Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

68/1957 Sb. znění účinné od 1. 1. 1962 do 31. 12. 1986
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 66/1986 Sb.

1.1.1987

zrušen

zákonem č. 140/1961 Sb.

1.1.1962

68

 

ZÁKON

ze dne 19. prosince 1957

o umělém přerušení těhotenství.

 

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

§ 1

Úvodní ustanovení

V zájmu dalšího rozšíření péče o zdravý vývoj rodiny, ohrožované škodami způsobovanými při umělém přerušení těhotenství na zdraví a životech žen zákroky nesvědomitých osob a mimo zdravotnická zařízení, upravuje tento zákon umělé přerušení těhotenství.

Podmínky umělého přerušení těhotenství

§ 2

(1)

Těhotenství lze uměle přerušit jen se souhlasem těhotné ženy a po předchozím povolení; je-li těhotná žena zcela zbavena svéprávnosti nebo pro duševní poruchu vůbec neschopna obstarávat své věci sama, lze její souhlas nahradit souhlasem jejího zákonného zástupce.

(2)

Těhotenství lze uměle přerušit jen v lůžkovém zdravotnickém zařízení.

§ 3

(1)

O povolení umělého přerušení těhotenství rozhoduje na žádost těhotné ženy (jejího zákonného zástupce) komise k tomu zřízená.

(2)

Povolení k umělému přerušení těhotenství lze udělit jen ze zdravotních důvodů nebo z jiných důvodů zvláštního zřetele hodných.

Protiprávní přerušení těhotenství

§ 4

zrušen

§ 5

zrušen

§ 6

zrušen

Závěrečná ustanovení

§ 7

Ministerstvo zdravotnictví vydá v dohodě s ministerstvem spravedlnosti předpisy potřebné k provedení tohoto zákona, zejména o zdravotních a jiných důvodech zvláštního zřetele hodných ( § 3 odst. 2), o organisaci komisi a řízení prováděném těmito komisemi ( § 3 odst. 1).

§ 8

(1)

Zrušuje se ustanovení § 218 trestního zákona č. 86/1950 Sb․

(2)

Trest pravomocně uložený před účinností tohoto zákona za trestný čin usmrcení lidského plodu podle § 218 odst. 1 tr. zák. se nevykoná. Byl-li takový trest uložen jako trest úhrnný nebo dodatkový, užije se přiměřeně ustanovení § 392 trestního řádu.

(3)

Na pachatelku odsouzenou před účinností tohoto zákona pro trestný čin usmrcení lidského plodu podle § 218 odst. 1 tr. zák. se dnem účinnosti tohoto zákona hledí, jako by nebyla odsouzena.

§ 9

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou jej ministři zdravotnictví a spravedlnosti v dohodě se zúčastněnými členy vlády

Novotný v. r.

Firlinger v. r.

Široký v. r.

Plojhar v. r.

Dr. Škoda v. r.