)

Československé civilní letectví slouží zejména

a)

letecké vnitrostátní a mezinárodní, pravidelné i nepravidelné dopravě cestujících, zavazadel, zboží a pošty,

b)

zemědělskému a lesnímu hospodářství,

c)

vědeckým výzkumným pracím,

d)

kulturním a osvětovým úkolům,

e)

veřejnému zdravotnictví,

f)

účelům leteckého sportu.

§ 2.

Řízení civilního letectví.

Péče o rozvoj československého civilního letectví náleží federálnímu ministerstvu dopravy, která upravuje a usměrňuje jeho činnost a dozírá, aby se tato činnost vyvíjela ve shodě s ustanoveními tohoto zákona a předpisů podle něho vydaných a v souladu se státním plánem rozvoje národního hospodářství.

§ 3.

Svrchovanost nad vzdušným prostorem.

Československému státu náleží úplná a výhradní svrchovanost nad vzdušným prostorem, který je nad jeho státním územím.

HLAVA II.

LETADLA (§ 4-13)

§ 4.

Pojem letadla.

Za letadla se považují zařízení, která jsou způsobilá létat v atmosféře nezávisle na zemském povrchu, nést na palubě osoby nebo náklad, jsou schopná bezpečného vzletu a přistání a jsou alespoň částečně řiditelná; za letadla se též považují upoutané balony.

§ 5.

Státní příslušnost a rejstříkový zápis civilních letadel.

(1)

Československými civilními letadly jsou podle tohoto zákona civilní letadla československé státní příslušnosti. Československou státní příslušnost mají civilní letadla zapsaná v československém leteckém rejstříku ( § 62).

(2)

V československém leteckém rejstříku musí být zapsána civilní letadla, která jsou ve správě, vlastnictví nebo užívání československých socialistických organizací nebo československých státních občanů.

(3)

Zápisem civilního letadla do československého leteckého rejstříku se jeho dřívější zápis v leteckém rejstříku cizího státu stává v Československé socialistické republice neúčinným. Rovněž je neúčinný zápis československého civilního letadla do leteckého rejstříku cizího státu, nebyl-li zápis tohoto letadla z československého leteckého rejstříku řádně vymazán. Převod zápisu civilního letadla z československého leteckého rejstříku do leteckého rejstříku cizího státu může se uskutečnit jen se svolením federálního ministerstva dopravy.

(4)

O zápisu civilního letadla do československého leteckého rejstříku vydá federální ministerstvo dopravy osvědčení.

§ 6.

Správa, vlastnictví nebo užívání a provoz civilních letadel

(1)

Civilní letadla, která jsou v socialistickém společenském vlastnictví, mohou spravovat, vlastnit nebo užívat a mohou je provozovat

a)

organizace pro provozování letecké dopravy a organizace vykonávající letecké práce, jakož i organizace pro správu a údržbu veřejných letišť a pro výkon státního odborného dozoru, řízené federálním ministerstvem dopravy,

b)

federální ministerstvo vnitra, dobrovolné společenské organizace pečující o brannou výchovu a letecký sport, státní organizace zabývající se výrobou a opravou letadel a leteckým zkušebnictvím a výzkumem.

(2)

Organizace uvedené v odstavci 1 mohou užívat a provozovat i civilní letadla, která jsou ve vlastnictví zahraničních vlastníků.

(3)

Jiné socialistické organizace, než které jsou uvedeny v odstavci 1 písm. a) a b), mohou civilní letadla spravovat, vlastnit nebo užívat a provozovat jen se souhlasem federálního ministerstva dopravy, uděleným v dohodě s federálním ministerstvem vnitra.

(4)

Českoslovenští státní občané mohou mít civilní letadlo v osobním vlastnictví. Létat s ním mohou pouze se souhlasem federálního ministerstva dopravy, uděleným v dohodě s federálním ministerstvem vnitra.

§ 7.

Poznávací značka.

Každému civilnímu letadlu se při zápisu do československého leteckého rejstříku přidělí poznávací (rejstříková) značka; vlastník letadla je povinen vyznačit ji na letadle za značkou státní příslušnosti.

§ 8.

zrušen

§ 9.

Konstrukce a výroba civilních letadel.

(1)

Typy letadel určených pro účely civilního letectví musí konstrukcí i materiálem vyhovovat technickým podmínkám zajišťujícím bezpečnost leteckého provozu.

(2)

Podmínky pro zavedení seriové výroby nových typů letadel určených pro účely civilního letectví stanoví zvláštní předpisy; souhlas nutný podle těchto předpisů k zahájení výroby může být dán jen po předchozím vyjádření federálního ministerstva dopravy s hlediska technického a provozně ekonomického.

§ 10.

Telekomunikační zařízení a jejich provoz.

(1)

Zřizování a provozování vysílacích radiových stanic a jiných telekomunikačních a radiolokačních zařízení na palubě civilních letadel a pro leteckou službu vůbec řídí se zvláštními předpisy a dohodami.

(2)

Vysílací radiové stanice na palubě československých civilních letadel smějí obsluhovat jen osoby, které získaly předepsaný průkaz radiotelegrafisty nebo radiotelefonisty.

§ 11.

Způsobilost letadla.

(1)

Civilní letadlo s československou poznávací značkou lze použít k létání, má-li osvědčení letové způsobilosti, které bylo vydáno Státní leteckou inspekcí, nebo má-li osvědčení letové způsobilosti vydané jiným státem, které bylo Státní leteckou inspekcí uznáno za platné.

(2)

Civilní letadlo s poznávací značkou jiného státu lze použít k létání v československém vzdušném prostoru, má-li osvědčení letové způsobilosti, které bylo vydáno nebo uznáno za platné jiným státem za podmínek stanovených mezinárodními dohodami, kterými je Československá socialistická republika vázána.

