Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

15/1958 Sb. znění účinné od 29. 5. 1958 do 31. 3. 1964

15

 

Zákon

ze dne 17. dubna 1958

o změně předpisů o osvojení.

 

Národní shromáždění Republiky československé usneslo se na tomto zákoně:

Čl. I

Zákon č. 265/1949 Sb., o právu rodinném, se mění a doplňuje takto:

1.

K § 63 se připojuje další odstavec tohoto znění:

(2) Výrokem soudu, že osvojitel bude zapsán v matrice místo rodičů osvojence, vznikne mezi osvojencem a osvojitelem i jeho příbuznými příbuzenský poměr.

2.

§ 66 zní:

(1) Osvojení vznikne soudním výrokem na žádost osvojitele.

(2) K žádosti osvojitele může soud, maje na zřeteli zájem osvojovaného dítěte, vyslovit, že osvojitel bude zapsán v matrice jako otec nebo matka osvojence místo rodičů.

(3) K osvojení, jakož i k výroku podle odstavce 2 je třeba přivolení zákonného zástupce osvojovaného dítěte; je-li toto dítě s to posoudit dosah osvojení i uvedeného výroku, je třeba také jeho souhlasu․ Pokud jsou zákonnými zástupci osvojovaného dítěte jeho rodiče, není třeba jejich přivolení,

a)

jestliže je dítě po dobu nejméně jednoho roku v ústavní péči a rodiče o ně neprojeví po tu dobu žádný zájem, nebo

b)

jestliže rodiče neprojeví o dítě žádný zájem po dobu nejméně dvou let, nebo

c)

jestliže rodiče dali přivolení k osvojení předem bez vztahu k určitým osvojitelům; přivolení předem je možno dát jen ústně do protokolu před soudcem nebo před orgánem pověřeným péčí o mládež.

V těchto případech je třeba přivolení opatrovníka, který byl osvojovanému dítěti ustanoven v řízení o osvojení.

3.

§ 68 zní:

(1) Osvojením zaniká rodičovská moc rodičů osvojencových, a je-li osvojenec poručencem, zaniká poručenství.

(2) Vyživovací povinnost vůči osvojenci v jeho dosavadní rodině trvá nadále jen potud, pokud jiné osoby výživou povinné nejsou s to své vyživovací povinnosti dostát; vyživovací povinnost osvojence vůči dosavadní rodině zaniká.

(3) Rodiče osvojence nemají nárok s osvojencem se stýkat.

(4) Je-li osvojitelem manžel (druh) jednoho z rodičů osvojencových, nedotýká se osvojení vztahů mezi osvojencem a tímto rodičem i jeho příbuznými.

4.

Za § 69 se vkládá § 69a tohoto znění:

Dojde-li k výroku soudu, že osvojitel bude zapsán v matrice místo rodičů osvojence, zaniká i vyživovací povinnost vůči osvojenci v jeho dosavadní rodině (ů 68 odst. 2). Ustanovení § 67 odst. 2 a § 69 tu neplatí. Takto provedené osvojení nebrání, aby osvojenec mohl být opět osvojen.

Čl. II

Zákon č. 142/1950 Sb., o řízení ve věcech občanskoprávních (občanský soudní řád), se mění a doplňuje takto:

§

265 zní:

(1) Před rozhodnutím o osvojení vyslechne soud - podle možnosti osobně - osvojitele a jeho manžela, je-li třeba jeho souhlasu, rodiče osvojovaného dítěte, opatrovníka, který mu byl ustanoven v řízení o osvojení, popřípadě jeho poručníka, dále orgán pověřený péčí o mládež a osvojované dítě, je-li schopno posoudit dosah osvojení. Soud rodiče nevyslechne, jestliže jsou zbaveni rodičovské moci nebo jsou zcela zbaveni svéprávnosti, jakož i tehdy, není-li třeba jejich přivolení k osvojení, ač jsou zákonnými zástupci dítěte.

(2) Osoby, které podle odstavce 1 není třeba slyšet, nejsou účastníky řízení o osvojení.

Čl. III

Výrok o tom, že osvojitel bude zapsán v matrice místo rodičů osvojence, může soud učinit dodatečně dokud osvojenec nedosáhl zletilosti, a to i v případech, kde rozhodl o osvojení před účinností tohoto zákona. Nebyl-li v řízení o osvojení osvojence slyšen, není k tomuto výroku zapotřebí jeho souhlasu.

Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti za jeden měsíc po vyhlášení; provedou jej ministři spravedlnosti, vnitra, zdravotnictví a školství a kultury.

Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

Dr. Škoda v. r.

Barák v. r.

Plojhar v. r.

Dr. Kahuda v. r.