(3)

Státní letecká inspekce vydá osvědčení o letové způsobilosti teprve po ověření, že civilní letadlo odpovídá požadavkům provozní bezpečnosti, a po zkoušce jeho letové způsobilosti nebo na podkladě průkazu o provozní bezpečnosti a o zkoušce jeho letové způsobilosti provedené v cizině.

(4)

Civilní letadlo, které bylo vyzkoušeno, musí se podrobit nové zkoušce po každé podstatné změně konstrukce draku nebo zařízení, která může způsobit změnu letových vlastností letadla nebo jeho pevnosti.

§ 12.

Palubní doklady.

Civilní letadlo musí mít za letu na palubě tyto doklady:

a)

osvědčení o zápisu letadla do leteckého rejstříku,

b)

osvědčení letové způsobilosti,

c)

palubní deník nebo doklad jej nahrazující,

d)

povolení ke zřízení a provozování vysílací radiové stanice, je-li na palubě.

§ 13.

Zákaz brát některé předměty do letadla.

Federální ministerstvo dopravy může v dohodě s federálním ministerstvem vnitra z důvodů veřejné bezpečnosti stanovit, které předměty nesmějí být brány do civilních letadel, po případě stanovit podmínky, za nichž se tak může stát.

HLAVA III.

Letecký personál (§ 14-21)

§ 14.

Složení a způsobilost leteckého personálu

(1)

Letecký personál tvoří posádky civilních letadel a pozemní letecký personál.

(2)

Členové leteckého personálu musí být pro výkon své činnosti zdravotně a odborně způsobilí. Svou činnost vykonávají na základě průkazu způsobilosti, který vydává Státní letecká inspekce. Tímto průkazem jsou členové leteckého personálu povinni se při výkonu služby prokázat orgánům federálního ministerstva dopravy a Státní letecké inspekce.

(3)

Členové leteckého personálu se zapisují do československého leteckého rejstříku.

§ 15.

Posádka civilního letadla

(1)

Posádka civilního letadla se skládá z výkonných letců (velitel letadla, druhý pilot, navigátor, palubní radiotelegrafista, palubní technik-inženýr) a z obsluhujícího personálu.

(2)

Členy posádek československých civilních letadel mohou být jen českoslovenští státní občané; výjimky může povolit federální ministerstvo dopravy v dohodě s federálním ministerstvem vnitra.

(3)

Nejnižší počet členů posádek civilního letadla je stanoven v typovém osvědčení způsobilosti k leteckému provozu a v palubních dokladech letadla.

(4)

Veliteli československých civilních letadel mohou být jen výkonní letci s kvalifikací pilota, pokud federální ministerstvo dopravy nepovolí ve zvlášť odůvodněných případech výjimku; při pilotním výcviku může tuto funkci zastávat i pilotní žák.

§ 16.

Průkazy způsobilosti výkonných letců k mezinárodnímu létání.

(1)

Výkonní letci civilních letadel používaných k mezinárodnímu létání musí mít průkazy způsobilosti (diplomy a letecké legitimace), které byly vydány nebo prohlášeny za platné státem, v němž je letadlo zapsáno do leteckého rejstříku.

(2)

Federální ministerstvo dopravy uzná za platné průkazy způsobilosti vydané nebo uznané za platné státem, v němž je letadlo zapsáno do leteckého rejstříku, je-li zajištěna vzájemnost nebo jestliže podmínky, za kterých byly tyto průkazy vydány nebo uznány za platné, rovnají se minimálním podmínkám mezinárodně stanoveným nebo jsou přísnější.

(3)

Federální ministerstvo dopravy může pro účely létání nad československým státním územím odepřít uznání průkazů způsobilosti vydaných československým státním občanům jiným státem.

(4)

Je-li v některém státě místo diplomu a letecké legitimace zaveden průkaz jednotný, vztahují se ustanovení odstavců 1 až 3 na tento průkaz.

§ 17.

Odpovědnost velitele.

Velitel civilního letadla nese plnou odpovědnost za stav letadla a jeho posádky, za přípravu každého letu a za provedení letu.

§ 18.

Pravomoc velitele.

(1)

Rozkazy velitele civilního letadla vydané v mezích jeho oprávnění musí být posádkou i cestujícími bezpodmínečně splněny.

(2)

Velitel civilního letadla má právo užít za letu všech nutných opatření vůči osobám, které svým počínáním ohrožují bezpečnost letu a nepodřídí se jeho rozkazům.

(3)

Byl-li spáchán na palubě československého civilního letadla trestný čin, je velitel letadla povinen zajistit provedení potřebných šetření.

(4)

Do doby, než zakročí příslušný orgán, provede velitel československého civilního letadla úkony, které nestrpí odkladu. Je-li to nutné, dá prozatímně zadržet podezřelé osoby, vykonat osobní prohlídku cestujících a posádky a zajistit předměty, jež mohou sloužit jako důkaz.

§ 19.

Opatření při nebezpečí a nehodě.

(1)

Hrozí-li civilnímu letadlu nebezpečí, jsou velitel a posádka letadla povinni učinit veškerá opatření k záchraně cestujících a posádky; velitel opustí letadlo poslední.

(2)

Dojde-li k nehodě nebo k nouzovému přistání, je velitel civilního letadla povinen chránit zájmy toho, v jehož správě, vlastnicví nebo užívání nebo provozu letadlo je, jakož i zájmy vlastníků nákladu; je oprávněn jednat jejich jménem a přejímat za ně práva a závazky, pokud je to nutné k ochraně jejich zájmů.

§ 20.

Pomoc v tísni.

Velitel civilního letadla, jenž zachytil tísňový signál jiného letadla nebo námořního plavidla anebo nalezl je v tísni, je povinen poskytnout pomoc, může-li tak učinit bez nebezpečí pro letadlo jemu svěřené a pro osoby v letadle.

§ 21.

Povinnosti za válečných akcí.

Za válečných akcí namířených proti Československé socialistické republice je velitel československého civilního letadla povinen učinit všechna opatření, aby zabránil nepříteli zmocnit se letadla, jeho dokladů a nákladu.

HLAVA IV.

POZEMNÍ LETECKÁ ZAŘÍZENÍ. (§ 22-29)

§ 22.

Povolovací řízení.

(1)

Ke zřízení nebo podstatné změně pozemních leteckých zařízení (letišť všeho druhu, staveb a technických zařízení s nimi souvisících, pozemních návěstidel aj.) je třeba předchozího povolení federálního ministerstva dopravy, které rozhoduje v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady. Federální ministerstvo dopravy zároveň zajistí, aby s řízením o povolení byla podle možnosti spojena jednání potřebná podle jiných předpisů. V povolení mohou být stanoveny podmínky a omezení.

(2)

Všechna povolená pozemní letecká zařízení se zapisují do československého leteckého rejstříku.

§ 23.

zrušen

§ 24.

Ochranná pásma.

(1)

Bezpečnost leteckého provozu na civilních letištích a spolehlivou funkci ostatních pozemních leteckých zařízení, jakož i výhledové zabezpečení jejich dalšího stavebního rozvoje, zajišťují ochranná pásma․

(2)

Ochranné pásmo stanoví rozhodnutím Státní letecká inspekce k návrhu provozovatele pozemního leteckého zařízení v dohodě se stavebním úřadem příslušným k vydání územního rozhodnutí a s dalšími příslušnými orgány. V rozhodnutí zakáže nebo omezí zřizovat určité stavby nebo zařízení, umisťovat světla, vysazovat porosty nebo ponechávat je růst nad stanovenou míru a vykonávat činnosti, které ohrožují bezpečnost leteckého provozu.

§ 24a

Stavby a zařízení mimo ochranná pásma

(1)

Před umístěním staveb a zařízení nestavební povahy mimo ochranná pásma je nutno si vyžádat vyjádření, popř. souhlas Státní letecké inspekce z hlediska zájmů civilního letectví, jestliže jde o

a)

stavby nebo zařízení vysoké 100 m a více nad terénem,

b)

stavby nebo zařízení vysoké 30 m a více na přirozených nebo umělých vyvýšeninách, které vyčnívají 100 m a výše nad okolní krajinu,

c)

zařízení, která mohou rušit funkci leteckých palubních přístrojů a pozemních leteckých zabezpečovacích zařízení, jako jsou zejména zařízení průmyslových závodů, vedení vysokého napětí 110 kV a výše, energetic ká zařízení a vysílací stanice.

(2)

Pro stavby si vyžádá vyjádření Státní letecká inspekce ve stadiu projednávání územního plánu zóny, nebo územního projektu zóny jeho pořizovatel, ve stadiu zpracování projektového úkolu stavby její investor. Pro zařízení nestavební povahy si vyžádá jeho správce, vlastník nebo uživatel souhlas Státní letecké inspekce, která jej udělí rozhodnutím.

(3)

Ustanovení předchozích odstavců se nevztahuje na stavby vojenské správy a zařízení pro vojenské účely.

§ 25.

Veřejná letiště.

(1)

Veřejným letištěm se rozumí civilní letiště, které je v mezích své technické a provozní způsobilosti přístupno všem civilním letadlům oprávněným konat lety v Československé socialistické republice. Veřejná letiště, která jsou určena především pro pravidelnou leteckou dopravu, zpravidla zřizuje a svými orgány provozuje federální ministerstvo dopravy.

(2)

Užívání veřejného letiště, které svými orgány provozuje federální ministerstvo dopravy, k účelům výcvikovým, k zalétávacím a zkušebním letům a k jiným zvláštním účelům je přípustné jen se svolením federálního ministerstva dopravy.

§ 26.

Letištní správy a letištní řády.

(1)

Provoz civilního letiště řídí, jeho údržbu obstarává a opatření plynoucí z jeho obvyklého užívání činí letištní správa v čele s ředitelem (náčelníkem) letiště. Letištní správu zřizuje provozovatel letiště.

(2)

Letištní provoz a kázeň na civilních letištích podrobně upravují letištní řády. Pro veřejná letiště, která svými orgány provozuje federální ministerstvo dopravy, vydává letištní řády toto ministerstvo. Pro ostatní civilní letiště vydává letištní řády jejich provozovatel po schválení federálním ministerstvem dopravy; jestliže letiště pravidelně používají též vojenská letadla, je k schválení letištních řádů třeba také souhlasu federálního ministerstva národní obrany.

§ 27.

Zřizování denních, světelných a radiových návěstidel.

(1)

Správci, vlastníci nebo uživatelé pozemků a objektů, na kterých mají být k zajištění bezpečnosti leteckého provozu umístěna denní, světelná nebo radiová návěstidla, jsou povinni trpět za přiměřenou náhradu jejich zřízení, umístění a obsluhu; organisacím státního socialistického sektoru však náhrada nepřísluší, jestliže ji zvláštní předpisy vylučují.

(2)

Na základě rozhodnutí Státní letecké inspekce jsou správci, vlastníci nebo uživatelé objektů ohrožujících bezpečnost leteckého provozu povinni na svůj náklad označit tyto objekty leteckým překážkovým značením a toto značení udržovat a provozovat.

§ 28.

Nakládání s leteckým pozemním zařízením.

S pozemními leteckými zařízeními, která nejsou ve správě federálního ministerstva dopravy, lze nakládat je n se souhlasem, který udělí federální ministerstvo dopravy v dohodě s federálním ministerstvem národní obrany. To platí zejména o změně v určení zařízení a o jejich zrušení.

§ 29.

Letištní a jiné náhrady.

(1)

Za užívání veřejných letišť a leteckých pomocných zařízení vybírají se náhrady, stanovené podle předpisů o plánování a tvorbě cen.

(2)

Federální ministerstvo dopravy může v dohodě s federálním ministerstvem financí povolit osvobození od placení náhrad nebo náhrady snížit.

(3)

Povinnost platit náhradu se nevztahuje na letadla ozbrojených sil.

Hlava IVa

zrušena (§ 29a-29c)

§ 29a

zrušen

§ 29b

zrušen

§ 29c

zrušen

HLAVA V.

LETY. (§ 30-45)

§ 30.

Zajištění bezpečnosti civilního leteckého

provozu.

(1)

Civilní letecký provoz na území Československé socialistické republiky organizuje, řídí a zabezpečuje federální ministerstvo dopravy leteckou dispečerskou službou; plněním úkolů vyplývajících z této činnosti může pověřit orgán jemu podřízené organizace pro provozování letecké dopravy.

(2)

Předpisy o provádění letů (letové předpisy) platné pro civilní letadla jsou závazné i pro jiná letadla pohybující se po letových cestách, v blízkosti letišť jejich přilehlých prostorech ( § 31 odst. 1 a 2).

§ 30a

Kontrola za letu

Federální ministerstvo dopravy a Státní letecká inspekce jsou oprávněny během letu kontrolovat činnost posádky a technické vybavení československých civilních letadel, jejich nouzová zařízení, jakož i zabezpečení leteckého provozu.

§ 31.

Druhy letů, letové linie a letové cesty.

(1)

Ve vzdušném prostoru Československé socialistické republiky mohou civilní letadla konat

a)

lety v letištním prostoru, t. j. nad letištěm a nad stanoveným přilehlým prostorem,

b)

pravidelné dopravní lety,

c)

nepravidelné lety.

(2)

Pravidelné dopravní lety se konají na letových liniích, které určuje federální ministerstvo dopravy v dohodě s federálním ministerstvem národní obrany. Letová linie je schválená stálá trať pro pravidelné lety dopravních letadel mezi dvěma nebo několika místy. Pro bezpečnost letu se zpravidla vymezuje letová cesta, t.j. území podél letové linie a vzdušný prostor nad ním, v jehož hranicích musí být let proveden.

(3)

Trať, po případě vzdušný prostor pro nepravidelné lety schvalují pro každý jednotlivý případ orgány federálního ministerstva dopravy.

§ 32.

Připuštění k letu.

Civilní letadlo může být připuštěno k letu, byla-li určena posádka odpovídající po stránce odborné způsobilosti druhu civilního letadla a podmínkám letu jím podnikaného, a jen jsou-li na jeho palubě

a)

palubní doklady ( § 12),

b)

potvrzení o prohlídce letadla provedené před letem ( § 33 odst. 1),

c)

letecké mapy a jiné navigační doklady stanovené federálním ministerstvem dopravy,

d)

potřebné přístroje a jiná zařízení.

§ 33.

Příprava letu.

Jakýkoli let civilního letadla smí být vykonán jen po předchozí přípravě a technické prohlídce letadla, přezkoušení stavu jeho posádky a pozemního leteckého zařízení v místě odletu, v místě určení i na trati a po zjištění povětrnostních podmínek letu.

§ 34.

Let.

(1)

Let smí být proveden jen na základě letového úkolu nebo letového plánu a v souladu s vydaným letovým povolením.

(2)

Odlet civilního letadla z jiného místa než z letiště provede se podle letových předpisů a na rozkaz velitele letadla; ten v tomto případě nese plnou odpovědnost za odlet.

§ 35.

Let s cestujícími.

Let s cestujícími je přípustný jen z povolených letišť a v letadlech pro ten účel schválených a řízených piloty, jejichž kvalifikace vyhovuje podmínkám stanoveným pro řízení takových letadel.

§ 36.

Lety nad zastavěnými místy, lety zkušební a

akrobatické.

(1)

Při letech nad místy souvisle zastavěnými nebo s velkým shromážděním osob na volném prostranství musí civilní letadlo vyjma start a přistání zachovávat výšku, která umožňuje kdykoli bezpečně přistát buď na letišti nebo mimo souvisle zastavěný nebo zalidněný prostor, a to i při zastavení motoru.

(2)

Lety zkušební a akrobatické, jakož i seskoky padákem nad místy souvisle zastavěnými a nad veřejně přístupnou částí letištního prostoru jsou zakázány; výjimku může povolit federální ministerstvo dopravy.

(3)

Lety zkušební a akrobatické, jakož i seskoky padákem nad veřejně nepřístupnou částí letištního prostoru a v prostoru letových cest jsou dovoleny kromě případů krajní nouze jen se souhlasem příslušných orgánů federálního ministerstva dopravy, v ostatním vzdušném prostoru jen se souhlasem federálního ministerstva národní obrany.

(4)

Letecké dny a letecké soutěže přístupné obecenstvu lze pořádat, dá-li k nim souhlas federální ministerstvo vnitra v dohodě s federálním ministerstvem dopravy.

§ 37.

Zákazy za letu.

Všeobecně je za letu zakázáno z civilních letadel

a)

shazovat jakékoli předměty mimo v případě krajní nouze nebo při povolené výsadkové činnosti; výjimky může povolit federální ministerstvo dopravy v dohodě se zúčastněnými ministerstvy;

b)

zrušeno

c)

používat telekomunikačních zařízení, zejména vysílacích radiových stanic k účelům nesouvisícícm s potřebami letu; výjimky může povolit federální ministerstvo spojů v dohodě s federálními ministerstvy vnitra a dopravy.

§ 38.

Účast na zkušebních letech.

Letů civilních letadel, pro která nebylo dosud vydáno osvědčení letové způsobilosti ( § 11), smí se účastnit jen osoby, kterým je uloženo, aby za letu vyzkoušely letadlo, motory, přístroje nebo jiné vybavení letadla.

§ 39.

Lety letadel bez pilota.

Letadla způsobilá létat bez pilota nesmí létat nad územím Československé socialistické republiky, leč s povolením federálního ministerstva dopravy, které může stanovit zvláštní podmínky letu zejména pro zajištění bezpečnosti leteckého provozu.

§ 40.

Letecká povětrnostní služba.

Leteckou povětrnostní službu pro civilní letectví obstarávají orgány státní meteorologické služby podle požadavků federálního ministerstva dopravy.

§ 41.

Telefonní a telegrafní styk.

Meziletištní telefonní hovory a telegramy týkající se bezpečnosti a řízení letu mají v rozsahu stanoveném předpisy o telekomunikačním styku přednost před jinými telefonními hovory a telegramy.

§ 42.

Zakázaná pásma.

(1)

Létání nad určitými územními oblastmi může být z důvodů obrany vlasti nebo z důvodů bezpečnostních, po případě i z jiného obecného zájmu dočasně nebo trvale zakázáno nebo omezeno (zakázaná pásma). Potřebné opatření provede federální ministerstvo dopravy v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady.

(2)

Za mimořádných okolností může vláda s okamžitou účinností vydat zákaz létání nad celým státním územím pro všechna civilní letadla.

§ 43.

Povinná změna směru letu, povinné přistání.

(1)

Civilní letadlo, které se octlo mimo vymezenou letovou cestu, mimo schválenou trať ( § 31) nebo nad zakázaným pásmem ( § 42), je povinno, jakmile to zjistí, neprodleně změnit směr letu, aby co nejrychleji znovu dosáhlo vymezené letové cesty nebo schválené trati, po případě opustilo zakázané pásmo.

(2)

Dostane-li civilní letadlo signál k přistání je povinno přistát na místě, které mu bylo označeno; nebylo-li označeno, tedy na nejbližším místě vhodném pro bezpečné přistání. Přistání je nutno ihned hlásit nejbližšímu bezpečnostnímu orgánu. Neuposlechne-li letadlo signálu k přistání, může být po druhém signálu k přistání donuceno.

(3)

Dostane-li civilní letadlo signál o nepřípustnosti přistání, je povinno změnit směr letu a pokračovat v letu po vymezené letové cestě nebo po schválené trati na nejbližší vhodné letiště a tam přistát.

§ 44.

Místní pomoc při nehodě civilního letadla.

Dojde-li k nehodě nebo k nouzovému přistání civilního letadla anebo nemůže-li letadlo pokračovat v letu pro smrt, zranění nebo onemocnění členů posádky, jsou výkonné orgány nejbližšího národního výboru v součinnosti s bezpečnostními orgány povinny poskytnout nezbytnou pomoc, postarat se o letadlo, jeho posádku, cestující a náklad a neprodleně podat nejrychlejším způsobem zprávu federálnímu ministerstvu dopravy.

§ 45.

Odborné šetření příčin leteckých nehod

(1)

Odborné šetření příčin leteckých nehod provádí federální ministerstvo dopravy v součinnosti s příslušnými úřady (orgány).

(2)

Orgány federálního ministerstva dopravy provádějící takové šetření jsou oprávněny učinit všechna opatření, jež mohou vést k zjištění příčin nehody; mohou zejména také požadovat výpovědi osob zúčastněných na nehodě a jiných oso b, od nichž lze očekávat objasnění závažných skutečností. Zjistí-li orgány federálního ministerstva dopravy, že je důvodné podezření z trestného činu nebo přestupku, uvědomí o tom orgány příslušné k jejich vyšetřování.

HLAVA VI.

MEZINáRODNÍ LETY. (§ 46-52)

§ 46.

Mezinárodní lety.

(1)

Za mezinárodní let se pokládá každý let civilního letadla, při němž vymezená letová cesta nebo schválená trať vede přes státní hranice Československé socialistické republiky.

(2)

Pro mezinárodní lety platí vedle všeobecných ustanovení o letech (hlava V) též ustanovení § § 47 až 52.

§ 47.

Pravidelná mezinárodní doprava cizími

civilními letadly.

(1)

Civilní letadla, která nejsou zapsána v československém leteckém rejstříku (dále jen "cizí letadla") a jichž se používá v pravidelné mezinárodní letecké dopravě, mohou vykonat let přes státní hranice Československé socialistické republiky, jen byl-li provoz pravidelné cizí mezinárodní letecké dopravní služby, v němž se cizích letadel používá, zvlášť povolen podle příslušné mezistátní letecké dohody.

(2)

Povolení podle odstavce 1 uděluje federální ministerstvo dopravy v dohodě s federálním ministerstvem zahraničních věcí.

(3)

přeletový úsek, t.j. úsek, v němž cizí letadla musí přelétnout státní hranice Československé socialistické republiky při vletu a odletu, jakož i výšku při přeletu státní hranice,

a)

přeletový úsek, t. j. úsek, v němž cizí letadla musí přelétnout státní hranice Československé republiky při vletu a odletu, jakož i výšku při přeletu státní hranice,

b)

letovou cestu ( § 31 odst. 2) a místo povinného a přípustného přistání,

c)

dobu platnosti povolení.

(4)

Nedošlo-li dosud k sjednání mezistátní letecké dohody, může být provoz pravidelné cizí mezinárodní letecké dopravní služby prozatímně povolen federálním ministerstvem dopravy v dohodě s federálním ministerstvem zahraničních věcí.

(5)

Udělená povolení se zapisují do československého leteckého rejstříku.

§ 48.

Mezinárodní lety československých civilních

letadel.

Civilní letadla zapsaná v československém leteckém rejstříku smějí provést let za státní hranice Československé socialistické republiky jen s předchozím povolením federálního ministerstva dopravy. Toto ustanovení se nevztahuje na lety provozované organizacemi pro provozování letecké dopravy v pravidelné mezinárodní dopravě.

§ 49.

Povinné přistání civilního letadla při mezinárodním

letu za mimořádných okolností.

(1)

Jestliže civilní letadlo ve stavu tísně nebo z jakékoli jiné příčiny přeletí státní hranice Československé socialistické republiky mimo určený přeletový úsek nebo se odchýlí od vymezené letové cesty nebo schválené trati, je povinno, jakmile to zjistí nebo jakmile dostane signál k přistání, neprodleně přistát na místě, které mu bylo označeno, a nebylo-li označeno, na nejbližším letišti na území Československé socialistické republiky. Přistání letadla je nutno ihned hlásit nejbližšímu bezpečnostnímu orgánu.

(2)

Neuposlechne-li letadlo signálu k přistání, může být po druhém signálu k přistání donuceno.

(3)

Civilní letadlo, které přistálo za okolností uvedených v předcházejících odstavcích, může pokračovat v letu, jen dá-li k tomu souhlas federální ministerstvo dopravy v dohodě s federálním ministerstvem vnitra.

§ 50.

Předpisy o pohraniční kontrole, předpisy

celní a devisové.

Při provádění mezinárodních letů civilních letadel musí být dodržovány též předpisy o pohraniční kontrole a předpisy celní a devisové.

§ 51.

Zkouška způsobilosti cizích letadel.

Cizí letadla mohou být podrobena zkoušce, aby byla zajištěna jejich způsobilost k létání, jestliže

a)

nejsou splněny předpoklady uvedené v § 11 odst. 2,

b)

dojde k nehodě,

c)

objeví se technické vady letadla.

§ 52.

Nepravidelné mezinárodní lety cizích letadel.

Nepravidelné mezinárodní lety cizích letadel přes státní hranice Československé socialistické republiky mohou být vykonány jen tehdy, jestliže let povolí federální ministerstvo dopravy v dohodě s federálním ministerstvem zahraničních věcí. Federální ministerstvo dopravy může při tom stanovit pro cizí letadla povinnost přistát na území Československé socialistické republiky, po případě může cizí letadla podrobit dalším omezením.

HLAVA VII.

LETECKÁ DOPRAVA (§ 53-57)

§ 53.

Letecká doprava vnitrostátní.

(1)

Leteckou dopravu cestujících, zavazadel, zásilek a pošty a letecké práce za úplatu mohou provozovat organizace pro provozování letecké dopravy a organizace vykonávající letecké práce [ § 6 odst. 1 písm. a)].

(2)

Jiné organizace, než jsou uvedeny v odstavci 1, a čs. státní občané, mohou provozovat za úplatu leteckou dopravu nebo vykonávat letecké práce pouze se souhlasem federálního ministerstva dopravy vydaným na základě žádosti organizace nebo občanů.

(3)

Žádost o souhlas k provozování letecké dopravy nebo leteckých prací za úplatu musí obsahovat:

a)

skutečnosti rozhodné pro posouzení způsobilosti žadatele k zajištění zamýšleného rozsahu a podmínek provozu; vyžaduje-li provoz nebo jeho zajištění součinnost s jinou organizací, doklad o způsobu této součinnosti,

b)

dopravní podmínky, tarify a ceny poskytovaných služeb, které podléhají schválení nebo vyhlášení federálního ministerstva dopravy.

§ 54.

Letecká doprava mezinárodní.

Pokud mezinárodní dohody nestanoví jinak, platí ustanovení této hlavy též pro mezinárodní leteckou dopravu cestujících, zavazadel a zboží.

§ 55.

Letecký dopravní řád.

(1)

Všeobecné podmínky, za kterých organizace pro provozování letecké dopravy provádějí dopravu cestujících, zavazadel a zboží, stanoví letecký dopravní řád, který vydá federální ministerstvo dopravy.

(2)

Letecký dopravní řád může

a)

zrušeno

b)

vyloučit některé předměty z letecké dopravy, po případě stanovit pro jejich leteckou dopravu zvláštní podmínky,

c)

stanovit, že ten, kdo porušením ustanovení tohoto řádu způsobí organizacím pro provozování letecké dopravy škodu, je povinen zaplatit jim náhradu ve výši stanovené tarifem ( § 56).

(3)

Organizace pro provozování letecké dopravy mohou se souhlasem federálního ministerstva dopravy stanovit podrobnější dopravní podmínky.

§ 56.

Tarify.

Organizace pro provozování letecké dopravy sestaví tarify, řídíce se státním plánem rozvoje národního hospodářství, předpisy o plánování a tvorbě cen a zásadami chozrasčotu. Z tarifů musí být zřejmé podmínky pro určení výše jízdného a dopravného, po případě ceny letenek a výše dopravného v určitých spojích.

§ 57.

Letecká doprava poštovních zásilek.

Letecká doprava poštovních zásilek, kterou provádějí organizace pro provozování letecké dopravy, řídí se dohodou federálních ministerstev spojů a dopravy.

HLAVA VIII.

ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY ZPŮSOBENÉ PROVOZEM CIVILNÍHO LETADLA

A ODPOVĚDNOST LETECKÉHO DOPRAVCE. (§ 58-61)

§ 58.

zrušen

§ 59.

Odpovědnost z letecké dopravy zboží

a poštovních zásilek.

Organizace pro provozování letecké dopravy odpovídají z letecké dopravy poštovních zásilek vůči správě spojů v témže rozsahu, v jakém správa spojů odpovídá uživatelům pošty a cizím poštovním správám.

§ 60.

zrušen

§ 61.

Pojištění proti následkům odpovědnosti.

(1)

Provozovatel československého civilního letadla je povinen k zajištění nároků na náhradu škod, za které odpovídá podle obecně závazných právních předpisů a podle mezinárodních dohod ( § 65 odst. 1), sjednat s Českou státní pojišťovnou nebo Slovenskou státní pojišťovnou smlouvu o pojištění proti následkům odpovědnosti a před zahájením provozu prokázat sjednání smlouvy federálnímu ministerstvu dopravy.

(2)

Pojištěný je povinen prokazovat federálnímu ministerstvu dopravy, že pojistné je včas placeno.

HLAVA IX.

ČESKOSLOVENSKÝ LETECKÝ REJSTŘÍK. (§ 62)

§ 62.

(1)

Československý letecký rejstřík je veden federálním ministerstvem dopravy. Zapisují se do něho

a)

československá civilní letadla ( § 5),

b)

členové leteckého personálu ( § 14 odst. 3),

c)

pozemní letecká zařízení ( § 22) a

d)

povolení k provozu pravidelné cizí mezinárodní letecké dopravní služby ( § 47).

(2)

Součástí rejstříku je sbírka listin, obsahující originály nebo ověřené opisy listin, výměrů a jiných dokladů, na jejichž základě byly provedeny zápisy do rejstříku.

(3)

Československý letecký rejstřík je neveřejný. Osobám, které osvědčí právní zájem, je dovoleno nahlédnout do příslušného rejstříkového zápisu nebo do dokladu ve sbírce listin a vyžádat si jejich úplný nebo částečný opis.

HLAVA IXa

Státní letecká inspekce (§ 62a-62b)

§ 62a

(1)

Zřizuje se správní úřad Státní letecká inspekce se sídlem v Praze, která je pořízena ministerstvu dopravy.

(2)

V čele Státní letecké inspekce je ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr dopravy.

(3)

Státní letecká inspekce je právnickou osobou. Podrobnosti o organizaci Státní letecké inspekce se upraví statutem, který schválí ministr dopravy.

(4)

Státní letecká inspekce je nástupnickým subjektem Státní letecké zřízené vyhláškou č. 209/1964 Sb., o zřízení Státní letecké inspekce a Správy dopravních letišť, ve znění vyhlášky č. 104/1977 Sb.

§ 62b

(1)

Státní letecká inspekce vykonává působnost podle tohoto zákona.

(2)

Státní inspekce vykonává působnost státního odborného dozoru v civilním letectví podle zákona č. 203/1964 Sb., o úpravě některých úkolů státní správy v civilním letectví.

(3)

Státní letecká inspekce vykonává dále tuto působnost

a)

přiděluje civilním letadlům rejstříkovou (poznávací) značku ( § 7),

b)

schvaluje podstatné změny konstrukce draku nebo zařízení civilního letadla, které mohou způsobit změnu letových vlastností letadla nebo jeho pevnosti ( § 11 odst. 4),

c)

zkouší způsobilost cizích letadel ( § 51).

HLAVA X.

Zvláštní ustanovení o letecké činnosti dobrovolných společenských organizací

pečujících o brannou výchovu a letecký sport (§ 63-64)

§ 63.

Odchylky od ustanovení tohoto zákona.

(1)

Na leteckou činnost, kterou provádějí pro účely branné výchovy a leteckého sportu dobrovolné společenské organizace určené vládou Československé socialistické republiky (dále jen "organizace"), se vztahují ustanovení tohoto zákona s těmito odchylkami:

a)

Průkaz způsobilosti výkonného letce ( § 14 odst. 2) musí mít výkonní letci letadel v provozu organisace při letu přes státní hranice Československé socialistické republiky, jakož i výkonní letci letadel s více motory a letadel o váze nad 4000 kg. Ostatní výkonní letci musí mít průkaz způsobilosti vydaný organisací podle předpisů organisace.

b)

Výjimku z ustanovení § 15 odst. 2 může v jednotlivých případech povolit organisace v dohodě s federálním ministerstvem vnitra.

c)

Organisace může se svým vlastním leteckým pozemním zařízením s výjimkou pevných leteckých zabezpečovacích zařízení nakládat bez souhlasu federálního ministerstva dopravy ( § 28), je však povinna oznámit federálnímu ministerstvu dopravy přemístění, změnu v určení nebo zrušení takového zařízení tak včas, aby federální ministerstvo dopravy mohlo učinit nutná opatření k zajištění zájmů civilního letectví.

d)

Odborné šetření příčin leteckých nehod letadel v provozu organisace provádí organisace. Organisace je však povinna letecké nehody oznamovat příslušným orgánům federálního ministerstva dopravy. Federální ministerstvo dopravy se může účastnit tohoto šetření. Zjistí-li orgány organisace, že je důvodné podezření z trestného činu nebo přestupku, uvědomí o tom orgány příslušné k jejich vyšetřování.

(2)

Federální ministerstvo dopravy může organisaci povolit výjimky z ustanovení hlavy V tohoto zákona, pokud je to odůvodněno zvláštní povahou její letecké činnosti a pokud se tak může stát bez újmy bezpečnosti leteckého provozu.

(3)

Vláda Československé socialistické republiky může upravit leteckou činnost organisace odchylně od ustanovení tohoto zákona, a budou-li to vyžadovat zájmy branné výchovy, může leteckou činnost organisace z působnosti tohoto zákona zcela vyjmout.

§ 64.

Letecká činnost organisace.

(1)

Organisace provádí leteckou brannou výchovu podle zvláštních předpisů. K tomu účelu je oprávněna řídit a upravovat svou leteckou činnost vlastními podrobnějšími směrnicemi.

(2)

K vydání podrobnějších směrnic podle odstavce 1 je zapotřebí předchozího schválení federálních ministerstev dopravy a národní obrany, pokud tyto směrnice

a)

upravují podmínky pro získání průkazu způsobilosti výkonných letců a řízení leteckého provozu,

b)

se odchylují od předpisů federálních ministerstev dopravy a národní obrany, jimiž se upravuje provádění letecké činnosti na území Československé socialistické republiky.

(3)

Ustanovení § 2 odst. 1 o výkonu dozoru federálního ministerstva dopravy se nevztahuje na věci vla stní branné výchovy.

HLAVA XI.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ. (§ 65-70)

§ 65.

Mezinárodní dohody.

(1)

Mezinárodní dohody, zejména dohody o telekomunikačních zařízeních a jejich provozu, o vyšetřování nehod letadel, o mezinárodních letech a o odpovědnosti z mezinárodní letecké dopravy zůstávají tímto zákonem nedotčeny.

(2)

Mezinárodní doprava poštovních zásilek, jestliže ji neprovádějí organizace pro provozování letecké dopravy, řídí se mezinárodními poštovními dohodami.

§ 66.

Odnětí leteckých oprávnění.

Federální ministerstvo dopravy může dočasně nebo trvale odejmout oprávnění, průkaz způsobilosti nebo povolení vydané podle tohoto zákona nebo podle předpisů podle něho vydaných, jestliže by ponechání oprávnění, průkazu nebo povolení bylo na újmu bezpečnosti leteckého provozu nebo jiného obecného zájmu.

§ 67.

Zmocnění federálního ministerstva dopravy

(1)

K provedení tohoto zákona vydá federální ministerstvo dopravy v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady (orgány) předpisy, jimiž zejména upraví

1.

rozdělení vzdušného prostoru nad územím Československé socialistické republiky pro účely řízení leteckého provozu ( § 3),

2.

rozdělení letadel na kategorie ( § 4),

3.

podmínky pro udělení a odvolání souhlasu ke správě, vlastnictví nebo užívání a k provozu civilního letadla ( § 6 odst. 2 a 3),

4.

poznávací značky a jiné údaje na civilních letadlech a způsob jejich vyznačování ( § 7),

5.

technické podmínky pro konstrukci a výrobu civilních letadel ( § 9),

6.

způsob prokazování provozní bezpečnosti a provádění zkoušek civilních letadel, jejich motorů, obsah osvědčení letové způsobilosti a dobu platnosti těchto osvědčení, jakož i povinnost provozovatele civilního letadla vést zvláštní knihy o stavu letadel a jejich motorů (letadlové a motorové knihy) (§ § 11 a 51),

7.

vzory palubních dokladů, další povinné palubní doklady a provádění zápisu do těchto dokladů ( § 12),

8.

další funkce, jejichž nositelé se zařazují do leteckého personálu ( § 14), jakož i podmínky, za kterých může řídit letadlo pilotní žák ( § 15 odst. 4),

9.

podmínky pro zaměstnávání v civilním letectví, provádění odborných zkoušek (zkušební řády) a podmínky pro získání průkazů způsobilosti výkonných letců, druhy těchto průkazů, jejich obsah, dobu platnosti a jiné náležitosti ( § 15),

10.

obsah a doklady žádosti o povolení ke zřízení nebo k podstatným změnám pozemních leteckých zařízení, povolovací řízení a rozhodování ( § 22), při čemž také podrobně stanoví, která zařízení podléhají povolovacímu řízení,

11.

stanovení ochranných pásem ( § 24) a bližší vymezení staveb a zařízení umisťovaných i mimo ochranná pásma ( § 24a odst. 1),

12.

způsob a podmínky pro výstavbu a vybavení civilních letišť a pro stanovení letových cest, jakož i pro správu veřejných letišť (§ § 25 a 26),

13.

zřizování návěstidel a náhradu za užívání pozemků a objektů pro ně ( § 27),

14.

podrobnosti o způsobu, podmínkách a postupu při provádění letů ve vzdušném prostoru nad územím Československé socialistické republiky, jakož i o provozu letecké dispečerské, sdělovací, radionavigační, radiolokační a světelné technické služby ( § 30),

15.

podrobnosti o druzích letu, letových liniích, letových cestách, přeletových úsecích a prostorech přilehlých k letištím [ § 31 a § 47 odst. 3 písm. a)],

16.

vybavení letadla, zejména které přístroje a jiná zařízení na letadle jsou nutná pro jednotlivé druhy letů ( § 32),

16a.

povinnosti velitele civilního letadla, ředitele veřejného letiště, provozovatele civilního letadla, jakož i jiných dalších orgánů odpovědných za přípravu letu ( § 33),

17.

součinnost orgánů letecké dispečerské služby s orgány státní meteorologické služby ve věcech výkonu letecké povětrnostní služby ( § 40),

18.

odborné šetření příčin leteckých nehod ( § 45),

19.

podrobnosti pojištění proti následkům odpovědností ( § 61),

20.

postup při zápisu do československého leteckého rejstříku, obsah zápisu, postup při změnách zápisu, při výmazu, při převodu zápisu letadla do rejstříku cizího státu, jakož i podmínky vydání a odnětí osvědčení o zápisu letadla do československého leteckého rejstříku ( § 62).

(2)

Federální ministerstvo dopravy může stanovit odchylky pro civilní letadla, která jsou určena výlučně pro zkušební, cvičné nebo sportovní lety. Federální ministerstvo dopravy může též upravit povolování dočasných míst pro vzlet a přistání a o nakládání s nimi odchylně od ustanovení § § 22 a 28 a v dohodě s federálním ministerstvem národní obrany schvalování trati, po případě vzdušného prostoru pro nepravidelné lety odchylně od ustanovení § 31 odst. 3.

§ 68.

Výkon působnosti podle tohoto zákona.

Působnost podle tohoto zákona vykonává federální ministerstvo dopravy a ostatní zúčastněná ministerstva a ústřední úřady buď přímo nebo prostřednictvím podřízených organisačních útvarů.

§ 69.

Zrušovací ustanovení.

Zrušují se veškeré předpisy o věcech upravených tímto zákonem; zejména se zrušují:

1.

zákon č. 172/1925 Sb., o letectví, ve znění zákona č. 48/1930 Sb.,

2.

vládní nařízení č. 148/1934 Sb., kterým se vydávají některé předpisy o cizozemských letadlech,

3.

vládní nařízení č. 202/1937 Sb., kterým se stanoví úseky pro přelet letadel přes státní, pokud se týče celní hranice s Německem a Rakouskem, jakož i některá pravidla pro takový přelet,

4.

vládní nařízení č. 107/1938 Sb., kterým se zakazuje, po případě omezuje létání nad určitými územními úseky (zakázaná pásma).

§ 70.

Účinnost.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. října 1956; provede jej ministr dopravy v dohodě se zúčastněnými členy vlády.

Zápotocký v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

Pospíšil v. r.

Přechodná ustanovení novel:

účinné od
Čl. I zákona č. 305/1993 Sb.1.1.1994